Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 317.99 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата25.06.2012
Розмір317.99 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення курсу

Прикладна аероекологія”

( для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія і охорона навколишнього середовища”)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Прикладна аероекологія” (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – „Екологія і охорона навколишнього середовища”) /Укл.: Бєкєтов В.Є , Євтухова Г.П. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16 с.


Укладачі: В.Є. Бєкєтов , Г.П. Євтухова


Рецензент: Ю.Л.Коваленко


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 1 від 30.08.07р.

ЗМІСТ


Загальні положення ..........................................................................................4

Основні терміни ...............................................................................................6

Зміст курсу ........................................................................................................6

Модуль 1. Атмосфера. Основні терміни та визначення ...............................6

Модуль 2. Основи утворення викидів в атмосферне повітря ......................8

Модуль 3. Заходи з охорони атмосферного повітря .....................................8

Модуль 4. Технічні засоби і технології очистки газу ...................................9

Список літератури ..........................................................................................10


^ Загальні положення


Атмосферне повітря – це зовнішня газова оболонка Землі, механічна суміш різних газів, паров і твердих (аерозольних) часток. Атмосферне повітря є необхідним для дихання живих організмів, використовується у процесі паління і плавки як сировина для отримання кисню, азоту, інертних газів. Атмосфера є середовищем розміщення газоподібних викидів, промислових підприємств. Знання джерел викидів, властивостей забруднюючих речовин, технічних засобів з пилогазауловлювання та інше дає дисципліна „ Прикладна аероекологія ”.

Важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота, що сприяє розвитку і творчому мисленню студента. Вона націлена на розширення знань, які студенти отримують на лекційних та практичних заняттях.

Мета вивчення дисципліни „Прикладна аероекологія” сформувати у студента уявлення, що таке атмосфера, ії склад, функції, джерела викидів забруднюючих речовин, властивості основних забруднюючих речовин, їх вплив на здоров’я людини. Навчити оцінювати рівень забруднення атмосферного повітря, користуючись нормативами. Навчити робити інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та вміти пропонувати заходи щодо зниження кількості викидів.


До складу дисципліни входять чотири модулі:


1 модуль – Атмосфера. Основні терміни та визначення;

2 модуль – Основи утворення викидів в атмосферне повітря;

3 модуль – Заходи з охорони атмосферного повітря;

4 модуль – Технічні засоби і технології мокрої очистки газу.


Кожен модуль складається не менш ніж з двох змістових модулів, які послідовно розкривають ситуації і проблеми, пов’язані з охороною атмосферного повітря. Термін вивчання дисципліни – 4 семестри.

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань до самоперевірки.

Самостійна робота студентів передбачає розгляд питань, які стисло викладаються на лекціях, підготовку до контрольних робіт, виконання курсових проектів, підготовку до заліків та іспитів.

При самостійній роботі студенти використовують інформацію, підходи і методи, які отримують на аудиторних заняттях та із чисельних літературних джерел.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати та впроваджувати в своїй майбутній професійній діяльності методи оцінки стану атмосферного повітря та засоби щодо зниження негативного впливу на нього.

Програмою курсу передбачаються наступні форми поточного контролю знань студентів:


1 модуль – Атмосфера. Основні терміни та визначення


Студенти денної форми навчання виконують три контрольні роботи з кожного змістового модуля (№ 1,2,3) та тестове завдання – з 4 змістового модуля.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу за трьома змістовими модулями (завдання до контрольної роботи у Додатку 1).

Підсумковий контроль ( денна і заочна форма навчання) – складання іспиту.


2 модуль - Основи утворювання викидів в атмосферне повітря


Студенти денної форми навчання виконують контрольну роботу з 1 змістового модуля.Для зарахування другого модуля студенти повинні виконати та захистити курсовий проект (методичні вказівки № 1380).

Підсумковий контроль (денна і заочна форма навання)– складання заліку за підсумковим тестовим завданням та захист курсового проекту на оцінку.


3 модуль – Заходи щодо охорони атмосферного повітря


Студенти денної форми навчання виконують контрольні роботи за 1 та 2 змістовими модулями.

Також студенти денної форми навчання самостійно розраховують два завдання (Додаток 2).

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу на тему”Апарати сухого інерційного очищення газів”(Додаток 3).

Підсумковий контроль (денна і заочна форма навчання) – складання іспиту.


4 модуль - Технічні засоби і технології мокрої очистки газу


Студенти денної форми навчання виконують три контрольні роботи за змістовими модулями 1, 3 та 4. Для зарахування другого змістового модуля студенти повинні захистити розрахунково – графічну роботу (методичні вказівки № 461). Також студенти повинні виконати три самостійні роботи (Додаток 4).

Студенти заочної форми навчання також захищають розрахунково-графічну роботу.

Підсумковий контроль для денної форми навчання – усний іспит, для заочної – залік за результатами захисту РГЗ та усної відповіді.


^ Основні терміниТермін

Визначення

^ Якість атмосфери

Совокупність властивостей атмосфери, яка визначає ступінь впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на людей, рослинний та тваринний світ, а також на матеріали, конструкції та довкілля в цілому


^ Концентрація домішки у атмосфері

Кількість речовини, яка міститься у одиниці маси або об’єму повітря, доведеного до нормальних умов

^ Приземна концентрація

Концентрація домішки у атмосфері, яка вимірюється на висоті 1,5-2м від поверхні землі

Фонова концентрація

Концентрація забруднюючої атмосферу речовини, яка утворюється усіма джерелами викидів, крім тих що рассматриваются

^ Орієнтовний безпечний рівень впливу(ОБРВ)

Терміновий гігієнічний норматив щодо забруднюючої атмосферу речовини, який встановлюється розрахунковим методом з метою проектування промислових об’єктів

Домішка в атмосфері

Домішка в атмосферному повітрі, яка не впливає негативно на стан здоров’я людини^ ЗМІСТ КУРСУ


МОДУЛЬ 1. Атмосфера, Основні терміни та визначення


Змістовий модуль(ЗМ) 1- Атмосфера, джерела викидів


Запитання до самоперевірки:


 1. Дайте класифікацію антропогенних джерел викидів;

 2. Назвіть, що таке атмосфера, який її склад;

 3. Перелічіть функції атмосфери;

 4. Назвіть, що таке концентрація забруднюючої речовини, поле концентрації;

 5. Наведіть формулу нормального температурного градієнта;

 6. Наведіть міжнародну барометричну формулу;

 7. Поясніть, що таке смог. Які умови сприяють виникненню Лондонського, фотохімічного і ледяного смогів;

 8. Поясніть, що таке первинна і вторинна домішка у атмосфері;

 9. Перелічіть основні забруднюючі речовини в атмосферному повітрі та поясніть які речовини відносяться до специфічних;

 10. Як змінюються тиск і температура в тропосфері з висотою?

 11. Що таке реакція фотосинтезу?

Література: 1


Змістовий модуль(ЗМ) 2 – Властивості пилу та газів


Запитання до самоперевірки:


1. Назвіть властивості пилу і поясніть, де треба враховувати ті чи інші властивості у випадках вибору апаратів очистки;

2. Перелічіть властивості газів, які враховуються при вимірюванні концентрації забруднюючої речовини в атмосферному повітрі;

3. Перелічіть властивості газів, які враховуються при виборі апарату очистки;

4. Які властивості газу можна визначити за допомогою і-d діаграми?

5. Перелічіть властивості, які можна віднести до газоподібних речовин, а які до твердих.

Література: 2.


Змістовий модуль(ЗМ) – 3 Нормування якості атмосферного повітря


Запитання до самоперевірки:


1. Дайте визначення ГДК, ГДКм.р., ГДКс.с., ОНРВ; одиниці вимірювання, термін на який встановлюється норматив;

2. Перелічіть необхідні дії щодо оцінки рівня забруднення атмосферного повітря;

3. Що таке ефект сумації?

Література: 1,7.


Змістовий модуль(ЗМ) – 4 Система контролю якості атмосферного повітря в містах


Запитання до самоперевірки:


1.Назовіть прогами спостережень за станом атмосферного повітря;

2. Перелічіть статистичні характеристики забруднення атмосферного повітря;

3. Перелічіть умови, які треба виконувати при розміщенні постів спостережень за станом атмосферного повітря;

4. Що таке реальний та потрібний параметр споживання повітря?

5. Що таке моніторинг атмосферного повітря?

Література: 1,7.


МОДУЛЬ 2. Основи утворення викидів в атмосферне повітря


Змістовий модуль(ЗМ) – 1 Технологічні процеси та джерела утворювання викидів в атмосферне повітря


Запитання до самоперевірки:


 1. Перелічіть природні та антропогенні процеси, при яких утворюються викиди забруднюючих речовин( тверді, газаподібні та рідкі).

Література: 1.


Змістовий модуль(ЗМ) – 2 Джерела забруднення та викидів в атмосферу забруднюючих речовин


Запитання до самоперевірки:


 1. Перелічіть вихідні дані щодо розрахунку викидів в атмосферне повітря від котелен;

 2. Назовіть обладнання, на якому виконують обробку металу та викиди забруднюючих речовин;

 3. Перелічіть вихідні дані щодо розрахунку викидів в атмосферне повітря від автотранспорту.

Література:1,8,9.


^ МОДУЛЬ 3Заходи щодо охорони атмосферного повітря


Змістовий модуль(ЗМ) – 1 Заходи щодо охорони атмосферного повітря


Запитання до самоперевірки:


 1. Перелічіть заходи з охорони атмосферного повітря і дати приклади;

 2. Санітарно-захисна зона: дати визначення, яка буває СЗЗ? Визначення розмірів нормативної СЗЗ.

Література: 1, 2,10.


Змістовий модуль(ЗМ) 2 - Оцінка роботи пило-газоочисного обладнання


Запитання до самоперевірки:


1. Дайте визначення – ступінь очистки газів, парціальна та фракційна

ступінь очистки газів.

Література: 2.

Змістовий модуль(ЗМ) -3 Апарати сухої інерційної очистки газів


Запитання до самоперевірки:


 1. Класифікація систем пило-газоочистки.

 2. Призначення, обладнання, принцип дії пилоосаджувальної камери. Недоліки та переваги.

 3. Призначення, обладнання, принцип дії циклонів. Недоліки та переваги.Основні конструктивні співвідношення. Розрахунок циклонів.

 4. Призначення, обладнання, принцип дії фільтрів. Недоліки та переваги.Розрахунок фільтрів.

 5. Електрофільтри, призначення, обладнання, принцип дії.Розрахунок електрофільтра. Фактори впливу на ефективність роботи електрофільтра. Електричні параметри електрофільтра.

Література:1,2.


МОДУЛЬ 4 –Технічні засоби і технології мокрої очистки газу


Змістовий модуль (ЗМ) – 1. Фізичні основи та основи розрахунку процесу мокрої очистки газів


Запитання до самоперевірки:


 1. Головні переваги і недоліки апаратів мокрої очистки газів

 2. Механізм та основи розрахунку осадження пилу на краплях рідини, плівці рідини та при барботажі.

 3. Енергетичний метод розрахунку мокрих пиловловлювачів.

 4. Тепло- і масообмін у мокрих пиловловлювачах.

Література: 2.

Змістовий модуль (ЗМ) – 2 Будова, принцип дії та основи розрахунку апаратів мокрої очистки газів


Запитання до самоперевірки:


 1. Будова, принцип дії і основи розрахунку форсуночних скруберів

 2. Будова, принцип дії і основи розрахунку скруберів Вентурі

 3. Будова, принцип дії механічних і динамічних газопромивачів

 4. Будова, принцип дії і основи розрахунку мокрих апаратів центробіжної і ударно-інерційної дії

 5. Будова, принцип дії і основи розрахунку барботажних пінних апаратів.

Література: 1,2.


Змістовий модуль (ЗМ) – 3 Додаткове обладнання систем пило - і газо очистки


Запитання до самоперевірки: 1. Бризгоунос і сепарація крапель з газового потоку.

 2. Обладнання для підводу і диспергування рідини.

 3. Проектування систем пило- і газоочистки.

 4. Вентилятори, димові труби, трубопроводи і елементи її конструкцій

Література: 1.


Змістовий модуль (ЗМ)-4 Очистка промислових викидів від газових домішок


Запитання до самоперевірки:


 1. Методи, механізм і основи розрахунку сорбції.

 2. Каталітична і біохімічна очистка.

 3. Захист атмосферного повітря від викидів автотранспорту.

Література: 8.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Екология города/Под ред.Стольберга Ф.В.- К.:Либра,2000.-464с.

2. Справочник по пыле- и золоулавливанию/Под ред.Русанова И.А.-В.,1983

3. Очистка газов в химической промышленности, процессы и аппараты/Балабеков М.Ш.-М.: Химия, 1991.-256с.

4. Очистка технологических газов/ Под ред. Семеновой Т.А., Лейтеса И.Л.-М.: Химия, 1977.-488с.

5.Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ.изд. в 2-х частях.Пер. с англ./Под ред.Калверта С., Инглунда Т.М.: Металлургия, 1988.-706с.

6. Очистка и рекуперация промшленных выбросов: Уч. пособие для вузов/Под ред.Максимова В.Ф., Вольфа И.В.2-е изд., перераб.-М.: Лесная промышленность, 1981.-640с.

7. Руководство по контролою загрязнения атмосферы

РД-52.04.186-89 Госкомитет СССР по гидрометеорологии Москва 1991.-692с.

8. Каніло П.М., Бей І.С., Ровенський О.І. Автомобль та навколишнє середовище. – Харків:Прапор, 2000.-304с.

9. Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Український науковий центр технічної екології.- Донецьк,2004.- том1 – 183с., том2 – 220с.

10. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затв.Мінздравом України,наказ №173 від 19.06.96р.


Додаток 1

Завдання для контрольної роботи

з дисципліни „Прикладна аероекологія”(модуль 1,з/в)

на тему „Атмосфера, основні поняття та визначення, фізико-хімічні властивості забруднюючих речовин”


Вступ: Дати визначення атмосфери. Перелічити фактори, що забезпечують динамічну рівновагу атмосфери. Які функції виконує атмосфера?

^ Склад та будова атмосфери: Навести склад атмосфери. Дати характеристику основних зон, що виділяють в атмосфері. Залежність тиску та температури атмосферного повітря від висоти.

^ Забруднення атмосфери: дати визначення термінам: забруднення атмосфери, концентрація домішки в атмосфері, домішка первинна та вторинна, забруднююча речовина, поле концентрації домішки в атмосфері.

^ Джерела забруднення атмосфери:Природні і антропогенні; дати класифікацію антропогенних джерел викидів: стаціонарні, нестаціонарні; організовані, неорганізовані; площинні, лінейні, крапкові.

^ Основні хімічні забруднюючі речовини: (Оксид вуглецю,діоксид сірки, вуглеводороди, оксиди азоту, пил) дати джерело їх утворення, властивості, вплив на людину.

^ Хімічні перетворення домішок в атмосфері: Показати основні окислювачі у тропосфері;привести приклади трансформації домішок – сполук вуглецю, сірки, азоту.

^ Вплив забруднюючих речовин на якість атмосферного повітря: дати визначення термінам – якість атмосферного повітря; прямий та непрямий вплив забруднюючої речовини на людину та на оточуюче середовище; гранично-допустима концентрація(ГДК), ГДКм.р.,ГДКс.с., ОНРВ(орієнтовно-небезпечний рівень впливу), ГДКр.з., ГДК рекреаційної зони. Ефект сумації.

Об’єм контрольної роботи – 15-20 стор.


Список літератури:


1.Екология города: Учебник/Под общ.ред.Ф.В.Стольберга.-К.:Либра,2000г.

2. Справочник по пыле- и золоулавливанию /Под ред.А.А.Русанова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат, 1983.

3. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы: Справ.изд.Шаприцкий В.Н.-: М.:Металлургия, 1990.


Додаток 2

Завдання №1 для самостійної роботи (3 модуль:ЗМ 1, д/о)

з прикладної аероекології


Визначити кількість викидів в атмосферне повітря при спалюванні вуглю та газу. При цьому треба визначити кількість газу, яка буде забезпечувати таку ж кількість тепла, що й 12 т вуглю.


Дано: Паливо – вугілля

паропродуктивність Дн = 10т/ч

паропродуктивність Дф = 9,8т/ч

витрата палива В = 12 т

втрати тепла від механічної неповноти згоряння q4 = 0,02

втрати тепла від хімічної неповноти згоряння q3 = 0,2

частка золы у виносі аун. = 1,1

КПД золоуловлювача, ŋ = 0,92

коеф., враховуючий конструкцію горілок, Я2 = 1,0


ступінь рециркуляції газів, r = 0,4

?1 = 0,0099; ?2 = 0,65; Я1 = 0,225

найнизча теплота згоряння Qн = 20300 кДж/кг

зольність палива Ар = 30%

сіркосклад Sр = 1%

коефіцієнт виходу NО2 Кб = 0,05

Золоуловлювання і шлаковіддалення – сухе

ŋso2 = 0,1


Дано: Паливо - газ

R = 0,5; Дн = 10т/ч; Дф = 9,8т/ч; Кб = 0,05

Qн = 35500 кДж//м3

q3 = 0,15; ? = 1,05; Я3 = 1; Я2 = 1,0; Я1= 0,8

r = 0,4; ?2 = 0,8; ?1= 0,025; ? = 10%.

^ Завдання №2 для самостійої роботи (3 модуль: ЗМ 3, д/о)

з Прикладної аероекології


Визначити загальну ступінь очистки пилоосаджувальної камери за такими вихідними даними:


Дано: дисперсний склад пилу в табличному вигляді з розмірами за фракціями:

1 варіант


Розмір часток, мкм

0-10

10-20

20-30

30-50

50-60

Фракц.склад,%

12

22

28

20

18


2 варіант


Розмір часток, мкм

0-20

20-40

40-50

50-70

70-90

Фракц.склад,%

12

22

28

20

18


Щільність часток ?ч= 3000 кг/м3, Qг= 10000м3/ч, Н=2м, В=2,5м , L= 3м, в’язкість газу ?г=18·10 Па·с.

Додаток 3

Завдання для контрольної роботи до теми

«Апарати сухого інерційного очищення газів»

з дисципліни «Прикладна аероекологія»

(з/в, 3 модуль)

Теоретична частина:

Описати устрій, принцип дії та основи розрахунку апаратів сухого очищення газів:

 1. пилоосадних камер;

 2. інерційних пилосаджувачів;

 3. жалюзійних пило- та золоуловлювачів;

 4. циклонів (прямоточні й батарейні);

 5. фильтрів (волокнисті, тканинні, зернисті);

 6. електрофільтрів.

Розрахункова частина:

Розрахувати апарат сухого інерційного очищення на прикладі циклона ЦН-1.

Вихідні дані для розрахунку:

Об’ємні витрати газів Qг, м3/с;

Динамічна в’язкість газів ?г, Па*с;

Щільність газу ?г, кг/м3;

Дисперсний склад пилу, що задається двома параметрами dm, мкм и lg?ч;

Запиленність газів на вході в апарат Свх, г/м3;

Щільність часток пилу ?ч, кг/м3;

Визначити:

1. Основні конструктивні параметри апарату.

2. Ступінь очищення, часовий викид пилу.

Кожний студент робить розрахунок одного варіанта, заданого викладачем з таблиці вариантів завдань.

Обсяг контрольної роботи – 15 - 20 сторінок.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Справочник по пыле- и золоулавливанию./ М.И.Биргер, А.Ю.Вальдберг, Б.И.Мягков и др./Под общ. ред.А.А.Русанова.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 312с.

 2. Экология города: Учебник/Под ред. Ф.В.Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464с.

 3. Конспект лекций по разделу «Аппараты сухой очистки газов» дисциплины «Прикладная аэроэкология» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения специальности «Экология и охрана окружающей среды»). Авт.: Бекетов В.Е., Евтухова Г.П., Коваленко Ю.Л.- Харьков: ХНАГХ, 2005.- 64с.Додаток 3
^ Варіанти завдань:

№ варіанта

Об’ємні витрати газів Qг, м3

Динамічна в’язкість газів ?г, х 106Па*с

Щільність газу ?г,

кг/м3

Дисперсний

склад пилу, що

задається

двома

параметрами

Запиленість газів на вході в апарат Свх, г/м3

Щільність

часток пилу ?ч, кг/м3

 

 

 

 

dm, мкм

lg?ч

 

 

1

10000

22

1,3

40

0,5

20

800

2

5000

22

1,2

35

0,6

10

1900

3

10300

22,8

1,2

40

0,6

28

1100

4

11000

23

1,5

38

0,55

22

1650

5

7000

22,5

1,15

45

0,6

14

900

6

7500

22

1,2

35

0,7

18

1400

7

8000

24

14

40

0,45

13

1850

8

8500

22

1,3

30

0,45

18

1600

9

9000

22

1,5

34

0,4

24

1400

10

8000

24

1,2

45

0,55

20

1850

11

9500

23,5

1,6

44

0,6

25

1800

12

9200

24

1,6

40

0,55

18

1700

13

8000

17,3

1,2

35

0,45

25

900

14

9000

21,5

1,4

52

0,5

32

850

15

6000

18,5

1,7

46

1,5

23

1500

16

9500

22

1,1

26

0,6

24

1400

17

11000

22

1,4

55

0,6

23

1660

18

10200

21,8

1,1

42

0,6

19

1200

19

9000

19,5

1,3

27

0,55

40

1300

20

11000

21

1,4

42

0,45

34

1250

21

9500

23

1,1

35

0,4

24

900

22

8500

19

1,6

42

0,5

19

900

23

1000

17,5

1,4

45

0,5

28

1100

24

9000

22

1,2

26

0,5

34

1200

25

11200

22

1,4

52

0,4

32

1100

26

10500

19,4

1,2

34

0,5

19

1600

27

11200

21,3

1,6

44

0,45

28

1800

28

9000

22

1,6

36

0,5

42

1500

29

9000

25

1,2

35

0,45

35

900

30

11000

19

1,1

46

0,5

40

1100Додаток 4

Завдання до самостійної роботи

на тему „Технічні заходи і технології мокрої очистки газів”

з дисципліни „Прикладна аероекологія”(модуль 4)


Самостійні завдання розроблені таким чином, щоб студент, маючи дуже обмежену кількість вихідних даних, показав вміння логічно мислити, робити й обгрунтовувати власні припущення, вміння на базі отриманих на лекціях і під час самостійної роботи знань робити складні розрахунки і виводити формули.


^ Самостійне завдання № 1

Побудувати й дослідити залежність площі міжфазового контакту між зрошуючою водою і газом від діаметра краплі води.


Самостійна робота № 2

Запилений газ у резервуарі було промито розпиленою водою. Площа перерізу резервуару 10 м2, обсяг води – 1 л, масова концентрація пилу – 10 г/м3, діаметр краплі 100 мкм, коефіцієнт захвату – 0,1. Визначити концентрацію пилу в очищеному газі.


^ Самостійна робота № 3

Визначити довжину труби Вентурі, якщо діаметр горловини складає 0,1 м, швидкість газу на вході в конфузор – 20 м/с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Прикладна аероекологія” (для студентів 3 – 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – „Екологія і охорона навколишнього середовища”)


Укладачі: Володимир Єгорович Бєкєтов , Галина Петрівна Євтухова


Редактор: М.З.Аляб’єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. 42


Підп. до друку 10.09.2007 Формат 60*80 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн - друк, арк. 0,8 Обл.вид. арк. 1,3

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, Харків, ХНАМГ, вул.Революції,12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул.Революції,12Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи