Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
Скачати 412.87 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата26.06.2012
Розмір412.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Александрова С. А.,

Сегеда І. В., Щербина Л. В.


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів з дисципліни

«аналіз діяльності підприємств туріндустрії»

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки

0504 - «Туризм», галузі знань 0201 – «Культура»,

1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм»,

«Готельно-ресторанна справа»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 -«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»). /Укл. Александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ,2008.–32 с.


Укладачі:

Александрова С. А.;

Сегеда І. В.;

Щербина Л. В.

Рецензент:

проф. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, доктор екон. наук Ковалевський Г. В.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .........

2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ...................................

3. Система поточного І підсумкового контролю

знань студентів ..........................................................................

4. СПИСОК літературИ ...............................................................

Додаток а .......................................................................................

Додаток Б ........................................................................................

4

5


6


22

28

30

31


ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання ) розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 0504 - «Туризм» професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Вивчення дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (розрахунково-графічного завдання), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни можна виконувати в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» на самостійну роботу студентів відведено 63 години, з них 23 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни, у тому числі з організації індивідуального наукового-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання); систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список літератури.

Заключною формою самостійної роботи є підготовка до екзамену. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно та вмінні логічно викладати їх сутність.

 1. ^ Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» складається з одного модулю, який в свою чергу складається із 3 змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модуль 1. Аналіз діяльності підприємств туріндустрії

ЗМ 1.1. Теоретичні засади та загальні положення курсу

Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії

2

2

4

3

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності

1

2

4

ЗМ 1.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності

Тема 3. Управлінський аналіз діяль-ності підприємств туріндустрії

2

5

10

5

Тема 4. Фінансовий аналіз

2

4

6

Тема 5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

2

4
5

ЗМ 1.3. Організація і управління діяльністю підприємств туріндустрії

Тема 6. Організація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах

2

4

9

7

Тема 7. Управління джерелами коштів та оборотними засобами підприємств туризму

2

5

5

Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності

2

4

5

Всього за модулем І

15

30

23

40

  1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань менеджменту, економіки, теорії, методології та практики аналізу діяльності в галузі туризму та індустрії гостинності. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних та практичних занять (аудиторної роботи).

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

вивчення лекційного матеріалу;

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

підготовка до практичних занять;

підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (розрахунково-графічним завданням);

самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

підготовка до поточного та підсумкового контролю.

укладання глосарію з основних понять, які використовуються у винесених на розгляд темах навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

^ Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу прослуховування і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент має опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюють лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.

^ Підготовка до практичних занять. Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача, завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять та ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися з якогось питання, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити її раціональною та підвищити ефективність.


^ Робота над індивідуальним завданням. Індивідуальне науково-дослідне завдання (розрахунково-графічне завдання) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних навичок із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання розрахунково-графічного завдання передбачає також розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою аналізу, що пов’язана з діяльністю підприємств у галузі готельного, курортного та туристського бізнесу.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Аналіз діяльності» видає студенту викладач на початку вивчення дисципліни. В свою чергу студент роботу виконує самостійно при консультуванні з викладачем на протязі вивчення предмету відповідно до графіку навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового контролю з модуля. Оцінку за виконання розрахунково-графічного завдання враховують при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Виконання розрахунково-графічного завдання з даної дисципліни складається з наступних етапів:

 • вибір підприємства (готель, туристська фірма);

 • складання характеристики обраного підприємства;

 • збір та аналіз фінансових документів підприємства;

 • проведення необхідних розрахунків;

 • оформлення, подання та захист.

Розрахунково-графічне завдання, що не відповідає зазначеним вимогам, а також не містять матеріалів діяльності конкретного підприємства, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Текст завдання розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менше за 20 мм, з правого – не менше за 10 мм, зверху – не менше за 20 мм, знизу – не менше за 20 мм.

Структурні елементи: „ЗМІСТ”, „ВСТУП”; розділи основної частини: „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ”. Додатки не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускають.

Не допускають розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначати арабськими цифрами без крапки в кінці у правому верхньому кутку.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом „Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремленого крапкою, наприклад, „Рис. 2.1.” - перший рисунок другого розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають з великої літери. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.1” - перша таблиця другого розділу, нижче розміщується назва таблиці.


^ Укладання глосарію. Для укладання глосарію необхідно:

розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому; а також обґрунтувати з чим студент не можете погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.


Рекомендовані терміни для укладання глосарію


^ МОДУЛЬ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРНДУСТРІЇ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ


Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії


Рекомендовані терміни для укладання глосарію: аналіз діяльності; принципи, предмет, об’єкт аналізу і функції аналізу; управління, планування, контроль, мотивація, комплексність, системність, об’єктивність, фінансовий ринок, споживчий ринок.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9].


Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності


^ Рекомендовані терміни для укладання глосарію: положення (стандарт) бухгалтерського обліку, економічна інформація, фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, організаційно-інформаційна модель аналізу, баланс, фінансовий стан, економічні ресурси підприємства, активи, зобов’язання, облікова політика, статутний капітал, внутрішня інформація, зовнішня інформація.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ


Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії


Рекомендовані терміни для укладання глосарію: виробнича програма підприємства, критична маса продажу, маржинальний дохід, постійні витрати, змінні витрати, коефіцієнт виконання договорів, факторний аналіз виконання виробничої програми, резерви виробництва і реалізації продукції, перспективний аналіз виробничої діяльності, оперативний аналіз програми, класифікація ресурсів, баланс робочого часу, календарний фонд робочого часу, номінальний фонд робочого часу, товарні запаси, товарний баланс, середні товарні запаси, час обертання товарів, швидкість обертання товарів, середньооблікова чисельність, штатний розклад, необоротні активи, оборотні засоби, фондовіддача.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 4. Фінансовий аналіз


^ Рекомендовані терміни для укладання глосарію: фінансовий аналіз, фінансовий стан, фінансові ресурси, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, фінансовий результат, чистий прибуток, рентабельність, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від інвестиційної діяльності, фінансовий результат від фінансової діяльності, фінансова стабільність, платоспроможність, коефіцієнтний аналіз, коефіцієнт власності, коефіцієнт фінансової залежності.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].


^ Тема 5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством


Рекомендовані терміни для укладання глосарію: стратегія, стратегічне управління, стратегічний план діяльності, закон спадаючої віддачі, граничний фізичний продукт, граничні витрати, метод відсотку від продажу, додатково необхідні фонди, проектований баланс, автоматично утворені статті фінансової звітності, регульовані статті фінансової звітності.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


Тема 6. Орагнізація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах


Рекомендовані терміни для укладання глосарію: доход, витрати, прямі затрати, непрямі затрати, постійні затрати, змінні затрати, змішані затрати, диференціація затрат, операційний важіль, поріг рентабельності, поріг беззбитковості, планування, принципи планування, фінансове планування, бюджетування, бюджет, загальний бюджет, операційний бюджет, фінансовий бюджет, бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет прямих витрат, бюджет накладних витрат, бюджет поточних витрат, бюджет кадрових витрат, бюджет собівартості, бюджет капітальних вкладень, бюджет звіту про прибутки і збитки, бюджет руху грошових коштів, бюджетний баланс.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 7. Управління джерелами коштів та оборотними засобами підприємств туризму


^ Рекомендовані терміни для укладання глосарію: кредиторська заборгованість, ефект фінансового важелю, підприємницький ризик, фінансовий ризик, фінансовий важіль, операційний важіль, ліквідність, дебіторська заборгованість, рівні ліквідності, реальна величина дебіторської заборгованості, факторинг, факторинг-компанія, виробничі запаси, запаси готової продукції, раціональна структура оборотних засобів.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація процесу управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності


^ Рекомендовані терміни для укладання глосарію: суб’єкт інвестування, об’єкти інвестиційної діяльності, інвестиційна політика, ефективність інвестиційних проектів, дисконтування, дисконтований дохід, коефіцієнт чистої поточної вартості, внутрішня норма рентабельності, індекс рентабельності, строк окупності, ризик, класифікація ризиків, чисті ризики, спекулятивні ризики, внутрішні ризики, зовнішні ризики, страхування ризиків, хеджування, лімітування, самострахування, диверсифікація діяльності туристського підприємства, форвардна операція, форвардний контракт, опціон, економічна вартість, ліквідаційна вартість.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


^ Основними питаннями для самостійного опрацювання за змістовими модулями, темами та контрольні запитання для самодіагностики є наступні.


Питання для самостійного опрацювання


^ МОДУЛЬ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРНДУСТРІЇ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ


Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії

1. Основні принципи аналізу діяльності туристських підприємств.

2. Сутність аналізу діяльності як засобу дослідження економічних явищ і процесів.

3. Проблеми і перспективи розвитку аналізу діяльності підприємств при використанні в аналізі комп’ютерних технологій збору, обробки і передачі інформації користувачам.

4. Системний підхід та передумови проведення комплексного аналізу діяльності підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9].


Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності

1. Бухгалтерський баланс і особливості його структури на туристських підприємствах.

2. Звіт про прибутки і збитки.

3. Рух грошових коштів на підприємствах туризму.

4. Методи складання звітів.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ


Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії


 1. Аналіз можливостей формування портфеля замовлень на продукцію підприємства.

 2. Аналіз та оцінка партнерських відносин.

 3. Аналіз виконання договірних завдань.

 4. Особливості стратегічного та оперативного аналізу виробничої програми підприємництва.

 5. Аналіз обґрунтованості та виконання кошторису витрат операційної діяльності підприємства.

6. Аналіз забезпечення підприємства матеріалами, оборотними ресурсами та ефективності використання матеріалів у виробництві.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 4. Фінансовий аналіз


1. Базові показники фінансового аналізу.

2. Коефіцієнтний аналіз діяльності туристського підприємства.

3. Особливості проведення коефіцієнтного аналізу.

4. Аналіз ділової активності туристського підприємства.

5. Аналіз ринкової активності туристського підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].


Тема 5. стратегічний аналіз у системі управління підприємством


1. Прогнозування обсягу виробництва.

2. Витрати виробництва та їх оптимізація.

3. Етапи аналізу на основі проектованих фінансових звітів.

4. Методи прогнозування статей проектованих фінансових звітів:

5. Аналіз показників проектованого звіту про фінансові результати.

6. Аналіз статей проектованого балансу.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


Тема 6. Орагнізація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах

1. Принципи класифікації видів витрат туристського підприємства.

2. Складові позареалізаційних доходів і витрат туристського підприємства.

3. Ціноутворення на основі методу «повних витрат».

4. Ціноутворення за сприйнятою цінністю.

5. Ціноутворення на основі методу слідування за лідером.

6. Етапи бюджетування туристського підприємства.

7. Структура операційного бюджету і особливості його складання на туристському підприємстві.

8. Фінансовий бюджет туристського підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 7. Управління джерелами коштів та оборотними засобами підприємств туризму

1. Ефект фінансового важелю – поняття, значення.

2. Методика розрахунку ефекту фінансового важелю.

3. Оцінка сукупного ризику в галузі туризму.

4. Сутність факторингу, його види.

5. Типи політики управління поточними активами туристського підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація процесу управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності

1. Поняття інвестицій в галузі туризму.

2. Фактори, які мають вплив на інвестиційну політику в туризмі.

3. Суб’єкти і об’єкти інвестування в галузі туризму.

4. Взаємозв’язок інвестиційної політики в галузі туризму різних рівнів.

5. Методи оцінки ефективності інвестицій.

6. Дисконтовані методи оцінки інвестиційних туристських проектів.

7. Методи розрахунку строку окупності інвестиційних проектів в галузі туризму при різних грошових потоках.

8. Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів в туризмі.

9. Принципи класифікації ризиків галузі туризму.

10. Характерні ризики в діяльності туристського підприємства.

11. Прогнозування в галузі туризму як фактор мінімізації можливих ризиків.

12. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємств сфери туризму.

13. Економічна вартість туристського підприємства як фактор вибору між реорганізацією і ліквідацією.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Контрольні запитання для самодіагностики


^ МОДУЛЬ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ


Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії

1. Яке значення аналізу діяльності в системі управління підприємством?

2. У чому полягає зміст аналізу діяльності підприємств туризму?

3. Що є предметом аналізу діяльності туристських підприємств?

4. Які завдання стоять перед аналізом діяльності?

5. З якими дисциплінами має зв’язок аналіз діяльності підприємств туріндустрії?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9].


Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності

1. Як класифікується економічна інформація?

2. Охарактеризувати економічну інформацію за джерелами її утворення.

3. Дати характеристику фінансової звітності.

4. Охарактеризувати користувачів фінансової звітності підприємства.

5. Принципи підготовки фінансової звітності підприємства.

6. Характеристика консолідованої фінансової звітності.

7. Розкрити економічну сутність балансу.

8. Охарактеризувати структуру балансу.

9. Розкрити економічну суть звіту про фінансові результати.

10. Яке аналітичне призначення приміток до фінансової звітності?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ


Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії


 1. Зміст, завдання та основні напрями аналізу виробничої програми підприємства.

 2. Оцінка впливу чинників на виконання виробничої програми (факторний аналіз виконання виробничої програми).

 3. Пошук та оцінка резервів виробництва та реалізації продукції.

 4. Зміст, завдання та основні напрями аналізу ресурсного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

 5. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами та оцінки ефективності їх використання.

 6. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективність їх використання.

7. Зміст і завдання аналізу витрат підприємства.

8.Класифікація витрат підприємства.

 1. Аналіз прямих витрат у собівартості реалізованої продукції підприємства.

 2. Аналіз накладних витрат підприємства.

11. Особливості оперативного аналізу витрат підприємства.

12. Аналіз кадрового потенціалу підприємства.

13. Аналіз використання робочого часу.

14. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

15. Аналіз оплати праці.

16. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та оцінки їх якісного стану.

17. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства.

18. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними оборотними ресурсами.

19. Аналіз запасів сировини і матеріалів.

20. Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних ресурсів підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 4. Фінансовий аналіз


1. Фінансовий стан підприємства, його оцінка характеристика й оцінка.

2. Основи класифікації майна і джерел фінансування підприємства.

3. Комплексна методика аналізу фінансового стану підприємства.

4. Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства .

5. Аналіз джерел фінансування підприємства.

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

7. Аналіз платоспроможності підприємства.

8. Аналіз рентабельності активів і капіталу підприємства.

9. Аналіз інтенсивності використання активів і капіталу.

10. Інтегральна оцінка фінансової стратегії підприємства.

11. Грошові потоки підприємства, їх характеристика й оцінка.

12. Основи класифікації елементів грошового потоку підприємства.

13. Методика аналізу грошових потоків підприємства.

14. Аналіз джерел утворення і напрямів витрачання грошових коштів підприємства.

15. Факторний аналіз грошових потоків підприємства.

16. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства.

17. Аналіз достатності, ліквідності та ефективності грошового потоку підприємства.

18. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства.

19.Комплексна методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

20. Аналіз формування фінансових результатів підприємства.

21. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства.

22. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства.

23. Аналіз показників рентабельності.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [10, 11].


Тема 5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

1. В чому заключається сутність стратегічного управління?

2. Охарактеризувати систему методів стратегічного аналізу.

3. В чому суть невизначеності як умова прийняття управлінських рішень?

4. В чому суть практичного значення закону спадаючої віддачі, беручи за критерій додатковий обсяг продукції?

5. В чому суть практичного значення закону спадаючої віддачі, беручи за критерій граничний фізичний продукт?

6. Розкрити сутність проектування фінансових звітів.

7. Визначити переваги і недоліки застосування основних методів прогнозування показників проектованих фінансових звітів.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ


Тема 6. Орагнізація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах


1. Для чого потрібна класифікація доходів туристського підприємства?

2. Які принципи класифікації витрат туристського підприємства?

3. В чому полягає сутність суб’єктивного методу диференціації затрат?

4. В чому полягає сутність методу «верхньої і нижньої точки» диференціації затрат?

5. В чому полягає сутність графічного методу диференціації затрат?

6. В чому полягає сутність методу найменших квадратів диференціації затрат?

7. На чому базується методика проведення операційного аналізу на туристському підприємстві?

8. Сутність основних принципів планування і прогнозування на туристському підприємстві.

9. Сутність методики бюджетування на туристському підприємстві.

10. Характеристика складових бюджету, із яких складається загальний бюджет туристського підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 7. Управління джерелами коштів та оборотними засобами підприємств туризму


1. Чим обумовлена структура пасиву підприємств розміщення, ресторанного господарства?

2. Чим обумовлена структура пасиву туристського підприємства?

3. В чому полягає сутність ефекту фінансового важелю?

4. Яким чином можна оцінити сукупний ризик в сфері туризму?

5. Порівняльна характеристика рівнів піраміди ліквідності поточних активів.

6. Що являє собою факторинг, коли і кому його вигідно використовувати?

7. Які є типи політики управління поточними активами туристського підприємства?

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


Тема 8. Інвестиційна діяльність та організація процесу управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності


1. Інвестиційна діяльність підприємства, її характеристика та оцінка.

2. Основи класифікації інвестиції.

3. Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

4. Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

5. Аналіз реальних інвестицій.

6. Аналіз фінансових інвестицій.

7. Критерії економічного зростання підприємства.

8. Мета та завдання аналізу економічного зростання підприємства.

9. Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного зростання підприємства.

10. Методика аналізу економічного зростання підприємства.

11. Аналіз та оцінка економічного розвитку підприємства.

12. Аналіз ділової активності підприємства.

13. Аналіз та оцінка ймовірного банкрутства підприємства.

Література: основна [5, 6, 7, 8]; додаткова [9, 12].


3. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів


Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» передбачають лекційні та практичні заняття, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, у тому числі розрахунково-графічного завдання.

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:

оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;

оцінювання виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання);

презентація результатів науково-дослідної роботи;

написання та захист глосарію;

складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

складання екзамену.

Структура засобів контролю із дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведена в табл. 2.

Таблиця 2 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ І. Поточний контроль із змістових модулів

ЗМ 1.1. Теоретичні засади та загальні положення курсу

Тестування

10

ЗМ 1.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності

Тестування

10

ЗМ 1.3. Організація і управління діяльністю підприємств туріндустрії

Тестування

10

^ Складання глосарію

10

Написання та захист РГЗ

20

Активність на практичних заняттях

40

Всього за Модулем І

100

^ Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

відвідування занять;

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання);

складання глосарію;

складання проміжного контролю із змістових модулів.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на практичних заняттях проводиться за 4- бальною шкалою за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій; розв’язання задач; проведення розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи проводять за 4- бальною шкалою.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.

^ Написання та захист глосарію має за мету ознайомлення студента із професійною туристською термінологією. Критеріями оцінювання виступають: 1) оформлення глосарію за змістовими модулями; 2) опрацювання відповідної літератури; 3) рівень засвоєння та оперування термінологічним апаратом.

^ Презентація результатів наукових робіт є додатковою частиною самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

Мета підготовки презентації результатів наукових робіт– поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі вивчення дисципліни та оволодіння навичками оформлення і викладення результатів проведеної науково-дослідної роботи.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (розрахунково-графічне завдання) є обов’язковою частиною самостійної роботи студента.

Виконання розрахунково-графічного завдання має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».

Розрахунково-графічне завдання оцінюється за критеріями:

самостійності виконання;

логічності та послідовності викладення матеріалу;

повноти та глибини розкриття теми, проблемної ситуації, аналітичної частини;

наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.);

кількості використаних джерел;

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та ресурсів мережі Internet;

обґрунтованості висновків;

наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела;

якості оформлення, презентації та захисту розрахунково-графічних завдань.

^ Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на вирішення невеличкого практичного завдання.

Проміжний тестовий контроль проводиться три рази за семестр (в рамках вивчення змістового модуля). Загальна тривалість тестів з модуля І – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна правильна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 бала. Бланки для проведення тестування з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведені у Додатку А. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються наступні критерії оцінювання (табл. 3).

Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.

Тести для проміжного контролю вибирають із загального переліку тестів за відповідними темами.

Підсумковий контроль за модулем І - у формі екзамену. До складання екзамену допускаються студенти, що мають задовільну кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання глосарію, написання та захисту розрахунково-графічного завдання (індивідуального науково-дослідного завдання) та інших завдань, передбачених програмою дисципліни.


Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування із змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

9,1 – 10,0

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

8,1 – 9,0

Добрев загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7,1 – 8,0

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6,1 – 7,0

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

4,1 – 6,0

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільнопотрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,6 – 4,0

Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5


Екзамен здійснюють за екзаменаційними білетами, які містять три питання з модуля І (два теоретичних питання і одне практичне завдання) і дають можливість здійснити оцінювання знань студента за дисципліною «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» (рис. 1). Екзаменаційне завдання оцінюється за 4-бальною системою.

^ Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність _________ТУР, ГОТ______________ Семестр ______8_______


Навчальний предмет: Аналіз діяльності підприємств туріндустрії


Екзаменаційний білет № ___0___


1. Предмет, мета, задачі, принципи економічного аналізу.

2. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства.

3. Практичне завдання.


Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № _________________ від _____________________ 200__ р.

Зав. кафедри ____________(_____________) Екзаменатор ___________(_______________)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Рис. 1- Зразок екзаменаційного білету


Оцінювання знань студента проводять за 4-бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

укластися в установлений строк підготовки відповіді;

викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;

уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;

упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

укластися в установлений строк підготовки відповіді;

викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;

не викликати проблем у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

добре відповідати на запитання екзаменаторів.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

розібратися в запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її вирішення;

позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».

Підсумкова оцінка з модуля І навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).

У відповідності з набраними студентом балами за Модулем І оцінку знання матеріалу проводять за 4-бальною системою та перераховують в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 4).


Таблиця 4 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

1

2

3

4

5

^ Національна 4-бальна і в системі ECTS5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F
  1   2

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «управління персоналом» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Бізюк, Л. М. Александрова, О. Ф. Грєвцова збірник задач з алгебри
Харківська національна академія міського господ.; уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Х: Хнамг, 2012
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спецыаліст спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 03060101...
Харківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова Методичні вказівки
Туризм” І для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи