1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція icon

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Назва1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Сторінка1/2
Дата25.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипКонцепція
  1   2

З м і с т


Вступ

4

1. Тематичний план та розрахунок навчального часу.

6

2. Програмний практичний матеріал за окремими темами.

7

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

7

Тема 2. Система та характеристики маркетингу.

13

Тема 3. Маркетингова товарна політика.

22

Тема 4. Маркетингова цінова політика.

29

Тема 5. Маркетингова політика комунікацій.

37

Тема 6. Маркетингова політика розподілу.

44

3. Відповіді до тестів.

50

4. Список рекомендованої літератури.

52Вступ


Створення незалежної України, зміцнення її суверенітету обумовлює необхідність переходу до ринкової економіки. Темпи переходу до залежать також від підготовленості кадрів, їх економічного рівня і компетентності. Необхідно сформувати свідомого спеціаліста-менеджера вищого рівня з властивими йому рисами: раціональність поведінки, сильні мотиви вигоди, підприємництво, почуття відповідальності, готовність йти на ризик та приймати правильне рішення в бізнесі.

Формування фундаменту ринкової економіки у нашій державі визначає принципово нові вимоги до якісного змісту підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Вивчення курсу “Маркетинг” спрямовано на формування у студентів уявлення про те, що маркетинг є інструментом досягнення комерційних цілей підприємств, фірм, організацій через ефективне забезпечення потреб споживачів шляхом пропозицій їм високоякісної та конкурентоспроможної продукції.

Практикум призначено для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволодіння практикою специфічних розрахунків із застосуванням маркетингової інформації та прийняття відповідних рішень у сфері формування комплексу маркетингових заходів впливу на ринок.

Темпи та успіх формування підвалин ринкової економіки у країні залежать від компетентності керівників структурних підрозділів фірм, підприємств, грамотності фахівців-менеджерів, їхньої здатності та уміння працювати в кризових ситуаціях на ринку.

Наука та мистецтво праці в умовах ринкової економіки концентруються у понятті “маркетинг”, бо маркетинг – система управління, регулювання та вивчення ринку.

На практичні заняття виносяться 17 годин по шести темах курсу. Мета практичних занять полягає у закріпленні теоретичного матеріалу та забезпеченні високого рівня знань студентів у сфері маркетингової діяльності підприємств, фірм, організацій.

Основними завданнями дисципліни є :

 • ознайомлення студентів зі спеціальними маркетинговими знаннями, необхідними їм у їх подальшій практичній діяльності, навчання приймати оптимальні управлінські рішення у сфері маркетингової діяльності на базі проведення маркетингових досліджень та подальшого аналізу маркетингових показників;

 • набуття практичних навичок розв`язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.


^ 1. Тематичний план та розрахунок навчального часуп/п


Тема

Розрахунок навчального часу

лекції

практ.

заняття

самост.

робота

індивід.

робота

1


2

3

4

5

6

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Система та характеристика маркетингу

Маркетингова товарна політика

Маркетингова цінова політика

Маркетингова політика комунікацій

Маркетингова політика розподілу


4

4

8

8

6

6


2

2

4

4

2

4


8

8

10

8

10

10


1

1

1

1

1

1

Усього

36

18

54

6


^ 2. Програмний практичний матеріал за окремими темами


Т е м а 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1.1. Реферати (доповіді, повідомлення)

 1. Концепції управління маркетингом.

 2. Функції і принципи маркетингу.

1.2. Список літератури:

а) основна: [4] с. 5 – 17; [11] с. 56 – 59, с. 111 – 113; [13] с. 22 – 31, 38 – 48;

б) додаткова: [16] с. 24 – 25; [2] с. 96 – 97.

1.3. Тести для самоперевірки

(виділити правильні відповіді)

1. Маркетинг виник:

а) на початку ХІХ ст. в США;

б) на початку ХХ ст. в Європі;

в) на початку ХХ ст. в США.

2. Що таке маркетинг?

а) це система взаємозв`язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, котрий задовольняє потреби;

б) це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб за допомогою обміну;

в) це ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність, завоювання ринку;

г) усі відповіді правильні.

3. Вкажіть концепцію маркетингу:

а) товари – збут та стимулювання продажу – одержання прибутку завдяки зростанню обсягів продажу;

б) товари – дослідження ринку – організація збуту товарів та одержання прибутку;

в) потреби покупців – комплекс маркетингу – одержання прибутку шляхом задоволення потреб покупців.

4. Основним ринковим орієнтиром збутової концепції є:

а) потреби;

б) запити;

в) попит.

До основних причин розвитку маркетингу не можна віднести:

а) конкуренцію;

б) розвиток товарного асортименту;

в) науково-технічний прогрес;

г) монополізм.

6. Згідно з теорією А. Маслоу потреби людей поділяються на:

а) дві категорії та п`ять рівнів;

б) п`ять категорій та два рівні;

в) п`ять категорій та п`ять рівнів.

7. Важливі й значущі з погляду людини предмети, дії, спосіб життя тощо – це:

а) потреби;

б) запити;

в) цінності.

8. Специфічна конкретна форма вияву потреб людей – це:

а) потреби;

б) запити;

в) цінності.

9. Попит – це:

а) готовність покупців у даний проміжок часу придбати конкретну кількість товару за ціною, що пропонується ринком;

б) готовність покупців у даний проміжок часу придбати товар за певною конкретною ціною;

в) стан готовності потенційних споживачів придбати товар.

10. Попит, що існує як запит або виявляється у вигляді окремих разових закупівель, має назву:

а) нульового;

б) латентного;

в) оманливого.

11. Який з перерахованих видів діяльності не включається у маркетинг:

а) маркетингові дослідження;

б) формування бюджету на рекламу;

в) формування місячного графіка виробництва;

г) вибір технології виробництва;

д) усе згадане вище.

12. Кінцевими цілями будь-якої маркетингової діяльності є:

а) задоволення існуючих потреб і запитів споживачів;

б) забезпечення одержання підприємством відповідних доходів і прибутків;

в) створення відповідного іміджу.

13. Маркетинг – це:

а) виробляти те, що необхідно споживачу, та можна продати;

б) продавати те, що вже вироблено без врахування вимог споживачів.

14. Маркетинг починається з:

а) розробки та виробництва товару;

б) вивчення ринку та запитів споживачів;

в) інформаційної рекламної кампанії.

15. Система маркетингу ставить виробництво у функціональну залежність від запитів споживачів:

а) так;

б) ні.


1.4. Практичні завдання.

Завдання 1. Пошук стійкої переваги над конкурентами за допомогою задоволення запитів споживачів є основним джерелом стратегічного маркетингу. Суть теорії конкурентної раціональності полягає в тому, що рушійної силою маркетингу (реалізація і одержання прибутку шляхом обслуговування клієнта і максимального задоволення його потреб) є конкуренція. Чим міцніша конкуренція серед продавців, тим якіснішим буде сервіс. У світлі такого розуміння теорії чи бачите Ви які-небудь проблеми, пов`язані з описаною вище концепцією стратегічного маркетингу.

Завдання 2. Карл Маркс стверджував, що економічний процес постійно змінюється, підриваючи економічні та політичні інститути. Він помилявся в тому, що визнавав основною рушійною силою економічного процесу пролетарську революцію – повстання робітничого класу. Використайте теорію конкурентної раціональності для аналізу і пояснення помилки К.Маркса.

Завдання 3. Зробіть опис елементів ринку, які необхідно включати в аналіз ринкової кон`юнктури, здійснений університетом, що розробляє маркетинговий план, котрий ставить за мету – збільшення набору студентів.

Завдання 4. Одна людина підходить до іншої схвильованої людини, яка щось шукає на землі, стоячи на колінах під світлом ліхтаря коло дверей пивної:

 • Допомога потрібна?

 • Так, розумієш я переліз через огорожу, щоб справити малу нужду та загубив гаманець.

 • А чому ти тут його шукаєш?

 • А тому, голова твоя садова, що тут світло, а там темно!

Поясніть, наскільки описана ситуація може бути застосована до методів використання маркетингової інформації.

Завдання 5. АТ “Спецмонтаж № 5” понад 20 років спеціалізується на виробництві арматури і речей для ванних кімнат і водопровідної системи (крани, душове обладнання тощо). Воно пропонує свою продукцію як для домашніх господарств, так і для різних організацій. Частка АТ “Спецмонтаж № 5” на внутрішньому ринку – 32 %, на ринку Франції – 8 %, Бельгії – 3 %, а велика торговельна компанія в Майямі щорічно закуповує близько 4 % виробленої продукції для продажу в США (частка 5 %).

Загальний щорічний обіг АТ “Спецмонтаж № 5” перевищує 40 млн. грн., а по вказаних раніше ринках – 25 млн. грн.

Диференціація продукції здійснюється АТ “Спецмонтаж № 5” за розміром, кольором, стилем, оздобою (металевою або пластиковою), що дає можливість зайняти більш міцні ринкові позиції.

Недавно АТ “Спецмонтаж № 5” зробив замовлення дослідження ринку Росії. Одержані результати спонукали АТ “Спецмонтаж № 5” до активного виходу на російський ринок, визначивши строк впровадження – один рік.

Вам необхідно:

1. Порекомендувати АТ “Спецмонтаж № 5” шляхи виходу на ринок Росії.

2. Виявити потенціальні труднощі, що пов`язані з кожною можливістю проникнення.

3. Оберіть і дайте обґрунтування методу виходу на російський ринок.

4. Запропонуйте рекомендації щодо системи товароруху та розподілу.

Завдання 6. За результатами маркетингових досліджень пропонується збільшення частки машинобудівельної фірми на ринку з 14 до 18 % при місткості ринку 52 млн. шт. бетонозмішувачів. Розрахуйте додатковий прибуток фірми в наступному році, якщо прибуток за один виріб складає 1400 грн., а місткість ринку не змінюється. Витрати на маркетингові зусилля у розрахунку на рік становлять 65 млн. грн.

1.5. Методичні рекомендації до розв`язування практичних завдань


У завданнях 1 –4 треба використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і шляхом самостійної роботи з літературою, відповісти на поставлені запитання.

Запитання у завданні 5 вимагають структурованих відповідей у вигляді рекомендацій. Ви повинні виступати у ролі радника або консультанта-менеджера АТ “Спецмонтаж № 5”. Необхідно спочатку провести загальний аналіз даних ситуаційного завдання. Звичайно, глибина цього аналізу обмежена. Так, в умовах завдання відсутня велика інформація. Тому деякі питання можуть вирішуватися Вами на інтуїтивному рівні, що дуже корисно для розвитку маркетингової інтуїції та формування економічного образу мислення.

Для вирішення завдання 6 необхідно визначити можливу додаткову частку ринку у результаті маркетингових зусиль, що складає (18 – 14) 4 %, що еквівалентно одиницям виробів 2,16 млн. шт. (4 % х 52 млн. шт.).

Додатковий валовий прибуток складе: 1400 х 2,16 млн. шт. = 3024 млн. грн.

Додатковий прибуток фірми з урахуванням витрат на маркетинг становитиме: 2959 млн. грн. (3024 – 65).


1.6. Контрольні запитання

1. Дайте декілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них з`ясуйте:

 • що є предметом маркетингу;

 • яким концепціям маркетингу відповідає кожне з цих визначень;

 • які цілі маркетингу витікають з цих визначень;

 • що становить зміст маркетингової діяльності.

2. Розгляньте основні концепції маркетингу. Поясніть сутність кожної з них щодо використовуваного маркетингового інструментарію, основного об`єкта уваги та ринкових орієнтирів. Поясніть логіку еволюції концепції маркетингу.

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку маркетингу.

4. Дайте визначення та наведіть приклади потреб. Розгляньте їхні види щодо класифікації.

5. Дайте визначення побажань (запитів). Поясніть, чим вони відрізняються від потреб та попиту.

6. Дайте визначення попиту та охарактеризуйте його види.

7. Що означає поняття “тип вимірювання попиту”?

8. Наведіть маркетингове визначення ринку. Охарактеризуйте основні типи ринків.

9. Охарактеризуйте поняття “цільовий ринок підприємства”, “побічний ринок”, “зона байдужості”.

Дайте характеристику основних суб`єктів маркетингу.


Т е м а 2. Система та характеристики маркетингу


2.1. Реферати (доповіді, повідомлення)

1. Сутність основних принципів маркетингу.

2. Сутність основних функцій маркетингу.

2.2. Список рекомендованої літератури:

а) основна: [13] с. 26 – 48; [8] с. 11 – 18;

б) додаткова: [2] с. 3 – 21; [5] с. 4 – 8.

2.3. Тести для самоперевірки

(виділити правильні відповіді)

1. Найважливіший принцип маркетингу – орієнтація кінцевих результатів на вимоги споживача:

а) так;

б) ні.

2. Виділіть основні чотири функції маркетингу:

а) аналітична;

б) управління та контролю;

в) виробнича;

г) сервісна;

д) збутова.

3. Основним завданням маркетингу на споживчому ринку є:

а) вивчення мотивацій прийняття рішень про купівлю;

б) визначення ціни товару.

4. До складу “маркетингової сумішки” (marketing-mix) входять:

а) ціна;

б) імідж підприємства;

в) стимулювання збуту;

г) продукт;

д) розповсюдження (місце).

5. Назвіть чотири основні функції відділу маркетингу фірми:

а) дослідження маркетингу і збір інформації;

б) аналіз собівартості продукції;

в) планування асортименту продукції;

г) збут і розподіл;

д) прийняття стратегічних управлінських рішень;

е) рекламування продукції та стимулювання збуту.

6. Залежно від стадії розвитку маркетинг підрозділяється на такі види:

а) інтегрований;

б) пасивний;

в) активний;

г) організаційний.

7. Розробка, реалізація і контроль за виконанням програм, які призначено для забезпечення сприяння цільовою групою суспільної ідеї руху чи практики, – це є :

а) соціально-етичний маркетинг;

б) маркетинг ідей;

в) маркетинг осіб.

8. Ефективне розміщення ресурсів для завоювання перспективного цільового ринку підприємства – це головне завдання:

а) стратегічного маркетингу;

б) розвиваючого маркетингу;

в) глобального маркетингу.

9. Стимулювання збуту, поліпшення якості товарів, рекламування – це головні інструменти:

а) конверсійного маркетингу;

б) розвиваючого маркетингу;

в) стимулюючого маркетингу.

10. Негативний попит передбачає використання інструментарію:

а) конверсійного маркетингу;

б) стимулюючого маркетингу;

в) тактичного маркетингу.

11. Демаркетинг – це система дій за умов:

а) ажіотажного попиту;

а) негативного попиту;

а) складного попиту.

12. Маркетинг, що спрямовує діяльність підприємства на конкретний сегмент ринку, – це:

а) інтегрований маркетинг;

б) диференційований маркетинг;

в) споживчий маркетинг.

13. Послаблення рекламної діяльності, посилення системи збуту – це інструменти:

а) демаркетингу;

б) ремаркетингу;

в) конверсійного маркетингу.

14. Надання товару вигляду ринкової новизни, його репозиціювання – це інструменти:

а) ремаркетингу;

б) синхромаркетингу;

в) демаркетингу.

15. Доброзичливим для розвитку маркетингу є:

а) ринок споживача;

б) ринок продавця.

16. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу “Вплив на ринок”?

а) “виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється”;

б) “споживач – король”;

в) “створюючи товари, створюй і споживача”.

17. Яка з перелічених нижче функцій не є маркетинговою функцією:

а) фінансування;

б) виготовлення;

в) складування;

г) несення ризику;

д) стандартизація.

18. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу “Знання ринку”?

а) “виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється”;

б) “споживач – король”;

в) “створюючи товари, створюй і споживача”.

19. Функції маркетингу:

а) маркетингові дослідження, розробка і планування асортименту, збут і розподіл, реклама і СТИЗ;

б) маркетингові дослідження, виробництво товарів, збут, реклама;

в) дослідження ринку, виробництво товарів, реклама, доведення товару до споживача.

20. Види маркетингу залежно від рівня застосування:

а) маркетинг на внутрішньому і зовнішньому ринках, експортний і міжнародний маркетинг;

б) мікромаркетинг, макромаркетинг, метамаркетинг;

в) маркетинг товарів, послуг, підприємств, окремих осіб, місць, територій, ідей.

2.4. Практичні завдання

Ситуація 1. Схема маркетингової діяльності фірми.

Зовнішнє середовище
Цілі підприємства:

а) повернення капіталовкладень;

б) оплата праці персоналу;

в) соціальна відповідальність перед суспільством
Цілі маркетингу:

а) задоволення споживачів;

б) перемога на конкурентами;

в) завоювання частки ринку;

г) забезпечення зростання продажу

Аналіз:

а) ринкової ситуації:

б) купівельного попиту;

в) конкурентів;

г) товарної пропозиції
Система інформації та управління


Планування

Нові товари та їх випробування, вибір ринку, прогноз ринку, управління виробництвом.


Маркетингові рішення:

товар, місце торгівлі, система формування попиту та стимулювання збуту, цінова політика, тощо


Аналіз та контроль:

ринку, покупців, товарів, конкурентів

Покажіть на схемі стрілками прямі та зворотні зв`язки між різними елементами маркетингу.


Завдання 1. Необхідно заповнити графу 4 табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Взаємозв`язок попиту та типів маркетингу

№ п/п

Вид попиту

Зміст маркетингової діяльності

Тип маркетингу

1

2

3

4

1

Негативний

Переборювання негативного від­ношення до товару, створення ак­тивного попиту зниженням цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару
2

Нульовий

Надання товару нових характерис­тик, рекламування, пропонування товарів іншим ринкам (сегментам)
3

Спадний

Надання товару ринкової новизни, репозиціювання
4

Коливальний

(сезонний)

Згладжування сезонних коливань виробництва та продажу, викори­стання гнучких цін, політики знижок
5

Формований

(латентний)

Стимулювання збуту, поліпшення якості товару, рекламування
6

Оптимальний

(повноцінний)

Підтримка попиту, якості товарів, сервіс
7

Перевищений оптимальний рівень (аксіо­топений)

Зниження цін, рекламної активності, посилення збутової діяльності
8

Ірраціональний (небажаний)

Зменшення небажаного попиту. Ліквідування попиту
Обрати тип маркетингу та вписати відповідний номер у графу 4 з 8 нижче запропонованих: з метою протидії; демаркетинг; підтримуючий; розвиваючий; синхромаркетинг; ремаркетинг; стимулюючий; конверсійний.

Ситуація 2. Харківський ЗЗБК – 5 реалізує на українському ринку чотири групи товарів:

1) пустотні плити;

2) шпали;

3) фундаментні блоки;

4) плитку тротуарну.

Деякі дані про реалізацію товарів ЗЗБК-5, конкурентів і про розвиток ринку наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. – Стан ринку залізобетонної продукції.

Стратегічна господарська одиниця

Реалізація по заводу ЗЗБК-5, тис. грн.

Кількість конку­рентів

Реалізація трьома основними конку­рентами тис. грн.

Річне зро­стання обсягу ринку, %

Пустотні плити

840

7

910

750

340

6

Шпали

670

9

550

130

97

14

Фундаментні блоки


210


16


340


23


200


8

Плитка тротуарна


135


6


108


93


59


12

Використовуючи метод Бостонської консалтингової групи для аналізу стану ЗЗБК-5 і його перспектив, дати відповідь, якою є оцінка стану кожної стратегічної господарської одиниці?

Ситуація 3. Харківська меблева фабрика № 4, яка є провідною на ринку меблів України і володіє 28 % цього ринку, знайшла в 2001 р. нові ринкові можливості на стагнуючому ринку Західної України. Поширення маркетингової концепції, що застосовувалася на українському ринку (весь асортимент орієнтований на широкі цільові групи), не подавало в Західній Україні особливих надій, у першу чергу, через повне захоплення цього ринку конкурентами. Тому керівництво фабрики № 4 вирішило націлити свою діяльність на нові групи споживачів з використанням інноваційно-збутової і сегментаційної стратегії. Мета такої стратегії – використання відповідної специфічної ринкової ситуації в Західній Україні до 2005 року. Десять магазинів фірми повинні були посягти річного обороту в 200 млн. доларів США щорічно.

Основні риси нової маркетингової концепції:

1. Орієнтація на новий цільовий сегмент, виділений за психологічним та поведінковим критерієм: люди, що почувають себе молодими і характеризуються рухливістю, високими вимогами до дизайну і до якості, господарською розсудливістю, інтелігентною купівельною поведінкою.

2. Нова єдина (відповідає цільовому сегменту) ідея товарів і послуг.

Фабрика № 4 працює за допомогою своїх замовників, які беруть частину послуг на себе (наприклад, транспортування і збирання продукції): “неймовірне ймовірне: гарний дизайн і якість – за низьку ціну”.

3. Комунікація, основні аргументи: замовник фабрики № 4 повинен відчувати певний статус. Це означає, що він відрізняється інтелігентною купівельною поведінкою, комунікабельністю при оформленні покупки, високим естетичним смаком. Одночасно із задоволенням потреб замовника повинні бути досягнуті високий ступінь популярності марки фабрики № 4, ефект мотивації покупки і високий ступінь ідентифікації.

4. Розміщення 10 магазинів з вигодою, у новому аспекті поблизу великих міських агломерацій.

Запитання і завдання

 1. Розробіть систему маркетингових цілей. Які зв`язки існують між маркетинговими цілями і цілями фабрики?

 2. Які окремі частини маркетингової програми фабрики № 4 Ви знайшли в описаній ситуації?

Ситуація 3. “Ляпота” – невелика фірма, що спеціалізуються на виробництві недорогої фарби різних видів і кольорів, яка орієнтована на сучасний дизайн при ремонті та реконструкції будинків.

Спочатку була заснована невелика фірма поблизу м. Харкова, де працювала одна родина. Згодом справа родини значно розширилась. Однак єдиною причиною, що стримує подальший розвиток фірми, є неможливість збільшення виробництва і масштабів рекламної діяльності через відсутність фінансових коштів.

У даний час ситуація у промисловості, яка виробляє різні фарби, змінюється дуже швидко, терміни життєвого циклу окремих видів продукції скорочуються. Це змушує фірму приділяти велику увагу випуску нових товарів, але у зв`язку з тим, що виробництво недорогої фарби не є складним процесом, фірми-виробники можуть виходити на ринок з новими товарами без значних витрат.

“Ляпота” планує розширити географічний сегмент свого ринку, зокрема організувати продаж своєї продукції на всій південно-західній території України та в Росії.

Адвокат, бухгалтер, які консультують “Ляпоту”, радять фірмі обміркувати питання про створення на базі “Ляпоти” корпорації з метою залучення необхідних фінансових коштів.

Запитання і завдання

 1. Які переваги одноосібного володіння могла б “Ляпота” втратити при створенні корпорації? Які вигоди вона при цьому одержала б?

 2. Чи необхідно для “Ляпоти” проведення маркетингових досліджень? Чому?

 3. На яких аспектах діяльності фірми її власникам слід, у першу чергу, сконцентрувати увагу?

 4. До яких наслідків може привести підвищення цін на продукцію на тому сегменті ринку, де вона в даний час працює?

 5. Яка інформація необхідна “Ляпоті” для ухвалення рішення про вихід на нові ринки?

 6. З якими проблемами може зіткнутися “Ляпота” при виході з новою продукцією на новий ринок.


2.5. Контрольні запитання

 1. Назвіть і прокоментуйте основні принципи маркетингу.

 2. Охарактеризуйте основні завдання маркетингу.

 3. Назвіть і прокоментуйте основні стратегічні і тактичні завдання маркетингу.

 4. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.

 5. Поясніть сутність та наведіть приклади продуктового і споживчого маркетингу.

 6. Порівняйте маркетинг промислових і споживчих товарів.

 7. Охарактеризуйте особливості торгового маркетингу.

 8. Поясніть сутність стратегічного, тактичного й оперативного маркетингу.

 9. Поясніть сутність та охарактеризуйте інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.

 10. Дайте визначення поняття “системи засобів маркетингу”. Охарактеризуйте його основні елементи відповідно до концепції “ЧР”.

 11. Дайте визначення поняття “навколишнє середовище маркетингу”. Назвіть та охарактеризуйте його основні суб`єкти, сили та умови.

 12. Поясніть, у чому полягає основне завдання досліджень навколишнього середовища маркетингу?


Т е м а 3.
  1   2

Схожі:

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconПрограма фахового вступного випробування «Маркетинг»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconУдк 331. 101. 6 Внутрішній маркетинг: сутність, значення І роль в підвищенні продуктивності праці
Ченні у підвищенні продуктивності праці, визначенню особливостей застосування інструментів внутрішнього маркетингу на підприємстві....
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconКонцепція ціноутворення в системі маркетингу
Короткий історичний нарис розвитку маркетингу, проблеми та тенденції сучасного маркетингу
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconМаркетингове середовище діяльності банку сутність та структура маркетингового середовища банку
Дослідження умов функціонування банку та можливостей І стану його маркетингової діяльності передбачає, в першу чергу, звернення до...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція icon1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconТема управління маркетинговою діяльністю
Методологія маркетингового аналізу. Підприємство як об’єкт маркетингового аналізу. Сутність І фактори конкурентоспроможності. Моніторинг...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconДержавний вищий навчальний заклад
Тому нами було вирішено здійснити аналіз значення маркетингу в підвищенні ефективності підприємств, особливостей маркетингу в малому...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconДержавний вищий навчальний заклад
Тому нами було вирішено здійснити аналіз значення маркетингу в підвищенні ефективності підприємств, особливостей маркетингу в малому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи