«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й icon

«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й
Скачати 234.93 Kb.
Назва«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й
Дата25.06.2012
Розмір234.93 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для практичних занять та самостійної роботи з курсів

«Науково-дослідна робота студентів (НДРС)»

«Наукові дослідження», й

«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування й обробка результатів експерименту»

(для студентів 4, 5 курсів денної форми навчання

спеціальності 6.092100, 7.092100 «Міське будівництво та господарство»)


ХАРКІВ – 2007


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи

з курсів «Науково-дослідна робота студентів» (НДРС)», «Наукові дослідження» i «Спецкурс за тематикою магістерської роботи з планування i обробки результату експерименту». Укл.: доц. О.С. Безлюбченко. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 18 с.


Укладач: доц. О.С. Безлюбченко


Рецензент: доц. Б.Ю.Пагі


Рекомендовано кафедрою містобудування, протокол № 2 від 7.12.06 р.


Вступ


Предметом вивчення курсів є методи й принципи організації й проведення наукових досліджень.

У курсах викладають питання, що до організації роботи у науковому колективі, методології наукової творчості.

Дисципліни спрямовані на формування у студентів цілісного поняття значення науки для науково-технічного прогресу в сучасних умовах, засвоєння й практичного використання методів теоретичних досліджень.

Основне завдання дисциплін: засвоєння теоретичних засад, й отримання навичок, у результаті яких студенти повинні знати:

 • як здійснювати інформаційний пошук,

 • методи проведення репрезентативних обстежень,

 • засоби табличного й графічного зображення й аналізу отриманих результатів обстеження,

 • основ регресійного і кореляційного аналізу

 • методи наукового дослідження, вибір емпіричних формул,

 • послідовність оформлення обзорного реферату й наукового звіту.

Науково-дослідну роботу студентів здійснюють в таких формах учбового процесу:

лекційній - вивчення курсу «Наукові дослідження» й «Спецкурсу за тематикою магістерської роботи, планування й обробка результатів експерименту» на 5 курсі;

семінарській – виступи з доповідями за оглядовими рефератами («Науково-дослідна робота студентів» (НДРС) на 4 курсі) і науковому звіту («Наукові дослідження» й «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування й обробка результатів експерименту» на 5 курсі) також резензування аналогічних робіт;

самостійній – підготовка оглядового реферату («Науково-дослідна робота студентів» (НДРС) на 4 курсі) і наукового звіту («Наукові дослідження» й «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування й обробка результатів експерименту» на 5 курсі).


^ Самостійна робота студентів


Отримані теоретичні знання студент закріплює самостійною роботою. Результатом якої є реферат методологічного, або оглядового характеру за темою дослідження («Науково-дослідна робота студентів (НДРС)» на 4 курсі) і наукового звіту («Наукові дослідження» й «Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування і обробка результату експерименту» на 5 курсі). Які є часткою майбутнього дипломного проекту (в узгодженні з керівником).

«Науково-дослідна робота студентів (НДРС

Самостійна робота студентів полягає в виборі напрямку наукового дослідження, пошуку, набуванні й опрацюванні наукової інформації, роботі з науковою літературою. Розкриваючи обрану тему, студент під керівництвом викладача ставить мету й завдання подальшої роботи, виявляє предмет, методи обстеження й дослідження. Студент повинен вміти:

 • здійснювати інформаційний пошук,

 • виконувати аналіз, узагальнювати результати вивчення літературних, відомчих, статистичних даних, проектних розробок,

 • ставити мету й завдання подальших досліджень й обстежень,

 • складати оглядовий реферат,

 • складати доповідь й рецензії за оглядовими рефератами для виступу на семінарі.

Оглядовий реферат складається з:

- вступу, в якому надають оцінку сучасного стану питання, що розглядають, основні й вихідні данні для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження;

- основну частину, складають з трьох розділів:

1. історія питання за темою дослідження,

 1. ступінь вивчення й актуальність теми,

 2. спрямованість й завдання дослідження,

 • висновки, в яких надають стислі результати роботи.

«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту»

За період практичних занять студент розробляє робочу гіпотезу, проводе обстеження й дослідження, виконує регресійний і кореляційний аналіз, здійснює вибір рівняння регресії, робить висновки за даними досліджень, оформлює науковий звіт. Студент повинен вміти:

 • розробляти робочу гіпотезу,

 • виконувати репрезентативне обстеження,

 • виконувати дослідження,

 • проводити регресійний і кореляційний аналіз,

 • оформлювати результати досліджень в табличній й графічній формі,

 • оформлювати висновки,

 • складати науковий звіт,

 • складати доповідь й рецензії за науковим звітом для виступу на семінарі.

Науковий звіт складають з:

 • вступу, в якому викладають основні завдання дослідження,

- основну частину, складають з трьох розділів:

1. робоча гіпотеза й вибір напрямку дослідження,

2. дослідження за обраною темою,

3. узагальнення і оцінка результатів дослідження,

- висновки, в яких надають стислі результати роботи, пропозиції для їх використання й їх цінність.


«Науково-дослідна робота студентів» (НДРС)»

Блок А.

Планування реконструкція й благоустрій міст

Практичне заняття № 1
^

Екологічні аспекти в містобудуванні1. Вплив функціонального зонування міст на умови комфортності міського середовища.

2. Залежність стану навколишнього середовища від господарського значення й розвитку міста.

3. Екологічність реконструктивних заходів.

4. Аналіз екологічної ситуації в місті, районі, мікрорайоні,

5. Сталий розвиток міст на засадах еколого-економічного підходу з урахуванням охорони природи й інтересів людини.

6. Вплив низького рівню благоустрою на навколишнє середовище.


Практичне заняття № 2

Сталий розвиток міст


 1. Проблеми і пріоритетні напрямки реіндустріалізованих міст України.

 2. Тенденції містобудівного розвитку м. Харкова.

 3. Міста України на шляху до сталого розвитку міст.

 4. Містобудівні критерії забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

 5. Функціональне перетворення території міста.

 6. Стратегія політики житлового будівництва при формуванні сталого розвитку міст.

 7. Інновації в сфері містобудівної діяльності.

 8. Створення й функціонування технопаркових структур.

 9. Формування нової містобудівної парадигми.Практичне заняття № 3

Реконструкція міського середовища


 1. Обґрунтування необхідності реконструкції житлової забудови.

 2. Проектні ідеї реконструкції елементів міста, району, мікрорайону. Аналіз наслідків реконструкції.

 3. Передпроектні дослідження необхідні для реконструкції міста, району, мікрорайону.

 4. Тенденції реконструкції міста, району, мікрорайону.

 5. Сценарій реконструкції міста, району, мікрорайону.

 6. Стратегія реконструкції міста, району, мікрорайону. Ідеали, цінності.

 7. Системний підхід і врахування «фактору людини» в реконструкції центру міста.

 8. Збереження естетики міського середовища в процесі реконструкції


Практичне заняття №4

Міський дизайн


 1. Аналіз існуючого стану в міських парках, скверах, лісопарках.

 2. Сади в житловій забудові.

 3. Дендрологічне рішення території об’єкта (парк, сад, лісопарк).

 4. Водні устрої в міських архітектурних ансамблях.

 5. Рекреаційна потреба населення й природне середовище.

 6. Соціальні функції вільного часу. Проблеми організації короткочасного та довгострокового відпочинку.

 7. Вплив рекреаційного навантаження на природну середу.

 8. Організація відпочинку й туризму в Харківській області, на Україні.

 9. Оцінювання стану існуючих зелених насаджень. Індивідуальна подеревна інвентаризація.

 10. Засоби ландшафтного дизайну в формуванні міського середовища.


Блок Б.

Практичне заняття № 5

Проектування вулично-дорожньої мережі сучасного міста


 1. 1.Стратегія розвитку транспортних систем міста.

 2. 2.Теоретичні основи проектування нової вулиці.

3.Реконструкція існуючої вулиці міста.

4.Міський транспорт і дорожньо-вулична мережа міста.

 1. 5.Розрахунок пасажиропотоків, підбір транспорту.

6.Основні вимоги для планування вулично-дорожньої мережі.

7.Реконструкція вулично-дорожньої мережі сучасного міста.

 1. Дослідження пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі.Блок В.

Практичне заняття № 6

Утримування міських територій 1. 1.Проблеми санітарної очистки міста.

 2. 2.Охорона навколишнього середовища й впорядкування використання вторинних ресурсів.

3.Оцінка існуючого становища с твердими побутовими відходами на території, що досліджують.

4.Освоєння «непридатних» територій.


Блок Г.

Практичне заняття № 7

Комплексна оцінка території


 1. Комплексна оцінка території міста. Ефективність використання міських територій.

 2. Економічні аспекти містобудівного проектування. Основні характеристики.

 3. Проблеми організації сформованих сельбищних територій.

 4. Методи стратегічного планування розвитку міст.

 5. Визначення функцій зон і розробка планувальних обмежень для сталого розвитку міст.

 6. Визначення меж територій різних функцій й принципів господарювання.

 7. Визначення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду.


2. «Наукові дослідження»


Метою цих методичних вказівок є допомога студентам під час практичних занять і при організації самостійної роботи для переходу від теоретичних засад до конкретної науково-дослідницької практичної діяльності.

Метою практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» є практичне оволодіння всією парадигматикою цього предмету і вільне його використання у свій повсякденній практиці.


2.1. Зміст практичних занять та самостійної роботи студентів:


1.1. Проведення аналізу ситуації сучасної науково - дослідницькій роботи для конкретного містобудівельного об’єкту.

1.1.1. Пошук літературних джерел, історичного матеріалу становлення і розвитку цього об’єкту.

1.1.2. Аналітично – критична обробка цих матеріалів.

1.1.3. Визначення недоліків, кризових та проблемних вузлів, що супроводжують дану частину цієї містобудівельної практики.

1.1.4. Проектні та будівельні рішення. Їхній аналіз, критика. Визначення недоліків і помилок.

2. Обґрунтування вибору теми дослідження, її актуальності для сучасних умов.

2.1. Цілі, функції, призначення, місії науково-дослідження вибраного об’єкту.

2.2. Форми, методи, технології, техніки, парадигми досліджень.

2.3. Опис можливих продуктів, результатів наукових досліджень.

3. Ідеалізації що використовуються для даного виду досліджень.

3.1.Концептуальні положення.

3.2. Теоретичні розробки.

3.3. Ідеальні моделі.

3.4. Окремі структури та їхні елементи.

3.5. Методики.

3.6.Сценарії життєдіяльності і соціо - культурного розвитку.

3.7. Анкетування, тестування.

3.8. Польові виміри та дослідження.

4. Конкретні результати науково-досліджень.

5. Умови реалізації наукових досліджень у практику містобудівельної, освітньої, будівельно-технологічної сфер.

6. розробка проекту та програми, бізнес –плану постановки та проведення соціально-містобудівельного експерименту.

7. Перевірка (віртуальна) на ефективність та реалізуємість.

8. Узагальнення результатів.

9. Внесення корективів у початкові ідеалізації.

10.Розробка під програм наукових досліджень, пов’язаних з утилізацією та ліквідацією продуктів проектів і програм, що вичерпали свій ресурс.

11. робоче проектування з виходом на дипломне проектування.

12. висновки та пропозиції по перспективам розвитку наукових досліджень для даного містобудівельного, освітнього об’єкту.


2.2. Для практичних занять попередньо задаються такі навчальні теми наукових досліджень:


 1. Розробка основних елементів та об’єктів науково-дослідницької парадигматики для елемента містобудівельної справи (благоустрою, обладнання територіального розвитку, реконструкції і т.п.).

 2. Пошук та розробка нових високоефективних модулів та одиниць.

 3. Розробка бізнес – плану науково - дослідницької програми «Житло-2010»

 4. Розробка детального науково-дослідницького плану «Квартира – 2010».

 5. Розробка науково-дослідницької програми розвитку дисципліни «Наукові дослідження».

 6. Розробка науково - дослідницької частини підпрограми дипломного проекту.

Цей темник носить відкритий характер і повинен доповнюватись за рахунок ініціатив студентів та викладачів випускових кафедр, що є керівниками курсових, та дипломних індивідуальних і комплексних проектів.


3. «Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результату експерименту»

^ 3.1. Теоретична частина

ЗМ 3.1Методи теоретичних досліджень в галузі реконструкції житлової забудови.

Тема 1. Значення курсу його особливості й взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Методологічні основи наукового пізнання й творчості. Поняття наукового знання.

Тема 2. Методи теоретичних досліджень. Елементи теорії й методології науково-технічної творчості.

Тема 3. Вибір напрямку наукового дослідження. Оцінювання економічної ефективності теми. Етапи науково-дослідної роботи.

Тема 4. Теоретичні дослідження. Задачі й методи теоретичних досліджень. Аналітичні й імовірно-статистичні методи.

Тема 5. Моделювання в науково-технічній творчості. Фізична подібність і моделювання. Аналогійна подібність і моделювання.

Тема 6. Експериментальні дослідження. Класифікація, типи й задачі експерименту. Методологічне забезпечення експерименту.


ЗМ 3.2 Обробка результатів експериментальних досліджень в галузі ре­конструкції житлової забудови.

Тема 7. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Теорія випадкових помилок і методи оцінки випадкових огріх. Методи графічного опрацювання результатів вимірювань. Регресивний аналіз.

Тема 8. Оцінка ефективних теоретичних рішень. Елементи теорії планування експерименту.

Тема 9. Оформлення результатів наукової роботи. Усне представлення інформації. Методи активізації наукової діяльності й творчості. Ассоціативні методи, засновані на семантичних властивостях понять. Методи психологічної активізації колективної діяльності "розумова атака". Алгоритм наукового дослідження.

^ Практична частина


Загальні вимоги: вирішення завдань здійснюють на прик­ладі конкретної території (села, селища, міста, району, області) з використанням нормативних актів з посиланням на правові норми.. Результатом вирішення завдань повинна бути не лише констатація проблем, а й власне бачення шляхів їх розв'язання, стратегія, розпитку, наявність практичних рекомендацій.

^ Практичне заняття № 1-2

ЗАВДАННЯ

Аналіз існуючої соціально-економічної інфраструктури

міста

Складіть методику оцінки рівня розвитку соціально-еко­номічної інфраструктури міста. Сфор­мулюйте принципи забезпечення міста комунікаційними послугам і визначте наявні засоби у межах визначеної території, які, на вашу думку, можуть вплинути на досягнення цієї мети з урахуванням юридичних, економічних, політичних, демографіч­них і соціальних чинників.

Запропонуйте стратегічний підхід до удосконалення ко­мунікаційної системи, приділяючи увагу особливостям розвит­ку депресивних територій, багатофункціональних і монофункціональних міст, галузевій організації господарства, характеристиці розміщення продуктивних сил і виробництва. Складіть перелік чинників, які, на вашу думку, є важливими щодо роз­витку територій, розглядаючи окремо внутрішнє й зовнішнє середовище. Визначте можливий вплив науково-технічного прогресу на територіальну й галузеву структуру комунікацій­ного комплексу. Здійсніть соціально-економічний аналіз мож­ливих результатів удосконалення комунікаційної системи.


^ Практичне заняття № 3-4

ЗАВДАННЯ

Формування інфраструктури комунікаційної системи міста


Наведіть характеристику ринку комунікаційних послуг за складом і важливістю складових для задоволення потреб те­риторіальних громад регіону. Визначте перелік об'єктів, що надають комунікаційні послуги. Обґрунтуйте доцільність їх на­лежності до комунальної власності відповідної територіальної громади (спільної власності територіальних громад). Обґрунтуйте шляхи забезпечення належного утримання й ефективної експлуатації. Визначте можливості забезпечення необхідного рівня якості послуг населенню.

Складіть концептуальний проект залучення на договір­них засадах підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку, вжиття заходів щодо розширення і вдосконалення мережі таких підприємств.

Підготуйте конспект проекту розвитку інфраструктури комунікаційної системи, виходячи з необхідності реалізації пріоритетних напрямів вирішення проблем (збалансований узгодженний розвиток міського, приміського, міжміського, міжнародного транспорту й сучасних систем зв'язку; оптимізація структури послуг державним, громадським і приватним сектором; розбудова магістральної вулично-дорожньої мережі, зональних транспортних стиковочних вузлів, удосконалення організації руху на існуючій вулично-дорожній мережі, організація мережі багаторівневих паркінгів і стоянок) із урахуванням соціально-економічних і транспортно-планувальних особливостей. Визначте слабкі та сильні сторони проекту, можливих опонентів та їх аргументацію. Обґрунтуйте можливі шляхи узгодження


^ Практичне заняття № 5

ЗАВДАННЯ

Розробка концепції маркетингу

Складіть структурний проект концепції. Концепція кому­нікаційних послуг у регіоні повинна визначити засади реалізації різноманітних функцій і видів діяльності як вивчення ринку послуг і аналіз результатів дослідження: виявити існуючий і потенційний попит споживачів послуг; передбачити організацію науково-дослідної діяльності щодо створення і надання нових послуг, координацію проектування і виробництва послуг, оптимізацію асортиментного ряду послуг і системи їх розподілу, пла­нування виробництва і надання послуг, пошук джерел фінансу­вання, опрацювання цінової політики, формування попиту на послуги й стимулювання їх надання за допомогою засобів рек­ламного впливу, формування іміджу комунальних й інших під­приємств сфери послуг і узагальнення громадської думки.

Дайте відповіді на запитання: хто є учасниками розробки концепції, яка роль місцевих органів виконавчої влади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування в удосконаленні надання послуг, хто може бути ініціатором розгляду концепції?

Проаналізуйте стан проблем і обґрунтуйте концептуальне рішення з врахуванням можливих конфліктних ситуацій. Дайте всебічну оцінку шляхів реалізації концепції.

^ Практичне заняття № 6-7

ЗАВДАННЯ


Територіальні аспекти розвитку мережі надання комунікаційних послуг

Зміст завдання. Побудувати варіанти маршрутної системи на заданій топологічній схемі міста, виходячи з матриці пасажиропотоків і накладених обмежень. Оцінити існуючу систему і варіанти її вдосконалення з точки зору необхідної кількості транспортних засобів, кількості пересадок пасажирів і витрат їх часу на очікування. Вибрати раціональний варіант маршрутної системи за заданим критерієм її оптимальності.

Типове вирішення завдання. Топологічна схема міста включає п'ять мікрорайонів, пов'язаних між собою, як це показано на рис. 1

Рис. 1. Топологічна схема.

Мікрорайони 1 і 4 розташовані на житлових масивах, 2 і 5-у промисловій зоні, мікрорайон 3 - центр міста, де є підпри­ємства і житлові райони.

У місті функціонує два маршрути 1-3-5 та 4-3-2. Їх обслуговує 22 транспортних засоби місткістю q=80 чол., швидкість сполучення на маршрутах V=20 км/год, тривалість обо­ротного рейсу Т=1 год.

У першу чергу розглядають існуючу маршрутну систе­му, починаючи з аналізу епюр пасажиропотоки; (див. рис.2).


960чол. чол.960чол


640ч

о

л
640


ч

о

л1 3 5 4 З 2

Рис. 2. Епюри пасажиропотоків маршрутів

Для задоволення попиту населення на перевезення потрібно забезпечити перевезення пасажирів на максимально завантаже­них перегонах. Зробіть розрахунок необхідної кількості транспортних засобів для цього.

Зрозуміло, що заплановані 22 транспортні засоби не пов­ністю опановують фактичні пасажиропотоки. Крім того, паса­жири, які прямують з мікрорайону 1 в 2 та з мікрорайону 4 в 5 (усього 480 чол.), повинні робити пересадку в мікрорайоні З, витрачаючи на це додатковий час і кошти. Коефіцієнт пересадочності дорівнює (2400+480)/2400=1,2 і є надто великим для малого міста (всього п'ять мікрорайонів).

Перший спосіб поліпшити транспортну ситуацію - збіль­шити чисельність транспортних засобів до 24 на тих самих марш­рутах. При цьому не буде відмови пасажирам у посадці з при­чини переповнення транспортних засобів, і витрати часу на чекання визначатимуться тільки інтервалом їх руху. Приймаю­чи середні витрати часу на чекання такими, то вони дорівнюють, половині інтервалу руху, можна обчислити сумарні витрати; масу всіх пасажирів на чекання транспортних засобів:

tчек = Tоб/ А (Q+Q), 60/12.(2400+480)-7200 хв =120 гол).

де 60 - тривалість оборотного рейсу;

12 - кількість транспортних засобів на кожному маршруті;

2400 - кількість сіткових поїздок; 480 - кількість пересадок.

Після цього можна розглядати інші варіанти маршрутної системи, виходячи з того, що центральний мікрорайон 3 не може слугувати місцем розвороту транспортних засобів і, як наслідок, кінцевим пунктом маршруту). На основі аналізу топологічної схеми отримують чотири можливих маршрути: 1-3-5, 4-3-2. 1-3-2 і 4-3-5 (маршрути 1-3-4 і 2-3-5 не розглядають через відсутність пасажиропотоку між їх кінцевими пунктами).

З урахуванням вимоги, що кожний мікрорайон має обслуговувати принаймні один маршрут, отримують сім можливих комбінацій наведених маршрутів, тобто сім варіантів маршрутної системи (враховуючи існуючий). Для кожного варіанта розраховують три показники: необхідну кількість транспортних засобів, кількість пересадок, сумарні витрати часу па­сажирів на чекання транспортних засобів. Отримані результати занести у табл.

Обґрунтування раціональної маршрутної системи полягає в доборі її варіантів й аналізі кожного з них за прийнятим критерієм оптимальності й обмеження.

Наприклад, якщо за критерій оптимальності прийняти мінімум пересадок, то найкращим варіантом системи буде сьо­мий, який забезпечує пасажирам безпересадочні поїздки. Але це тоді, коли відсутні обмеження за іншими параметрами. Якщо, наприклад, задане обмеження на чисельність транспортних за­собів не перевищує 22, тобто в межах існуючої кількості, то задовільними виявляються тільки два варіанти із семи: другий й четвертий. Обидва ці варіанти дають однакову кількість пе­ресадок - 320, яка хоч і не є мінімальною, але в півтора рази менша (480/320=1,5) порівняно з існуючим першим варіантом. З двох варіантів (другий і четвертий) перевагу слід надати дру­гому, оскільки для нього необхідно на два транспортні засоби менше. Крім того, у другому варіанті витрати часу пасажирів на очікування менші. Остання обставина може бути задана і і у виг­ляді обмеження. Наприклад, якщо середні витрати часу одного пасажира на очікування транспорту обмежити трьома хвилинами, то тим самим задається обмеження, щоб сумарні витрати часу не перевищували 3(2400+320)/60=136 год. З урахуванням цього обмеження ані сьомий, ані четвертий варіанти не можуть бути оптимальними, і ним стає єдиний варіант системи, що задоволь­няє всім обмеженням, - другий.

Якщо за критерій оптимальності приймати необхідну кількість транспортних засобів, то в разі відсутності обмежень на пересадки оптимальним буде другий варіант. Якщо, наприк­лад,: обмежити коефіцієнт пересадочності 1,1, що відповідає кількості пересадок 240, то оптимальним стає сьомий варіант.


^ Практичне заняття № 8 -9


Практичні заняття призначені для доповідей і рецензії за науковими звітами, які студенти складають під час самостійної роботи, під керівництвом викладача.

Список літератури


 1. Белозерцев В.И. Техническое творчество: Метод. проблеми. – Ульяновск, - 1975.

 2. Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. - Рига, 1981.

 3. Капица П.Л. Зксперимент, теория, практика. – М., 1977.

 4. Корюкова А.А. Основи научно-технической информации. - М.,1985.

 5. Кукушкин В.Д., Неволин И.Ф. Организация умственного труда, М.,
  1980.

 6. Крутов В.И., Грушко И.М. Основи научных исследований.- М.: Высш.
  Шк,989.

 7. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф. Технологія наукових досліджень і
  технічної творчості. К.: Знання України, 2006.

 8. Чус А.В. Основи технического творчества. - К., 1983.

 9. Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: Проблемы и методы. На пути к теории научного знания.- М.: Наука, 1989.

 10. Гусаков В., Валета У., Нудельман В., Вашкулат О. Регулювання використання забудови територій населених пунктів (зонінг): (Довідник). – К.: Держкоммістобудування України, 1996. – 85с.

 11. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999. – 348 с.

 12. Кочетков А.В. Экономическая эффективность градостроительных решений. – М., 1980.- 145 с.

 13. Містобудування: Довідник проектувальника /За заг. ред. ПанченкоТ.Ф. - К.: Укрархбудінформ, 2001.Зміст


Вступ…………………………………………………………………………..

Самостійна робота студентів………………………………………………...

1. «Науково-дослідна робота студентів» (НДРС)»

Блок А. Планування реконструкція й благоустрій міст…………………...

Практичне заняття № 1. Екологічні аспекти в містобудуванні…………...

Практичне заняття № 2. Сталий розвиток міст……………………………

Практичне заняття № 3. Реконструкція міського середовища…………...

Практичне заняття №4. Міський дизайн……………………………………

Блок Б. Практичне заняття № 5. Проектування вулично-дорожньої мережі сучасного міста………………………………………………………

Блок В. Практичне заняття № 6. Утримування міських територій………

Блок Г. Практичне заняття № 7. Комплексна оцінка території…………...

2. «Наукові дослідження»……………………………………………………

2.1. Зміст практичних занять та самостійної роботи студентів…………...

2.2. Теми наукових досліджень……………………………………………

3. «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту»………………………………

3.1. Теоретична частина……………………………………………………

Практичне заняття № 1-2. Аналіз існуючої соціально-економічної інфраструктури міста………………………………………………………

Практичне заняття № 3-4. Формування інфраструктури комунікаційної системи міста…………………………………………….

Практичне заняття № 5. Розробка концепції маркетингу………………

Практичне заняття № 6-7. Територіальні аспекти розвитку мережі надання комунікаційних послуг…………………………………………..

Практичне заняття № 8 -9………………………………………………….

Список літератури.…………………………………………………………..3

4


5

5

5

6

6


6

7

7

7

7

8


9

9


10


10

11


11

13

14Навчальне видання

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичних занять і самостійної роботи

з курсів «Науково-дослідна робота студентів (НДРС»,

«Наукові дослідження» й

«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування й обробка результатів експерименту»

(для студентів 4 і 5 курсів денної форми навчання

спеціальності 6.092100, 7.092100 «Міське будівництво і господарство»)


Укладач: Олена Степанівна Безлюбченко


Вiповiальний за випуск:О.В.Завальний

Редактор:З.М. Москаленко


План 2007, поз. 213

__________________________________________________________________

Підп. до друку 26.03.07 Формат 60х84 1/16 Папiр офiсний

Друк на різографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,2

Замовлен. № Тираж 50 прим.

61002,ХНАМГ,м.Харкiв,вул.Революцiї,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Статей викладачів кафедри, 10 тез доповідей та 4 наукові публікації студентів-магістрантів у співавторстві з викладачами-науковими...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів у Національному університеті харчових технологій
Науково-дослідна робота студентів (далі ндрс) є невід’ємною складовою наукової діяльності університету І першим етапом у підготовці...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й icon«Науково дослідна робота студентів архітекторів»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconДисципліни «науково-дослідна робота студентів-архітекторів»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів-архітекторів» (для студентів 5 курсу...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Карась програма та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота студентів
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconДисципліни «науково-дослідна робота»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота студентів архітекторів
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й icon«Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 050701...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Криворучко програма І робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня...
«Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» «Наукові дослідження», й iconПоложення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи