Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук icon

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Скачати 432.69 Kb.
НазваЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Сторінка3/3
Дата28.05.2012
Розмір432.69 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ 8.6. В університеті створюються органи студентського самоврядування.

Форми та структура органів студентського самоврядування затверджуються Положенням про студентське самоврядування.

Студентське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного процесу в університеті, важливим фактором покращення якості громадської та духовної підготовки майбутнього фахівця. Студентське самоврядування здійснюється на різних рівнях: академічних груп, кафедр, факультету, університету, гуртожитку тощо, у різних галузях і в різних формах: старостату, галузі організації навчального процесу, на рівні факультету, Наукове товариство студентів – у галузі організації науково-технічної творчості молоді, студентська рада – у гуртожитку тощо.

^ Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння створенню належних умов для проживання і відпочинку студентів;

 • сприяння діяльності студентських гуртожитків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами тощо;

 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • участь студентів у вирішенні питань університетського життя шляхом внесення пропозицій до адміністрації Університету;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентів;

 • інші питання, що не суперечать даному Статуту.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів університету, яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування;

 • обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їхні звіти;

 • визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Делегати на конференцію обираються на зборах студентів факультетів, кафедр за квотою, що встановлюється рішенням діючого виконавчого органу студентського самоврядування університету.

Конференція скликається не рідше разу на рік.

Рішення конференції вважається правомочним, якщо на ній були присутніми 2/3 її складу. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх делегатів конференції. Регламент роботи затверджується самою конференцією.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Органи студентського самоврядування університету користуються всебічною підтримкою та допомогою ректорату у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією тощо.


^ 9. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно.

9.2. Майно, що закріплене за Університетом, а також доходи від використання цього майна належать Університету на правах оперативного управління.

Майно, що знаходиться у державній або комунальній власності та передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законо­давством.

9.3. Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

9.4. Університет самостійно розпоряджається доходами та іншими над­хо­дженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

9.5. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок надання платних послуг, грантів і дарунків.

9.6. В Університеті створюються:

 • загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного (місцевого) замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

 • спеціальний фонд, який формується за рахунок:

 • коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення квалі­фікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укла­деними договорами з юридичними і фізичними особами;

 • доходів від здачі в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання;

 • безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

 • надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

 • інших доходів згідно з чинним законодавством.

9.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Університету для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.


^ 10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ

ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Університет, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу Президента України “Про Державне казначейство України” та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

10.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

10.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством.


^ 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Університет має право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

11.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

 • проведення спільних наукових досліджень;

 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

 • спільна видавнича діяльність;

 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Університету з іноземними партнерами.

11.3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

 • організація фахової підготовки і стажування студентів;

 • провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;

 • створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо.

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання статутних завдань.


^ 12. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Освітня діяльність Університету грунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”).

12.2. Цілями освітньої діяльності Університету є: забезпечення умов всебічного розвитку розумових, фізичних і наукових здібностей осіб, які навчаються в Університеті, необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування у них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості; надання послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб України; виведення рівня підготовки фахівців на рівень розвинутих країн світу.

12.3. Принципи освітньої діяльності Університету:

 • відповідність вищої освіти потребам особи, суспільства, держави;

 • впровадження у навчально-виховний процес нових, прогресивних концепцій сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень;

 • створення належної матеріально-технічної бази, всебічне застосування комп’ютерної техніки;

 • фундаменталізації професійної підготовки;

 • інтеграції освіти і науки шляхом активного використання наукових досліджень і методів інноваційного характеру у навчально-виховному процесі;

 • поглиблення гуманізації і гуманітаризації освіти;

 • впровадження методики безперервності освіти, надання можливості постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки і перепідготовки;

 • функціонування і подальший розвиток багатоукладності і варіантності освіти, що передбачає створення можливостей для широкого вибору форм і змісту освіти;

 • впровадження демократичних методів у всі сфери діяльності.

12.4. Завдання:

 • здійснити кардинальні кроки щодо внутрішньої модернізації, структурної перебудови відповідно до змін у системі вищої освіти;

 • забезпечити відповідність освітніх послуг державним стандартам і європейським вимогам до якості знань при входженні в єдиний освітній простір. Поступово впроваджувати Європейську систему тестів і стандартів – перебудови схеми організації навчального процесу;

 • для досягнення цілей фундаменталізації освіти змінити зміст та методологію навчального процесу з виділенням значного часу для вироблення сучасних уявлень про цілісний зміст системи наук, перспективи їх подальшого розвитку, їх модернізаційний потенціал;

 • активно впроваджувати нові умови навчання, дистанційне навчання, основним методом якого є діалог викладача – вченого й студента-дослідника через посередництво навчальних матеріалів у друкованому чи електронному вигляді;

 • розробити маркетингову стратегію просування на ринку своїх освітніх послуг та ринку праці, вивчати ситуацію та узгодження потреб цих ринків: пошуку соціальних партнерів, замовників кадрів, створювати для них систему освіти дорослих;

 • вирішувати проблему працевлаштування випускників, для чого налагодити неперервні стосунки зі споживачами фахівців: цільовий прийом, орієнтація студента на майбутнє місце роботи з перших курсів, фахова практика – працевлаштування, формування студентом власної фахової конкурентоспроможності;

 • підвищувати якість освіти;

 • сприяти розвитку студентського самоврядування, допомагати студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури і спорту;

 • виховувати у студентів почуття національної гідності, патріотизму, високої загальної культури, почуття громадянського обов'язку перед своїм народом і державою;

 • поєднувати спорт високих досягнень і фізичну реабілітацію всього студентства.

12.5. Засоби реалізації цілей програми.

12.5.1. Забезпечувати постійне оновлення програми підготовки і зміст освіти.

12.5.2. Формувати стандарти вищого навчального закладу з підготовки фахівців кожної спеціальності на базі державних стандартів з урахуванням сучасних вимог до гуманітаризації і фундаменталізації освіти.

12.5.3. Забезпечити доступ до здобуття вищої освіти усіх верств населення, для чого:

 • збільшити кількість відокремлених підрозділів для наближення вищої освіти до місць компактного проживання населення;

 • розширити перелік послуг з підвищення кваліфікації фахівців;

 • активніше розширювати підготовку спеціалістів зі скороченим терміном навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, приймаючи їх на старші курси. Розробити різні схеми підготовки: молодший спеціаліст-бакалавр-спеціаліст, молодший спеціаліст–спеціаліст, бакалавр-спеціаліст-магістр;

 • урізноманітнювати форми відбору молоді на навчання, дотримуючись правил соціального захисту окремих категорій громадян;

 • забезпечити об'єктивність прийому, оцінюючи знання вступників переважно за системою сучасних технологій тестування.

12.5.4. Удосконалити форму прийому на навчання за програмою підготовки магістрів на базі бакалаврату, впровадивши конкурсний відбір. Практикувати прийом у магістратуру випускників бакалаврату інших навчальних закладів.

12.5.5. Підвищити якість рівня освітніх послуг за рахунок:

 • постійного оновлення програм навчання з урахуванням сучасних вимог і актуальності розроблюваних проблем;

 • адаптування програм підготовки до ринкових умов;

 • відповідності програм підготовки вимогам світового освітянського простору інтеграції у світове співтовариство;

 • забезпечення ефективності системи контролю якості організації під­готовки і діагностики якості знань: підвищення ефективності ректорських контрольних робіт, ефективності і принциповості перевірки поточних контрольних робіт, удосконалення і всебічного запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів, упровадження системи кредитів для об'єктивності оцінювання знань студентів;

 • забезпечення конкурентоспроможності випускників за рахунок високої якості наданих знань;

 • залучення іноземців до навчання в рамках Державної програми підготовки фахівців для зарубіжних країн;

 • високого науково-педагогічного рівня викладачів, принциповості, вимогливості;

 • застосування сучасних технологій і методик організації навчального процесу, насамперед інформаційних технологій;

 • упровадження модернізаційного підходу до технологій навчання, реалізації дистанційного навчання, підвищення комп’ютерної грамотності і програмного забезпечення, удосконалення Інтернет і мультимедійних ресурсів;

 • індивідуалізації навчання, спрямованої на врахування інтересів і всебічного розвитку кожного фахівця відповідно до характеру його можливої майбутньої діяльності;

 • практичної спрямованості знань, орієнтованих на отримання конкретних практичних навичок з питань застосування інформаційних технологій; розробки спеціальних дисциплін на основі інформаційних і кому­нікаційних Інтернет-технологій, навчально-методичного і програмно-апаратного забезпечення дистанційного навчання;

 • створення комп'ютерних технологій навчання, спеціалізованого програмного забезпечення, мультимедійних електронних підручників.^ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

13.1. Зміни та доповнення до цього статуту вносяться за поданням Вченої ради Університету конференцією трудового колективу Університету.

13.2. Зміни та доповнення до статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам статут.


^ 14. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

14.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються згідно з чинним законодавством.

14.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

14.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
Ректор


С.В. Мельничук


 


(печатка Університету)


1   2   3

Схожі:

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
України І є документом, який регламентує діяльність Чернівецького національного універ­ситету імені Юрія Федьковича (далі чну, Університет)....
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconВалентина Дмитрівна Жукотинська, заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації та вручила грошові винагороди, грамоти, подяки І диплом
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", який традиційно...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconО. М. Макарова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «наука І бізнес основа розвитку економіки» програма
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПогоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки на надання...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРецензенти В. Ф. Погорілко
Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист від 3 червня 2002 р за №14/18. 2-1154)
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconІіі всеукраїнський з’їзд працівників освіти
Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Міністра освіти І науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося пленарне засідання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи