Г. В. Стадник Методичні рекомендації icon

Г. В. Стадник Методичні рекомендації
Скачати 481.46 Kb.
НазваГ. В. Стадник Методичні рекомендації
Сторінка1/3
Дата26.06.2012
Розмір481.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

Перший проректор

--------------------------Г.В.Стадник


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 6. 050107.«Облік і аудит», 6.05106. »Економіка підприємства»)


Харків ХНАМГ 2007


Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни

« Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 6.050107 «Облік і аудит», 6.05106. «Економіка підприємства».- Харків: ХНАМГ,

2007 - 46 с.


Укладач: С.І.Штефан


Рецензент: О.О.Чуприна


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 9 від 02.02.2007


ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………………………6

Тема 1.Предмет і завдання курсу «Економічна історія»…………………..7

Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу……………..8

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства………9

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки ( 16 – 18 ст.)………….10

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець 18 –

перша половина 19 ст.)……………………………………………………… 11

Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині 19 –

на початку 20 ст……………………………………....................................... 11

Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період

(1919 – 1939рр. )………………………………………………. ……………. 12

Тема 8. Господарство провідних країн світу після другої світової війни…. 13

Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються……. 14

Тема 10. Господарство українських земель у період від найдавніших

часів до 5 ст. н.е…………………………………………………………… 15

Тема 11.Розвиток феодальної системи господарства в українських

землях……………………………………………………………………….. 16

Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування

Феодальної системи ( 16 – 18 ст.)……………………………………………. 16

Тема 13. Криза феодально-кріпосницької системи і розвиток

Капіталістичних відносин в Україні у 19 ст……………………………….. 17

Тема 14. Господарство України наприкінці 19 – на початку 20 ст……….. 18

Тема 15. Господарство України в міжвоєнний період………………………. 19

Тема 16. Економіка України в роки другої світової війни та повоєнної

відбудови ( 1939 – 1950 рр.)……………………………………. 19

Тема 17. Господарський розвиток України в 50 – 80-ті роки 20 ст……. 20

Тема 18. Економіка незалежної України в 90-ті роки 20 ст…………… 21

Тести з дисципліни « Економічна історія»…………………………… 22

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з

дисципліни «Економічна історія»……………………………………… 30

Теми контрольних робіт з дисципліни «Економічна історія» для

студентів заочної форми навчання……………………………….. 32

Екзаменаційні питання з дисципліни «Економічна історія»…………… 35

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР ) з

дисципліни « Економічна історія»………………………………………… 37

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних

контрольних робіт ( ККР ) з курсу «Економічна історія»…………… 43

Список літератури…………………………………………………………. 44

Навчально-методичний план дисципліни «Економічна історія»……….. 45


Передмова

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни «Економічна історія» складені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 05010 «Економіка і підприємництво». Вона охоплює всі теми, визначені анотацією для мінімальної кількості годин за стандартом. Вивчається курс «Економічна історія» після опанування дисциплінами «Історія України», «Політекономія», «Макроекономіка».

Основною метою викладання дисципліни «Економічна історія» є засвоєння майбутніми бакалаврами з напряму «Економіка підприємства» основних положень здійснення перетворень одних господарських форм в інші та набуття ними системних знань щодо напрямків змінних процесів, розуміння сучасних народногосподарських перетворень в Україні.

Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті пояснюється необхідністю висвітлення і усвідомлення закономірностей економічного розвитку українських земель в умовах незалежної України,

що стала суб’єктом світової цивілізації.


Для більш повного і детального розуміння цих процесів по курсу «Економічна історія» рекомендується написання рефератів.


Тема 1.

Вступ. Предмет і завдання курсу „Економічна історія”.

План лекції

 1. Роль історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури господарських кадрів.

 2. Періодизація економічної історії.


План семінару

.

 1. Предмет економічної історії. Характеристика основних напрямів історико-економічного аналізу.

 2. Роль економічної історії у формуванні економічної культури господарських кадрів.

 3. Періодизація економічної історії.

 4. Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів


 1. Значення економічної історії України в дослідженні економічних проблем сучасності.

 2. Роль економічної історії у формуванні економічної культури господарських кадрів.Тема 2.

Господарські форми економіки стародавнього світу.

План лекції

 1. Характеристика господарського розвитку за первісної доби.

 2. Особливості східного рабства.

 3. Господарство Стародавньої Греції.

 4. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду.

 5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.

План семінару


 1. Характеристика господарського розвитку за первісної доби.

 2. Особливості економіки східного рабства.

 3. Господарство Стародавньої Греції.

 4. Економічний розвиток і занепад Античного Риму.

 5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

 2. Розвиток зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античної Греції.

 3. Розвиток товарно-грошових відносин Античного Риму.Тема 3

Становлення і розвиток феодальної системи господарства.


План лекції

1. Загальна характеристика господарства Європи в 5 – 15 ст.

2.Особливості розвитку сільського господарства. Агрокультура і сільськогосподарська техніка.

3.Розвиток ремесел і міст в середньовіччі.

4.Зростання торгівлі, розвиток банківської системи і кредиту.


План семінару

 1. Загальна характеристика господарства Європи в 5 – 15 ст.

 2. Шляхи формування, форми і типи власності феодальної системи господарства.

 3. Розвиток агрокультури і сільськогосподарської техніки.

 4. Урбанізація Західної Європи. Розвиток ремесла.

 5. Розвиток торгівлі, банківської системи. Виникнення кредиту.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Економічна раціональність цехового ладу середньовічного ремесла.

 2. Господарський розвиток Західної Європи від Античності до Середньовіччя.

 3. Характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони.Тема 4.

Мануфактурний період світової економіки (15 – 18 ст.).


План лекції


 1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи.

 2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи.

 3. Колонізація європейцями Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США.План семінару

 1. Економічні причини і наслідки великих географічних відкриттів.

 2. Зародження і розвиток індустріального суспільства у країнах Європи.

 3. Колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США.

 4. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринку.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості в країнах Західної Європи, США.

 2. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринку.Тема 5.

Епоха перевороту до індустріального суспільства ( кінець 18 – перша половина 19 ст. )


План лекції

1. Суть промислового перевороту.

2. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу. Особливості промислового розвитку.

.

План семінару

 1. Сутність та етапи промислового перевороту.

 2. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу.

 3. Створення національних фінансово – кредитних систем.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Ґенеза індустріального суспільства у країнах Західної Європи ( 16 – 18 ст.).

 2. Суть промислового перевороту. Особливості його у Великобританії, Німеччині, Австрії і США.. Тема 6.

Господарство провідних країн світу в останній третині 19 – на початку 20 ст.


План лекції

1. Основний зміст процесу індустріалізації.

2. Аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації.

3. Формування світового ринку.


План семінару

 1. Характеристика процесу індустріалізації.

 2. Динаміка світового індустріального розвитку та структурні зрушення економіки.

 3. Аграрний розвиток провідних країн в період їх індустріалізації.

 4. Утворення світового ринку. Розвиток міжнародних економічних відносин.Кількість годин:

аудиторних – 2, самостійна робота –


Теми рефератів

 1. Особливості індустріалізації США, Німеччини, Великобританії.

 2. Розвиток сільського господарства США, Японії та європейських країн.

 3. Міжнародні економічні відносини у 19 ст. Формування світового ринку.Тема 7.

Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період.


План лекції


 1. Подолання економічних наслідків першої світової війни.

 2. Світова економічна криза 1929-33рр. і економічний розвиток у 30-х роках 20 ст.


План семінару

 1. Економічні наслідки першої світової війни для провідних країн світу.

 2. Розвиток економіки країн світу у післявоєнний період.

 3. Світова економічна криза 1929 – 1933 рр..

 4. Шляхи виходу з економічної кризи індустріальних країн світу.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

  1. Подолання економічних наслідків першої світової війни.

  2. Розвиток сільського господарства провідних країн світу напередодні другої світової війни.

  3. Сутність мілітаристської економіки Німеччини в 30-40-х роках 20 ст.

  4. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Економічний розвиток у 30-х роках 20 ст.Тема 8.

Господарство провідних країн світу після другої світової війни.


План лекції

 1. Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни.

 2. Тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50-90-х роках 20 століття.

 3. Індустріалізація сільського господарства.

 4. Основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50-90-х роках 20 ст.План семінару

 1. Економіка країн світу в роки другої світової війни.

 2. Економічні наслідки другої світової війни. Значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки.

 3. Тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50-90-х роках 20 століття.

 4. Структурні зміни промислового виробництва різних країн.

 5. Індустріалізація сільського господарства.

 6. Основні напрями і форми розвитку міжнародних економічних відносин. Особливості розвитку міжнародної торгівлі.

 7. Характеристика фінансової та грошово-кредитної системи економічно розвинених країн світу.Кількість годин:

аудиторних – 2, самостійних – 0.


Теми рефератів

 1. Економічні наслідки другої світової війни.

 2. Динаміка й структурні зміни господарського розвитку другої половини 40-90-х рр. 20 ст.Тема 9.

Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються.


План лекції

1.Особливості економічного розвитку країн, що розвиваються. 2.Характеристика.основних рис індустріалізації країн, що розвиваються.


План семінару

 1. Становлення нових індустріальних країн у 50 – 60- ті роки 20 ст.

 2. Особливості індустріалізації нових індустріальних країн світу.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі.

 2. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток.Тема 10.

Господарство українських земель у період від найдавніших часів

до5 ст. н.е.


План лекції

1.Матеріальна культура України первісного суспільства.

2. Особливості розвитку ремесла.

План семінару

 1. Матеріальна культура України первісного суспільства.

 2. Особливості розвитку сільського господарства, ремесла.

 3. Розвиток торгових зв’язків.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Господарство Українських земель у праісторичні часи.

 2. Особливості розвитку ремесел на українських землях.Тема 11.

Розвиток феодальної системи господарства в українських землях

( 6 – 16 ст. ).


План лекції

1.Процес феодалізації селян і земельні відносини.

2.Особливості розвитку ремесел і міст в українських землях.

3. Характер та форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі

План семінару

 1. Процес феодалізації селян і земельні відносини.

а) Характеристика відносин власності в українських землях ( 9-14 ст.).

б) Категорії залежних селян в Київській Русі княжої доби.

в) Особливості господарського розвитку українських земель в другій половині 14 – 15 ст. в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського.

2. Особливості розвитку ремесел і міст в українських землях.

3. Характер та форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі.

4. Роль українських земель в зовнішньоекономічних зв’язках Польського королівства і Великого князівства Литовського.


По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

  1. Характеристика процесу феодалізації селян в Україні.

  2. Господарський розвиток українських земель в другій половині 14- 15ст.. Тема 12

Господарство українських земель в умовах панування

феодальної системи ( 16 – 18 ст.).


План лекції

1.Аграрні відносини в Україні у 16 – першій половині 17 ст.

2. Економічна система Запорозької Січі.

3. Мануфактурний період української промисловості.

План семінару

 1. Характеристика земельних відносин в Україні у 16 – перш. пол. 17 ст. Утвердження домініально - панщинного господарства.

 2. Соціально – економічні завоювання українського народу в ході Визвольної війни середини 17 століття.

 3. Особливості земельних відносин в гетьманській державі та Слобідській Україні.

 4. Правове та майнове становище селян в 17 -18 ст.

 5. Мануфактурний період української промисловості.

 6. Розвиток українського національного ринку. Реорганізація українських фінансів.

 7. Економічна система Запорозької Січі.Кількість годин:

аудиторних – 2, самостійна робота – 1.


Теми рефератів

 1. Розвиток ремесел і промислів на території України в 16 – 18 ст.

 2. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі Київської Русі.

 3. Аграрні відносини в Україні в 16 – першій половині 17 ст.

 4. Аграрна еволюція українських земель у другій половині 17 – 18 ст.

 5. Землеволодіння на правобережних і західноукраїнських землях. Особливості селянського землеволодіння в 16 -18 ст.

 6. Економічна система Запорозької Січі. Розвиток торгівлі й фінансів.Тема 13.

Криза феодально – кріпосницької системи та розвиток

капіталістичних відносин у 19 ст.


План лекції

 1. Промисловий переворот в Україні.

 2. Сутність аграрної реформи 1848р.

 3. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її здійснення в Україні.


План семінару

 1. Передумови промислового перевороту в Україні.

 2. Криза феодально – кріпосницької системи.

 3. Сутність аграрної реформи 1848 р. Соціально-економічні зміни в українській промисловості.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Суть та основні етапи промислового перевороту в Україні у 19 – на початку 20 ст.

 2. Сутність і необхідність проведення аграрної реформи 1848 року.

 3. Характерні риси і особливості селянської реформи 1861 року в Україні.Тема 14.

Господарство України наприкінці 19 – на початку 20 ст.


План лекції

 1. Суть індустріалізації в Україні. Її найважливіші фактори.

 2. Столипінська аграрна реформа, її прогресивне значення. Зрушення в сільському господарстві.

 3. Зародження і розвиток української кооперації.

 4. Фінанси та кредит.


План семінару

 1. Суть індустріалізації в Україні. Її найважливіші фактори.

 2. Селянська реформа 1861року, її прогресивне значення.

 3. Зародження і розвиток української кооперації.

 4. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

 5. Сутність грошових реформ, проведених російським урядом у

19 ст.

 1. Характерні риси податкової політики. Структура податків.

 2. Вдосконалення грошово – кредитної системи.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Індустріалізація України ( 19 – 20 ст.).

 2. Сільське господарство України в дореформений період на рубежі 19 – 20 ст.

 3. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства в 60-х роках 19 ст. – на початку 20 ст.

 4. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні.

 5. Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні протягом 19–на початку 20 ст.

 6. Роль України в системі світового ринку ( 19 – початок 20 ст.).  1   2   3

Схожі:

Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології
Зінчина О. Б., Клименко Г. Т., Кудрявцев О. Ю., Радіонова Л. О. перший проректор Стадник Г. В
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Г. В. Стадник Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи