Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ icon

Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ
НазваМіського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ
Сторінка1/6
Дата26.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 6-35 кВ

( для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”)


ХАРКІВ-ХНАМГ-2004

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 6-35 кВ (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.090603“Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Ковальов В.М. - Харків: ХНАМГ, 2004. -60 с.


Укладач В.М. Ковальов


Рецензент В.Ф. Харченко


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст, протокол № 4 від 7.10.04 р.

ЗМІСТ


Стор.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....................................................................

4

2.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ.........................................

6
2.1.

Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній...............................................................................................


6
2.2.

Розрахунок струмів міжфазних коротких замикань.................

7
2.3.

Розрахунок струмів при однофазних замиканнях на землю……….................................................................................


11
2.4.

Вибір і розрахунок релейних захистів...................................…

13

3.

ЗАГАЛЬНА СХЕМОТЕХНІКА РЕЛЕЙНИХ ЗАХИСТІВ................

18
3.1.

Вибір типових схем захистів та принципи їх дії...................…

18
3.2.

Вибір і розрахунок електричних апаратів для схем захистів....................................................................................….


19
3.3.

Релейна автоматика кабельних ліній.........................................

21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................…..........

27

ДОДАТОК А. Довідкові дані для проектування.....................................….

28

ДОДАТОК Б Типові електричні схеми захистів..........................................

32

ДОДАТОК В Початкові дані для проектування.......................................…

41

ДОДАТОК Г Контрольний приклад виконання курсового проекту..........

49


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета курсового проектування з дисципліни “Релейний захист і автоматика (РЗА)” – систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань студентів, розвиток їх аналітичного і творчого мислення.

При курсовому проектуванні студент самостійно приймає технічні рішення щодо вибору типів захистів, відповідає за правильність розрахунків уставок спрацьовування, самостійно розробляє принципову електричну схему захистів, використовуючи ці методичні вказівки, спеціальну літературу, список якої наведений в кінці вказівок, та конспект лекцій з РЗА. Роль керівника полягає у формуванні загальних рекомендацій до вирішення тих чи інших питань, що виникають у процесі проектування, у тому числі відповідної літератури. При цьому керівник не перевіряє правильності розрахунків у процесі виконання проекту.

Загальна методика проектування релейних захистів і автоматики кабельних ліній наведена в розділі 2, де показана послідовність розрахунків і подані відповідні формули зі своїми номерами й розшифровкою складових. Студент повинен уважно ознайомитись з цією методикою й зрозуміти її логічну послідовність, яка полягає в наступному. На першому етапі проектування розраховують струми ліній в номінальних і максимальних робочих режимах та їх поперечні перерізи. На другому етапі розраховують струми ліній в режимах дво- та трифазних коротких замикань (к.з.) на основі схеми заміщення системи електропостачання. На третьому етапі розраховують струми ліній в режимах однофазних замикань на землю. На четвертому етапі проектування виконують вибір типів захистів та розрахунок уставок їх спрацьовування. На п`ятому етапі проектування здійснюють вибір типів схем, їх розрахунок і вибір електричних апаратів.

У додатку Г наведено контрольний приклад виконання та оформлення курсового проекту згідно з цією методикою. Пояснювальна записка виконана в основному у формі таблиць з результатами розрахунків, які виконані на основі формул, номери яких вказані у цих же таблицях. Графічна частина проекту являє собою креслення принципової електричної схеми захистів на форматі А1 (841*594 мм), виконане згідно з вимогами відповідних стандартів.

Порядок перевірки й захисту курсового проекту полягає в наступному. Виконаний курсовий проект студент здає керівникові на перевірку правильності розрахунків та прийнятих рішень. При правильному виконанні студент захищає проект перед керівником, тобто коротко доповідає про порядок розрахунків та проектування захистів, розповідає про принцип роботи схеми і відповідає на запитання керівника. Якщо проект виконаний невірно, то керівник призначає новий варіант початкових даних для проектування або повертає проект студентові на виправлення помилок.

Критерії оцінки, що виставляються студентам за виконання та захист курсового проекту: ВІДМІННО – проект виконаний у повному обсязі згідно із зразком у додатку Г з правильними розрахунками і описом принципу дії схеми, креслення якої виконано без помилок і за вимогами стандартів; студент правильно відповідає на всі запитання щодо порядку і методів розрахунку і вільно орієнтується в схемі; ДОБРЕ – проект виконаний не в повному обсязі з правильними розрахунками, мають місце незначні відхилення від стандартів, відповіді студента на запитання не є повними; ЗАДОВІЛЬНО – проект виконаний з помилками в розрахунках, що були знайдені керівником у процесі його перевірки і виправлені студентом, відповіді студента на запитання є неточними або мають загальний характер.

У додатку В наведено початкові дані для курсового проектування для 50 варіантів завдань. Номер свого варіанта студент визначає самостійно за двома останніми цифрами номеру залікової книжки. Якщо визначений таким чином номер варіанта перевищує число 50, то від нього віднімають число 50 і таким чином отримують номер свого варіанта. Якщо передостання цифра номеру залікової книжки “нуль”, то номер варіанта визначається за останньою цифрою.

У додатках А і Б наведено основні довідкові дані для проектування, але, якщо деяких даних немає, то необхідно звернутися до відповідної літератури.


^ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ


2.1. Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній


Струм навантаження кожної кабельної лінії залежить від кількості підключених до неї трансформаторів 10/0,4 кВ і в нормальному режимі визначається за формулою,

, А, (2.1)

де - сумарна номінальна потужність одного або декількох трансформаторів 10/0,4 кВ, підключених до кожної лінії, кВА;

= 10 кВ – лінійна напруга мережі.

Максимальний струм навантаження лінії у післяаварійному режимі визначають для випадку виходу з ладу одного з трансформаторів підстанції 10/0,4 кВ, коли другий працює з перевантаженням 140%, тобто

. (2.2)

Поперечний переріз кожної з кабельних ліній розраховують за економічною щільністю струму, тобто

, (2.3)

де - розрахункове значення поперечного перерізу лінії, мм;

- економічна щільність струму, А/ мм.

Значення економічних щільностей струму наведені у “Правилах улаштування електроустановок” (ПУЕ) і для кабелів з алюмінієвими жилами при максимальному завантаженні 3000-5000 год. на рік становлять =1,4 А/ мм.

За розрахунковими значеннями поперечного перерізу приймають, як правило, найближче в більшу або меншу сторону стандартне значення поперечного перерізу згідно з , які наведені в додатку А, табл. А.1. Прийняте значення поперечного перерізу перевіряють на тривало-допустимий струм згідно з ПУЕ , значення яких наведено в табл. А.1 додатку А.

За прийнятими значеннями поперечних перерізів кожної з кабельних ліній розраховують активний і реактивний опори для них за формулами

; , (2.4)

де , - питомі активний і реактивний опори 1 км кабельної лінії з алюмінієвими жилами, значення яких для ліній відповідного поперечного наведені в додатку А, табл. А.1;

- довжина кожної з кабельних ліній відповідного перерізу, км.

Результати розрахунків параметрів кабельних ліній та їх струмових режимів зводять у таблицю, як показано в Додатку Г (табл.2.1).


^ 2.2. Розрахунок струмів міжфазних коротких замикань


Розрахунок струмів у кабельних лініях при міжфазних коротких замиканнях виконують на основі схеми заміщення, приклад якої показаний у контрольному прикладі в Додатку Г. У цій схемі реальні елементи мережі – лінії і трансформатори – представлені активними і реактивними опорами.

Величини активних і реактивних опорів схеми заміщення визначають наступним чином. Реактивний опір,Ом енергосистеми знаходять за формулою

, (2.5)

де = 110 кВ - номінальна напруга енергосистеми;

- потужність енергосистеми, МВА.

Активний і реактивний опори повітряної лінії 110 кВ розраховується за формулами

; , (2.6)

де , - питомі активний і реактивний опори 1км сталеалюмінієвих проводів марки АС, які для відповідних поперечних перерізів визначаються згідно з табл. А.3 Додатку А;

- довжина повітряної лінії 110 кВ, км.

Схеми заміщення трансформаторів двохобмоткових, триобмоткових та з розщепленими обмотками показані на рис. 2.1. Активний і реактивний опори двохобмоткових трансформаторів 110/10 кВ і 10/0,4 кВ знаходять за формулами

, , , (2.7)

де , , - повний, активний і реактивний опори трансформатора в режимах короткого замикання, Ом;

- напруга короткого замикання трансформатора;

- номінальна потужність трансформатора, МВА;

, - номінальні значення первинних напруги, кВ і струму, який розраховують за формулою (2.1) в амперах;

- потужність короткого замикання трансформатора, кВт.

Триобмотковий трансформатор в режимах короткого замикання представляється трипроменевою схемою заміщення (рис.2.1) тільки з індуктивними опорами розсіювання, бо триобмоткові трансформатори виготовляють потужністю більше 6300 кВа і первинною напругою більше 110 кВ, що дозволяє нехтувати активним опором трансформатора. Індуктивні опори схеми заміщення трансформатора дорівнюють

ХВН =0.5(ХВН-СН + ХВН-НН – ХСН-НН),

ХСН =0.5(ХВН-СН + ХСН-НН – ХВН-НН), (2.8)

ХНН =0.5(ХВН-НН + ХСН-НН – ХВН-СН) .
У виразах (2.8) опори ХВН-СН , ХВН-НН , ХСН-НН обчислюють за першою формулою (2.7), та відповідними значеннями напруг короткого замикання ИК. ВН-СН, ИК. ВН-НН, ИК. СН-НН, тому що в даному випадку індуктивні опори схеми заміщення дорівнюють його повному опору. Індуктивний опір трансформатора залежно від типу короткого замикання на сторонах середньої чи низької напруги дорівнює сумі опорів відповідних променів схеми заміщення (рис.2.1 ).

Трансформатори з розщепленою обмоткою низької напруги представляють трипроменевою схемою заміщення (рис.2.1), в якій один промінь відповідає обмотці високої напруги, а два інших – розщепленій обмотці низької напруги, що складається з двох обмоток НН1 та НН2, потужність кожної з яких дорівнює половині потужності обмотки високої напруги.

Індуктивні опори променів схеми заміщення для практичних розрахунків визначають за емпіричними формулами

ХВН = 0.125 ХВН-НН , ХНН1 = ХНН2 = 1.75 ХВН-НН , (2.9)

де ХВН-НН – індуктивний опір трансформатора при паралельному з’єднанні розщеплених обмоток, який визначається за першою формулою (2.8) і за напругою короткого замикання відповідно до паралельного з’єднання розщеплених обмоток, про що вказується у паспорті на трансформатор, тому що в даному випадку індуктивні опори схеми заміщення дорівнюють його повному опору. Індуктивний опір трансформатора дорівнює сумі опорів відповідних променів схеми заміщення (рис. 2.1 ).

Активний і реактивний опори кабельних ліній і трансформаторів 10/0,4 кВ необхідно привести до напруги 110 кВ за формулами

, , (2.10)

де , - розрахункові дійсні значення активних і реактивних опорів ліній і трансформаторів 10/0,4 кВ, Ом ;

, - приведені до напруги 110 кВ значення активних і реактивних опорів;

= 11- коефіцієнт трансформації трансформатора 110/10 кВ.

Результати розрахунків приведених активних і реактивних опорів схеми заміщення за вищенаведеними формулами зводимо у таблиці як показано у контрольному прикладі додатку Г (табл. 2.2, 2.3, 2.4).

Розрахунок приведених до 110 кВ струмів в лініях при три- та двофазних коротких замиканнях розраховують за формулами

; (2.11)

, (2.12)

де , - сума відповідно активних і реактивних опорів схеми заміщення від джерела живлення до відповідної точки короткого замикання, значення яких зводяться в таблицю (див. додаток Г, табл. 2.5).

Слід зазначити, що отримані за формулами (2.11) і (2.12) струми короткого замикання в кабельних лініях 10 кВ є приведеними до напруги 110 кВ. Для отримання дійсних значень струмів необхідно приведені значення помножити на коефіцієнт трансформації трансформатора 110/10 кВ, тобто

. (2.13)

Результати розрахунків зводять у таблицю (див. додаток Г, табл. 2.6).


^ 2.3. Розрахунок струмів при однофазних замиканнях на землю


Однофазне замикання жил кабельних ліній на землю через заземлену металеву оболонку кабелів має свої особливості, обумовлені режимом ізольованої нейтралі мережі 10 кВ. Кожна жила кабельної лінії має ємність відносно металевої оболонки кабеля, яка з‘єднана із заземлюючим пристроєм на підстанції 110/10 кВ і, отже, має ємність відносно землі. Це означає, що по жилах кабельної лінії протікають струми ємнісного характеру. Величина цих так званих власних ємнісних струмів кожної з ліній визначається формулою

, (2.14)

де - власний ємнісний струм лінії, А;

- питомий ємнісний струм на одиницю довжини лінії, визначається за табл. А1 у Додатку А, А/км;

- довжина кабельної лінії, км.

При замиканні однієї жили кабеля на його металеву оболонку і, отже, на землю ємнісний струм у цій пошкодженій жилі зростає у три рази відносно власного ємнісного струму. В двох інших непошкоджених жилах ємнісний струм зростає відповідно у з урахуванням того, що в стільки ж разів зростає напруга непошкоджених жил відносно землі:.

У загальному випадку мережа 10 кВ складається з декількох кабельних ліній і ємності кожної з жил відносно землі додаються. Це означає, що при замиканні однієї жили будь-якої з кабельних ліній її ємнісний струм буде визначаться сумарною ємністю мережі відносно землі:

. (2.15)

Тут - струм однофазного замикання на землю, який протікає пошкодженою жилою кабеля, А ;

- власний ємнісний струм кожної з кабельних ліній за формулою (2.14).

Якщо власний ємнісний струм кожної з кабельних ліній невідомий, то струм однофазного замикання на землю в амперах можна розрахувати за формулою = (U*L)/10, де U- напруга мережі, кВ, L – загальна довжина кабельної мережі, км. Якщо 15 А, то необхідно з метою його обмеження на цьому рівні встановити в нейтралі обмотки НН трансформатора 110/10 кВ дугогасну котушку, з‘єднану другим виводом із землею. При цьому мережа 10 кВ з ізольованою нейтраллю перетворюється у мережу з компенсованою нейтраллю, а струм однофазного замикання на землю приймається на рівні 15А. Розрахунок струму однофазного замикання на землю зводимо у таблицю (див. Додаток Г, табл.2.7).

На цьому розрахунок струмових режимів кабельних ліній вважається закінченим і його результати використовують при розрахунках уставок спрацьовування релейних захистів.


^ 2.4. Вибір і розрахунок релейних захистів


Для кабельних ліній 10кВ з одностороннім живленням передбачається згідно з ПУЕ двоступеневий струмовий захист від міжфазних коротких замикань на лініях і захист нульової послідовності від однофазних замикань на землю.

Перший ступінь струмового захисту – струмова відсічка без витримки часу – захищає кабельну лінію і частково обмотку 10 кВ трансформаторів 10/0,4 кВ від міжфазних коротких замикань. Вона діє на миттєве вимикання лінії від живлення .

Другий ступінь струмового захисту – максимальний струмовий захист (МСЗ) з витримкою часу – забезпечує резервування струмової відсічки і запобіжників на стороні10 кВ трансформаторів 10/0,4 кВ при їх неспрацьовуванні.

Уставку спрацьовування струмової відсічки розраховують, виходячи з наступних умов: 1) вона повинна захищати всю лінію і частково первинні обмотки трансформаторів 10/0,4 кВ; 2)вона не повинна спрацьовувати при коротких замиканнях на стороні 0,4 кВ трансформаторів і при кидках струмів при їх вмиканні під напругу, за формулою

, (2.16)

де - уставка струмової відсічки, А;

- значення струмів у лініях при трифазних коротких замиканнях на стороні 0,4 кВ трансформаторів 10/0,4 кВ, дійсні значення яких беруть з табл. 2.6 Додатку Г.

Умови перевірки струмової відсічки на правильність функціювання згідно з ПУЕ такі: 1) на відповідність коефіцієнта чутливості струмової відсічки нормам ПУЕ за формулою

, (2.17)

де - струм у лініях при двофазних коротких замиканнях в кінці ліній,А; 2) на неспрацьовування від кидка струму при одночасному вмиканню під напругу трансформаторів 10/0,4 кВ за формулою

, (2.18)

де - сумарний номінальний струм трансформаторів 10/0,4 кВ, підключених до лінії, визначається за формулою (2.1).

Розрахунок і перевірку струмових відсічок кабельних ліній 10 кВ зводимо в таблицю, як показано у Додатку Г (табл. 2.8).

Уставку спрацьовування максимального струмового захисту (МСЗ) ліній розраховуємо за формулою

, (2.19)

де = 1,2 - коефіцієнт запасу;

= 1,2 – коефіцієнт самозапуску електродвигунів;

= 0,85 – коефіцієнт повернення струмового реле;

- максимальний робочий струм лінії (див. у табл. 2.1).

Умови перевірки МСЗ на правильність функціонування полягає у відповідності коефіцієнта чутливості МСЗ нормам ПУЕ встановлюють за формулою

>1.2 , (2.20)

де - струм в лінії при однофазному к.з. на шинах 0,4 кВ визначають за формулою:

, (2.21)

де - струм в лінії при трифазному к.з. на шинах 0,4 кВ. Якщо уставка (струм) спрацьовування МСЗ не відповідає вимогам ПУЕ за коефіцієнтом чутливості МСЗ, то необхідно використати комбінований струмовий захист з пуском за мінімальною напругою або симетричними складовими за напругою чи струмом [3,4,5].

Уставку витримки часу при спрацьовуванні МСЗ вибирають, виходячи з наступних умов: 1) витримка часу повинна бути меншою інтервалу часу термостійкості кабеля при протіканні через нього струму трифазного к.з; 2) витримка часу повинна бути більшою ніж у три рази згідно з ПУЕ від часу спрацьовування запобіжників на стороні ВН трансформаторів 10/0,4 кВ.

Інтервал часу термостійкості кабелю обчислюють за формулою

, (2.22)

де - прийнятий поперечний переріз ліній, мм;

- струм в лініях при трифазному к.з. на початку лінії ( на шинах 10 кВ), А;

= 0.01– розрахунковий коефіцієнт для кабелів з алюмінієвими жилами.

Запобіжники на стороні ВН трансформаторів 10/0,4 кВ вибирають наступним чином. Розрахунковий струм плавкої вставки обчислюють за формулою

, (2.23)

де - номінальний струм первинної обмотки трансформатора 10/0,4 кВ, А.

За розрахунковим струмом згідно з рис. А1 (див. Додаток А) приймають плавку вставку із стандартним номінальним струмом, найближчим до розрахункового значення в більшу або меншу сторону з урахуванням похибки спрацьовування запобіжника плюс-мінус 20%. За захисною характеристикою запобіжника (див. рис. А.1 Додатку А) визначають час спрацювання (плавлення) плавкої ставки таким чином: на нижній осі ( вісь абсцис) струмів відкладають значення струму в лінії і, отже, в обмотці ВН трансформатора 10/0,4 кВ при двофазному к.з. на шинах 0,4 кВ і піднімають перпендикуляр до перетину з кривою, що відповідає вибраній плавкій вставці. Від точки перетину опускають перпендикуляр на вісь часу (вісь ординат). Перевірку чутливості запобіжника виконують за формулою


> 3, (2.24)


де - коефіцієнт чутливості запобіжника;

- струм в лінії і в первинній обмотці трансформатора при однофазному к.з. на виводах його вторинної обмотки, визначають за формулою (2.21);

- номінальний стандартний струм прийнятої плавкої вставки запобіжника. Якщо < 3, то необхідно прийняти номінальний стандартний струм плавкої вставки на крок менше.

Вибір і перевірку запобіжників на стороні первинної обмотки трансформаторів 10/0,4 кВ зводимо в таблиці, як показано в Додатку Г, табл. 2.9.

Витримку часу спрацьовування МСЗ приймаємо в три рази більшою за час спрацьовування запобіжника, тобто

TМСЗ > 3ТПВ . (2.24а)

Вона повинна бути меншою за час термічної стійкості кабеля. Результати розрахунку МСЗ зводимо в таблиці, як показано в Додатку Г, табл.. 2.10.

За результатами розрахунків релейних захистів будуємо так звану карту селективності захистів, яка показує зони дії захистів відносно довжини лінії і узгодження часу їх спрацьовування. Приклад карти селективності захистів показано в Додатку Г, яку будуємо наступним чином. На горизонтальній осі абсцис відкладаємо довжину самої довгої лінії у кілометрах, на вертикальній осі - струми коротких замикань. Будуємо прямолінійну залежність струмів дво- і трифазних коротких замикань від довжини лінії за трьома точками:1) початок лінії (шини 10 кВ), 2) кінець лінії, 3) шини 0,4 кВ. На осі струмів відкладаємо значення уставок спрацьовування струмової відсічки та максимального струмового захисту і проводимо прямі лінії, паралельні осі абсцис. Точки перетину ліній уставок з лініями струмів к.з. і визначають зони дії захистів. Побудова карти узгодження часів спрацьовування захистів зрозуміла з рисунку Г.3 Додатку Г..

Для захисту кабельних ліній 10 кВ від однофазних замикання на землю прийнято захист нульової послідовності, який діє на сигналізацію для оперативного персоналу підстанції 110/10 кВ. Уставку спрацьовування захисту розраховуємо за умовою відстройки захисту від власного ємнісного струму за формулою

, (2.25)

де = 1,5 – коефіцієнт кидка струму при вмиканні лінії під напругу;

= 1,2 – коефіцієнт відстройки;

- сумарний власний ємнісний струм ліній, підключених до одного вимикача 10 кВ, де встановлений цей захист.

Перевірку захисту нульової послідовності виконуємо за коефіцієнтом чутливості за формулою

>1.5, (2.26)

де ІС, ІВС визначаємо за формулами (2.14), (2.15).

Розрахунок захисту зводимо в таблиці, як показано в Додатку Г, табл. 2.11. На цьому розрахунок релейних захистів вважається закінченим.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір І обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconПояснювальна записка : Аналіз вихідних даних для проектування пристроїв релейного захисту. Розрахунок струмів коротких замикань. Вибір пристроїв релейного захисту трансформатора (автотрансформатора).
Назва модуля: Розробка релейного захисту та автоматики елементів електроенергетичної системи (курсовий проект)
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconМіського господарства методичні вказівки І завдання до курсового проекту
Методичні вказівки І завдання до курсового проекту “механічний розрахунок елементів конструкції вуличних світильників” (для студентів...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка"
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 050702...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
Міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи