Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» icon

Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія»
Скачати 494.29 Kb.
НазваПрограма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія»
Сторінка1/4
Дата26.06.2012
Розмір494.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


ПРОГРАМА ТА Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И


«РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ»


Харків – ХНАМГ – 2007

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «рекреаційна географія» для студентів спеціальності 6.050400 «Туризм», 6.050400 «Готельне господарство»: ХНАМГ, Уклад. М.М. Поколодна. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Укладач:: к. геогр. наук, доцент М.М. Поколодна


Рецензент: кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства геолого-географічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Редін Володимир Іванович.


Рекомендовано кафедрою Туризму і готельного господарства,

протокол № 1 від 31.08.2007 р..


© Харківська національна академія міського господарства, 2007 р.

© М.М. Поколодна
ЗМІСТ


Програма навчальної дисципліни

4

Робоча програма навчальної дисципліни

10

Вступ

10

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі організації екскурсійних послуг

11

2. Тематичний план навчальної дисципліни

12

3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями й темами

13

4. План лекцій

17

5. План практичних (семінарських) занять

18

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

21

7. Самостійна робота студентів

24

8. Контрольні запитання для самостійної діагностики.

26

9. Індивідуально-консультативна робота

28

10. Методики активізації процесу навчання

28

11. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів

30

Список літератури

35


Міністерство освіти і науки України


^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД


Затверджено наказом ректора Академії
від „ . . . „ . . . . . . . . 2007 р. № . . . .^ ПРОГРАМА Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И


РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр


Напрям(и) 0504 “Туризм”


Спеціальність(ості) 6.050400 “Туризм”, 6.050400 «Готельне господарство»


Статус дисципліни нормативна


Загальна кількість кредитів/годин 2,5/90


Форма підсумкового контролю екзамен


Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства


© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)


Харків - ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 „Туризм, 2004 р.


ОПП ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 „Туризм, 2004 р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра 0504 „Туризм», 2007 р.


Розробники програми, лектори: к.геогр.н., доц. Поколодна М.М.


Програма погоджена випусковими кафедрами:

(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, навчальним планом)


Повна назва кафедри

Прізвище зав. кафедрою

Підпис

Дата

Не потребує погодження


1. Мета, предмет та місце дисципліни


1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Рекреаційна географія” – засвоєння теоретичних та методичних основ рекреаційної географії і набуття практичних навичок з територіальної організації рекреаційної діяльності.

Задачі вивчення дисципліни:

 • розкрити понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії;

 • розкрити зміст рекреаційної діяльності і висвітлити соціально-економічну сутність рекреації;

 • розкрити зміст рекреаційних ресурсів, засобів їх використання і оцінки;

 • висвітлити механізм рекреаційного районування.


1.2. Предмет вивчення у дисципліні - територіальна організація рекреаційної діяльності.


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

Рекреалогія

Туристичні ресурси України
Туристське країнознавство
Рекреаційні комплекси
Організація рекреаційних послуг

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1 Рекреаційна географія 2,5 / 90


ЗМ 1.1 Основи рекреаційної географії.

1.Основні поняття рекреаційної географії, їх систематизація: 2.Туризм, лікування, відпочинок, як основні форми рекреації, їх трактування на законодавчому та науковому рівнях.

3. Структурні особливості рекреаційної діяльності.

4. Класифікації рекреаційної діяльності.


ЗМ 1.2. Рекреаційні ресурси.


1.Поняття рекреаційних ресурсів.

2. Підходи до класифікації і складу рекреаційних ресурсів.

3. Рекреаційне природокористування й охорона природи.

ЗМ 1.3. Рекреаційне районування.


1. Поняття рекреаційного району, його характерні властивості.

2.Ознаки рекреаційних районів і методика їх виявлення.

3. Таксономічні одиниці рекреаційного районування.

4. Загальна характеристика обсягів і тенденцій світового рекреаційного процесу.

5. Особливості міжнародних рекреаційних потоків.

6. Характеристика рекреаційних районів світу.


^ 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання
(за рівнями сформованості)Сфери діяльності

(виробнича,
соціально-виробнича, соціально-побутова)


Функції діяльності
у виробничій сфері


(проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,
технічна, інші)


Аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;


виробнича

проектувальна

Проектувати найбільш ефективне використання туристських потоків у часі та просторі на підставі інформації про переміщення та інтенсивність туристських потоків.


виробнича

проектувальна

Визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки турів, укладати угоди з зарубіжними споживачами, використовуючи результати досліджень світового ринку послуг;

виробнича

проектувальна

Розробляти проекти нових турів, пропонувати ефективні форми надання рекреаційних послуг, враховуючи потенційний попит споживачів.


виробнича

проектувальна

^ 4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Физико-географические основы рекреационной географии. – Симферополь: СГУ, 1982. 63 с.

 2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: «Палітра», 1997. – 130 с.

 3. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.П. Рекреационная география. – М. : МГУ, 1981. – 207 с.

 4. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с.

 5. Николаенко Д.В., Николаенко Т.В. Введение в рекреационную георграфию. – Харьков: Международный славянский университет, 1998. – 193 с.

 6. Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преображенский. – М.: Наука, 1975. – 224 с.

 7. Теория рекреалогии и рекреационной географии. – М.: Наука, 1992. – 178 с.


Анотація програми навчальної дисципліни

Рекреаційна географія

Мета вивчення дисципліни “Рекреаційна географія” – засвоєння теоретичних та методичних основ рекреаційної географії і набуття практичних навичок з територіальної організації рекреаційної діяльності. Завдання вивчення дисципліни: розкрити понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії; розкрити зміст рекреаційної діяльності, рекреаційних ресурсів; розкрити поняття територіальної рекреаційної системи (ТРС); висвітлити механізм рекреаційного районування та сучасні особливості рекреаційних потоків; Предмет вивчення у дисципліні - територіальна організація рекреаційної діяльності. Назви змістових модулів: Основи рекреаційної географії, Рекреаційні ресурси, , Рекреаційне районування.


^ Рекреационная география


Цель изучения дисциплины “Рекреационная география” - усвоение теоретических и методических основ рекреационной географии и обретение практических навыков по территориальной организации рекреационной деятельности. Задача изучения дисциплины: раскрыть понятийно-терминологический аппарат рекреационной географии; раскрыть содержание рекреационной деятельности, рекреационных ресурсов, понятие территориальной рекреационной системы (ТРС); изучить механизм рекреационного районирования и современные особенности рекреационных потоков. Предмет изучения в дисциплине - территориальная организация рекреационной деятельности. Названия содержательных модулей: Основы рекреационной географии, Рекреационные ресурсы, Рекреационное районирование.


^ Recreational geography

The purpose of studying of discipline “ Recreational geography ” - mastering of theoretical and methodical bases of recreational geography and finding of practical skills on the territorial organization of recreational activity. A problem of studying of discipline: to open the conceptual - terminological device of recreational geography; to open the maintenance of recreational activity, recreational resources, concept of territorial recreational system (TRS); to study the mechanism of recreational division into districts and modern features of recreational streams. A subject of studying in discipline - the territorial organization of recreational activity. Names of substantial modules: Bases of recreational geography, Recreational resources, Recreational division into districts.


 ХНАМГ, науково-методичний відділ, 1997-2007 рр.

^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Вступ


Рекреаційна географія – це галузь географічної науки, що вивчає закономірності формування, функціонування, динаміки й розміщення територіальних рекреаційних систем.

Об’єктом вивчення дисципліни є - територіальні рекреаційні системи.

Предмет – територіальна організація рекреаційної діяльності.

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних та надбанні практичних навичок з основ організації екскурсійних послуг.

Завдання дисципліни:

 • розкрити понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії;

 • розкрити зміст рекреаційної діяльності і висвітлити соціально-економічну сутність рекреації;

 • розкрити зміст рекреаційних ресурсів, засобів їх використання і оцінки;

 • висвітлити механізм рекреаційного районування.


Структура робочої програми навчальної дисципліни наведена в табл. 1.


Таблиця 1


Структура навчальної дисципліни (денне/заочне відділення)

^ Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни


Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 2,5: у тому числі: змістовних модулів – 3;

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – характеристика природних / історико-культурних ресурсів певного рекреаційного регіону світу.


0504 “Туризм”Дисципліна нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1.

Кількість годин:

Усього –90 години;

за змістовними модулями:

ЗМ 1.1 – 18 годин;

ЗМ 1.2 - 36 години;

ЗМ 1.3 – 36 годин.

Шифр та назва спеціальності:

6.050400 «Туризм», 6.050400 «Готельне господарство»


Лекцій: кількість годин – 18.

Практичні (семінарські):

кількість годин – 36.

Самостійна робота:

кількість годин – 36, у тому числі Індивідуальна робота: кількість годин – 18.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 15. Кількість годин за тиждень – 3

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр


Вид контролю: іспит

У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


^ 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі рекреаційної географії


„Рекреаційна географія” є нормативною дисципліною циклу природничо - наукової та загальноекономічної підготовки бакалавра зі спеціальності 6.050400 – «Туризм» напряму підготовки 0504 «Туризм» (напрям підготовки бакалаврів 6.020104 «Туризм» галузі знань 0201 «Культура»).

^ Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни:

дисципліна безпосередньо спирається на знання та навички, які студенти отримують під час вивчення згідно з ОПП дисциплін циклу природничо - наукової та загальноекономічної підготовки: «Рекреалогія» (ПНЗЕП.9).

Дисципліни, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – ПНЗЕП.7 «Туристське країнознавство» ПНЗЕП.6 «Туристичні ресурси України», п цикл професійної підготовки: ПП. 4 «Рекреаційні комплекси», ПП.12 «Організація рекреаційних послуг».

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • об’єкт, предмет, методи, зв’язки та важливі аспекти рекреаційної географії з іншими науками;

 • види рекреаційних ресурсів (природні, історико – культурні, соціально - економічні) їх склад та особливості;

 • основи (аспекти, принципи, умови, фактори) рекреаційного районування;

 • характеристику рекреаційних районів світу.


Вміти:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;

 • проектувати найбільш ефективне використання туристських потоків у часі та просторі на підставі інформації про переміщення та інтенсивність туристських потоків;

 • розробляти проекти нових турів, пропонувати ефективні форми надання рекреаційних послуг, враховуючи потенційний попит споживачів;

 • визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки турів, укладати угоди з зарубіжними споживачами, використовуючи результати досліджень світового ринку послуг.

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України (Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за фаховим спрямуванням 6.050400 “Туризм” напрям підготовки 0504 “Туризм” кваліфікації бакалавр з туризму, чинним від 4.02.2004 та Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, фахове спрямування 6.050400 “Туризм”, напряму підготовки 0504 “Туризм” кваліфікації бакалавр з туризму чинним від 14.06.2004) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра.


^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни

При вивчені дисципліни „Рекреаційна географія” студент має ознайомитись з програмою дисципліни, з її структурою, змістом та обсягом кожного змістовного модуля, формами та методами навчання, з усіма видами та методами контролю знань та методикою оцінювання знань.

Тематичний план навчальної дисципліни „Рекреаційна географія” складається з одного модуля, який логічно пов’язує три змістовних модуля за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні (семінарські) заняття, індивідуальна науково-дослідна робота (Складання характеристики рекреаційних ресурсів (природних або історико-культурних) окремого рекреаційного регіону світу), самостійна робота студента, контрольні заходи. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл. 2.


Таблиця 2 – ^ Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

ПЗ семінарські

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

^ Змістовний модуль 1.1 Основи рекреаційної географії.

Тема 1. Основи рекреаційної географії.

2

2

-

2

Тема 2. Рекреаційна діяльність, її класифікація.

2

6

-

4

Разом годин за ЗМ 1.1

4

8

-

6

Змістовний модуль 1.2 Рекреаційні ресурси.

Тема 3. Рекреаційні ресурси.

2

8

-

3

Тема 4. Природні, культурно-історичні інфраструктурні рекреаційні ресурси.

2

-

10

3

Тема 5. Рекреаційне природокористування й охорона природи.

2


2


-

4

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

Разом годин за ЗМ 1.2

6

10

10

10

Змістовий модуль 1.3 Рекреаційне районування.

Тема 6. Рекреаційне районування.

4

8

4

-

Тема 7. Характеристика рекреаційних районів світу.

4

10

4

2

Разом годин за ЗМ 1.3

8

18

8

2

Всього годин

18

36

18

18^ 3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями та темами


Змістовний модуль 1.1 Основи рекреаційної географії


  1   2   3   4

Схожі:

Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconДо вивчення дисципліні “рекреаційна географія”
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Рекреаційна географія” (для студентів І курсу напряму підготовки 0504 „Туризм”). Укл....
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Рекреаційна географія» кафедри країнознавства і туризму Київського національного...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Географія, спеціальностей 070501. Географія, 070502. Економічна і соціальна географія. Львів, 2010. – 13 с
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconСтецький Василь Володимирович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Географія науки і освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія, спеціальністю...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconНаконечний Юрій Ігорович, асистент робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconПапіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconПапіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconПозняк Степан Павлович, професор, доктор географічних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconПозняк Степан Павлович, професор, доктор географічних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Програма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія» iconПапіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи