Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” icon

Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм”
Скачати 83.12 Kb.
НазваТаблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм”
Дата28.07.2012
Розмір83.12 Kb.
ТипДокументи


Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом 6.050400 “Туризм”Назва показника

Норматив

Фактично

Розбіжність

1

2

3

4

1. Загальні вимоги


1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною державною адміністрацією

+

+
^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності


2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

100

+25

у тому числі на постійній основі

50

100

+50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

75

88

+13

у тому числі на постійній основі

50

100

+50

з них:


докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України)

10

14,8

+4,8

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

96,5

+21,5

у тому числі на постійній основі

50

85

+35

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України)

10

11,5

+1,5

2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

-

-
2.6 Наявність кафедри зі спеціальності (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

+
доктор наук або професор
+
кандидат наук, доцент


^ 3. Матеріально-технічна база


3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

-

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

+30

3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів

12

12

-

3.4 Наявність пунктів харчування

+

+
3.5 Наявність спортивного залу

+

+
3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+
3.7 Наявність медичного пункту

+

+
^ 4. Навчально-методичне забезпечення


4.1 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця ( у т.ч. варіативної компоненти)

+

+
4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+
4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+
4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

++


4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм

дисциплін

100


100

-

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

-

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

-

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

-

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

-

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

-

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+
5. Інформаційне забезпечення


5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)

100

100

-

5.2. Співвідношення посадових місць у власних читальних до загального контингенту студентів (%)

5

5

-

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

3

-

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

+

+
- наявність обладнаних лабораторій

+

+
- наявність каналів доступу

+

+


Зав. кафедрою д.е.н., проф. Свірідова Н.Д.


Голова комісії д. геогр. н., проф. Любіцева О.О.


Члени комісії д. е. н., проф. Дорофієнко В. В.


к.е.н., доц. Герасименко В.Г.


Ознайомлений


Ректор д. т. н., проф. Голубенко О.Л.

Схожі:

Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників нормативам І вимогам акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 050400 «Туризм»
move to 0-13631160
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників нормативам І вимогам акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 050400 «Туризм»
Виконання навчальною плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconМетодичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки...
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Переліку-2007 напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Переліку-2006
Таблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста...
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм” iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи