Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 405.14 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата25.06.2012
Розмір405.14 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації магістерського проектування і

виконання магістерських проектів

(для студентів напряму підготовки 8.050400 - „Туризм”

спеціальності „Готельне господарство”;

напряму підготовки 8.140101 - „Готельно-ресторанна справа”

галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”).


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів напряму підготовки 8.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 8.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А. Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Н.В. Чебанова


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 4 від 29.11.2007р.


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………

4ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ……………………

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………...

6ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ І КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ……………………………


9ОБСЯГ І СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ…………………

14ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ…………………………………………………………………….


21ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

30ВСТУП


Магістерський проект, який виконують випускники освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "магістр", є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «магістр» напряму підготовки 8.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 8.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” та мають на меті надання допомоги студентам у виконанні магістерського проекту, комплексне висвітлення сучасних вимог до його підготовки та захисту.

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 1.01. 1996 р. і міжнародного стандарту 180 5966:1982. Для бібліографічного опису джерел використані діючі стандарти з бібліотечної та видавничої справи: ГОСТ 7.1 - 84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582 - 97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила."


^ ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТА


Магістерський проект є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за спеціалізацією, і проходження всіх видів практик.

Метою виконання магістерського дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу й методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань з удосконалення ефективності діяльності організацій.

Студент-дипломник має підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Магістерський проект є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «магістр» і видачу відповідного диплома.

У процесі виконання магістерського проекту студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання туристської індустрії;

 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

 • вміння формулювати наукові висновки й обґрунтовувати конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом;

 • вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Магістерський проект має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • містити результати самостійних досліджень,

 • містити розрахунки, виконані на ЕОМ;

 • містити обґрунтовані пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • мати належне оформлення;

 • мати всі потрібні супровідні документи;

 • бути виконаним і поданим на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.


Магістерський проект, який не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написаний без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Магістерський проект виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань готельного бізнесу, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання магістерського проекту:

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження, узгодження теми з науковим керівником, подання заяви на кафедру з метою затвердження теми (Додаток А).

 2. Розробка завдання на магістерський проект, складання календарного плану виконання.

 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану магістерського проекту.

 4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті дослідження.

 5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

 6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення магістерського проекту.

 8. Подання завершеної магістерського проекту на рецензування науковому керівникові.

 9. Подання роботи на кафедру туризму і готельного господарства для внутрішнього рецензування.

 10. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відгуку.

 11. Проходження нормоконтролю на кафедрі туризму і готельного господарства.

 12. Попередній захист магістерського проекту на кафедрі туризму і готельного господарства.

 13. Захист магістерського проекту у ДЕК.


Для досягнення зазначених цілей при виконанні роботи студенту необхідно:

 • обґрунтувати актуальність та значущість обраної теми роботи в теорії та стосовно умов об'єкта дослідження;

 • визначити мету й конкретні завдання дослідження;

 • визначити об'єкт і предмет дослідження;

 • провести огляд опублікованих за темою дослідження літературних джерел та узагальнити зібраний матеріал;

 • проаналізувати особливості функціонування предмета дослідження, виявити їх закономірності;

 • дати техніко-економічну характеристику об'єкта дослідження;

 • вибрати метод (методику) проведення дослідження;

 • проаналізувати виробничо-господарську діяльність об'єкта дослідження;

 • обґрунтувати принципово нові або пристосувати існуючі економічні рішення до об'єкта дослідження;

 • виконати економічне обґрунтування запропонованих рішень і сформулювати висновки;

 • логічно викласти матеріали та одержані результати дослідження;

 • належним чином оформити текстову й графічну частини дипломного проекту для подання матеріалу на кафедру, рецензенту і Державній екзаменаційній комісії для її публічного (відкритого) захисту.


Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломним проектом:

 • проводить індивідуальне консультування студента;

 • допомагає йому скласти план дипломного проекту;

 • надає індивідуальне завдання до переддипломної практики;

 • контролює дотримання графіку виконання;

 • рецензує частини роботи і завершений рукопис;

 • готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі й науковці кафедри туризму і готельного господарства.

Тематика магістерських проектів розробляється і затверджується випусковою кафедрою Туризму та готельного господарства, щорічно переглядається та поновлюється. Студент за погодженням із керівником і завідувачем кафедри може запропонувати свій варіант теми.

Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота (будь-яке підприємство сфери туристської індустрії).

Це має бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТА ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ


Термін написання магістерського проекту – 12 тижнів.

При виконанні магістерського проекту студент має дотримуватися затвердженого календарного плану та завдання. При розробці індивідуального календарного графіка роботи слід дотримуватись такого розподілу загального обсягу робіт:

 • вступ – 3%,

 • теоретична частина – 15%,

 • аналітична частина – 25%,

 • рекомендаційна частина – 25%

 • оцінка ефективності пропозицій, висновки – 10%,

 • консультації, нормоконтроль – 5%,

 • оформлення роботи і графічного матеріалу – 17%.

На період виконання магістерських проектів на кафедрі складають графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над магістерським проектом.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати проект частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершений магістерський проект та наочні матеріали (6 сторінок з ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів на аркушах формату А-1 або у вигляді роздавального матеріалу (близько 25 аркушів з відображенням слайдів) для кожного члена комісії (5 екземплярів), а також диску СD-R з презентацією) на рецензування науковому керівнику, за результатами якого останній складає відгук. При наявності позитивного відгуку на магістерський проект наукового керівника та з підприємства – об’єкта дослідження, магістерський проект направляється на внутрішнє рецензування, після чого підлягає нормоконтролю та попередньому захисту.


Попередній захист роботи приймає завідувач кафедри. До цієї процедури має бути повністю готова й оформлена робота - переплетена, на титульному аркуші мають бути підписи виконавця, керівника, консультантів, нормоконтролера й наочний матеріал. Документи (відгук від керівника, рецензія) мають бути складені в конверти, останні наклеєні до внутрішньої сторони твердої обкладинки. Після підписання роботи завідувачем кафедри остання, графічний матеріал і всі документи залишаються у студента.

На підставі успішного проходження перелічених етапів кафедра приймає рішення про допуск студента до захисту.

У разі значного порушення графіку виконання магістерського проекту за рішенням кафедри туризму і готельного господарства студент може бути не допущений до захисту випускної кваліфікаційної роботи.


Захист магістерського проекту проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Випускник подає на захист магістерський проект з усіма підписами, рецензіями, відзивом та залікову книжку. Остання заповнюється студентом перед початком захистів за допомогою пояснень секретаря ДЕКу.

Підготовка до захисту магістерського проекту має бути ґрунтовною і серйозною. Важливо не тільки написати високоякісну роботу, але й вміти кваліфіковано її захистити. Доповідь має займати не більше 5-7 хвилин, бути чіткою, логічною, динамічною, висвітлювати основні положення роботи, особистий вклад студента і висновки. Більш конкретно зміст доповіді визначається випускником разом з науковим керівником.

По закінченні доповіді випускнику задають запитання голова і члени комісії. По доповіді і відповідях на запитання члени ДЕКу роблять висновки про широту кругозору випускника, його ерудованість, кваліфікованість, вміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей випускника на запитання зачитується відзив наукового керівника, в якому викладаються особливості роботи, відзначаються позитивні й негативні сторони роботи, а також оголошується зовнішня рецензія.

Оцінюється робота за п’ятибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).


Критерії оцінювання магістерського проекту


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, чітка та динамічна, у ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Студент кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Магістерський проект містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений і має всі необхідні супровідні документи.

В

80-90 %

дуже добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, чітка та динамічна, в ході докладу студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін на рівні вище середнього; вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Магістерський проект містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

С

70-80 %

добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені деякі неточності. У ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін на середньому рівні; вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив низку помітних помилок. Магістерський проект містить самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.


D

60-70 %

задовільно

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені значні неточності. У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загально-економічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін в обсязі, необхідному для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно - наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях, принципові з яких може усунути самостійно. Магістерський проект належно оформлена, має всі необхідні супровідні документи.

E

50-60 %

достатньо

У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін в обсязі, достатньому для подальшої майбутньої професійної діяльності; міння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив помилки у відповідях на запитання та при виконанні завдань кваліфікаційної роботи, які може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача. Магістерський проект оформлений з деякими недоліками і має всі необхідні супровідні документи.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент виявив значні прогалини в знанні основного навчального матеріалу дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальнос-ті; допускав принципові помилки при відпові-дях на захисті, в тексті магістерського проекту. Магістерський проект не відповідає вимогам оформлення, структурно-логічній схемі побу-дови, не був підготовлений або підготовлений неналежним чином наочний матеріал.

F

0-25 %

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті роботи, а також про присвоєння студенту кваліфікації і видачу випускнику диплому (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.

Після захисту всіх магістерських проектів, що були заплановані на поточну дату, випускникам оголошуються рішення ДЕКу про оцінки та присвоєння кваліфікації «магістр».

Якщо студент отримав на захисті незадовільну оцінку, він відраховується з Академії, йому видається довідка встановленого зразку. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту магістерського проекту протягом наступних трьох років.

  1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи