Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Скачати 192.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Дата26.06.2012
Розмір192.26 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ю.І. ГОРБАЧОВА


ТЕСТИ

для самопідготовки й контролю

з дисципліни «МАРКЕТИНГ»

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво») / Укл.: Горбачова Ю.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 18 с.


Укладач: Ю.І. Горбачова


Рецензент: Г.В. Висоцька


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 7 від 12 травня 2008 р.

ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………...

4

МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ …………………………………………..

5

ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ …………..

5

УНЕ 1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція ………..

5

УНЕ 2.

Класифікація маркетингу ………………………………...

6

УНЕ 3.

Характеристики маркетингу ……………………………..

6

УНЕ 4.

Маркетингові дослідження ……………………………….

8

^ ЗМ 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄСТВІ ………………………….


9

УНЕ 5.

Маркетингова товарна політика …………………………

9

УНЕ 6.

Маркетингова цінова політика …………………………..

10

УНЕ 7.

Маркетингова політика продажу ………………………...

11

УНЕ 8.

Маркетингова політика просування ……………………..

13

УНЕ 9.

Організація маркетингу …………………………………..

14

УНЕ 10.

Контроль маркетингу ……………………………………..

15

УНЕ 11.

План маркетингу підприємства …………………………..

15

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………….

17ВСТУП

У процесі ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої держави, більшість вітчизняних підприємств стикаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами. Переважно ці труднощі пов’язані з відсутністю управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку і браком знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому є актуальною проблема підготовки фахівців з маркетингу.

Щоб стати професійним маркетологом, необхідно знати і розуміти загальні принципи маркетингу, мати практичний досвід реалізації маркетинговий ідей, процесів і методів у сучасних умовах.

Ці методичні вказівки покликані дати уявлення про такі важливі аспекти маркетингу, як знання потреб і запитів споживача, створення конкурентоздатної продукції, ціноутворення, способи просування і збуту продукції, здійснення нововведень і реалізація маркетингових планів, що формують основу маркетингової практики.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні опанувати знаннями в галузі:

- використання концепцій маркетингу в практичній діяльності підприємств;

- формування цілей, завдань і функцій маркетингу;

- аналізу маркетингового середовища підприємства;

- розробки комплексу маркетингу, а саме: товарної, цінової, комунікаційної і розподільної політик;

- керування маркетинговою діяльністю на підприємстві.


^ МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ


ЗМ 1.1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ


ТЕСТИ з УНЕ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА

КОНЦЕПЦІЯ


1. Відчуття людиною недостачі чого-небудь називається:

a) нестатком, в) запитом,

б) потребою, г) необхідністю.


2. До потреб людини відносяться:

a) біфштекс, в) їжа,

б) одяг, г) знання.


3. Потреба, підкріплена купівельною спроможністю, це:

a) запит, в) нестаток,

б) товар, г) послуга.


4. Все, що може задовольнити потребу або нестаток і пропонується на ринку для обміну, називається:

a) товаром, в) обміном,

б) запитом, г) угодою.


5. Акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість називається:

a) обміном, в) ринком,

б) угодою, г) потребою.


6. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами називається:

a) угодою, в) ринком,

б) обміном, г) самозабезпеченням.


7. Сукупність існуючих і потенційних покупців товару називається:

a) ринком, в) угодою,

б) обміном, г) бартером.


ТЕСТИ з УНЕ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ


1. Маркетинг може розглядатися і реалізуватися на різних рівнях:

а) мікрорівень; в) макрорівень;

б) мезорівень; г) ультрорівень.


2. Маркетингова діяльність конкретного підприємства або організації – це:

а) мікрорівень; в) макрорівень;

б) мезорівень; г) мікросередовище.


3. Маркетинг у межах територіально-галузевих формувань – це :

а) мікрорівень; в) макрорівень;

б) мезорівень; г) ультрорівень.


4. Консолідована маркетингова діяльність у масштабах усієї країни або великих регіонів – це:

а) мікрорівень; в) макрорівень;

б) мезорівень; г) макросередовище.


ТЕСТИ з УНЕ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ


1. Сукупність активних суб'єктів і чинностей, що діють за межами фірми і впливають на її діяльність, називається:

a) маркетинговим середовищем фірми,

б) навколишнім середовищем маркетингу,

в) мікросередовищем фірми,

г) макроструктурою маркетингу.


2. Чинності, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її ринкових можливостей, відносяться до:

a) мікросередовища фірми,

б) макросередовища фірми,

в) маркетингового середовища фірми,

г) споживчого середовища.


3. Чинності широкого соціально-економічного плану, що роблять вплив на мікросередовище, відносяться до:

a) макросередовища,

б) мікросередовища,

в) маркетингового середовища,

г) навколишнього середовища.

4. До чинностей, що діють у маркетинговому мікросередовищі фірми, відносяться:

a) клієнти,

б) фактори культурного оточення,

в) науково-технічні фактори,

г) природні фактори.


5. Ділові фірми й окремі особи, що забезпечують компанію і її конкурентів ресурсами, називаються:

a) постачальниками,

б) посередниками,

в) контактними аудиторіями,

г) товарознавцями.


6. Якщо споживач вирішив вибрати один з аналогічних товарів, то в цьому випадку діє наступний різновид конкуренції:

a) товарно-видова,

б) бажань,

в) товарно-родова,

г) марочна.


7. Група, що виявляє цікавість до фірми або впливає на її діяльність – це:

a) контактна аудиторія,

б) широка публіка,

в) гражданська група,

г) споживча аудиторія.


8. Групи людей із загальними системами цінностей, що виникли в результаті спільності їхнього життєвого досвіду, називаються:

a) субкультурою,

б) споживчою групою,

в) національністю,

г) расою.


^ ТЕСТИ з УНЕ 4. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


1. Визначити порядок блоків схеми маркетингового дослідження:  збір інформації,  виявлення проблеми й формулювання цілей,  відбір джерел інформації,  обробка, аналіз і подання зібраної інформації:

a) 2.3.1.4, в) 4.2.3.1,

б) 4.3.2.1, г) 4.3.1.2.


2. Не належать до методів збору первинних даних у маркетингових дослідженнях:

a) сприйняття, в) спостереження,

б) експеримент, г) опитування.


2. Найбільш зручний для проведення описових досліджень наступний метод:

a) спостереження, в) експеримент,

б) опитування, г) вибірка.


3. Ряд логічних і послідовно сформульованих питань називається:

a) анкетою, в) вибіркою,

б) спостереженням, г) опитуванням.


4. Інформація, що існує і вже використовувалася в інших цілях, називається:

a) вторинною, в) пошуковою,

б) первинною, г) описовою.


5. Сегмент, покликаний персоніфікувати населення в цілому, називається:

a) вибіркою, в) цільовим сегментом,

б) референтною групою, г) дослідницьким списком.


6. Питання в цьому тесті належать до ____________ типу питань:

a) закритого, в) альтернативного,

б) відкритого, г) семантичного.


7. Самим універсальним методом опитування є:

a) особисте інтерв'ю, в) роздача анкет по квартирах,

б) інтерв'ю по телефону, г) розсилання анкет поштою.

^ ЗМ 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄСТВІ
ТЕСТИ з УНЕ 5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА


1. Подання при продажу додаткових послуг і вигід – це товар:

a) з підкріпленням, в) за задумом,

б) у реальному виконанні, г) на прилавку.


2. Товари й послуги, призначені для кінцевого споживача або домашнього користування, називаються:

a) споживчими, в) імпульсної покупки,

б) промисловими, г) для екстрених випадків.


3. Все те, що призначено для ідентифікації товарів і диференціації їх від товарів конкурентів, називається:

a) маркою, в) символом,

б) патентом, г) ціною.


4. З перерахованих: 1) ідентифікація товару 2) сорт товару 3) опис товару 4) пропаганда товару – до основних функцій етикетки належать:

a) 1.2.3.4, в) 1.2.3,

б) 1.2.4, г) 1.4.


5. Група товарів, тісно пов'язаних між собою в чинність схожості їхнього функціонування, називається:

a) товарними асортиментами, в) маркуванням,

б) сегментом ринку, г) штриховим кодуванням.


6. Концепція, що описує збут товару з моменту надходження його на ринок і до моменту зняття з продажів, визначає:

a) життєвий цикл товару, в) стимулювання збуту,

б) комунікацію продукту, г) позиціонування товару.


7. Період повільного зростання збуту, в міру виходу товару на ринок –це:

a) виведення на ринок, в) зрілості,

б) зростання, г) занепаду.


8. Етап зростання характеризується:

a) істотним збільшення збуту,

б) відсутністю конкуренції виробників,

в) падінням прибутку,

г) різким зменшення ціни товару.


ТЕСТИ з УНЕ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА


1. Грошове вираження вартості товару називається:

a) ціною,

б) вартістю,

в) дисконтною ставкою,

г) товарній одиниці.


2. Укажіть порядок основних етапів ціноутворення: 1) установлення остаточного прибутку; 2) аналіз цін конкурентів; 3) визначення попиту; 4) вибір методів ціноутворення; 5) аналіз витрат; 6) постановка завдань ціноутворення:

a) 6.3.5.2.4.1,

б) 6.3.2.5.4.1,

в) 3.6.5.1.2.1,

г) 5.6.3.2.1.4.


3. Ціль ціноутворення, коли фірма не допускає завищення або заниження цін на свою продукцію і прагне знижувати витрати виробництва й збуту, це:

a) утримання частки ринку,

б) забезпечення збуту,

в) максимізація прибутку,

г) максимізація збуту.


4. Якщо під впливом великої зміни ціни попит майже не мінявся, то попит:

a) нееластичний,

б) одиничний,

в) еластичний,

г) частково еластичний.


5. Мінімальна ціна товару визначається:

a) витратами фірми, в) пропозицією товару,

б) попитом на товар, г) еластичністю попиту.


6. Належать до постійних витрат видатки фірми на:

a) оренду приміщення, в) упакування товару,

б) сировину, г) рекламу.

7. Неможливе формування попиту на товар, якщо у фірми:

a) занадто висока ціна, в) ціна конкурентів,

б) ціна собівартості продукції, г) ціна товарів-замінників.


8. Установлюють різну ціну на той самий товар на основі:

a) відчутної цінності товару, в) розрахунку на ціни,

б) закритих торгів, г) аналізу беззбитковості.


9. Можливість міняти ціни залежно від здатностей споживачів торгуватися або від їхньої купівельної чинності називається ціною:

a) гнучкої, в) продажу,

б) змінної, г) збуту.


10. Стратегія встановлення ціни на захищений патентом товар – це стратегія:

a) «зняття вершків», в) міцного впровадження на ринок,

б) поступового охоплення ринку, г) високих цін.


ТЕСТИ з УНЕ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОДАЖУ


1. Окремі особи й домогосподарства, які купують і здобувають іншим способом товари й послуги для особистого споживання називаються:

a) споживчим ринком,

в) продавцями,

б) загальним ринком,

г) посередниками.


2. У «чорному ящику» свідомості покупця моделі купівельного поводження перебуває:

a) характеристики покупців,

в) ціна,

б) стимулювання збуту,

г) вибір часу покупки.


3. Основою першопричиною, що визначає потреби й поводження людини, є його:

a) культура,

в) родина,

б) економічне становище,

г) мотивація.4. При характеристиці покупця до факторів соціального порядку відносяться:

a) статус,

в) етап життєвого циклу родини,

б) тип особистості,

г) засвоєння.


5. До особистих факторів, що визначають купівельне поводження, належать:

a) спосіб життя, в) соціальний стан,

б) родина, г) роль.


6. Групи, що роблять прямий або непрямий вплив на поводження споживача, називаються:

a) референтними групами, в) соціальними групами,

б) суспільними класами, г) національними групами.


7. Спонукання, що стало настільки сильним, що змушує людину шукати способи його задоволення, називається:

a) мотивом, в) запитом,

б) потребою, г) товаром.


8. Укажіть порядок етапів процесу ухвалення рішення про покупку: 1) реакція на покупку, 2) оцінка варіантів, 3) усвідомлення проблеми, 4) пошук інформації, 5) рішення про покупку:

a) 3.4.2.5.1, в) 3.2.4.1.5,

б) 1.2.3.4.5, г) 1.4.2.3.5.


9. Для більшості товарів промислового призначення характерна еластичність попиту:

a) низька, в) середня,

б) висока, г) одинична.


10. Сукупність осіб і організацій, які закуповують товари й послуги, що використовуються при виробництві інших товарів і послуг, називається ринком:

a) товарів промислового призначення,

б) виробників,

в) виробничих послуг,

г) споживачів.

^ ТЕСТИ з УНЕ 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ


1. Шлях, по якому товари рухаються від виробників до споживачів, називається:

a) каналом розподілу, в) магістраллю,

б) транспортним шляхом, г) транзитом.


2. Використання посередників у сфері обігу вигідне насамперед:

a) виробникам, в) державі,

б)споживачам, г) дилерам.


3. Кількість прямих контактів виробників зі споживачами за допомогою посередників:

a) скорочується, в) не міняється,

б) збільшується, г) скорочується у два рази.


4. Будь-який посередник, який виконує роботу з наближення товару до споживача, представляє:

a) рівень каналу розподілу, в) сектор каналу розподілу,

б) сегмент каналу розподілу, г) промінь каналу розподілу.


5. Дворівневий канал розподілу складається з:

a) двох посередників, в) виробника й одного посередника,

б) виробника й споживача, г) посередника й споживача.


6. Система, що забезпечує доставку товарів у потрібне місце й у потрібний час, називається:

a) рухом товарів, в) сегментуванням,

б) каналом розподілу, г) позиціонуванням.


7. До витрат з руху товарів відносять: 1) амортизаційні відрахування, 2) транспортні видатки, 3) податки на нерухомість, 4) складські видатки, 5) страхові внески, 6) адміністративні видатки:

a) 2.4.6, в) 1.3.5,

б) 1.2.3, г) 2.3.5.


ТЕСТИ з УНЕ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ


1.  Аналіз ринкових можливостей,  відбір цільових ринків,  розробка комплексу досліджень,  реалізація заходів – це окремі стадії:

a) процесу керування маркетингом,

б) процесу прогнозування збуту,

в) менеджменту,

г) стратегії інновації.


2. Процес виявлення нових ринків – це:

a) систематичний пошук нових сфер діяльності фірми,

б) покинути ринок,

в) витіснення з ринку конкуруючої організації,

г) результат випадкового спостереження.


3. Більш глибоке впровадження на ринок може бути пов'язане зі:

a) збільшенням видатків на рекламу,

б) збільшенням прейскурантної ціни,

в) поширенням товарів через менше число магазинів,

г) забезпеченням товару менш помітного викладення на прилавках.


4. Проникнення у перспективні сфери діяльності фірма може здійснити за допомогою методу:

a) диверсифікованості, в) концентрації,

б) спеціалізації, г) кооперації.


5. Процес розбивки споживачів на групи на основі їхніх розходжень у потребах, характеристиках, поведінку називають:

a) сегментуванням ринку,

б) дробленням ринку,

в) дослідженням ринку,

г) впровадженням на ринок.


6. Забезпечення товару в свідомості потенційних споживачів бажаного місця називають:

a) позиціонуванням, в) диверсифікованістю,

б) сегментуванням, г) надлишком вибору.

ТЕСТИ з УНЕ 10. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ


1. До типів маркетингового контролю не належить:

a) фінансовий контроль,

б) контроль річних планів,

в) контроль прибутковості,

г) стратегічний контроль.


2. Аудит маркетингу являє собою:

а) всеосяжну, систематичну, незалежну і періодичну перевірку зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності для організації в цілому або для окремих господарських одиниць,

б) залежна перевірка;

в) незалежна і несистематична перевірка;

г) не перевірка, щось інше.


3. Виділяють три рівні контролю маркетингу:

а) організація в цілому;

б) підрозділ маркетингу;

в) зовнішній контроль;

г) мікроконтроль.

ТЕСТИ з УНЕ 11. ПЛАН МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА


1. Управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями й шансами у сфері маркетингу називається:

a) стратегічним плануванням,

б) контролем,

в) програмою фірми,

г) комплексом маркетингу.


2. Стратегічне маркетингове планування включає ___ етапів (а):

a) 4,

б) 6,

в) 3,

г) 7.

3. Програмна заява (програма) фірми визначає її з погляду:

a) задоволення потреб і запитів споживачів,

б) положення серед конкурентів,

в) громадської думки,

г) ринкової частки.


4. Система, застосовувана при вирішенні маркетингових стратегічних завдань, називається:

a) керування методом вирішення завдань,

б) функціональним керуванням,

в) директивним керуванням,

г) лінійним керуванням.


5. Аналіз розвитку господарського портфеля фірми – це:

a) оцінка положення усіх виробництв фірми,

б) оцінка маркетингової служби,

в) оцінка цільових ринків,

г) оцінка товарних асортиментів.


6. Стратегія зростання фірми не розглядається на рівні:

a) зростання купівельних можливостей,

б) можливостей інтенсивного зростання,

в) можливостей інтеграційного зростання,

г) можливостей диверсифікаційного зростання.


7. Стратегія інтенсивного зростання фірми не припускає:

a) більш тверде контролювання конкурентів,

б) розширення границь ринку,

в) більш глибоке впровадження на ринок,

г) удосконалення товару.


8. Концентрично горизонтальна й конгломератна – це різновид стратегії:

a) диверсифікаційного зростання,

б) інтеграційного зростання,

в) інтенсивного зростання,

г) продуктивного зростання.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. - 736 с.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - 703 с.

3. Маркетинг / Под. ред. Уткина Э.А. - М.: Экмос, 1998.


Додаткова

1. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. - М., 1993. - 239 с.

2. П.Дойль. Маркетинговое управление и стратегии. - М.: Экономика, 1997.

3. Завьялова П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - М., 1991. - 416 с.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»)


Укладач: Юлія Іванівна Горбачова


Редактор: М.З. Аляб’єв


Комп’ютерна верстка: Ю. П. Степась.


План 2008, поз. 447 М

Підп. до друку 22.05.08 Формат 6084 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.- вид. арк. 1,3

Замовл. № Тираж 100 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»
Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Для організації самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи