Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи icon

Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Скачати 169.01 Kb.
НазваБіологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Дата26.06.2012
Розмір169.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Частина 1. Загальна біологія

Методичні вказівки до виконання курсової
(розрахунково-графічної) роботи


(для студентів 1 курсу денної форми навчання
за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів 1 курсу денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл. Шатровський О.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 15 с.

Укладач: О. Г. Шатровський

Рецензент: канд. біол. наук Ю.Г. Гамуля
(старший викладач Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 6 від 02.03.2007 р.

© Харківська національна академія
міського господарства, 2007

© О.Г. Шатровський, 2007

ЗМІСТ

ЗМІСТ 4

ВСТУП 5

Розділ 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
^ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 7

1.1. – Загальні вимоги 7

1.2. – Нумерація в роботі 7

1.3. – Структура роботи 7

1.5. – Використання ілюстрацій 8

Розділ 2. Вимоги до змісту роботи 9

Вступ 9

Розділ 1. Положення [об'єкту] в типологічній класифікації 9

Розділ 2. Структурно-рівнева організація [об'єкту] 9

3.1. – Рівень біосфери 10

3.2. – Рівень біоорбису 10

3.3. – Рівень біозони 10

3.4. – Рівень ландшафту 10

3.5. – Рівень біогеоценозу 10

3.6. – Рівень популяції 11

Заключення 11

Висновки 11

Список використаних джерел 11

Розділ 3. Теми розрахунково-графічних робіт 13

Основні літературні джерела: 14

[Зразок] 15

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 15

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 15

Розділ 4. Звітність про виконання роботи 16

Етап 1 – 15 – листопада 16

Етап 2 – 30 – листопада 16

Етап 3 – 15 – грудня 16

Етап 4 – 20 – грудня 16

ВСТУП


Основними завданнями системи вищої освіти є:

 • забезпечення підготовки фахівців шляхом засвоєння освітньо-професійних програм, задовольняючих вимогам державних стандартів відповідних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів;

 • створення, розвиток і передача новим поколінням досягнень науки, техніки і культури, підготовка їх до подальшої діяльності;

 • формування у молоді гуманістичних світоглядних принципів, необхідних для життя в демократичному суспільстві.

Входження України в болонский процес передбачає зосередження увага науково-педагогічного персоналу на підготовці науково-методичного і учбово-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів, яка повинна базуватися, зокрема, на застосуванні нових інформаційних технологій з урахуванням значного збільшення частки ефективної індивідуально-консультативної роботи із студентами.

У світлі приведених положень і розроблені вимоги до виконання розрахунково-графічних робіт по дисципліні «Загальна біологія». Розрахунково-графічна робота служить одній з форм контролю над засвоєнням матеріалу і умінням його використовувати для вирішення поставлених завдань. Крім того, розрахунково-графічна робота відображає загальну культуру студента в умінні виражати свої думки і оформляти їх в презентабельній формі відповідно до вимог, що пред'являються.

Покажіть же нам свій рівень, і особливо – те, чому ми вас за півроку навчили!
^

Розділ 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

1.1. – Загальні вимоги


Розрахунково-графічну роботу набирають на комп'ютері (через 1,5 – інтервалу) з одного боку листа білого паперу формату А4 (210Ч297 мм), шрифтом редактора Word: Times New Roman, pt 14, розміщуючи на сторінці 30 – рядків (повний рядок повинен містити близько 65 – знаків). Абзацний відступ повинен бути однаковим по всій роботі і дорівнювати приблизно 1,27 – см.

Текст розрахунково-графічної роботи повинен бути надрукований з дотриманням таких полів: ліве – 25, праве – 15, верхнє – 20, нижнє – 20 – мм

Об'єм роботи повинен бути не більше 10 – сторінок.

Текст розрахунково-графічної роботи пишеться або на російському, або на українській мові. Титульний лист (тільки на українському) набирається відповідно до зразка, що додається, в Додатку 1.
^

1.2. – Нумерація в роботі


Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.

Номер сторінки проставляють в правому верхньому кутку вибраним для тексту шрифтом на відстані 10 – мм від верхнього і правого країв листа без крапки в кінці. Нумерувати сторінки починають з введення, враховуючи попередні сторінки: титульний лист і зміст.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають в загальну нумерацію сторінок.
^

1.3. – Структура роботи


Структурні частини роботи приведені нижче в зразку змісту.

Таблиця 1.1

Зразок змісту

ЗМІСТ

Зміст 2

Введення 3

Розділ 1. Положення [об'єкту] в типологічній класифікації 4

Розділ 2. Структурно-рівнева організація [об'єкту] 6

Розділ 3. Роль [об'єкту] в системах геоценотического ряду 8

Висновок 10

Висновки 14

Список використаних джерел 15

Кожну структурну частину розрахунково-графічної роботи потрібно починати з нової сторінки, при цьому на попередньому листі повинне бути не менше 4–5 – рядків тексту.

Заголовки розділів друкують жирним шрифтом Arial pt 16 великими буквами по центру з подальшим відступом 3 pt (див. заголовок даного розділу). Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера ставлять крапку, потім – заголовок розділу.

Заголовки підрозділів друкують маленькими буквами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше пропозицій – їх розділяють крапкою. Заголовки підрозділів повинні розміщуватися на відстані 12 pt від попереднього тексту або заголовка розділу, до якого належать. Відстань між заголовком і наступним текстом повинне дорівнювати 3 pt (див. заголовки підрозділів даного розділу).

Після заголовка підрозділу на сторінці повинні бути не менше 3–4 рядків тексту. Якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься на наступну сторінку. Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім в тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Вказівка літературних джерел, використаних при написанні роботи, обов'язково, рівна як і посилання на них в тексті. Формат посилань – порядковий номер джерела з їх списку в частині «Список використаних джерел», поміщений в квадратні дужки. Зразок: «Ю. – Вергелес [32] вважає, що у нас – чудові студенти». У «Списку використаних джерел» під номером 32 повинна стояти цитована робота Ю.И. – Вергелеса.
^

1.5. – Використання ілюстрацій


Наявність ілюстрацій – обов'язкова умова виконання роботи.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу.Рис. 1.1 Структура клітинної мембрани (по гіпотезі Доусона-Даніеллі)

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після її номера і доповнюють даними, пояснень. Крапка в кінці не ставиться. Номер і назва рисунку розміщують під ілюстрацією.

Відстань від ілюстрації до підпису, а також – від підпису до подальшого тексту повинне дорівнювати 6 pt (див. рисунок в даному підрозділі).
^

Розділ 2. Вимоги до змісту роботи

Вступ


Даний розділ передує основному змісту. У ньому повинно бути написано:

 • чому присвячена робота, або характеристика об'єкту для тих, хто його жодного разу не бачив (уявіть, що це – те, чого викладач не знає);

 • що про цей об'єкт відомо, і що вдалося знайти;

 • наскільки питання вивчене.

Розділ розташований першим, але писати його слід останнім – коли решта матеріалу та зібрана і зверстана.
^

Розділ 1. Положення [об'єкту] в типологічній класифікації


Тут треба показати до якого типа (відділу), класу, порядку і т.д. відноситься об'єкт. Вказати його риси, властиві як представнику кожного з підрозділів і відмітні особливості. Слід також вказати, хто ще, окрім об'єкту, відноситься до кожного з підрозділів.

Наприклад. Родина Дроворубів відноситься до класу Пилялок з типу Роботяг. Як представників Роботяг, його характеризують руки, що ростуть з відповідного місця, як Пилялок – рухома поясниця. Відмітною ознакою родини Дроворубів є наявність хапальної кінцівки для утримання сокири.

Опис кожного підрозділу (типу, класу і т.д.) повинен бути даний окремим підрозділом в першому розділі.
^

Розділ 2. Структурно-рівнева організація [об'єкту]


У кожному окремому розділі слід вказати, які структури кожного рівня організації бионтного ряду представлені у об'єкту відповідно до конспекту лекцій, і дати їх опис з посиланням на джерело.

Кількість підрозділів розділу повинна відповідати кількості структурних рівнів бионтного ряду. Звичайно закономірності опису наступні:

 • на рівні організації об'єкту – опис зовнішньої будови, далі слідують розташовані нижче рівні, яких може бути менше п'яти;

 • на рівні багатоклітинному двошаровому – особливості внутрішніх органів тварин;

 • на рівні багатоклітинному одношаровому – особливості тканин;

 • на рівні еукаріотному – особливості клітин, в першу чергу – характерних тільки для об'єкту;

 • на рівні прокаріотному – особливості субклітинних структур;

 • на рівні макромолекулярному – характерні або особливі речовини, з яких складається, або які продукує об'єкт

Слід брати не описи, наприклад, клітин і тканин з підручників, а знайти в спеціальній літературі клітки і тканини, характерні для об'єкту.

Розділ 3. Роль [об'єкту] в системах геоценотического ряду

Таблиця 2.1

^ Компоненти геоценотического рядуСтруктурні
рівні ієрархії


Компоненти

неживі

живі

1

2

3

4

1

Біосфери

кісна речовина

жива речовина

2

Біоорбісу
(біогеографічної
області)


середовище биоорбиса

біота биоорбису

3

Біозони
(природного поясу)


середовище біозони

біота біозони

4

Ландшафтний

фундамент
ландшафту

біота ландшафту

5

Біогеоценотичний

біотоп

біоценоз

6

Популяції

абіотична
екологічна
ніша

особини одного вигляду

Відповідно до таблиці 2.1 проводиться і розбиття на підрозділи.
^

3.1. – Рівень біосфери


Показати і обґрунтувати роль в круговоротах у природі і роль в господарській діяльності людини.

3.2. – Рівень біоорбису


Проаналізувати загальне географічне розповсюдження.

3.3. – Рівень біозони


Показати пристосованість до певних типів клімату.
^

3.4. – Рівень ландшафту


Показати пристосованість до певних типів ландшафтів.

3.5. – Рівень біогеоценозу


Показати приуроченность до мікроклімату, типу і структури грунтів, солоності води, вологості повітря, певного температурного інтервалу.

Охарактеризувати природних ворогів і джерела їжі.
^

3.6. – Рівень популяції


Показати еволюційні зв'язки усередині об'єкту.

Заключення


Тут повинні бути підведені основні підсумки роботи, що передують висновкам.

Висновки


Висновки повинні бути оформлені у вигляді нумерованого списку і відображати зміст кожного розділу і підрозділу.

Це – найбільш вагома частина роботи, яку разом з введенням завжди читають при рецензуванні. Решта частин може і не читати – але тільки не ваші викладачі: не дочекаєтеся!
^

Список використаних джерел


Оформляється не у порядку алфавіту, а у порядку посилань на джерела в тексті.

Правила оформлення різні для різних випадків і джерел:

Официальные документы

Конституція України. – Харків: Рубікон, 1986. – 64 с.

Закон України "Про екологічну експертизу" // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – С. 54-98.

Монографии (1-3 автора)

Будыко М. И. Путешествие во времени: [Сб. эссе] / АН СССР. – М.: Наука, 1990. – 287 с.

Монографии (Четыре автора)

Биология: Учебник для вузов / Богоявленский Ю. К., Улиссова Т. Н., Яровая И. М., Ярыгин В. Н.; Под ред. В. Н. Ярыгина. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

Монографии (Пять и более авторов)

Экология города: Учебник. / Под ред. Ф.В. Стольберга; Г. А. Белявский, Е. Д. Брыгинец, Ю. И. Вергелес и др. – К.: Либра, 2000. – 485 с.

Коллективный автор

Развитие концепции структурных уровней в биологии. – М.: Наука, 1972. – 392 с.

Многотомные издания

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т.т. – Пер. с англ. – Москва: Мир, 1990.

Переводные издания

Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с.

Стандарты

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Стандарты, 1984. – 78 с.

Составные части книги, сборника, журнала

Станчинский В.В. Среда жизни и ее подразделения // Тр. сектора экологии Зоол.-Биол. ин-та при Харьков. ун-те. – 1933. – Т.1, вып.1: Проблемы биоценологии. – С. 38–56. Библиогр.: С. 55 (10 назв.).

Газетная статья

Грешневиков А. Н. "Как эколог, хочу предостеречь Вас…" //Зеленый мир. – 2001. – – № 5-6 (353-354).

Шеляг-Сосонко Ю., Межжерин С. Жизнь под знаком тотальной деградации. //Зеркало недели. – 2001. – №15 (339). – 14 апр.

Сведения, полученные из сети Internet

Biodiversity and Ecosystem Network. – http://straylight.tamu.edu/bene/bene.html. – обновлено 01.02.2001.

Монографии на иностранных языках

Clement, P. & Hathway, R. 1999. Thrushes. London: Christopher Helm. – 463 p.

Статьи в иностранных журналах

Van Riper III, C, van Riper, S. G., Goff, M. L. & Laird, M. 1986. The epizootiology and ecological significance of malaria in Hawaiian landbirds. Ecol. Monogr. 56: 327-344.

Статья в сборнике на иностранном языке

Vergeles, Yu., Banik, M., Atemasova, T. et al. 2001. Some results of 10 years monitoring waterfowl numbers in the city of Kharkiv, Ukraine. – P. 131. in: D. Gibbons, T. Szйp, W. Hagemeijer, R. Gregory, A. Bбldi & M. Blair, eds. 2001 Bird Numbers: Monitoring for nature conservation. Abstracts. 15th Conference of the EBCC, 26th-31st March, Nyнregyhбza.


Спочатку слід визначити, до якого типа джерела відноситься знайдений вами матеріал, а потім – описати його за відповідними правилами.

^ Не плутайте знаки «-» – риска і «–» – тире. Це – істотно. Знак «тире» ставиться натисненням «сірого мінуса» на малій клавіатурі при утриманні клавіші “Ctrl”.

Не поспішайте списувати до кожного знаку джерела з чужих списків літератури. Там можуть бути застосовані інші стандарти або взагалі нестандартні підходи (не кажучи про можливі помилки).

^

Розділ 3. Теми розрахунково-графічних робіт


У нижче приведеному переліку слід вибрати свій об'єкт – групу біонтів, у якої порядковий номер в списку співпадає з номером вашого студентського квитка (з номера беруться три останні цифри, з яких віднімається значення, яке назве викладач для усього потоку), і вставити її назву із списку на місце простору в квадратних дужках (показано стрілкою).
[ ]: положення в біологічній класифікації і в структурно-рівневій організації живих систем; внутрішня організація, роль в системах

 1. Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata)

 2. Відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta)

 3. Відділ жовто-зелені водорості (Xanthophyta)

 4. Відділ Зелені водорості (Chlorophyta)

 5. Відділ Червоні водорості (Rhodophyta)

 6. Тип Губки (Spongia)

 7. Родина Кленові

 8. Родина Колокольчикові

 9. Родина Конопльові

 10. Родина Кропив'яні

 11. Родина Кувшинкові

 12. Клас Війкові черв'яки (Turbellaria)

 13. Клас Саркодові (Sarcodina)

 14. Клас Споровиків (Sporozoa)

 15. Клас Сумчасті гриби (Ascomycetes)

 16. Родина Макові

 17. Родина Мальви

 18. Родина Маревні

 19. Родина Маслинові

 20. Родина Молочайні

 21. Родина Норічникові

 22. Родина Горіхові

 23. Родина Орхідні

 24. Родина Осокові

 25. Родина Пасльонові

 26. Родина Первоцвіті

 27. Родина Платанові

 28. Родина Рдестові

 29. Родина Розові, Підродина Розідні

 30. Родина Розові, Підродина Яблуневі

 31. Родина Ряскові

 32. Родина Ситникові

 33. Родина В'язові

 34. Родина В'юнкові (Березки)

 35. Родина Виноградні

 36. Родина Бурачникові

 37. Родина Буки

 38. Родина Боби, або Метеликові

 39. Клас Багатощетінкові (Polychaeta)

 40. Клас Моногенееї (Monogenea)

 41. Клас Комахи (Insecta)

 42. Клас Ооміцети (Oomycetes)

 43. Клас Папоротевидні (Polypodiophyta)

 44. Клас Павукоподібні (Arachnida)

 45. Клас Трематоди (Trematoda)

 46. Клас Хитрідіоміцети (Chytridiomycetes)

 47. Клас Хрящові риби (Chondrioichteis)

 48. Клас Шишконосні (Coniferopsida)

 49. Відділ Бурі водорості (Phaeophyta)

 50. Відділ Лишайники (Lichenophyta)

 51. Клас Головоногі (Cephalopoda)

 52. Клас Черевоногі (Gastropoda)

 53. Відділ Мохоподібні (Bryophyta)

 54. Відділ Пірофітові водорості (Pyrrophyta)

 55. Відділ Плауноподібні (Lycopodiophyta)

 56. Відділ Слизовики (Myxomycota)

 57. Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta)

 58. Відділ Евгленові водорості (Euglenophyta)

 59. Відділ – Ціанобактерії (Cyanobacteria)

 60. Родина Амарилісові

 61. Родина Ароїдні

 62. Родина Астрові

 63. Родина Березові

 64. Клас Багатоніжки (Myriapoda)

 65. Клас Ссавці (Mammalia)

 66. Родина Гарбузові

 67. Родина Гвоздичні

 68. Родина Геранієві

 69. Родина Гречані

 70. Родина Губоцвіті

 71. Родина Злакові

 72. Родина Лілейні

 73. Родина Липові

 74. Родина Жовтці

 75. Родина Магнолієві

 76. Клас П'явки (Hirudinea)

 77. Клас Плазуни (Reptilia)

 78. Клас Птахи (Aves)

 79. Клас Ракоподібні (Crustacea)

 80. Родина Зонтичні

 81. Родина Вербові

 82. Родина Кактусові

 83. Родина Камнеломкові

 84. Родина Капустяні

 85. Клас Малощетінкові (Oligochaeta)

 86. Клас Стьожкові черви (Cestoda)

 87. Клас Круглі черви (Nematoda)

 88. Клас Кісткові риби (Osteoichteis)

 89. Клас Інфузорії (Infusoria)

 90. Клас Зигоміцети (Zygomycetes)

 91. Клас Земноводні (Amphibia)

 92. Клас Джгутикові (Mastigophora, Flagellata)

 93. Клас Двостулкові (Bivalvia)

 94. Клас Базідіальні гриби (Basidiomycetes)^

Основні літературні джерела:


 1. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника: Систематика растений: Учебник для студентов вузов. – М.: Просвещение, 1975. – 608 с.

 2. Жизнь растений. – В 7 т.. – Гл. ред. Тахтаджян А. Л. – М.: Просвещение, 1975-1986.

 3. Жизнь животных. – В 7 т. – Гл. ред. Зенкевич Л. А. – М.: Просвещение, 1967-1971
^

[Зразок]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Родина Кактусові (Cactaceae): положення
в біологічній класифікації та в структурно-рівневій
організації живих систем; внутрішня організація,
роль в системах геоценотичного ряду


Розрахунково-графічна робота

з навчальної дисципліни «Загальна біологія»

студентки I курсу

Групи ЕООС-14

кафедри інженерної екології міст

Іванової Віри Дмитрівни

Викладач: О. Г. Шатровський

Харків – 200_
^

Розділ 4. Звітність про виконання роботи


Звітність про роботу проводиться у декілька етапів, для яких визначені відповідні терміни.

Етап 1 – 15 – листопада


Надати рукописний перелік джерел (літератури і веб-сайтів), зібраних для роботи, з вказівкою сторінок, на яких міститься інформація по об'єкту.

Список повинен бути оформлений за правилами бібліографічного опису, приведеними вище.
^

Етап 2 – 30 – листопада


Надати короткий зміст роботи на 1–2 сторінки: про що конкретно буде написано в кожному розділі, і звідки ця інформація одержана.
^

Етап 3 – 15 – грудня


Надати роботу у вигляді файлу.

Етап 4 – 20 – грудня


Надати роздруковану роботу.


Викладач вважає за доцільне попередити:
якщо з'ясується, що студент не виконував роботу самостійно, і не здатний відповісти на навідні питання про походження матеріалу і оформлення – робота не приймається до розгляду, і виставляється оцінка F – «незадовільно: необхідний повторний курс».^ Не намагайтеся «качати» текст з Інтернету – така робота не відповідає вимогам і не приймається.


Хто звернеться до платних помічників –

свою добру репутацію більше не відновить!

Навчальне видання

Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів 1 курсу денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


Укладач: Олександр Георгійович Шатровський


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2007, поз. 6 дод.


Підп. до друку 25.05.2007 Формат 60Ч80 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,6 Обл.-вид. арк. 0,7

Тираж 110 прим. Зам. № 

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconХарківська національна академія міського господарства біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів...
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «загальна біологія»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «біологія І екологія людини»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «загальна біологія»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „екологія”
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми...
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «біологія І екологія людини»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (ргр)
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв...
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" для студентів спеціальності 0401. 06 "Екологія, охорона
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”...
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 0401. 06 "Екологія, охорона
Методичні вказівки до виконання розрахун-ково-графічної роботи з курсу “Економіка природокористування” / укладач О. О. Рибалов. –...
Біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи iconХарківська національна академія міського господарства о. Г. Рудь методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи