Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Сторінка1/6
Дата25.06.2012
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 68с.


Укладач: доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ,

канд. екон. наук Л. В. Щербина


Рецензент: проф. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ,

док. екон. наук І. М. Писаревський


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ..............

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями .............................................................................................

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.6.1. Розрахунково-графічні завдання

2.6.2. Рекомендована тематика курсових робіт .................

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Список рекомендованої літератури ..............................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................

2.12.2. Основна література ......................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а ......................................................................................

Додаток Б......................................................................................

4

5

5

6

7

8

9

11


12

13


15

22

25

30

33

34

37

43

58

51


55

64

64

64

65

65

66

67

ВСТУП


Об'єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, що наука стала провідним фактором прогресу. Вирішення економічних та соціальних проблем будь-якої держави, а також її стратегічний розвиток вимагають перш за все наукового обґрунтування. Тому основою суспільного розвитку в XXI столітті стає інтелектуальний працівник, який повинен відзначатися високою компетентністю і здатністю до самостійного творчого вирішення проблем, вмінням поновлювати та розширювати базові знання, використовувати у своїй роботі все нове, що з'являється в науці та практиці, застосовувати новітні методи організації роботи, сучасну комп'ютерну техніку, економіко-статистичні й економіко-математичні методи і моделі. Всі ці якості необхідно виховувати у вищому навчальному закладі через активну участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт. Залучення студентської молоді до самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню навчальних дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним дослідницьких навичок, підвищенню культури його мови, етики та естетики ділового спілкування.

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» допомагає студентам розкрити можливості їх участі в науково-дослідній роботі як найбільш активній і творчій формі одержання знань.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» розроблена для студентів напряму підготовки 0504 «Туризм» професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство».


^ 1.1. Мета, предмет і місце навчальної дисципліни

Головною метою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

Завданнями вивчення дисципліни є:

формування у майбутніх фахівців вмінь та навичок виконувати аналітичні дослідження і проводити аналіз на практиці з використанням методів та моделей економічного аналізу й приймати обґрунтовані управлінські рішення;

набуття студентами практичних навичок, необхідних для написання наукових робіт.

Предметом курсу «Основи наукових досліджень» є методологія наукових досліджень та методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні:

набути знання з питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

оволодіти методами й прийомами наукових досліджень; розглянути актуальні проблеми розвитку економічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;

вивчити форми й принципи організації науково-дослідної роботи студентів;

виховати в собі усвідомлення необхідності використання наукових методів в економічній діяльності.

У структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна «Основи наукових досліджень» передує вивченню ряду дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

^ Перелік дисциплін, на які

безпосередньо спирається

вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких

безпосередньо спирається

на дану дисципліну

Економічна теорія

Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку

Статистика

Аналіз діяльності підприємств туріндустрії

Економіка підприємств

Інвестиційний менеджмент

Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Стратегічний менеджмент

Основи маркетингу

Ситуаційне моделювання та прогнозування

Основи менеджменту

Управління ризиками


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Теоретичні основи наукових досліджень (2,5/90,0) (кредити/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень (1,5/54,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень.

 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні.

 3. Науково-дослідна робота студентів.

 4. Інформаційне забезпечення наукової роботи.


Змістовий модуль 1.2. Методологічні основи наукового знання і творчості (1,0/36,0)

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Метод і методика економічних досліджень і аналізу.

 2. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику економічної діяльності.

Модуль 2. Прикладні положення наукових досліджень (2,5/90,0)


Змістовий модуль 2.1. Економічний інструментарій проведення наукових досліджень (2,5/90,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Механізм проведення наукових досліджень.

 2. Економіко-статистичні методи й прийоми в економічних дослідженнях та економічному аналізі.

 3. Економіко-математичні методи й моделі в економічних дослідженнях та економічному аналізі.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

^ Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

Володіння технікою організації робочого місця

Підготовка до роботи офісу

Організаційна

Проведення збору, обробки та аналізу статитич-них даних. Вміння класифікувати статистичні дані. Формування баз статистичних даних. Здій-снення перевірки отриманих статистичних даних

Збирання та обробка статистичних даних
Проведення збору, обробки та аналізу даних, інформації. Вміння класифікувати інформацію. Проведення кількісної оцінки інформації. Здійснення порівняння інформації.

Ведення звітності

Вміння презентувати інформацію. Здійснення обліку і зберігання звітних даних, дотримання термінів звітності

Вміння обробляти й відтворювати інформацію – підбір, сортування, друк, копіювання

Надання інформації клієнтам

Сервісна

Володіння технікою публічних виступів

Екскурсійне супроводження туристів, екскурсантів

Володіння технікою відповідей на загальні та професійні запитання. Володіння технікою відповідей на нестандартні запитання

Відповіді на запитання туристів, екскурсантів

Використовуючи методи наукових досліджень, сучасні технічні засоби та інформаційні техно-логії , здійснювати збирання, первісну обробку, аналіз, систематизацію довідкових матеріалів та іншої інформації по туризму, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки турпродукту.

Зберігання і пошук інформації. Визначення достовірності інформації.

Використання спеціалізованої довідкової літератури

Виробничо-технологічна

Продовження табл. 2

Здійснення збору, обробки, аналізу, системати-зації інформації, узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань розробки турпро-дукту, використовуючи методи наукових дослі-джень та сучасні технології

Обґрунтування рішень з питань розробки проекту туристського маршруту, окремої туристської послуги

^ 1. 4. Рекомендована основна навчальна література

1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.

4. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.

5. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983.- 470 с.

6. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.- 214 с.

7. Болч В., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. (Пер. с англ. А. Д. Плитмана / Под ред. С. А. Айвазяна). – М.: Статистика, 1979.- 317 с.

8. Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М., 2000.- 89 с.

9. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998.- 352 с.

10. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА – М, 1999.- 416 с.

11. Крутов В. И., Попов В. В. Основы научных исследований. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

12. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

13. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований. – К.: Знання, 2001. – 113 с.

14. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»


Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» розроблена для студентів напряму підготовки 0504 - «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм», «Готельне господарство».

Метою вивчення дисципліни є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією і тактикою проведення досліджень, надання їм знань з методології, методики та інструментарію дослідження.

Предметом є методологія наукових досліджень і методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

Дисципліна складається з двох модулів. Перший модуль «Теоретичні основи наукових досліджень» містить два змістових модулі: «Теоретичні засади науки та наукових досліджень»; «Методологічні основи наукового знання і творчості». Другий модуль «Прикладні положення наукових досліджень» містить один змістовий модуль «Економічний інструментарій проведення наукових досліджень». Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі, модулі й дисципліну «Основи наукових досліджень».


^ Аннотация программы учебной дисциплины

«Основы научных исследований»


Учебная дисциплина «Основы научных исследований» разработана для студентов направления подготовки 0504 - «Туризм» специальности 6.050400 «Туризм», «Гостиничное хозяйство».

Целью изучения дисциплины является привлечение студентов к научно-исследовательской работе, ознакомление их со стратегией и тактикой проведения исследований, предоставление им знаний относительно методологии, методики и инструментария исследования.

Предметом является методология научных исследований и методика исследования экономики на основе диалектического метода, что обуславливает изучение экономических процессов в их единстве, отличии, историческом развитии.

Дисциплина состоит из двух модулей. Первый модуль «Теоретические основы научных исследований» включает два содержательных модуля: «Теоретические основы науки и научных исследований»; «Методологические основы научного знания и творчества». Второй модуль «Прикладные положения научных исследований» состоит из одного содержательного модуля «Экономический инструментарий проведения научных исследований». Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули, модули и дисциплину «Основы научных исследований» в целом.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» наведена в табл. 3.

Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни

^ Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS – 5, у тому числі:

модулів – 2,

самостійна робота;

2 розрахунково-графічних завдання, курсова робота (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр та назва напряму: 0504 «Туризм»

Нормативна

Рік підготовки: 4

Семестр: 7,8

Кількість годин:

усього – 180;

у тому числі за модулями:

Модуль 1 – 90

Модуль 2 – 90

Шифр та назва спеціальності: 6.050400 «Туризм», «Готельне господарство»

Лекції: кількість годин – 28

Практичні заняття: кількість годин – 28

Самостійна робота: кількість годин – 124, у т. ч.

індивідуальна робота: кількість годин – 63

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни - 28

Кількість годин на тиждень – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: екзамен, залік
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура»,...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи