Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
НазваХарківська національна академія міського господарства
Сторінка1/6
Дата25.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства
І.Б. Андренко


Програма і робоча програма

з навчальної дисципліни

Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму


(для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спец. 7.050201 - “Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 - “Менеджмент” (спец. 7.030601 -“Менеджмент” галузі знань 0306 - “Менеджмент і адміністрування”))


Харків – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма з навчальної дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спец. 7.050201 - “Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 -“Менеджмент” (спец. 7.030601 - “Менеджмент” галузі знань 0306 - “Менеджмент і адміністрування”)). Укл.: к.е.н., доц. Андренко І.Б. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 48 с.


Укладач: к.е.н., доц. Ірина Борисівна Андренко


Рецензент: проф., к.е.н. Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 5 від 26 грудня 2007 р.


ЗМІСТ
ВСТУП ....................................................……………………………................

1. Програма навчальної дисципліни .............................................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни ...................................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............................

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............................

2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері гостинності ..............

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями ................

2.4. Плани лекцій ......................................................................................

2.5. Плани практичних занять ................................................................

2.6. Індивідуальне завдання ....................................................................

2.7. Самостійна робота студентів ...........................................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................................

2.9. Індивідуально-консультативна робота ......................................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів ...

2.12. Рекомендована література ..............................................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................................

2.12.2. Основна література ......................................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................................


4

6

6

7

8

9

9

11

12

13

15

18

21

22

24

26

33

34

36

45

45

45

46


ВСТУП


Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його багато-гранністю та суспільною значущістю. У багатьох державах світу туризм розви-вається як система, що дає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями певної країни і її народу, і дає прибуток у державну скарбницю. Туристська індустрія безпосередньо охоплює більшість інших галузей економіки і стимулює їхній розвиток.

Сьогодні в Україні вже відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму як одного з ефективних засобів відродження національної економіки завдяки здатності цього сектору забезпечувати значні валютні надходження, створювати значну кількість нових робочих місць та іншим перевагам. Стратегічною метою розвитку туристської індустрії України є вихід її на світовий рівень туристських послуг. Основними передумовами для цього виступають: географічне положення, наявність природного, історико-археологічного туристського потенціалу, політична стабільність та економічне зростання, конкурентноздатність туристських послуг. Україна має всі умови для розвитку туризму та сфери гостинності.

У останні роки намітилася стабілізація економіки, повільне, але неухильне зростання іноземних інвестицій, прогрес у розвитку ділових і партнерських відносин із зовнішнім світом, що вселяє оптимізм і змушує розробляти заходи для створення в нашій країні цивілізованого ринку туризму.

Основна увага в дослідженнях явищ, пов'язаних з туризмом, приділяється питанням економіки та організації. Активізація конкуренції на туристському ринку вимагає використання найбільш ефективних методів управління підприємствами готельної, курортної і туристської сфери. Вибір цих методів для кожного окремого підприємства повинен грунтуватися на результатах детально проведеного фінансово-економічного аналізу діяльності.

Фінансово-економічний аналіз дозволяє об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства в цілому та його структурних підрозділів, виявити вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на основні показники діяльності підприємства, а також формувати основу його фінансової політики й ефективного менеджменту.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 - “Менеджмент”.


  1. ^ Мета, предмет і місце дисципліни


Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних положень з аналізу та оцінки діяльності туристського підприємства та надбанні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Предмет вивчення дисципліни – виробничо-збутова, фінансово-економічна діяльність туристських підприємств та їх структурних підрозділів, що виявляється у системі показників.

Місце дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” у структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення цієї дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну
Мікроекономіка
^
Написання звітів з практики

Теорія економічного аналізу

Виконання курсових робіт

Економіка підприємства

Виконання дипломних робіт

Фінанси підприємства
Економіка і ціноутворення в підприємствах туріндустрії

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму (3/108)

(кредит/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Економічний аналіз

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Економічний аналіз: поняття, предмет, мета, завдання, види.

 2. Методологія економічного аналізу.

 3. Аналіз обсягу вироблених і реалізованих послуг підприємств готельного господарства, курортної сфери та туризму.

 4. Аналіз стану та використання основних засобів.

 5. Аналіз використання трудових ресурсів.

 6. Аналіз собівартості продукції (робіт,послуг).


Змістовий модуль 1.2. Фінансовий аналіз

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Аналіз фінансового стану підприємства.

 3. Аналіз розміщення і використання капіталу підприємства. Оцінка майнового стану підприємства.

 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 5. Аналіз платоспроможності, ліквідності й ризику банкрутства підприємства.^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

(відповідно до галузевих стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни)


Таблиця 1.2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння та знання

Типові задачі діяльності у яких використовуються вміння та знання

Функції діяльності

1

2

3

3 використанням сучасних методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності організації та моніторинг послуг готельного, курортного та туристського сервісу

Системний аналіз діяльності підприємств готельного, курортного і туристського сервісу

Планувальна

Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організацій готельного, курортного і туристського сервісу моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому

3 використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників

Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових)

Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на послуги

Прогнозування динаміки попиту на послуги

Досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, корегувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін

Формування оптимального асортименту послуг

Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації послуг на різні періоди

Вести дієвий контроль реалізації послуг, контролювати ефективність діяльності на ринку збуту

Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології обслуговування

Контрольна^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література

1. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.

2. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Навчальний посібник. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 162 с.

3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

4. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 128 с.

5. Андренко І.Б. Конспект лекцій з курсу “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 “Менеджмент” (7.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”). – Харків: ХНАМГ, 2008. – 100 с.


1.5. Анотація програми навчальної дисципліни
^


Анотація програми навчальної дисципліни

“Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму”Дисципліна належить до циклу дисциплін професійної підготовки. Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних положень з аналізу та оцінки діяльності туристського підприємства та надбанні практичних навичок використання цих знань для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Предметом вивчення є виробничо-збутова, фінансово-економічна діяльність туристських підприємств та їх структурних підрозділів, що виявляється в системі показників. Дисципліна складається з двох змістових модулів, які розкривають суть економічного та фінансового аналізу діяльності туристського підприємства.


^ Аннотация программы учебной дисциплины

Финансово-экономический анализ предприятий туризма”


Дисциплина относится к циклу дисциплин профессиональной подготовки. Цели изучения дисциплины состоят в усвоении теоретических положений по анализу и оценке деятельности туристского предприятия и приобретении практических навыков использования этих знаний для принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности предприятия. Предметом изучения является производственно-сбытовая, финансово-экономическая деятельность туристских предприятий и их структурных подразделений, что отображается в системе показателей. Дисциплина состоит из двух содержательных модулей, которые раскрывают суть экономического и финансового анализа деятельности туристского предприятия.


Annotation of the program of scientific discipline
^

“Financial and economical analysis on tourism establishments”

The discipline belongs the circle of disciplines for the professional training level. The purpose of study the discipline is obtain the theoretical skills on analysis and appraisal of the tourism establishments and practical skills on management decision. The subject of study is production, marketing, financial and economical activities of the tourism establishments and departments are reflected in system of index. The discipline includes two modules in content which represent essence of financial and economical analysis on tourism establishments.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму підготовки 7.050201 - “Менеджмент організацій”.

Структура робочої програми навчальної дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” наведена в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 – Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційних рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS – 3:

у тому числі:

змістових модулів – 2

самостійна робота;

розрахунково-графічні завдання

Шифр та назва напряму:

0502 -“Менеджмент”

За вибором ВНЗ, орієнтовано на МГКТС

Рік підготовки: 5.

Семестр: 9.

Кількість годин:

Усього – 108;

За змістовими модулями:

модуль 1 – 54 год.;

модуль 2 – 54 год.

Шифр та назва спеціальності:

7.050201 - “Менеджмент організацій”

Лекції: кількість годин – 18.

Практичні (семінарські): кількість годин – 36.

Самостійна робота: кількість годин – 54. у т.ч. індивідуальна робота: кількість годин – 36.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість годин за тиждень 3.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Вид контролю: іспит


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


  1. ^ Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері гостинності


Дисципліна “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” є вибірковою у підготовці спеціалістів з напряму підготовки 7.050201 - “Менеджмент організацій”.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти до початку вивчення дисципліни повинні опанувати знання і навички процесів виробництва та обслуговування у підприємствах готельного господарства.

Інтегрований підхід до викладання дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” дозволяє сформувати у студентів певні знання та навички.

Студенту необхідно знати:

- сутність, принципи і види фінансово-економічного аналізу;

- особливості використання інструментарію фінансово-економічного аналізу;

- фактори, що впливають на обсяги виробництва і реалізації продукції (послуг)


Студент має оволодіти практичними навичками:

- аналізу обсягу вироблених і реалізованих послуг підприємств готельного господарства, курортної сфери, туризму;

- аналізу показників, що характеризують стан і ефективність використання основних фондів готельних, туристських, курортних підприємств;

- аналізу трудових ресурсів підприємств готельного господарства, курортної сфери, туризму;

- аналізу собівартості продукції готельних, курортних, туристських підприємств;

- аналізу прибутку й рентабельності підприємства;

- аналізу розміщення і використання капіталу підприємства;

- аналізу фінансової стійкості підприємства;

- аналізу платоспроможності підприємства, вміти виявляти й аналізувати причини банкрутства суб’єктів господарювання.

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної підготовки спеціаліста.


^ 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни


При вивченні дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” студент має ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму” складається з двох змістових модулів, кожний з яких містить в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах : лекційні та практичні заняття, індивідуальні завдання (розрахунково-графічні роботи), самостійна робота студента.

Структура залікового кредиту дисципліни наведена у табл.2.2.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи