Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 47.25 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата25.06.2012
Розмір47.25 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни

Моделювання і прогнозування стану довкілля”

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

зі спеціальності 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Моделювання і пргнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього природного середовища") / Укл.: Бараннік В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 7 с.


Укладач: доц. В.О. Бараннік


Рецензент: доц. Є. Г. Пономаренко (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14.05.2007 р.
Загальні положення


Навчальна дисципліна “Моделювання і прогнозування стану довкілля” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 -«Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань і практичних навичок у галузі моделювання й прогнозування процесів у інженерних і природних екосистемах.

^ Предмет дисципліни: Математичні моделі нереактивних і реактивних екологічних процесів у інженерних і природних системах.


Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”): ”Вища математика”, “Фізика”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Прикладна механіка рідин і газів”, “Загальна екологія”.


На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: ”Прикладна гідроекологія”, “Прикладна аероекологія”, дипломна робота.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати принципи моделювання екологічних процесів і систем довкілля й використання моделей в галузі охорони навколишнього середовища.

вміти застосовувати теоретичні знання й практичні навички в розробці й застосуванні математичних моделей для аналізу й прогнозування екологічних процесів у інженерних і природних системах.

Зміст дисципліни:


Тема 1. Кількісний опис процесів навколишньго природного середовища.

^

Тема 2. Види математичних моделей процесів і систем довкілля.Тема 3. Статистичні моделі екологічних процесів і систем довкілля.


Тема 4. Метод найменших квадратів для калібрації моделей.

Тема 5. Детерміновані моделі біоінженерних систем.


Тема 6. Детерміновані моделі природних систем довкілля.


Тема 7. Програмне забезпечення математичного моделювання

екологічних процесів і систем довкілля.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.


До теми 1: Вивчення сучасних напрямків і ознайомлення з засобами використання математичних моделей для диагнозів і прогнозів екологічних процесів довкілля.


До теми 2: Вивчення сучасних моделей і ознайомлення з засобами візуалізації даних спостережень екологічних процесів довкілля.

До теми 3: Вивчення статистичних моделей опису екологічних процесів і систем довкілля.


До теми 4: Вивчення методів і закріплення вмінння калібрації моделей екологічних процесів і систем, що будують за даними експериментальних досліджень або натурних спостережень.


До теми 5: Вивчення детермінованих балансових моделей екологічних процесів, що відбуваються в біоінженерних системах.


До теми 6: Вивчення детермінованих балансових моделей екологічних процесів, що відбуваються в природних системах.


До теми 7: Оволодіння загальними навичками роботи з сучасним програмним забезпеченням моделювання екологічних процесів і систем.


Студент повинен також самостійно виконати курсову роботу за індивідуальним завданням відповідно до “Методичних вказівок до виконання

курсової роботи “Розробка лінійної регресійної моделі для оцінки впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води у контрольному створі”.

Контроль якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних умінь проводить за допомогою усного опитування студентів викладач під час заліку й екзамену.

Список літератури


1. Бараннік В.О. Моделювання і прогнозування стану довкілля: Навч. посібник.- Харків: ХНАМГ, 2007. – 85 с.

2. Экология города: Учебник. - К.: Либра, 2000. - 464 с.

3. Вавилин В.А. Нелинейные модели биологической очистки и процессов самоочищения в реках. – М.: Наука, 1983. – 158 с.

4. Прокопенко А.И., Вайнер А.Г., Галкин В.Л. Экономико-экологическое моделирование. – Харьков, АО «Бизнес Информ», 1997. – 360 с.

5. C. Brown. Statistics for Environmental Engineers. Second edition. Lewis publishers. A CRC Press Company Boca Raton, London, New York , Washington, D.C. 2002.

6. Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К.И. Системный анализ контроля и управления качеством воды и воздуха. – К.: Наук. думка, 1991. – 360 с.

7. Крамер Г. Математические методы статистики.- М.: Мир, 1975. – 656 с.

8. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Наука, 1989.- 540 с.

9. Internet.


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладач: Валерій Олександрович Бараннік


Редактор: З. М. Москаленко


План 2007 (додатково)
Підп. до друку 23.10.07 Формат 60*80 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,9 Умовн.-друк. арк. 0,4

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи