Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Скачати 266.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Дата26.06.2012
Розмір266.58 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


О.В. Овчаров


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей:

6.092100 –«Промислове та цивільне будівництво», 6.092100 – «Міське будівництво і господарство»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей: 6.092100 – «Промислове та цивільне будівництво», 6.092100 – «Міське будівництво і господарство») / Укл.: Овчаров О.В. –Харків: ХНАМГ, 2008. –16с.


Укладач: О.В. Овчаров


Рецензент: к. військ. н. С.О. Обухов


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № 11 від 03 березня 2008р.

ЗМІСТ


Стор.


ВСТУП........................................................................................................ 4 1. ВИДИ І ТРИВАЛІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ........................ 5
 1. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ 72.1. Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу

літературних джерел, новітньої періодики й Інтернет видань................. 7


2.2.Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни,

з метою наполегливої підготовки до успішної відповіді на запитання,

поставлені викладачем за матеріалом змістового модуля №1................... 11


2.3.Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет

виданнями, новітньою періодикою і літературою, для

ґрунтовної підготовки до контрольного опитування за матеріалом

змістового модуля №2................................................................................. 11


2.4. Належне вивчення основних понять, визначень і числових

значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою

успішної участі в питально-відповідальному контрольному

опитуванні.................................................................................................... 12


2.5. Повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозна

підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1

„Безпека життєдіяльності”......................................................................... 13


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................ 15


ВСТУП


Відповідно до Конституції України і чинного законодавства людина, її життя, здоров’я і безпека визнаються найвищою цінністю. Для забезпечення цих конституційних вимог і існує „Безпека життєдіяльності” як галузь знання і науково-практичної діяльності, спрямованої на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я і життя людини і середовища її проживання від небезпек [1-20].

Курс „Безпека життєдіяльності” призначений не тільки для вивчення різних видів небезпек, визначення ступеня ризику, наслідків впливу небезпечних і шкідливих факторів на здоров’я людини, придбання вмінь грамотно діяти в складних умовах і надзвичайних ситуаціях, але передусім для усвідомлення кожним сенсу свого життя, природи і призначення людини, з’ясування основних закономірностей життєвих процесів.

Лейтмотивом дисципліни „Безпека життєдіяльності” є людина, її здоров'я, життя і діяльність.

Отже саме на підставі „Безпеки життєдіяльності” в нормальній демократичній державі повинні формуватись політичні, економічні й соціальні засади виховання і життєдіяльності гармонійно розвинутої особистості. Це вимагає від сьогоднішніх студентів вищої школи-майбутніх фахівців України наполегливої інтелектуальної роботи з опанування основами й постулатами безпечної життєдіяльності людини в життєвому середовищі. Значна роль у цьому процесі відведена вмінню студентів самостійно опрацьовувати літературні та інші першоджерела з даної дисципліни, самостійно ефективно готуватись до занять, семінарів і опитувань, обґрунтовувати свою думку, всебічно й комплексно розглядати будь-які проблеми сьогодення під час їх вирішення. Відповідно до „Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації”, затверджених наказом МОН України від 30.12.2005р. №774, особливу увагу слід приділяти методичному забезпеченню організації такої самостійної роботи й виконанню індивідуальних завдань студентів у вищій школі.

У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, які є запорукою належного вивчення матеріалу дисципліни „Безпека життєдіяльності”.


^ 1. ВИДИ І ТРИВАЛІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Навчальним планом передбачено вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності” протягом одного семестру. Інформаційний обсяг дисципліни складається з одного модуля в 1,5 кредити ЕСТS, на вивчення якого заплановано 54 навчальні години. Модуль „Безпека життєдіяльності” поділяється на 3 змістових модуля по 0,5 кредиту кожний:


Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1 ____^ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ__ (1,5 кредити/54 години)


ЗМ №1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (0,5/16)

1. Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

 1. Безпека життєдіяльності як категорія.

 2. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

 3. Ризик як оцінка небезпеки.


ЗМ №2. Людина як елемент системи „Людина – життєве середовище (0,5/16)


 1. Людина як біологічний і соціальний суб’єкт.

 2. Середовище життєдіяльності.

 3. Фізіологічні особливості організму людини.

 4. Психологічні особливості людини.

 5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

 6. Медико-біологічні й соціальні проблеми здоров’я.


ЗМ №3. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій. Заходи зменшення їх наслідків і шляхи запобігання (0,5/22) 1. Природні небезпеки.

 2. Небезпеки техногенного характеру.

 3. Соціально-політичні небезпеки.

 4. Комбіновані небезпеки.

 5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

 6. Запобігання надзвичайним ситуаціям і організація усунення їх негативних наслідків.

 7. Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління і нагляд за безпекою життєдіяльності.

В обсязі навчального часу на самостійну роботу студента з вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності” припадає дві третини (70%) всього учбового часу – 39 год.

Самостійна робота студента протягом семестру складається з декількох видів інтелектуальної підготовки [1-20], а саме:

1) щоденне вивчення наданого викладачем лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань;

2) посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни, з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем за матеріалом 4-х лекцій змістового модуля №1, під час контрольного опитування;

3) наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою і літературою, для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування за матеріалом змістового модуля №2;

4) належне вивчення основних понять, визначень і числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні.

5) повторення всього пройденого курсу дисципліни та серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності.

Види і тривалість самостійної роботи студента наведені в табл. 1.


Таблиця 1п/п

Вид самостійної роботи

Тривалість,

год.

1

Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань

17

2

Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни, з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем за матеріалом 4-х лекцій змістового модуля №1, під час контрольного опитування;

4

3

Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою і літературою, для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування за матеріалом змістового модуля №2

4

4

Належне вивчення основних понять, визначень і числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні.

4

5

Повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”

10
Усього:

39 год.

^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ


2.1. Щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, новітньої періодики й Інтернет видань


Протягом семестру студент повинен у вільний від занять час щоденно вивчати матеріал наданих викладачем лекцій, опрацьовувати рекомендовану основну і додаткову навчальну літературу з дисципліни, новітні періодичні й Інтернет видання згідно з такою тематикою:


Таблиця 2
п/п

Найменування теми для самостійного опрацювання студентами

Тривалість самостійної роботи студента,

год.

1

Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

1

2

Безпека життєдіяльності як категорія.

1

3

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

1

4

Ризик як оцінка небезпеки.

1

5

Людина як біологічний і соціальний суб’єкт.

1

6

Середовище життєдіяльності.

1

7

Фізіологічні особливості організму людини.

1

8

Психологічні особливості людини.

1

9

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

1

10

Медико-біологічні й соціальні проблеми здоров’я.

1

11

Природні небезпеки.

1

12

Небезпеки техногенного характеру.

1

13

Соціально-політичні небезпеки.

1

14

Комбіновані небезпеки.

1

15

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

1

16

Запобігання надзвичайним ситуаціям і організація усунення їх негативних наслідків.

1

17

Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління і нагляд за безпекою життєдіяльності.

1

18

^ Усього самостійної роботи студента:

17 год.


Для належного вивчення лекційного матеріалу з курсу „Безпека життєдіяльності” доцільно використовувати виданий в 2006 році автором Овчаровим О.В. Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності” –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с. [2], який знаходиться в зброшурованому вигляді в бібліотеці ХНАМГ у кількості 485 примірників.

З метою більш посиленого вивчення курсу, під час самостійної роботи студент повинен постійно звертатись до друкованих літературних джерел де наведена тематика висвітлюється більш повно й детально. Для реалізації цього завдання нижче в табл. 3 наводиться перелік основної і додаткової літератури, наявної в бібліотеці ХНАМГ[1-20], якою можна скористатись:


Таблиця 3 – ^ Перелік основної та додаткової літератури з БЖД,

наявної в бібліотеці ХНАМГ
п/п

Назва підручника, посібника

Рік

видання


Місце знаходження

Кількість примірників

1

2

3

4

5

ПІДРУЧНИКИ:

1

1.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 1999. -248с.

1999

бібліотека

2

2

2.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 2000. -320с.

2000

бібліотека

1

3

3.Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2001. -356с.

2001

бібліотека

1

^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

4

1.Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. -К.:Либідь, 2006. -328с.

2006

бібліотека

5


5

2. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Бескид Біт, 2005. -304с.

2005

бібліотека

10


6

3.Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2005. -344с.

2005

бібліотека

150


7

4.Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. -К.: Кондор, 2003. -424с.

2003

бібліотека

5


8

5.Лушкін В.А. Безпека життєдіяльності., -К., 2001. -350с.

2001

бібліотека

48


9

6.Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2001. -340с.

2001

бібліотека

6


10

7.Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2000. -248с.

2000

бібліотека

1


Продовження табл. 3

1

2

3

4

5

11

8.Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2000. -322с.

2000

бібліотека

1

12

9.Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производства. –М.: Высшая школа, 1999. -318с.

1999

бібліотека

1

13

10.Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. –Львів.: Афіша, 1999. 275с.

1999

бібліотека

5

14

11.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. -Суми.: Університетська книга, 1999. -301с.

1999

бібліотека

2

15

12.Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. -М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. -448с.

1998

бібліотека

2

16

13. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. -Львів.: Світ, 1995. -288с.

1995

бібліотека

5

17

14.Серіков Я.О. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. –Харків: ХДАМГ, 1995. -97с.

1995

бібліотека

47

18

15.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. -М.: Высшая школа, 1992. -110с.

1992

бібліотека

4

19

16.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. –Львів: Афіша, 2000. -239с.

2000

бібліотека

1

20

Усього:297


Студентам, яким не вистачить зазначених літературних джерел, можна скористатись послугами Центру дистанційного навчання (ЦДН) ХНАМГ (адреса: центральний корпус ХНАМГ, 3 поверх, ауд. 303, тел. 7073147, веб-адреса: http://www. ksame. kharkov. ua.). В ЦДН розміщено сервер, на якому базується веб-сайт академії. Саме тут можна отримати електронну версію Конспекту лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. О.В. Овчаров, -Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с., або Конспекта лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». А.В. Овчаров, - Харьков: СОП ИВЦ ХНАМГ, -2007. -146с. За наявності доступу до Інтернету студенти ХНАМГ, окрім наведених електронних джерел, можуть ознайомитись з повним комплексом навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни „Безпека життєдіяльності” для різних напрямів підготовки і спеціальностей. Додаткову навчально-методичну інформацію з курсу „Безпека життєдіяльності” можна також отримати на сайтах Інтернету: http://www. mns. gov. ua.; http://www. school-obz. org.

Крім того, на кафедрі безпеки життєдіяльності зберігаються плакати, що допоможуть студентам більш повно наочно опанувати курс БЖД. Перелік плакатів наведено в табл. 4.


Таблиця 4 – ^ Перелік плакатів з курсу „Безпека життєдіяльності”


Найменування плакату

Номер змістового модуля, де застосовується

1.Схема ієрархії техногенної і природної безпеки.

ЗМ №3

2.Схема структури наук про безпеку

ЗМ №1

3.Таблиця „Порівняльна характеристика коефіцієнта частоти нещасних випадків на 100 тис. населення”

ЗМ №1

4.Таблиця „Категорії серйозності небезпеки”

ЗМ №1

5.Таблиця „Матриця оцінки ризику”

ЗМ №1

6.Таблиця „Джерела та рівні шуму”

ЗМ №2-3

7.Таблиця „Одиниці виміру радіоактивних випромінювань”

ЗМ №2-3

8.Таблиця „Приблизний хронометраж енерговитрат людей”

ЗМ №2

9.Таблиця „Енерговитрати людини на різних етапах діяльності”.

ЗМ №2

10.Таблиця „Стан травматизму в Україні по роках”

ЗМ №1

11.Таблиця „Медикаменти і засоби для надання першої долікарської допомоги”

ЗМ №3

12.Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у ґрунтах”.

ЗМ №2-3

13.Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді”.

ЗМ №2-3

14. Таблиця „Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у атмосфері населених пунктів”

ЗМ №2-3

15.Таблиця „Характеристика та дія хвороб”

ЗМ №3

16.Таблиця „Отруйні тварини”

ЗМ №2-3

17.Таблиця „Отруйні рослини”

ЗМ №2-3

18.Таблиця „Основні параметри, що характеризують вібрацію”

ЗМ №2-3

19.Гістограма показників смертності від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році

ЗМ №1-3

20. Гістограма показників смертності від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році порівняно з 2003 р.

ЗМ №1-3

21.Гістограма показників смертності дітей віком до 14 років від нещасних випадків невиробничого характеру по Україні в 2004 році порівняно з 2003 роком.

ЗМ №1-3

22.Графік динаміки кількості загиблих у побуті

ЗМ №1-3

23.Графік глобальних пріоритетів основних загроз техногенній та природній безпеці

ЗМ №2-3

24.Графік розподілу ризиків у конкретній державі.

ЗМ №1-3

25.Графік індексу втрат, що очікуються

ЗМ №1-3

Для отримання студентом новітніх знань з курсу БЖД студенту необхідно знайомитись з новітніми періодичними виданнями:

  1. Журнал „Надзвичайна ситуація”, засновник: агентство „Чорнобильінтерінформ”, м.Київ, адреса в Інтернеті: http://www. mns. gov. ua.

  2. Журнал „Безпека життєдіяльності”, засновники: міжнародна академія безпеки життєдіяльності; видавництво „Основа”, поштовий індекс: 01237, 01893, e-mail: osnova @ iptelekom. net. ua.

  3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», печатный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, адрес в Интернете: http://www. school-obz. org.


2.2. Посилене вивчення матеріалу, літературних джерел з дисципліни, з метою належної підготовки до успішної відповіді на запитання, поставлені викладачем за матеріалом змістового модуля №1


Змістовий модуль №1 „Теоретичні основи безпеки життєдіяльності” становить 0,5 кредиту ЕСТS. На його вивчення передбачено 16 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить чотири теми: 1. Вступ. Етапи формування БЖД як науки; 2. Безпека життєдіяльності як категорія; 3. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності; 4. Ризик як оцінка небезпеки. На вивчення цих тем планується 4 год. лекційних занять і 12 год. самостійної роботи студента протягом семестру. З них 4 год. на підготовку до контрольного опитування за матеріалом змістового модуля. 4 год. на поточне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань. 4 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозну підготовку до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”[1-20].

Перш за все студент посилено вивчає матеріал наведених у цьому розділі лекцій, літературних джерел з дисципліни використовуючи для цього Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. Овчаров О.В. –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с., а також інші літературні джерела, наведені в розділі 2.1 [1-20].


2.3. Наполеглива аналітико-синтетична робота з Інтернет виданнями, новітньою періодикою і літературою, для ґрунтовної структурованої підготовки до контрольного опитування за матеріалом змістового модуля №2

Змістовий модуль №2. „Людина як елемент системи „Людина – життєве середовище” становить 0,5 кредиту ЕСТS, на його вивчення передбачено 16 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить 6 тем: 1.Людина як біологічний і соціальний суб’єкт; 2.Середовище життєдіяльності; 3.Фізіологічні особливості організму людини; 4.Психологічні особливості людини; 5.Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини; 6.Медико-біологічні й соціальні проблеми здоров’я [1-20].

На їх вивчення заплановано 4 год. лекційних занять і 12 год. самостійної роботи студента протягом семестру, з них 4 год. безпосередньо на наполегливу аналітико-синтетичну роботу з Інтернет виданнями, новітньою періодикою та літературою, для ґрунтовної структурованої підготовки до занять з контрольного опитування за матеріалом цього змістового модуля, 6 год. на щоденне вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань і 2 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозну підготовку до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”.


2.4. Належне вивчення основних понять, визначень і числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні


Змістовий модуль №3. „Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій. Заходи зменшення їх наслідків і шляхи запобігання” становить 0,5 кредиту ЕСТS, на його вивчення передбачено 22 год. навчального часу. Даний змістовий модуль містить 7 тем: 1. Природні небезпеки; 2.Небезпеки техногенного характеру; 3.Соціально-політичні небезпеки; 4.Комбіновані небезпеки; 5.Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі; 6.Запобігання надзвичайним ситуаціям і організація усунення їх негативних наслідків; 7.Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності [1-20].

На їх вивчення заплановано 7 год. лекційних занять і 15 год. самостійної роботи студента протягом семестру, з них 4 год. безпосередньо на належне вивчення основних понять, визначень і числових значень матеріалу змістового модуля №3 дисципліни, з метою успішної участі в питально-відповідальному контрольному опитуванні, 7 год. на вивчення лекційного матеріалу, матеріалу літературних джерел, періодики й Інтернет видань і 4 год. на повторення всього пройденого курсу дисципліни й серйозну підготовку до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”

Під час підготовки до цього контрольного опитування студент у першу чергу повинен вивчити матеріал, наведений у своєму конспекті лекцій, конспекті лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. О.В.Овчаров –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с.[2], посібнику „Безпека життєдіяльності”. Є.П. Желібо, -К.: Каравела, 2005. -344с. та інших літературних джерелах[1-20].

2.5. Повторення всього пройденого курсу дисципліни і серйозна підготовка до проведення підсумкового контролю з модуля 1 „Безпека життєдіяльності”


Для успішного проходження підсумкового контролю в цілому з курсу дисципліни „Безпека життєдіяльності” студенту доцільно за два тижні до заліку повторити всі теми передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання, а саме:

Таблиця 5п/п

Найменування теми для самостійного опрацювання студентами

Тривалість самостійної роботи студента,

год.

1

Вступ. Етапи формування БЖД як науки.

1

2

Безпека життєдіяльності як категорія.

1

3

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

1

4

Ризик як оцінка небезпеки.

1

5

Людина як біологічний і соціальний суб’єкт.

0,33

6

Середовище життєдіяльності.

0,33

7

Фізіологічні особливості організму людини.

0,33

8

Психологічні особливості людини.

0,33

9

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

0,33

10

Медико-біологічні й соціальні проблеми здоров’я.

0,35

11

Природні небезпеки.

0,57

12

Небезпеки техногенного характеру.

0,57

13

Соціально-політичні небезпеки.

0,57

14

Комбіновані небезпеки.

0,57

15

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

0,57

16

Запобігання надзвичайним ситуаціям і організація усунення їх негативних наслідків.

0,57

17

Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління і нагляд за безпекою життєдіяльності.

0,58

18

^ Усього самостійної роботи студента:

10 год.


Звернути увагу на чітке усвідомлення і запам’ятовування основних понять, визначень, тлумачень курсу дисципліни.

З цією метою необхідно використати не тільки основну й додаткову літературу [1-20], наведену в табл. 3 цих вказівок, а й скористатись методично-інструктивною літературою, зазначеною в табл. 6.


Таблиця 6 – ^ Методично-інструктивна література з курсу „Безпека життєдіяльності”


Назва методично-інструктивних вказівок

Змістовий модуль, де застосовується

1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050107 ЕБП, ЕПМГ, БОА; 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті; 6.092100 ОПБ, ПЦБ, МБГ, ТОРРБ; 6.092100 ТВ) /Укл. Овчаров О.В., Обухов С.О., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. – 37с.

ЗМ №1-№3

2. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл. О.В. Овчаров, В.Д. Губенко. – Харків: ХНАМГ, 2005. -17с.

ЗМ №1-№3

3. Методичні вказівки по оформленню розділу “Охорона навколишнього природного середовища” в дипломних проектах (для студентів-дипломників спеціальностей 7.092101-“Охорона праці в будівництві”, 7.092202–“Охорона праці на електричному транспорті”) /Укл. - Овчаров О.В. –Харків: ХНАМГ, 2004. – 15 с.

ЗМ №1-№3

4. Овчаров О.В., Обухов С.О., Чеботарьова О.В. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності” –Харків: ХНАМГ, -2006. -21с.

ЗМ №1-№3^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2005. -344с.

2. Овчаров О.В. Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”. –Харків: СОП ІОЦ ХНАМГ, -2006. -132с.

3. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Бескид Біт, 2005. -304с.

4. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. -К.: Либідь, 2006. -328с.

5. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. -К.: Кондор, 2003. -424с.

6. Лушкін В.А. Безпека життєдіяльності. -К., 2001. -350с.

7. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2001. -340с.

8. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2000. -248с.

9. Желібо Є.П.Безпека життєдіяльності. -К.: Каравела, 2000. -322с.

10. Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производства.–М.: Высшая школа, 1999. -318с.

11. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. –Львів.: Афіша, 1999. 275с.

12. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. -Суми.: Університетська книга, 1999. -301с

13. Арустамов Э.А.Безопасность жизнедеятельности. -М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. -448с.

14. Пістун І.П.Безпека життєдіяльності. -Львів.: Світ, 1995. -288с.

15. Серіков Я.О. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. –Харків: ХДАМГ, 1995. -97с.

16. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. -М.: Высшая школа, 1992. -110с.

17.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності.(Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття.–Львів: Афіша, 2000. -239с.

18.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 1999. -248с.

19.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Высшая школа, 2000. -320с.

20. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2001. -356с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей: 6.092100 – «Промислове та цивільне будівництво», 6.092100 – «Міське будівництво і господарство»).


Укладач: Олександр Володимирович Овчаров


Редактор: З.М. Москаленко


План 2008, поз. (додатково)

Підп. до друку 21.03.08 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно.-друк. арк. 0,7 Обл.-вид.арк. 1,2

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 080101...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconО. В. Овчаров методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів заочної форми навчання спеціальності: 030601«Менеджмент...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Нікітченко методичні вказівки
...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconО. В. Третьяков методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності»
Екологія 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи