Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка1/12
Дата25.06.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетау 2012

УДК 681.518

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Т.М. Краплина. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 52 с.


Представлена мета й завдання вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.


Укладач Т.М. Краплина, ст. викладач


Відповідальна за випуск Л. М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент Л. І. Сомова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 31.01.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. 1,52. Умов.друк.арк. 1,50. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок в галузі управління ринковою поведінкою інформаційної установи.

Завданням вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" є надання знань з питань:

 • сутності маркетингу інформаційних продуктів і послуг;

 • структури і змісту ринку інформаційних продуктів і послуг;

 • типів інформаційних продуктів і послуг як товару;

 • каналів та засобів розповсюдження інформаційних продуктів і послуг;

 • принципів планування, стратегії і тактики маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

У процесі вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи студент повинен набути практичні навички зі:

 • збору та аналізу маркетингової інформації;

 • прогнозування маркетингової ситуації;

 • планування та корегування маркетингової політики фірми.

Вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" базується на загальних знаннях дисциплін "Основи маркетингу", "Інформаційний менеджмент", "Організація та управління діяльністю інформаційних установ", "Інформатика та комп’ютерна техніка", "Прикладне програмне забезпечення".

Вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" включає оглядові лекції по найбільш важливим розділам дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання екзамену.
^

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ ”МАРКЕТИНГ”

Всього

СЕМЕСТР

VIIІ

Всього годин за навчальним планом

108

108

у тому числіАудиторні заняття

16

16

з них: • лекції

8

8

 • лабораторні заняття • практичні заняття

8

8

 • семінариСамостійна робота

92

92

Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

1

Підсумковий контроль
Екз
^

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 8 годин

№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль­кість

годин

1

^ Цілі та задачі курсу. Інформаційні продукти і послуги

Особливості напрямку в загальній концепції маркетингу. Концепція і функції маркетингу інформаційних продуктів та послуг. Управління маркетингом інформаційних продуктів та послуг

Поняття інформаційних продуктів і послуг. Визначення їх типів, особливості інформаційних продуктів та послуг як товару.

Література [4. С. 152-166, 4. С. 542-555]

1

2

Інформаційний ринок

Поняття, структура та зміст інформаційного ринку. Об'єкти та суб’єкти інформаційного ринку. Характеристика секторів інформаційного ринку. Механізм функціонування інформаційного ринку. Економічні категорії ринкового механізму. Економічні закони ринку. Суб’єкти ринку та їх ролі. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України

Література [4. С. 211-252]

1

3

^ Маркетингові дослідження та маркетингова інформація

Маркетингова інформація та маркетингове середовище. Системи маркетингових досліджень та маркетингової інформації, їх характеристика та призначення. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері

Література [3. С. 77-102, 4. С. 561-571]

1
4

^ Організаційно-функціональні форми управління інформаційним маркетингом

Функціональна структура. Структура, орієнтована на продукти та послуги. Структура, орієнтована на ринок. Структура загального керування.

Література [3. С. 66-72, 4. С. 582-596]

1

5

^ Споживачі на ринку інформаційних продуктів та послуг

Сегменти інформаційного ринку та їх особливості. Вивчення підходів щодо визначення споживачів інформаційної продукції, послуг та систем.

Література [4. С. 555-561]

1

6

^ Розповсюдження інформаційних продуктів та послуг

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Канали й засоби розповсюдження інформаційних продуктів, послуг і систем. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Механізм взаємодії учасників каналу розподілу

Література [3. С 327-340, 4. С 103-124]

1

7

^ Основні принципи політики в маркетингової діяльності

Поняття маркетингової політики. Концепція життєвого циклу товарів. Характеристика основних етапів життєвого циклу товарів та послуг. Застосування концепції життєвого циклу до інформаційних продуктів та послуг. Маркетингова політика на різних етапах життєвого циклу інформаційних продуктів та послуг.

Література [4. С. 571-582]

1

8

Планування, стратегія і тактика маркетингу інформаційних продуктів та послуг

Стратегічне планування маркетингової діяльності. Маркетинговий розділ бізнес-плану.

Література [3. С. 523-555. 4. 405-421]

1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи