Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 405.14 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка3/3
Дата25.06.2012
Розмір405.14 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Наочні матеріали до магістерського проекту.

У разі, якщо студент для супроводу своєї доповіді використовував плакати (5-6 аркушів формату А-1), після процедури захисту останні остаються на кафедрі разом з пояснювальною запискою для подальшої здачі в архів.

Якщо для наочності доповіді студент розробляв презентацію магістерського проекту, він має підшити наочний матеріал (25 сторінок) до диплому (приклад титульного аркуша наведений в додатку Д) і вкласти диск з презентацією у конверт, вклеєний на твердій обкладинці в кінці роботи.


Додаток А


Завідувачу кафедри ТіГГ

д.е.н. проф. Писаревському І.М.

студента (ки) 5 курсу групи денної форми навчання МГОТ– 1

напряму підготовки 8.140101 - „Готельно-ресторанна справа”

___________________________


Прошу закріпити за мною тему магістерського проекту „__________________________________________________” й призначити науковим керівником _________________________________.

Проект буде виконуватися на базі матеріалів ______________________.


„_____” _____________ 20___ р. _______________

(підпис студента)

Додаток Б


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра туризму і готельного господарства


ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА


^ ДО МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ


_________________________________________________________________________________________________________________________


Студент групи (_________________) __________________________

підпис (шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник роботи (_________________) ___________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ

Завідувач кафедри (_________________) __________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ

Консультанти (_________________) __________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ


2007 р.

Додаток В


Факультет менеджменту Кафедра туризму і готельного господарства


Спеціальність готельно-ресторанна справа


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ТіГГ _____________________

«___» ___________ 20___ р.


ЗАВДАННЯ

^ НА МАГІСТЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ


____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________

затверджена наказом по академії № ______ від _____ __________ 20_____ р.

2. Термін здачі закінченої роботи _______________________________________

3. Початкові дані до магістерського проекту -__________________________ ____________________________________________________________________

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових рисунків)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження дод. В


6. Консультанти по роботі, з вказівкою розділу роботи, яка до них відноситься


Розділ


Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Розробка проектної частини


Основна частина


Охорона праці


Нормоконтроль7. Дата видачі завдання ________________________

Керівник _____________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис)


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
п/п


Найменування етапів магістерського проекту

Термін виконаного етапу роботиПримітка

1.


2.


3.


4.


5.


6.
Студент _____________________

(підпис)


Керівник роботи _____________________

(підпис)


Додаток Г


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И. А. Управление прибылью. – СПб.: Ника – Центр Эльга, 1998. – 543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний / Дж. В. Смит, Е. В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолперс / Под ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 383 с.

П’ять та більше авторів

Финансы предприятий : Тексты лекций / Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А.Н. Павликовский и др. / Под ред. А. Н. Поддерегина. – К.: Международ. ун-т финансов, 1998. – 256 с.

Колективний автор

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 1999. – 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – Т. 2

Перекладені видання

Блех Ю., Гетце У. Ивестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтарь. сказ, 1997. – 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / А. З. Мешков, С. Н. Константинов / Науч.-произв. Корпорация «Киев. ин-т автоматики». - К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Аннот. В журн. «Автоматизация производственных процессов». – 1996. № 2

Складові частини книги

Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического управленческого решения // стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1998. – С. 65-113

Складові частини журналу

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. – 1996. - № 5. С. 7-17.

Електронні джерела

http: // www. nau. kiev. ua – Нормативні акти України.

http // www. liga. kiev. ua - Інформаційний бізнес портал компанії «Ліга»Додаток Д


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра туризму і готельного господарства


НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЕКТА

на тему «___________________________________________»


студентки 5 курсу групи МГОТ– 1

факультету менеджменту

напряму підготовки 8.140101 - „Готельно-ресторанна справа”

____________________________________________________

(ПІБ студента)


Науковий керівник

__________________


Харків 2007

Навчальне видання


Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів напряму підготовки 8.050400 „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 8.140101 „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 „Сфера обслуговування”). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Укладачі: Ілля Матвійович Писаревський,

Світлана Анатоліївна Александрова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. (додатково)

Підп. до друку 06.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 2,0 Ум.-друк арк.1,5

Замовл. № Тираж 70 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи