О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу icon

О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Скачати 410.69 Kb.
НазваО. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Сторінка1/3
Дата25.06.2012
Розмір410.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.М. Кондрашов,

Н.М. Богдан


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання контрольної роботи

з курсу

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


(для студентів 6 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН

спец. 7.050107- Економіка підприємства)


Харків – ХНАМГ - 2008


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.050107 - Економіка підприємства) / Укл. Кондрашов О. М., Богдан Н. М. – Харків: ХНАМГ, 2008.- 26 с.


Укладач: О.М. Кондрашов, кандидат економічних наук,

Н.М. Богдан


Рецензент: Склярук Н. І., кандидат економічних наук,

доцент кафедри ЕУБ і МГ


Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством, протокол № 1 от 27.08.2008 р.


ЗМІСТ


Стор.


Загальні вказівки ……………………………………………………………..3


Теоретична частина контрольної роботи……………………………………4


Практичні завдання до контрольної роботи……………………………….. 7


Методичні рекомендації до виконання завдань контрольної роботи......... 8


Спісок літератури..…..……………………………………………………...21


.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Ринкові умови господарювання створюють для біль­шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.

Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи пос­лугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшен­ня доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням пев­ного сегмента ринку відповідними товарами. Можли­вість створення та використання новації суб'єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за осно­ву інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і біль­шим ефект від її комерціалізації.

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що ви­соких результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище госпо­дарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль госпо­дарювання, в основі якого — орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Тому для сучасної економіки є найважливішим завданням оволодіти знаннями й навичками у сфері інноваційної діяльності. На це і спрямована програма курсу «Інноваційний менеджмент».

Мета вивчення курсу - формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання.

Завдання вивчення курсу - допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.

Предмет вивчення дисципліни - процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведений до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.

Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін, як «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту, принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами,

вміти застосовувати інструменти антикризового управління грошовими потоками, що направлені на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу й опанування способами оптимізації структури інновацій. Для цього у процесі вивчення курсу треба засвоїти теоретичні засади здійснення інноваційної діяльності, розглянути чинне законодавство, що регламентує її, виявити й вивчити практичні особливості управління інноваційними процесами та підвищення їх ефективності. Методичні вказівки містять стислий зміст курсу, найважливіші теоретичні положення, контрольні запитання для самоконтролю знань і практичні завдання, що дадуть змогу перевірити на практиці отриманні знання з курсу.

Контрольна робота з курсу «Інноваційний менеджмент» має своєю метою перевірити й закріпити теоретичні знання студентів. Питання, включені до контрольної роботи, охоплюють такі основні теми курсу:

1. Предмет і задачі курсу.

2. Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту.

3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР).

4. Економіка і організація відбору і оцінки проектів НДДКР.

5. Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів.

6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва.

7. Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт.

8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт.

9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту.

10. Планування і управління програмами НДДКР.

11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту.

Студенти повинні засвоїти основи теорії і практики інноваційної діяльності, сформувати систему знань з управління інноваційною діяльністю, вміти визначати стратегію і тактику інноваційного забезпечення суб’єктів господарювання, опанувати принципами управління інноваціями на підприємстві, вміти знаходити оптимальні інноваційні рішення.

Контрольна робота створена таким чином, що вона дозволяє здійснити контроль за теоретичним засвоєнням матеріалу, перевіряє вміння студентів самостійно мислити, а також вміння втілювати отримані знання при вирішенні практичних завдань. Тому дана контрольна робота являє собою комплексне завдання, що складається з чотирьох частин, з яких дві – теоретичні і дві – практичні.

При виконанні контрольної роботи студенти повинні знайти правильні відповіді на теоретичні запитання, знати основну термінологію з курсу, базові поняття й визначення, а також вміти застосовувати теоретичні знання для правильного вирішення практичних завдань контрольної роботи. Крім цього, при отриманні результатів практичних завдань слід проаналізувати отримані результати, а також обґрунтувати їх, дати розгорнуте пояснення і запропонувати заходи щодо поліпшення результатів, якщо вони не досить задовільні.

Завдання виконуються згідно з варіантом, за номером залікової книжки. Тексти і критерії оцінювання завдань, а також список рекомендованої літератури з курсу викладені у цих методичних вказівках.


^ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант № 1


1. Сутність інноваційної політики підприємства. Основні складові інноваційної політики. Типи інноваційної політики. Стратегія наступу. Взаємодія маркетингової і технічної складових інноваційної політики. Основні принципи формування інноваційної політики. Сутність принципу динамічної рівноваги. Інноваційний потенціал підприємства. Методика оцінювання інноваційного потенціалу підприємства.

2. Сутність і значення інноваційного менеджменту. Інструментарій інноваційного менеджменту. Основні принципи інноваційного менеджменту. Основні поняття інноваційного менеджменту: новація, інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність підприємства.


Варіант № 2


1. Охарактеризувати метод оцінювання інновацій за показником ЧТВ (чиста теперішня вартість або інтегральній ефект), метод оцінювання економічної ефективності за показником внутрішньої норми рентабельності. Показники, що використовуються для порівняння комерційної вигідності альтернативних проектів. Розрахунок терміну окупності інвестицій. Розрахунок точки беззбитковості інвестиційного проекту.

2. Охарактеризувати сучасні тенденції інноваційного розвитку. Дати порівняну характеристику розвитку інноваційної діяльності у країнах різного рівня розвитку. Особливості інноваційного розвитку в Україні.

Варіант № 3


1. Дати опис загальному принципу оцінювання економічної ефективності. Охарактеризувати показники, за якими здійснюють економічну оцінку інновацій. Охарактеризувати взаємозв’язок між впровадженням інновацій і прибутком підприємства.

2. Описати завдання підприємства стосовно інновацій. Охарактеризувати складові інноваційної діяльності. Що обумовлює потребу в інноваціях? Розкрити сутність попиту на інновації. Дати пояснення, що таке товар - новація. Охарактеризувати етапи планування та створення нового товару. Роль маркетингу в плануванні та створенні нового товару.


Варіант № 4


1. Охарактеризувати необхідність комплексної підготовки виробництва. Етапи підготовки виробництва. Розкрити сутність типізації технологічних процесів.

2. Охарактеризувати стадії життєвого циклу інновацій. Пояснити, що таке життєвий цикл інновацій. У чому виявляється циклічність інновацій? Описати різні види кривої життєвого циклу інновацій. Процеси переходу інновацій від одного етапу життєвого циклу до другого.

Варіант № 5


1. Охарактеризувати еволюцію розвитку теорії інноваційного розвитку. Наведіть основні положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва, теорії Й. Шумпетера. Що в них було нового? Теорія технократичного суспільства.

2. Описати особливості стимуляції інноваційної діяльності. Дати характеристику різним організаційним структурам и пояснити, яки з них створюють кращі умови для інноваційної діяльності. Охарактеризувати організаційні форми реалізації інновацій в межах захисної і традиційної стратегії. Пояснити різницю між внутрішнім підприємством і бутлегером. Пояснити, які форми реалізації інновацій можуть використовуватися у межах наступальної стратегії. Охарактеризувати переваги і недоліки дивізійних організаційних структур.

Варіант № 6


1. Чим визначається ефективність інноваційних проектів? За якими критеріями оцінюються результати інноваційної діяльності? Види ефекту.

2. Дати докладний опис інноваційної діяльності на підприємстві. Сутність і завдання інноваційної діяльності. Розкрити поняття «новація», «нововведення», «інновація». Чинники, що стимулюють підприємство на залучення інновацій.


Варіант № 7


1. Сутність та значення економічної розвідки при здійсненні інноваційних процесів. Методи економічної розвідки.

2. Розкрити сутність управління інноваціями на підприємстві. Основні завдання стратегії і тактики інноваційної діяльності. Описати модель стратегічного планування інноваційної діяльності. Її основні етапи. Види інноваційних стратегій. Вказати фактори, що впливають на вибір стратегії і описати матрицю вибору інноваційної стратегії. Види оперативного планування інноваційної діяльності.

Варіант № 8


1. Організаційні структури інноваційної діяльності. Типи організаційних структур. Переваги та недоліки різних типів організаційних структур.

2. Суб’єкти фінансування інноваційних процесів. Завдання системи фінансування інновацій. Вимоги до фінансової політики підприємства. Охарактеризувати стадії фінансування та елементи інноваційних програм. Джерела фінансових ресурсів підприємств.


Варіант № 9


1. Охарактеризувати оцінювання придбання і продажу ліцензій. Показники, за якими оцінюють соціальну ефективність інноваційної діяльності. Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на зниження виробничих витрат. Види ліцензій. Інтелектуальна власність, авторське право, промислова власність. Сутність франчайзингу.

2. Описати сутність інноваційної інфраструктури. Охарактеризувати типи фірм-експлерентів, патієнтів, комутантів, віолентів. Особливості венчурних фірм, їх типи. Вказати чинники, несприятливі для розвитку венчурного підприємництва в Україні. Сутність бізнес-інкубатора. Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.

Варіант № 10


1. Поясніть сутність науково-технічного прогресу. Наведіть класифікацію технологій за рівнем їх мінливості. Охарактеризувати фактори, що впливають на вибір типу технології. Вкажіть основні показники технічного рівня підприємства. Їх розрахунок.

2. Описати докладно етапи інноваційного процесу. Розкрити сутність дифузних процесів і формування інноваційного середовища. Охарактеризувати модель інноваційного процесу з урахуванням трансферу нововведень. Класифікація інновацій за Й. Шумпетером. Класифікація інновацій за різними ознаками.


^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


  1. Визначити чисту теперешню вартість (NPV) інноваційного проекту і дисконтований період окупності інвестицій (T), якщо відомі такі вихідні дані (згідно з варіантом):
Найменування

показника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг фінан-сових ресурсів, що інвестуються у проект, тис. ум. одиниць

7000

6500

7200

6400

7100

6600

7300

6700

6800

7500

Сума чистого грошового по-току по проекту, всього:

у тому числі по роках:

1 рік

2 рік

3 рік10000


6000

2000

200011000


5000

1500

450010500


5500

2000

300010900


3000

2500

540011200


3200

2100

590011100


6500

3200

140010600


5800

4000

80012000


6000

3500

250010700


6800

3200

700
11400


1200

2600

7600

Дисконтна ставка, %

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20Період інноваційного проекту- 3 роки.


2. Визначити точку беззбитковості інноваційного проекту, тобто критичний обсяг виробництва.

Результати отримати двома методами – розрахунковим і графічним.

Отриманий результат докладно пояснити, проаналізувати. В тому разі, якщо результат буде негативним, запропонувати заходи щодо прискорення окупності інвестицій.


Вихідні дані ( згідно з варіантом ) :Найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг виробництва

(од. )

1200

1100

1300

1400

1150

1250

1450

1550

1500

1600

Ціна од. продукції

(грн.)

30

25

27

32

24

22

34

35

29

36

Сума постійних вит-рат (грн)

1600

1200

1400

1350

1250

1450

1500

1550

1100

1150

Змінні витрати на одиницю продукції

( грн. )

10

12

16

13

14

10

11

15

13

14

3. Визначити річний економічний ефект і строк окупності капіталовкладень для впровадження нововведень. Отримані результати проаналізувати і в разі негативних результатів запропонувати заходи щодо підвищення економічного ефекту.


Вихідні дані ( згідно з варіантом ) :


Найменування

показника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Собівартість оди-ниці продукції до впровадження, грн.

25

24

22

20

21

26

29

27

23

28

Собівартість оди-ниці продукції після впроваджен-ня, грн.

22

21

19

15

18

20

22

25

22

23

Питомі капітало-вкладення на оди-ницю до впровад-ження, грн.

15

16

13

18

14

12

17

22

19

24

Питомі капітало-вкладення на од. після, грн.

18

18

19

22

16

18

19

24

25

28

Кількість запланованої продукції, тис. од.

250

220

240

280

180

320

260

340

290

350


Нормативний коефіцієнт ефективності – 0,15.

  1   2   3

Схожі:

О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconДо самостійного виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconДо виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconБогдан Н. М., Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “організація будівництва”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
О. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи