Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 481.92 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/8
Дата25.06.2012
Розмір481.92 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт

(для студентів усіх форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

спеціальності 7.030504 - “Економіка підприємства”

напряму підготовки „Економіка і підприємництво”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 7.030504 - “Економіка підприємства” напряму підготовки „Економіка і підприємництво”) / Укл.: Ачкасов А.Є., Склярук Н.І., Ковалевська А.В., Базецька Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 46 с.


Укладачі: д.е.н., проф. А.Є. Ачкасов,

к.е.н., доц. Н.І. Склярук,

к.е.н. А.В. Ковалевська,

к.е.н. Г.І. Базецька.


Рецензенти: к.е.н., проф. П.М. Коюда, професор кафедри „Економічна кібернетика” Харківського національного університету радіоелектроніки;

д.е.н., проф. В. А. Лушкін, головний державний інспектор енергонагляду в Україні, професор кафедри „Економіка і управління в будівництві та міському господарстві” Харківської національної академії міського господарства;

к.е.н., доц. О.В. Васильєв, доцент кафедри „Економіка і управління в будівництві та міському господарстві” Харківської національної академії міського господарства.


Рекомендовано кафедрою економіки і управління в будівництві та міському господарстві, протокол № 1 від 30.08.07 р.


Затверджено Вченою радою факультету післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 1 від 04.09.07 р.


Методичні вказівки висвітлюють питання написання дипломної роботи студентами кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”, спеціальності „Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломного проектування, зміст основних підрозділів, порядок захисту дипломної роботи.

ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 7

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 9

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 14

4. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ 14

5. ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 16

6. РОБОТА НАД МАТЕРІАЛОМ 17

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 18

8. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 19

8.1. Загальні вимоги 19

8.2 Структура і зміст першого розділу 20

8.3. Структура і зміст другого розділу 21

8.4. Структура і зміст третього розділу 24

8.5. Структура і зміст четвертого розділу 25

У розділі мають бути проаналізовані умови праці, виявлені причини травматизму і захворювань, можливі небезпечні й шкідливі виробничі фактори /НШВФ/, властиві об'єкту проектування. Крім того, в ньому повинні бути наведені інженерні рішення, що забезпечують охорону праці на об'єкті проектування. До розділу включають обґрунтування прийнятих проектних рішень, наводять економічну й соціальну ефективність заходів з охорони праці. 26

9. ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕОМ 26

10. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 27

11. ЗМІСТ ВІДГУКУ КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 28

12. ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 29

13 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 30

Після захисту дипломна робота зберігається в архіві Академії. 33

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 34

Примітка: лист-замовлення подається завідувачеві кафедри ЕУБ і МГ з метою підготовки наказу по Академії про призначення теми дипломної роботи. Повинен бути надрукований на фірмовому бланку підприємства або організації-замовника. 35

Додаток 2 36

Підпис студента Дата 41

Додаток 4 42

Харківська національна академія міського господарства 42

З А В Д А Н Н Я 42

Додаток 5 44

План 2007, поз. 275М 45^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯДипломна робота є завершальним етапом теоретичної підготовки економістів, які спеціалізуються в галузі економіки, організації та управління підприємствами як невиробничого, так і промислового характеру. Вона є логічним відображенням знань з фахових предметів, які були отримані студентами спеціальності "Економіка підприємства" під час навчання.

Дипломна робота - основна підсумкова форма перевірки якості професійної підготовки фахівців у сфері економіки, що завершує процес навчання в Харківській національній академії міського господарства. Це самостійна робота, виконана студентом у рамках обраного теоретично – практичного напрямку. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого визначається рівень кваліфікації і здатність до самостійної роботи за спеціальностями напряму „Економіка і підприємництво” випускника Харківської національної академії міського господарства.

Дипломна робота є теоретико-прикладним дослідженням, що має містити глибоке осмислення актуального організаційно-управлінського або соціально-економічного питання, а також обґрунтований проект його практичного розв'язання, який виконаний на базі ретельного аналізу діяльності конкретного об'єкта дослідження.

Під час підготовки дипломної роботи та її захисту студент-дипломник демонструє своє вміння використовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань.

Ці методичні вказівки визначають порядок виконання дипломної роботи спеціаліста спеціальності 7.030504 “Економіка підприємства”. Їх метою є надання допомоги студентам у написанні дипломної роботи згідно з державними стандартами України.

Основою рекомендацій цих методичних вказівок є ДСТУ 3008-95 (документація, звіти у сфері науки й техніки) та внутрішні вимоги академії.

У методичних вказівках пояснюється структура написання дипломної роботи, наводяться її основні розділи. Розкривається послідовність збирання, обробки та узагальнення матеріалу дослідження за обраною темою роботи. У вказівках визначено всі етапи, які необхідно виконати студенту для успішного написання та захисту дипломної роботи.

У вказівках дається відповідь на запитання, які найбільш часто виникають у студентів під час дипломного проектування:

Які строки виконання роботи?

З яких частин складається дипломна робота?

Які основні вимоги до роботи?

Хто і де повинен підписувати дипломну роботу?

Коли необхідно подавати дипломну роботу на нормоконтроль та рецензування?

Які документи треба заповнювати для захисту дипломної роботи і як це робити?

Отже дані методичні вказівки мають на меті надати студенту практичні рекомендацій щодо ходу написання, підготовки до захисту і захисту дипломної роботи.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи