«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей icon

«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей
Назва«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей
Сторінка1/5
Дата26.06.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали

для організації самостійної роботи з дисципліни

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

(для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6.050100 - «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). Укл.: Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 67 с.


Укладачі: Є.П. Данильченко,

І.А. Островський

О.А. Шекшуєв


Рецензент: канд. екон. наук О.А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №14 від 20.04.2007


Зміст
Стор.

Передмова………………………………………………………………………

4

Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку………………………..

7

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності………………….

9

Тема 3. Міжнародна торгівля…………………………………………………

10

Тема 4. Міжнародні інвестиції………………………………………………

12

Тема 5. Міжнародний кредит…………………………………………………

14

Тема 6. Міжнародна трудова міграція……………………………………….

16

Тема 7. Світова валютна система…………………………………………….

18

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс……………………….

20

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція…………………………………

22

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток……………………………

24

Тема 11. Міжнародна економічна політика України… ……………………

26

Тести і типові задачі з дисципліни МЕ……………………………………….

28

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни МЕ………………………………………………………………...


51

Теми контрольних робіт з дисципліни МЕ для студентів-заочників………

54

Екзаменаційні питання з дисципліни МЕ……………………………………

57

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Міжнародна економіка»……………………………………….


60

Критерії оцінювання відповідей студентів й питання комплексних робіт (ККР) з дисципліни МЕ………………………………………………………..


63

Список літератури……………………………………………………………..

64

Навчально-тематичний план дисципліни «Міжнародна економіка»………

66Передмова

Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» складені відповідно до її місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». Вона охоплює всі змістові модулі для кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс «Міжнародна економіка» після опанування дисциплінами «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна історія», «Історія економічних учень».

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки для фундаментальної освіти й практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направлені такі завдання вивчення курсу студентами:

- розуміти сутність міжнародної економіки, її значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;

- знати про роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

- уміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового господарства та місце України в ній;

- визначати проблеми й тенденції розвитку міжнародної економіки;

- використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Система джерел міжнародної економіки є однією з найбільш розгалужених серед інших економічних дисциплін. З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів законодавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються міжнародних відносин.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів курсу «Міжнародна економіка» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А. С. Філіпенка [22,26], В.В. Козика [19], А.М. Поручника [20] та ін.

Актуальність проблеми та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни в міжнародній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники, та підручники, необхідно зазначити поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти-заочники. Нові повідомлення із стану міжнародної економіки містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур`єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.

Вивчаючи курс міжнародної економіки, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до світової економіки.

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» сприяє формуванню студентами власного світогляду щодо процесів, які відбуваються щоденно у цій важливій сфері людського буття, а також обумовлює підвищення їх фахових знань.


Тема 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

План лекції

 1. Предмет курсу «Міжнародна економіка», його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання.

 2. Система міжнародного поділу праці (МПП) і основні тенденції його розвитку в сучасних умовах.

 3. Сутність інтернаціоналізації сучасного світового господарства і формування економічної єдності світу.

План семінару

 1. Сутність загального поняття «Міжнародна економіка».

 2. Предмет теорії міжнародної економіки, його місце серед інших економічних дисциплін та структура.

 3. Форми й рівні міжнародних економічних відносин (МЕВ).

 4. Суб`єкти міжнародних економічних відносин та принципи їх взаємодії .

 5. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі.

 6. Проблеми участі України в МПП.

 7. Форми діяльності підприємств на міжнародному ринку.

 8. Загальні принципи МЕВ.

 9. Принципи участі України у МЕВ відповідно до вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
  1   2   3   4   5

Схожі:

«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМіжнародна економіка тексти лекцій для студентів усіх форм навчання із спеціальностей 050100 «Економіка підприємства»
Міжнародна економіка: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 «Економіка підприємства», «Облік І аудит»)....
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconРегіональна економіка
Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. Димченко О. В.,...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconКонспект лекцій з курсу „ системи технологій" для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 050107 "
Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спец. 050107 „Економіка підприємства” І...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconЗ навчальної дисципліни “міжнародна економіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни
Лекції для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050107 „Економіка підприємств”, 050200 „Менеджмент організацій”
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМетодичні вказівки до другої частини модуля «Філософія» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання
Методичні вказівки до другої частини модуля «Філософія» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: Є. Г. Бразуль-Брушковський,...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 060101, 060100 "Правознавство" для усіх форм навчання
Аграрне право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” для усіх форм навчання
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
«міжнародна економіка» для студентів усіх форм навчання спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія для студентів інженерних спеціальностей усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія” для студентів інженерних спеціальностей усіх форм навчання / Н. М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи