Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки україни

Харківська національна академія міського

господарства

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

з дисципліни

Стратегія підприємства

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки „Економіка і підприємництво”,

спеціальності 6.030504 – „Економіка підприємства”,

кваліфікаційного рівня підготовки – бакалавр)

Харків – ХНАМГ – 2008

УДК 658.012(075.4)

ББК 65.290-2

М54

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.030504 – „Економіка підприємства”, кваліфікаційного рівня підготовки – бакалавр) / Укл.: Ковалевська А.В.. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 48 с.

^

Укладач: канд. екон. наук, доцент А.В. КовалевськаРецензенти: доцент, канд. екон. наук, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки Т.В. Полозова;

доцент, канд. екон. наук, доцент Харківської національної академії міського господарства Н.І. Склярук

^

Рекомендовано методичною радою факультету ФПОіЗН,

протокол № 4 від 28.12.2007 р.

ЗМІСТ
Стр.

Загальні методичні рекомендації …………………………………………

4

Критерії оцінки знань студентів …………………………………………..

6

Рекомендації до написання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» ……………………………………………………………...


7

Вибір варіанта контрольної роботи ………………………………………

8
Завдання контрольної роботи ……………………………………………..

9
Методичні вказівки до виконання комплексних ситуаційних завдань ...

29
Список літератури ………………………………………………………….

47^ Загальні методичні рекомендації


Контрольна робота є ефективною формою вивчання курсу “Стратегія підприємства” за умови, що вона виконана творчо, самостійно на основі глибокого вивчення навчально-методичної та сучасної економічної літератури, узагальнення та використання різноманітних джерел інформації.

^ Головна мета контрольної роботи - засвоєння основних теоретичних положень дисципліни, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

Контрольна робота є обов’язковим видом навчання, без її виконання студент не може бути допущений до екзамену.

Виконання контрольної роботи дозволяє студенту всебічно й більш поглиблено засвоїти курс “Стратегія підприємства”, придбати навички роботи з навчальною літературою та нормативно-законодавчими документами, правильно аргументувати й грамотно викладати вивчений матеріал.

Контрольна робота є засобом керівництва, контролю та надання індивідуальної допомоги студентам у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Для більш глибокого засвоєння курсу і правильного виконання контрольної роботи необхідно врахувати наступні методичні вказівки:

 1. Контрольна робота складається зі 100 варіантів (див. табл. 1.1) і виконується студентами за варіантом, що визначається номером залікової книжки з двох останніх цифр. Перетин горизонтальної і вертикальної ліній визначає клітинку з номерами запитань контрольної роботи. Наприклад, номер залікової книжки 234, дві останні цифри 3 і 4 визначають варіант контрольної роботи. Перетин 3-ї строки по горизонталі й 4-го стовпця по вертикалі визначає клітинку із запитаннями.

 2. Контрольну роботу виконують у загальному зошиті, сторінки якого нумерують, залишаючи поля для нотаток викладача. Роботу виконують акуратно, грамотно, чітким почерком через рядок без скорочення слів. Контрольна робота може бути також виконана із застосуванням ПЕОМ і оформлена згідно з існуючими вимогами до написання робіт студентами (ДСТУ 3008.95).

 3. На першій сторінці роботи треба вказати перелік питань свого варіанта, в тій послідовності, як вказано в контрольному завданні. Відповідати на запитання завдання можна без дотримання послідовності поданих питань, достатньо лише вказати номер запитання на яке надається готова відповідь. Це не буде чинити негативного впливу на оцінку результатів роботи.

 4. Контрольна робота включає теоретичну й практичну частини. У теоретичній частині студент повинен дати відповіді на два запитання. Відповіді повинні бути конкретними і одночасно охоплювати сутність поставлених запитань. До практичної частини належить одна задача. Розв’язання задачі обов’язково супроводжується докладними розрахунками і поясненнями, розкриваючи економічний зміст кожної дії.

 5. Наприкінці контрольної роботи наводять список використаних літературних джерел. Ставлять дату виконання контрольної роботи, свій підпис і залишають 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача.

 6. Обсяг контрольної роботи – 15-20 сторінок рукописного тексту.

 7. Перш ніж приступати до написання контрольної роботи слід уважно опрацювати основну й додаткову літературу.

 8. Приступаючи до вивчення літературних джерел, доцільно попередньо ознайомитися з дисципліною за навчальними і навчально-методичними посібниками. Слід обміркувати, на які питання звернути увагу. Неможливо написати контрольну роботу на основі вивчення тільки запитань, які зазначені в ній. Тільки вивчення всього курсу навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» дасть можливість максимально розкрити завдання контрольної роботи. Тому кожний студент для допуску до екзамену повинен мати конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» за переліком питань, вказаним нижче. Написання особистого конспекту лекцій допоможе студенту у виконанні практичного завдання.

 9. Робота, виконана не за своїм варіантом повертається без перевірки і заліку.

 10. Виконану в строк контрольну роботу, передбачену графіком навчального процесу, висилають на адресу НКЦ або Академії, або студент особисто приносить на відповідну кафедру.

 11. Студент, отримавши контрольну роботу після перевірки, знайомиться з рецензією викладача і з урахуванням зауважень і рекомендацій робить її письмову доробку, і подає на перевірку вдруге в період сесії.

 12. Студент, який вчасно не виконав контрольну роботу до екзамену не допускається.

^ Критерії оцінки знань студентів

Контрольна робота оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Контрольна робота вважається «не зарахованою», якщо її оцінка «незадовільно». Якщо контрольну роботу не зараховано, студент повинен залежно від зауважень рецензента допрацювати її чи написати спочатку. На екзамен студент повинен з’явитися із зарахованою контрольною роботою та рецензією викладача.

Контрольна робота вважається “зарахованою”, якщо на неї отримано позитивну рецензію викладача і її оцінка «відмінно», або «добре», або «задовільно».

Критерії оцінки знань студентів під час перевірки контрольної роботи.

Навчальним планом Харківської національної академії міського господарства передбачено написання контрольної роботи для студентів заочного навчання спеціальності 6.030504 з дисципліни “Стратегія підприємства”.

Під час перевірки контрольних робіт викладач оцінює роботу за чотирибальною шкалою.

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо правильно (коректно) вирішено задачу, надано всі необхідні пояснення з її розв’язання. Відповіді на теоретичні запитання дано в повному обсязі, продемонстровано знання додаткової літератури та додаткова робота з нею. Дано повні відповіді на додаткові запитання.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, якщо правильно вирішено задачу, дано повні відповіді на основні теоретичні запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, якщо студентом вирішено задачу, по теоретичних питаннях дано основні визначення і викладено основні поняття.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не зміг показати свої знання з даного курсу.


^ Перелік питань

до конспекту лекцій з дисципліни

«Стратегія підприємства»

 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції.

 2. Визначення місії та цілей підприємства.

 3. Стратегічний контекст підприємства.

 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Методи оцінки та їх аналіз.

 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

 6. Стратегії бізнесу: класифікація, сутнісна характеристика.

 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.

 8. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства.

 9. Корпоративна стратегія підприємства.

 10. Матричні та формальні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

 11. Альтернативність у стратегічному виборі.

 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

 13. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

Вибір варіанта для написання контрольної роботи з дисципліни “Стратегія підприємства”
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи