Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата25.06.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи за курсу "Будівельні матеріали" (для студентів 1, 2 курсів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6. 060101 – “Будівництво”: 6. 060102 - “Архітектура”, 6. 060103 - “Гідротехніка” (водні ресурси)


Харків - ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу " Будівельні матеріали"/ для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 060101 – “Будівництво”: 6. 060102 - “Архітектура”, 6. 060103 - “Гідротехніка (водні ресурси)”. Укл. Бурак М.П., Рищенко Т.Д., Лапшин О.С. Харків, 2007р. – 31 с.


Укладачі: М. П. Бурак, Т. Д. Рищенко, О. С. Лапшин.


Рецензент к.т.н., доц. (ХТУБіА) Бондар В.А.


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і

будівельних матеріалів, протокол № 9 від 04.05.2007р.


Зміст

Стор.


1. Загальні положення 3

2. Самостійна робота 1. загальні властивості будівельних матеріалів 6

3. Самостійна робота 2. Матеріали і вироби неорганічні 13

4. Умови завдань до самостійної роботи 3 21

5. Завдання до виконання самостійної роботи 4 25

6. Список літератури 26


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У практичній роботі будівельника дуже важливо вміти вирішувати завдання, що зв'язані з оцінкою якості будівельних матеріалів, які мають бути вибрані раціонально з урахуванням особливостей конструкції та умов експлуатації. Інженер - будівельник повинен вміти: забезпечити надійні умови контролю властивостей матеріалів та виробів, порахувати склади бетонних та інших сумішей, перевірити параметри технологічних процесів виробництва або використання будівельних матеріалів, визначити основні показники якості готових виробів та конструкцій.

Рішення задач - одна з найбільш активних форм навчання та самостійної роботи студентів, що забезпечує розвиток творчого технічного мислення , також придбання навичок практичного використання знань.

У цих методичних вказівках увесь комплекс завдань з курсу «Будівельне матеріалознавство» для виконання самостійної роботи розподілен на чотири тематичні групи відповідно до ГСВОУ (ОПП) -2004:

  • основні властивості будівельних матеріалів;

  • матеріали і вироби неорганічні;
  • матеріали і вироби на органічній основі;

  • допоміжні будівельні матеріали.

Методична вказівка призначена до самостійної роботи студентів (відповідно до навчального плану самостійна робота складає 36 год.) та вміщує додатки щодо виконання особистого домашнього завдання, зразки рішень типових задач, таблиці з розрахунковими формулами основних фізичних і механічних властивостей матеріалів, а також необхідні довідкові дані. Варіанти особистих завдань надані в таблицях .Завдання видають після проробки теоретичних основ відповідних розділів курсу. Ця робота виконується

звіт, що має умови задач, шляхи її рішення, результати розрахунків, таблиць

та графіків.

У таблиці 1 зібрані розрахункові формули та базові одиниці основних фізичних і механічних важливих властивостей матеріалів.

^ Таблиця 1 - Розрахункові формули та базові одиниці основних
фізичних і механічних властивостей матеріалів

Властивість

^ Одиниці виміру

Розрахункові формули з поясненнямиДійсна щільність

кг/м3, г/см3

р = , де m - вага абсолютно

щільного матеріалу, -об'єм матеріалу в щільному виглядіСередня щільність

кг/м , г/см

р0 = т/ де - об'єм матеріалу з урахуванням пор та дефектівНасипна щільність

кг/м , г/см

рон= , де - об'єм матеріалу в пухконасипному виглядіПористість

%

П=(1-ро/р)100%Водопоглинання масове

%

W= тв-т /т, де тв-

вага насиченого вологою матеріалу; т-вага сухого матеріалуВодопоглинання об'ємне

г/см3

W= тв - т/V,Коефіцієнт розм'якшення
Кр= Rнас /Rс,, де R нас-межа міцності при стисканні у насиченому стані; Rс- межа міцності при стисканні у сухому станіТеплопровідність

Вт/(м °С)

= 1,16 0,0196 +0,22 d

2-0,16, де d - відносна щільність матеріалуМежа міцності при стисканні

МПа,кг/см2

R = F/S,де F - руйнівне навантаження; S - площа стискання зразка
Стирання

г/см

U=(т 12)/S, дe т1 вага зразка до стирання, т2 вага зразка після стирання, S - площа стирання

Ударна міцність

Дж/м3

А= т (1+2+3... + п)/V, де т- вага вантажу копра, що руйнує зразок; п - кількість ударів до руйнування зразка; V- об'єм зразка

Межа міцності при вигині

МПа

R=ЗРl/2bh2, де Р-

зруйноване навантаження

l - відстань між опорами; b-ширина зразка; h- висота зразка
Самостійна робота 1


^ ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


Типові задачі, що враховують основні властивості матеріалів і дозволяють знайти їх якісні показники та визначитися з раціональною областю їх використання. Далі приведені типові задачі і пояснюються шляхи їх вирішення .

Приклад №1. Розрахувати коефіцієнт конструктивної якості склопластику, якщо його середня щільність ?0 =2000кг/м, межа міцності при стисканні Rсж=450 МПа.

Коефіцієнт конструктивної якості матеріалу дорівнює відношенню показників міцності R до відносної щільності матеріалу d. Відносна щільність - це відношення щільності матеріалу до щільності води і є безрозмірною величиною. Таким чином, ККЯ склопластику – дорівнює 450/2=225МПа.

Приклад №2. Водопоглинання матеріалу щодо маси та об'єму відповідно є Wm=4,2%, Wv=9,4%. Розрахувати пористість матеріалу, якщо його дійсна щільність дорівнює 2,6 г/см .

Для рішення цієї задачі необхідно врахувати, що відношення водопоглинання за об'ємом к водопоглинанню по масі є середня щільність матеріалу. Для цього завдання по ?0=9,4/4,2=2,2 .Таким чином, пористість матеріалу має значення : П = 2,6 - 2,2 /2,6 100% = 16%.

^ Приклад №3. Орієнтовно розрахувати теплопровідність матеріалу, якщо його середня щільність дорівнює ?0 = 900кг/м .

Для оцінки теплофізичних властивостей матеріалу доцільно використати формулу В.П.Некрасова, котра показує залежність коефіціента теплопровідності ? від середньої щільності матеріалу:

? =1,16 - 2- 0,16 , де d - відносна щільність матеріалу для цього d =900/1000=0,9, ?=1,16 - 2-0,16= .

^ Приклад №4. При стандартному випробуванні керамічної цегли на вигин його межа міцності при вигині дорівнює 36,3 кг/см .Визначити, який показник манометра преса відповідно дорівнювався цьому навантаженню, якщо діаметр поршня пресу був 8 см.

В умовах задачі йдеться розмова про стандартне випробування цегли, тому за базу розрахунку приймається розрахункова формула R=ЗРl/2bh2 відносно до стандарта значення l, b, h.

Показник манометра дорівнює тиску масла в циліндрі пресу на час руйнування матеріалу : М= Р/Sпоршню.

За допомогою розрахункової формули визначаємо значення руйнованого навантаження: Р = R 2bh2 /3l =36,3*2*12*6,52 /3*20 =613,43 кг.

Sпоршню. = ? R 2=3,14 *42 =50,24см.

Тоді показник манометра буде дорівнювати М=613,43/50,24=12,2 кг/см2;


Приклад №5. Визначити масу та об'єм витрати глини, необхідної для виробництва 10 000 шт. потовщеної керамічної цегли середньої щільності

?0 = 1400 кг/м3, якщо середня щільність глини ?ог= 1600кг/м3 , вологість

W = 15%. При опаленні цегли - сірці витрати при випалювані (ВПВ) дорівнюють 10% від маси сухої глини. Знаючи стандартні розміри потовшеної цеглини, знаходимо його об’єм:

Vк = 0,25 • 0,12 • 0,88 = 0,00264 м3

Тоді об’єм 10 000шт. цеглини буде:

Vп =10 000 • 0,00264 = 26,4 м3

Маса 10 000 шт. потовщеної цеглини:

m = Vп • ?0 = 26,4 • 1400 = 36960 кг.

Масу сухої непрокаленої глини, необхідної для виготовлення 10 000 шт. цеглини знаходимо за формулою:


.


Масу сирої глини, необхідної для виготовлення необхідної кількості цеглини знаходимо за формулою

.


Об’єм необхідної сирої глини Vг = mг / ?= 46754,4 /1600 = 29,22 м3 .
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи