Національна металургійна академія україни icon

Національна металургійна академія україни
Скачати 297.23 Kb.
НазваНаціональна металургійна академія україни
Дата26.06.2012
Розмір297.23 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни “Цивільна оборона”

для студентів усіх спеціальностей


Дніпропетровськ НМетАУ 2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни “Цивільна оборона”

для студентів усіх спеціальностей


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 29.02.2000


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2010
УДК 351.862

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Цивільна оборона” призначені для студентів усіх спеціальностей /Укл.: В.І.Карандашев, Є.В.Лукін, В.М.Садовий. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. –25с.


Викладені питання учбової програми дисципліни, методичні

рекомендації з вивчення матеріалу кожної теми та перелік запи-

тань для самостійного контролю засвоєння тем. Дається контро-

льне завдання, яке вміщує одне теоретичне питання та завдання

з прогнозування та оцінки стійкості роботи промислових обєктів

у надзвичайних ситуаціях.

Призначені для студентів усіх спеціальностей безвідривної форми навчання.


Укладачі: В.І.Карандашев, канд.військ.наук, доц.

Є.В.Лукін, канд.військ.наук, доц.

В.М.Садовий, викладач

Відповідальний за випуск В.І.Карандашев, канд.військ.наук, доц.

Рецензент О.П.Білоусов, канд.пед.наук, доц. (ПДАБА)

Редактор А.Ю.Сосонна


Підписано до друку 26.06.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. - вид.арк. 1,47. Умов друк.арк. 1,45. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України,

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4
49050, Дніпропетровськ, вул.Казакова, 4-б, друкарня ДДУ.


В С Т У П

Цивільна оборона (ЦО) - це самостійна спеціальна дисципліна, яка вивчає проблеми забезпечення безпеки людей та виробничої діяльності обєктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій як мирного, так і воєнного часів, а також ліквідації їх наслідків.


Мета дисципліни “Цивільна оборона” -

а) навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях (НС) у мирний і воєнний час; вмінню визначати засоби захисту населення; основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і в осередках ураження, засобам підвищення стійкості роботи обєктів народного господарства;

б) вивчити систему заходів ЦО на обєктах господарювання в НС щодо змісту роботи командно-начальницького складу невоєнізованих формувань і служб ЦО відповідно до одержаної у ВНЗ спеціальності.


^ ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Тема 1. Цивільна оборона у сучасних умовах


Питання навчальної програми


Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Завдання і діяльність цивільної оборони згідно з Женевською конвенцією та Додатковими протоколами.

Закон і положення про Цивільну оборону України. Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення держави.

Загальні принципи організації і структури установ Цивільної оборони України. Організаційна структура цивільної оборони металургійного заводу. Сили і засоби цивільної оборони [ЦО].

Формування ЦО і порядок їхнього створення. Організація, оснащення і призначення формувань.


Методичні вказівки


Вивчаючи цю тему, необхідно розглянути основні положення міжнародного права з питань захисту людей, Закон і положення про Цивільну оборону України, роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення держави.


Література: [ 1, 3, 6, 12, 13 ]


Контрольні питання


1. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

2. Завдання ЦО згідно з Законом України “Про цивільну оборону

України” від 3 лютого 1993 р.

3. Організаційна структура ЦО України.

4. Організаційна структура ЦО обєкта.

5. Сили і засоби ЦО .

6. Формування ЦО і порядок їхнього створення.


Тема 2. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу,

їхній вплив на життєдіяльність населення.


Питання навчальної програми.

Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій (НС).

Загальна характеристика можливих наслідків НС в Україні та їх вплив на людину й навколишнє середовище. Коротка характеристика стихійних лих, аварій і катастроф, як можливі на території держави (області, міста). Характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє середовище.

Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) радіоактивними речовинами. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС.

Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження (за-бруднення) при проектуванні машин, технологій, розробці нових матеріалів.

НС воєнного часу. Вплив сучасних засобів ураження на промислові обєкти і людей. Стисла характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасних засобів ураження.


Методичні вказівки


Вивчаючи цю тему, необхідно розглянути причини виникнення і класифікацію НС. Виробничі аварії, та катастрофи, стихійні лиха. Характеристика осередків ураження і зон зараження ( забруднення) радіоактивними речовинами. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильскої АЕС).


Література: [1, 2, 3, 4, 9, 13].


Контрольні питання


1. Класифікація НС.

2. Коротка характеристика стихійних лих, аварій і катастроф, які

можливі на території держави.

3. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження

повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильскої АЕС).

4. НС воєнного часу.

5. Стисла характеристика осередків ураження.

6. Чинники, які приводять до страху і паніки в умовах НС.

7. Дії керівників по недопущенню паніки і страху.


Тема 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Питання навчальної програми


Основні поняття і визначення при оцінці радіаційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки.

Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційно і хімічно небезпечних обєктах, при застосуванні сучасних засобів ураження.

Оцінка інженерної і пожежної обстановки. Використання компютерної техніки для оцінки обстановки.

Прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю.


Методичні вказівки


Вивчаючи цю тему, необхідно розглянути оцінку радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних обєктах і при застосуванні сучасних засобів ураження, оцінку хімічної, інженерної та пожежної обстановки, а також роботу з приладами радіаційної хімічної розвідки. Рішення типових задач при

оцінці обстановки.


Література: [1, 3, 5, 7, 10, 11].


Контрольні питання


1. Методика оцінки радіаційної обстановки.

2. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараже-

ній місцевості.

3. Методика оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної

зброї.

4. Методика оцінки інженерної обстановки.

5. Методика оцінки пожежної обстановки.

6. Призначення, побудова та застосування приладу ДП-5в.

7. Призначення, побудова за застосування комплекту ДП-22.


Тема 4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях


Питання навчальної програми


Основні принципи і способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійному лихові і застосуванні зброї масового ураження, їхня стисла характеристика.

Режими захисту населення та забезпечення промислової діяльності обєктів господарювання при аваріях, катастрофах і стихійних лихах, а також в умовах радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) зараження.

Захист приміщень від проникнення радіоактивних і токсичних аерозолів. Організація дозиметричного і хімічного контролю на обєкті. Підготовка населення і персоналу обєктів господарювання до дій у НС.

Інженерні заходи захисту населення. Організація укриття населення в мирний і воєнний часи. Захист споруди, сховища, протирадіаційні укриття. Вимоги до захисних споруд. Застосування засобів індивідуального захисту: протигази (ГП-5, ГП-5М; ГП-7; ГП-7в; Р-2; ЩБ-1; ПДФ-Д; ПДФ-2ш; ПДФ-2д; КЗД); промислові протигази; використання медичних і найпростіших засобів індивідуального захисту (ІПП-8, ППІ-1).

Засоби захисту шкіри (захисний комбінезон; легкий захисний костюм-Л-1; загальновійськовий захисний комплект-33К; комплект фільтруючого одягу-30ф-58).

Методичні вказівки


При вивченні цієї теми необхідно розглянути основні принципи і способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах і застосуванні засобів ураження, їх стислу характеристику. Підготовка населення і промислового персоналу обєктів до дій у НС, застосування засобів індивідуального захисту: протигази (ГП-5; ГП-5М; ГП-7; ГП-7в; ПДФ-Д; ПДФ-2ш; ПДФ-2д; КЗД), промислові протигази, респіратори, використання медичних та найпростіших засобів індивідуального захисту (індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, пакет перев’язочний індивідуальний - ППІ-1, зволожені тканинні маски для захисту від парів сильнодіючих отруйних речовин).

Дії населення за сигналами оповіщення штабу ЦО України.


Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 15].

Контрольні питання


1. Основні принципи захисту населення.

2. Способи захисту населення.

3. Основні засоби протирадіаційного і хімічного захисту населення.

4. Стисла характеристика засобів індивідуального захисту органів

дихання й шкіри.

5. Призначення і характеристика медичних засобів захисту.

6. Дії населення за сигналами оповіщення штабу Цивільної оборони.

7. Режими радіаційного захисту населення.


Тема 5. Стійкість роботи промислового обєкта в НС.


Питання навчальної програми


Основи стійкості роботи промислових обєктів. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових обєктів. Захист виробничого персоналу й оцінка інженерного захисту робітників і службовців.

Підготовка систем електро-, водо- і газопостачання, яка забезпечує стійкість у роботі. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійсню-ються на обєктах завчасно, за сигналами оповіщення та при раптовому виникненні НС. Розробка заходів щодо підвищення стійкості промислових обєктів.

Методичні вказівки


При вивченні теми необхідно знати суть поняття “стійкість роботи” обєктів, шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових обєктів, а також основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійснюються на обєктах завчасно та при раптовому виникненні НС. Організацію і проведення досліджень з оцінки стійкості обєктів в НС.

Література: [1, 3, 7, 11].

Контрольні питання


1. Суть поняття “стійкість роботи” обєктів.

2. Вимоги, виконання яких забезпечує стійкість функціонування

промислових підприємств у НС.

3. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових обєктів.

4. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи які здійснюються

завчасно та при раптовому виникненні НС.

5. Проведення досліджень з оцінки стійкості обєкта в НС.


Тема 6. Організація і проведення заходів ЦО на промислових обєктах

і життєзабезпечення населення у НС.


Питання навчальної програми


Організація і проведення рятувальних робіт в осередках ураження; особливості організації і проведення рятувальних робіт в осередках комбінованого ураження.

Проведення рятувальних робіт при ліквідації наслідків аварій на АЕС, в зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження. Особливості рятувальних робіт в районах стихійного лиха. Боротьба з пожежами.

Послідовність проведення заходів ЦО на промислових обєктах й життєзабезпечення населення у НС.

Прийоми і способи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

тІНР) в осередках ураження. Часткова і повна санітарна обробка людей. Заходи безпеки при проведенні робіт по знезаражуванню.

^

Методичні вказівки


При розгляді питань цієї теми необхідно звернути увагу на практичну організацію і проведення рятувальних робіт в осередках ураження; проведення рятувальних робіт при ліквідації наслідків аварій на АЕС, в зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження; особливості аварійних робіт в районах стихійного лиха; боротьбу з пожежами; послідовність проведення заходів ЦО на промислових обєктах і життєзабезпечення населення у НС; часткову і повну санітарну обробку людей.


Література [1, 3, 9, 12, 13].


Контрольні питання

1. Сили і засоби, які залучаються для проведення рятувальних робіт

в осередках ураження.

2. Мета і зміст рятувальних робіт.

3. Мета і зміст невідкладних робіт.

4. Організація і проведення (РтІНР).


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЇЇ ВИКОНАННЮ

Контрольна робота видається викладачем кожному студенту з метою перевірки якості засвоєння теоретичної частини вивчаємої дисципліни, придбання практичних навиків по оцінці стійкості роботи промислових обєктів.

Робота, яка виконується в письмовій формі, вміщує в собі виклад теоре-тичного, логічно завершеного, питання і рішення задачі по оцінці стійкості роботи промислових обєктів. Перелік варіантів теоретичних питань викладений в додатку 1, а варіанти початкових даних для оцінки стійкості роботи промислових обєктів - в додатку 2. Номер варіанту кожного студента - це дві останні

цифри номеру його залікової книжки.

Обєм викладення теоретичного питання - 4-5 сторінок.

Оцінка стійкості роботи промислових обєктів повинна містити наступні розділи:

1. Вступ.

2. Стисла характеристика дії повітряної ударної хвилі.

3. Оцінка стійкості роботи; промислового обєкта.

4. Заходи по підвищенню стійкості роботи промислового обєкта.

5. Висновки.

6. Література.


ЛІТЕРАТУРА


1. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. -

М.: Высшая школа, 1986. - 207 с.

2. Зайцев А.П., Коржавин А.В., Корнеев А.И. и др.; Под.ред. Алтуни-

на А.Т., Гражданская оборона: Учебное пособие. - М.: Воениздат,

1985. - 192 с.

3. Губський А.І. Цивільна оборона. - Львів: Ластівка, 1995. - 215 с.

4. Егоров П.Т., Шляхов И.А., Алабин И.И. Гражданская оборона. - М:

Высшая школа, 1977. - 304 с.

5. Жаворонков Г.П., Сердюков Н.Д., Шубин Е.П. Гражданская оборона.

- М.: Просвещение, 1991. - 223 с.

6. Закон Украины “О гражданской обороне Украины” - К. 1993. - 10 с.

7. Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового пора-

жения: Справочник / Под.ред. Г.П.Демиденко. - К.: Высшая школа,

1989. - 287 с.

8. Максимов М.Г., Оджегов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их из-

мерение. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 304 с.

9. Михно Е.П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий.

- М.: Атомиздат, 1979. - 288 с.

10. Норми радіаційної безпеки України. НРБУ - 97. - К.: Відділ полігр.

Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. -

121 с.

11. Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в

военное время. / Под.ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища школа, 1984. -

232 с.

12. Положение о гражданской обороне Украины. Утверждено Поста-

новлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 1994 г. № 299.

- К. - 26 с.

13. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних си-

туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи. Затверджено Указом Президента України від

28 жовтня 1996 р. № 1005. - К. - 8 с.

14. Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій. Затвердже-

но постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р.

№ 1099. - К. 1998. - 21 с.

15. Средства индивидуальной защиты. Справ.изд. / С.Л.Каминский,

К.М.Смирнов, В.И.Жуков, Н.А.Краснощеков. - Л.: Химия, 1989. -

400 с.


Додаток 1


^ ВАРІАНТИ ТЕМ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


01. Призначення і завдання ЦО України.

02. Загальні принципи організації ЦО України.

03. Організаційна структура ЦО України.

04. Організаційна структура ЦО промислового підприємства.

05. Порядок оповіщення про НС в системі ЦО.

06. Призначення і склад постійно діючої комісії з техногенної і

екологічної безпеки та надзвичайним ситуаціям в області.

07. Сили ЦО і стисла характеристика їх складових частин.

08. Стисла характеристика спеціалізованих формувань.

09. Стисла характеристика невоєнізованих формувань.

10. Характеристика причин походження і виникнення НС.

11. Стисла характеристика впливу отруйних речовин на людину.

12. Стисла характеристика впливу бактеріологічної зброї.

13. Стисла характеристика дії радіоактивного зараження місцевості.

14. Стисла характеристика дії проникаючої радіації.

15. Стисла характеристика дії звичайних засобів ураження.

16. Чинники, які призводять до виникнення страху і паніки в НС.

17. Діяльність керівників по недопущенню та вгамуванню паніки і

страху в умовах НС.

18. Стисла характеристика осередку комбінованого ураження.

19. Характеристика поняття: радіаційна обстановка, експозиційна

доза, вбирана доза, еквівалентна доза.

20. Характеристика поняття: хімічна обстановка,токсичність отруйних

речовин, токсодоза, види токсодоз.

21. Завдання, які потрібно розвязати для оцінки радіаційної обста-

новки при застосуванні ядерної зброї.

22. Завдання, які потрібно розвязати для оцінки хімічної обстановки

при застосуванні хімічної зброї.

23. Завдання, які потрібно розвязати для оцінки пожежної обстанов-

ки.

24. Завдання, які потрібно розвязати для оцінки інженерної обста-

новки.

25. Межа і ступінь вогнестійкості будівель і споруд.

26. Характеристика категорій виробництв щодо пожежної небезпеки.

27. Призначення, характеристика і порядок застосування приладу

ДП-5в.

28. Призначення, характеристика і порядок застосування комплекту

ДП-22.

29. Основні принципи захисту населення при НС, їхня стисла харак-

теристика.

30. Способи захисту населення при НС, їхня стисла характеристика.

31. Призначення і основні системи життєзабезпечення сховищ.

32. Призначення і характеристика протирадіаційних укриттів.

33. Режими радіаційного захисту населення і їх стисла характеристика.

34. Призначення і устаткування сховищ простого типу.

35. Призначення і порядок ведіння дозиметричного і хімічного конт-

ролю.

36. Стисла характеристика цивільних фільтруючих протигазів та

дитячих протигазів.

37. Стисла характеристика фільтруючих протигазів, які застосо-

вуються на підприємствах хімічної промисловості.

38. Призначення і стисла характеристика медичних та найпростіших

засобів індивідуального захисту.

39. Особливості організації захисту дітей та обовязки дорослих щодо

захисту дітей.

40. Дії населення по сигналу оповіщення штабу ЦО про радіаційну

небезпеку.

41. Стійкість роботи промислових обєктів в НС й чинники, які її

визначають.

42. Характеристика сховищ ЦО, їх класифікація.

43. Шляхи і способи підвищення надійності захисту населення від

наслідків НС.

44. Шляхи і способи підвищення надійності системи керування

промислових підприємств.

45. Шляхи і способи підвищення надійності інженерно-технічного

комплексу обєкта.

46. Шляхи і способи зниження ймовірності виникнення повторних

уражаючих факторів і шкоди від них.

47. Шляхи підвищення надійності виробницьких звязків.

48. Заходи щодо підготовки до відновлення порушеного виробництва.

49. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійсню-

ються на обєктах завчасно.

50. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійсню-

ються на обєктах за сигналами оповіщення та при раптовому

виникненні НС.

51. Сили і засоби, які залучаються для проведення рятувальних робіт

в осередках ураження.

52. Послідовність проведення РтІНР на промислових обєктах у НС.

53. Особливості організації і проведення рятувальних робіт в

осередках комбінованого ураження.

54. Правила пожежної безпеки у боротьбі проти лісових пожеж.


55. Прийоми і способи розшуку уражених і визволення їх із завалів.

56. Прийоми і способи розкриття зруйнованих споруд і врятування

людей в них.

57. Порядок проведення карантинно-обсерваційних заходів в

осередках ураження.

58. Призначення і стисла характеристика засобів захисту шкіри.

59. Прийоми і способи зміцнення споруд і будівель.

60. Змістовність і порядок проведення соціально-психологічної

реабілітації населення, яке потерпіло в НС.

61. Змістовність і порядок проведення санітарно-гігієнічних і проти-

епідемічних заходів в осередках ураження і місцях евакуації.

62. Змістовність і порядок проведення часткової санітарної обробки.

63. Змістовність і порядок проведення повної санітарної обробки.

64. Способи дезактивації споруд, техніки і обладнання і їх стисла

характеристика.

65. Способи деактивації території і їх стисла характеристика.

66. Способи дегазації території і їх стисла характеристика.

67. Способи дегазації споруд, техніки і обладнання і їх стисла

характеристика.

68. Характеристика речовин і розчинів, які застосовуються при

знезаражуванні.

69. Загальні принципи організації ЦО України.

70. Організаційна структура ЦО промислового підприємства.

71. Характеристика причин походження і виникнення НС.

72. Сили ЦО і стисла характеристика їх складових частин.

73. Стисла характеристика дії повітряної ударної хвилі.

74. Стисла характеристика дії проникаючої радіації.

75. Стисла характеристика дії звичайних засобів ураження.

76. Чинники, які призводять до виникнення страху і паніки в НС.

77. Діяльність керівників по недопущенню та вгамуванню паніки і

страху в умовах НС.

78. Стисла характеристика осередку комбінованого ураження.

79. Призначення і характеристика протирадіаційних укриттів.

80. Режими радіаційного захисту населення і їх стисла характе-

ристика.

81. Призначення і порядок ведення дозиметричного й хімічного

контролю.

82. Призначення і стисла характеристика методичних та найпростіших засобів індивідуального захисту.

83. Стійкість роботи промислових обєктів в НС й чинники, які її

визначають.

84. Шляхи і способи зниження ймовірності виникнення повторних

уражаючих факторів і шкоди від них.

85. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійсню-

ються на обєктах завчасно.

86. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійню-

ються на обєктах за сигналами оповіщення та при раптовому

виникненні НС.

87. Змістовність і порядок проведення часткової санітарної обробки.

88. Змістовність і порядок проведення повної санітарної обробки.

89. Способи дезактивації споруд, техніки і обладнання і їх стисла

характеристика.

90. Способи дезактивації території і їх стисла характеристика.

91. Способи дегазації споруд, техніки і обладнання і їх стисла

характеристика.

92. Способи дегазації території і їх стисла характеристика.

93. Характеристика речовин і розчинів, які застосовуються при

знезаражуванні.

94. Призначення і стисла характеристика засобів захисту шкіри.

95. Класифікація, характеристика та системи життєзабезпечення

сховищ ЦО.

96. Інженерний захист робітників і населення в осередках ураження.

97. Особливості організації захисту дітей та обовязки дорослих щодо

захисту дітей.

98. Сили і засоби, які залучаються для проведення рятувальних робіт

в осередках ураження.

99. Прийоми і способи розшуку уражених та визволення їх із завалів.

100. Організаційна структура ЦО промислового підприємства.


Додаток 2

Початкові дані для оцінки стійкості роботи промислових обєктів.

Варіанти


№ варіанта

№ об.

Q,m

ro

01

1

20

420

02

2

40

410

03

3

10

500

04

4

6

200

05

1

20

320

06

2

45

500

07

3

20

500

08

4

15

200

09

1

70

560

10

2

25

400

11

3

20

600

12

4

15

250

13

1

100

550

14

2

100

390

15

3

30

600

16

4

30

250

17

1

100

390

18

2

180

430

19

3

20

700

20

4

200

600

21

1

30

230

22

2

10

400

№ варіанта

№ об.

Q,m

ro

23

3

50

700

24

4

400

600

25

1

150

580

26

2

60

550

27

3

40

800

28

4

300

650

29

1

70

500

30

2

100

470

31

3

80

800

32

4

550

650

33

1

100

420

34

2

10

320

35

3

60

900

36

4

300

700

37

1

35

440

38

2

15

300

39

3

100

900

40

4

600

700

41

1

120

480

42

2

55

450

43

3

5

400

44

4

20

300

45

1

80

600

46

2

180

510

47

3

10

400

48

4

50

300

49

1

15

350

№ варіанта

№ об.

Q,m

ro

50

2

120

400

51

3

80

1000

52

4

40

350

53

1

60

500

54

2

150

500

55

3

160

1000

56

4

80

350

57

1

80

520

58

2

200

510

59

3

100

1100

60

4

60

400

61

1

10

300

62

2

100

600

63

3

200

1100

64

4

120

400

65

1

40

300

66

2

300

600

67

3

6

450

68

4

80

450

69

1

100

600

70

2

120

650

71

3

15

450

72

4

180

450

73

1

300

600

74

2

10

300

75

3

10

550

76

4

100

500

№ варіанта

№ об.

Q,m

ro

77

1

250

650

78

2

40

300

79

3

25

550

80

4

200

500

81

1

50

450

82

2

100

450

83

3

15

650

84

4

120

550

85

1

100

450

86

2

50

450

87

3

40

650

88

4

100

550

89

1

100

319

90

2

180

430

91

3

20

600

92

4

15

250

93

1

100

550

94

2

100

390

95

3

30

600

96

4

30

250

97

1

100

390

98

2

180

430

99

3

20

700

100

4

200

600Характеристика обєктів

Обєкт 1

1. Промислова будівля із металевим каркасом.

2. Верстати тяжкі.

3. Підйомно-транспортне устаткування.

4. Трубопроводи на металевих естакадах.


Обєкт 2

1. Багатоповерхові будівлі з металевим каркасом.

2. Крани і кранове устаткування.

3. Кабельні наземні лінії.

4. Трубопроводи наземні.


Обєкт 3

1. Одноповерхова будівля з металевим каркасом.

2. Вантажні автомобілі і автоцистерни.

3. Повітряні лінії низької напруги.

4. Підйомно-транспортне устаткування.


Обєкт 4

1. Доменні печі.

2. Трубопроводи наземні

3. Металеві мости довжиною 40 м.

4. Кабельні підземні лінії.
Схожі:

Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconНаціональна металургійна академія України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи