Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка1/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Інститут природничо-географічної освіти та екології


Затверджено” “Рекомендовано”

на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту

НПУ імені М. П. Драгоманова природничо-географічної освіти та

протокол № від “__” _______2011 р. екології протокол №

Голова приймальної комісії від “____”__________2011 р.

_____________ Андрущенко В.П. Голова Вченої ради

_______________ Покась В. П.


Програма

вступного фахового випробування

з біології


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр” на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”


спеціальність 7.040102 „Біологія

8.040102 „Біологія


Київ - 2011


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Підготовка бакалавра біології у НПУ імені М.П. Драгоманова здійснюється відповідно з Галузевим стандартом вищої освіти (затверджено та надано чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2003 року, №576). Зміст підготовки бакалавра з біології реалізується в циклах: професійно-орієнтованої (професійної науково-предметної, професійно-педагогічної) та природничо-наукової предметної підготовки. До нормативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки: професійна науково-предметна підготовка входять навчальні дисципліни – ботаніка, зоологія, фізіологія рослин, мікробіологія з основами вірусології, ґрунтознавство, лікарські рослини, ентомологія, анатомія людини, фізіологія людини і тварин, вікова фізіологія та шкільна гігієна, порівняльна фізіологія, цитологія, гістологія з основами ембріології, біофізика, екологія, біогеографія; професійно-педагогічна підготовка – методика навчання біології.

В програмі комплексного кваліфікаційного екзамену з біології та методики навчання висвітлено обсяг знань, умінь і навичок з теоретичних основ та практичних курсів біологічних дисциплін і методики навчання біології, що впродовж чотирьох років навчання набув і якими повинен володіти бакалавр біології:

  • встановлювати закономірності біологічних явищ в природі, зазначати зв’язки між ними, виявляти спільне та відмінне з метою формування наукового світогляду;

  • характеризувати будову різних представників тварин і рослин;

  • давати визначення та тлумачення основних біологічних термінів, положень та закономірностей;

  • встановлювати залежність властивостей організмів від змін навколишнього середовища;

  • аналізувати основні біологічні процеси, що відбуваються в організмі;

  • розуміти взаємозв’язки анатомічної будови та відповідних функцій органів та систем в організмі людини;

  • поєднувати знання набуті під час вивчення еволюції органічного світу та філо- і онтогенетичних особливостей розвитку організму людини, щодо її анатомічної будови.

БОТАНІКА


МОРФОЛОГІЯ І АНАТОМІЯ РОСЛИН


Клітина і тканини рослинних організмів
^
Ботаніка як наука

Предмет і завдання ботаніки. Місце ботаніки в системі біологічних наук.

Короткий нарис історії ботаніки. Основні розділи ботаніки та перспективи їх розвитку. Вклад вітчизняних вчених у розвиток ботаніки.

Місце ботаніки в курсі біології загальноосвітніх навчальних закладів. Загальноосвітнє значення ботаніки.
^
Значення рослин в біосфері та в житті людини

Рослинний світ як складова частина біосфери Землі. Різноманітність рослин. Царства живого світу. Прокаріоти і еукаріоти.

Рівні морфологічної організації рослин.

Нижчі і вищі, таломні і пагонові рослини.

Загальні риси організації типової насінної рослини.

Автотрофні, гетеротрофні і симбіотрофні організми, їх роль в колообігу речовин і перетворенні енергії на Землі.

Космічна (планетарна) роль зелених рослин.

Значення рослин в житті людини. Принципи раціонального використання і охорони рослинного світу.
^
Загальна характеристика еукаріотної рослинної клітини

Історія вивчення клітинної будови рослин. Значення теорії клітинної будови організмів. Клітина як основний структурний і функціональний елемент тіла рослин.

Розвиток уявлень про клітину в зв’язку з удосконаленням методів вивчення. Мікроскопічна техніка. Світловий і електронний мікроскопи.

Загальна організація типової рослинної клітини: оболонка, протопласт, цитоплазма, органели, включення.

Відміни рослинної клітини від клітин тварин, грибів, прокаріотів. Зв’язок цих відмін з типом обміну речовин.

Різноманітність клітин рослинних організмів у зв’язку з їх спеціалізацією.

Цитоплазма

Хімічний склад і фізичні властивості цитоплазми.

Субмікроскопічна структура цитоплазми: гіалоплазма, гранулярні, фібрилярні, мембранні органели.

Будова і властивості біологічних мембран. Мембранна організація протопласту. Плазмалема і тонопласт.

Органели клітини, обмежені двома мембранами. Мітохондрії, їх будова і функції. Пластиди - специфічні органели рослинних клітин. Типи пластид: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти. Їх субмікроскопічна будова і функції. Первинний і вторинний крохмаль.

Онтогенез і взаємоперетворення пластид. Їх еволюційне походження.

Органели клітини, обмежені однією мембраною: ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, сферосоми, лізосоми. Їх будова і роль у життєдіяльності клітини. Значення автолітичних процесів у клітині.
^
Вакуолі і клітинний сік

Виникнення і будова вакуолей. Тонопласт.

Клітинний сік. Хімічний склад клітинного соку.

Осмотичні явища в клітині і їх значення в житті рослин.

Плазмоліз, деплазмоліз, тургор, всисна сила.

Різноманітність функцій вакуолей.

Взаємозв’язки мембранних структур протопласта.

^ Запасні речовини і ергастичні включення рослинної клітини

Поняття про запасні речовини і викиди рослинних клітин. Походження і функції включень.

Форми запасних речовин. Синтез крохмалю і формування крохмальних зерен. Місце крохмальних зерен в клітині і організмі рослини. Алейронові зерна і їх місце в клітині. Ліпідні краплі.

Інтенсивність накопичення запасних речовин залежно від екологічних умов.

Кристалічні включення, їх хімічний склад і топологія в тілі рослини.

Використання людиною запасних речовин рослинних клітин. Основні культурні рослини – джерела одержання крохмалю, цукрів, олії, білків, дубильних речовин, алкалоїдів тощо.

^ Ядро рослинної клітини. Фази розвитку рослинної клітини

Структура клітинного ядра: ядерна оболонка, нуклеоплазма, хроматин, ядерце.

Особливості хімічного складу ядра. Функції ядра. Три стани ядра: мітотичний, інтерфазний і робочий (метаболічний). Гаплоїдні і диплоїдні ядра.

Мітоз. Хромосоми і їх перетворення в мітотичному циклі.

Утворення і роль ахроматинового веретена. Фази мітозу.

Фрагмопласт і цитокінез. Утворення клітинної пластинки. Плазмодесменні канальці. Біологічне значення мітозу.

Мейоз. Гомологічні хромосоми і біваленти. Фази мейозу. Біологічне значення мейозу.

Ендомітоз і поліплоідія. Роль ендомітозу в спеціалізації рослинних клітин.

Фази розвитку рослинних клітин: ембріональна, росту, диференціації (спеціалізації), зрілості, старіння.

Симпластичний та інтрузивний ріст клітин. Формування міжклітинників та їх типи. Мацерація.

Поняття про омніпотентність клітин. Значення експериментів з культурами клітин і тканин.

^ Клітинна оболонка

Загальна характеристика та хімічний склад клітинної оболонки. Целюлоза як скелетна речовина. Її молекулярна організація. Речовини матриксу клітинної оболонки та їх властивості. Синтез і транспорт компонентів оболонки.

Біологічна роль клітинної оболонки. Рух речовин через оболонку. Апопласт.

Формування первинної оболонки при цитокінезі. Взаємозв’язок між клітинами рослинного організму. Плазмодесми, порові поля, симпласт.

Вторинне потовщення клітинної оболонки. Зміни її хімічного складу і фізичних властивостей: здерев’яніння (лігніфікація), відкладання суберину (cуберинізація), кутину (кутинізація), ослизнення, мінералізація. Біологічне значення цих процесів.

Господарське значення целюлози.

Вивчення будови та функцій рослинних клітин в шкільному курсі біології.

^ Виникнення і диференціація тканин – пристосування рослин до життя в різноманітних екологічних умовах наземного середовища. Меристеми.

Поняття про тканини та принципи їх класифікації. Паренхіма і прозенхіма. Первинні і вторинні тканини. Класифікація тканин за функціональними ознаками. Поліфункціональність однієї й тієї ж тканини. Прості і складні тканини.

Меристематичні (твірні) тканини; їх функції і локалізація у рослинному організмі. Класифікація меристем за походженням і локалізацією: апікальні, інтеркалярні, латеральні та раневі (травматичні) меристеми. Поняття про первинні і вторинні меристеми.

Цитологічна характеристика клітин різних меристем. Ініціальні клітини. Зональність верхівкових меристем. Напрями ділення клітин. Поняття про гістогени: протодерма, прокамбій, основна меристема.

^ Покривні тканини

Епідерма - первинна покривна тканина. Елементи, що входять до її складу.

Будова і функції основних клітин епідерми. Кутикула і восковий наліт, їх значення у підвищенні захисної функції епідерми.

Будова продихів та їх функції. Особливості цитологічної будови замикаючих клітин. Механізм роботи продихів.

Різноманітність будови та положення в епідермі продихів у різних екологічних груп рослин.

Трихоми, їх типи і функції. Емергенці.

Структура епідерми як систематична ознака рослин.

Перидерма - вторинна покривна тканина. Утворення перидерми, особливості її будови в зв’язку з виконанням захисної функції; біологічне значення.

Сочевичка і виповнююча тканина, їх функціонування залежно від пори року.

Кірка (ритідом), її утворення і значення в житті рослини.

Ризодерма (епіблема) - спеціалізована тканина кінчика молодого кореня. Формування, будова і діяльність ризодерми. Трихобласти і атрихобласти. Кореневі волоски, їх утворення, функціонування, тривалість життя.

Веламен як спеціалізована покривна і всисна тканина.

^ Механічні і провідні тканини

Механічні (арматурні) тканини. Основні типи механічних тканин.

Коленхіма, її будова і локалізація в стеблах і листках. Типи коленхіми та особливості її функціонування.

Склеренхіма. Особливості формування (росту) і будови волокон і склереїд. Деревні і луб’яні волокна, їх практичне значення. Цитологічна характеристика склеренхіми різних типів. Лігніфікація деревних волокон.

Закономірність розміщення механічних тканин в органах рослин. Співставлення робіт С.Швенденера і В.Ф.Роздорського по встановленню закономірностей і принципів розподілу механічних тканин в рослинних організмах. Основні положення архітектурної біоніки.

Провідні тканини. Загальна характеристика. Типи і функції провідних тканин. Загальні риси ксилеми і флоеми.

Ксилема. Її структурні елементи. Трахеальні (водопровідні) елементи: трахеїди і судини . Формування і функціонування трахеальних елементів. Уявлення про еволюцію трахеальних елементів.

Волокна ксилеми. Деревна паренхіма. Їх біологічне значення.

Флоема. Структурні елементи флоеми. Ситоподібні трубки і ситотоподібні клітини: їх онтогенез, специфіка будови і фунціонування. Флоемний білок. Ситоподібні пластинки і ситоподібні поля. Альбумінові клітини і клітини-супутники, їх будова і функції. Паренхіма і волокна флоеми.

Роль прокамбію і камбію в утворенні провідних тканин. Прото- і метаксилема, прото- і метафлоема, їх специфіка. Вторинна ксилема (деревина) і вторинна флоема (луб.)

Особливості будови флоеми і ксилеми хвойних.

Провідні пучки, їх типи і розміщення в тілі рослини.

Практичне значення деревини.

^ Основні і видільні тканини

Асиміляційні тканини. Їх будова, функції і розміщення в тілі рослин.

Запасаючі тканини. Загальна характеристика, особливості будови та запасання в них речовин. Реверсія напрямків транспорту речовин, які відкладаються в тканинах.

Аеренхіма. Будова аеренхіми. Міжклітинники, їх розвиток і функції. Вплив екологічних умов на їх розміщення в тілі рослин та особливості функціонування.

Видільні тканини. Загальна характеристика секреторних структур. Основні речовини-викиди.

Зовнішні видільні тканини: залозисті волоски, нектарники, гідатоди, травні залози комахоїдних рослин.

Внутрішні видільні тканини: ідіобласти, схизогенні і лізигенні видільні ходи та порожнини, смоляні канали, членисті і нечленисті молочники.

Господарське значення ергастичних речовин: ефірні олії, бальзами, смоли, каучук. Каучуконосні рослини.

Значення знань про будову рослинних тканин для формування наукового світогляду.


^ Будова вегетативних органів рослин


Корінь, його будова і функції

Визначення поняття корінь і його функції. Походження кореня. Зони молодого кореня. Кореневий чохлик, його будова і функціональне значення.

Верхівкове наростання кореня. Основна паренхіма і прокамбій. Утворення первинних постійних тканин кореня. Первинна кора і стела. Структура стели.

Особливості розміщення первинних провідних тканин. Ендодерма, її будова і функції. Пояски Каспарі. Роль перициклу у формуванні тканин центрального циліндра і бічних коренів.

Екзодерма, її функції і цитологічна характеристика.

Виникнення камбію і формування вторинних тканин кореня. Виникнення фелогену і його діяльність. Будова багаторічних коренів. “Линяння кореня”.

^ Кореневі системи і метаморфози коренів

Закладання і розвиток бічних коренів. Галуження коренів.

Морфологічна природа коренів в кореневих системах: головний, бічні, додаткові корені. Роль бічних коренів в житті багаторічних рослин.

Типи кореневих систем за способом утворення, морфологічними особливостями і розміщенням у ґрунті.

Залежність розвитку кореневих систем і розміщення коренів у ґрунті від екологічних умов. Вплив забруднення навколишнього середовища на ріст і розвиток кореневих систем. Практичні прийоми впливу на формування кореневих систем сільськогосподарських рослин.

Методи вивчення кореневих систем. Явища поновлення і відмирання коренів у кореневих системах. Відношення маси коренів до маси наземних органів у різних форм покритонасінних.

Диференціація і спеціалізація коренів у кореневих системах (ростові, всисні, ефемерні, провідні корені).

Метаморфози коренів. Запасальні корені. Коренеплоди і бульбокорені, їх морфологічна природа, анатомічна будова і використання людиною.

Мікориза і бактеріориза. Співжиття коренів з мікроорганізмами ґрунту. Формування і анатомічна будова бульбочок на коренях бобових. Бактероїдна тканина. Фіксація атмосферного азоту. Симбіотичний взаємозв’язок між бактероїдами бульбочок і вищою рослиною. Азотфіксуючі мікроорганізми на коренях рослин інших таксонів. Анатомічна зміна коренів при симбіозі і паразитизмі.

Повітряні і дихальні корені. Веламен. Ходульні корені і корені-підпорки. Контрактильні корені.

^ Пагін як єдина листкостеблова структура

Загальна характеристика пагона. Метамерність пагона.

Апекс пагона, його органоутворювальна діяльність.

Брунька. Закладання листків і бічних пагонів. Пластохрон.

Розгортання пагона з бруньки, роль інтеркалярних меристем.

Листкорозташування, його основні типи і закономірності. Діаграма і формула листкорозташування. Листкова мозаїка.

^ Листок – бічна складова пагона

Загальна характеристика листка. Морфологічна будова листка: пластинка, черешок, основа, прилистки, піхва, розтруб. Прості і складні листки.

Різноманітність форм листків. Жилкування. Листкові серії і формації листків. Гетерофілія і анізофілія.

Анатомічна будова зеленого листка. Мезофіл, епідерма, арматурна провідна система листка.

Особливості будови листка (хвої) хвойних на прикладі сосни.

Мінливість анатомічної структури листка залежно від екологічних умов. Вплив забруднення навколишнього середовища на будову і функціонування листка як органа фотосинтезу.

Онтогенез листка. Фази розвитку листка. Верхівковий, крайовий, вставний і поверхневий ріст листка.

Тривалість життя листків. Листопад, його механізм і значення.

^ Стебло - вісь пагона

Загальна морфологічна і анатомічна характеристика і основні функції стебла.

Особливості утворення і розміщення меристем в апексі пагона. Виникнення первинних тканин стебла. Первинна анатомічна будова міжвузлів стебла дводольних.

Зв’язок провідних тканин стебла і листків. Поняття про листкові сліди, лакуни і загальну структуру стели. Еволюційне ускладнення структури стели. Типи стел.

Первинне потовщення стебла і ріст посилення.

Перехід стебла до вторинної будови. Робота камбію. Загальні риси будови стебла з тривалим вторинним потовщенням.

Типи стебел за особливостями анатомічної будови: пучковий, непучковий, перехідний.

Анатомічна будова стебла дводольних трав’янистих рослин. Особливості елементів, що входять до складу стебла. Особливості розміщення провідних і механічних тканин. Перехід від пучкового до непучкового типу будови.

Анатомічна будова стебла деревних рослин. Будова деревини. Елементи, що входять до її складу. Наростання річних шарів деревини. Дендрохронологія. Особливості будови деревини голонасінних.

Паренхіма деревини , її роль. Первинні і вторинні серцевинні промені.

Тривалість функціонування деревини. Хімічні і цитологічні зміни у складі деревини. Тили і закупорка провідних елементів. Лігніфікація.

Примітивні та еволюційно просунуті ознаки в структурі деревини.

Властивості деревини різних видів деревних рослин. Ядрові і сліподеревні рослини. Стійкість проти розкладання мікроорганізмами, технічна міцність, текстура, тощо. Господарське значення деревини.

Будова лубу деревних рослин. Елементи твердого і м’якого лубу. Особливості будови паренхімних серцевинних променів. Наростання і відмирання тканин лубу. Утворення кірки, її значення для рослини і для людини.

Анатомічна будова стебла однодольних. Потовщення стебла однодольних деревоподібних рослин.

^ Вплив екологічних умов і забруднення середовища на будову і функціонування стебла. Наростання і галуження пагонів. Утворення системи пагонів

Типи бруньок за положенням і способом виникнення. Додаткові і сплячі бруньки. Бруньки відновлення.

Різноманітність пагонів за функціями, довжиною міжвузлів, напрямом росту, положенням у просторі, способом виникнення. Пагони відновлення. “Іванові “ пагони, річні та елементарні пагони. Ортотропні і плагіотропні пагони. Пагони рослин-ліан. Зміна форм росту одного й того ж пагона. Роль різних типів пагонів в житті рослин.

Галуження пагонів. Інтенсивність галуження. Акротонія, мезотонія, базитонія. Кущіння, як одна з форм галуження. Його біологічне і практичне значення.

Типи галуження: дихотомічне, моноподіальне, симподіальне.

Моноподіальне наростання пагонів. Формування центральної осі і бічних пагонів.

Симподіальне наростання пагонів. Формування стовбура і крони у дерев. Формування кущів. Симподіальне наростання пагонів багаторічних трав’янистих рослин.

Біологічне і господарське значення симподіального наростання і галуження. Біологічні основи формування крон плодових і декоративних рослин.

^ Спеціалізація і метаморфози пагонів

Підземні видозміни пагонів: кореневища, столони і бульби, цибулини і бульбоцибулини. Каудекс, його біологічна роль. Поняття про партикуляцію.

Надземні спеціалізовані пагони: вуса (батоги, столони), пагони листкових і стеблових сукулентів, кладодії, філокладії, філодії, колючки, вусики.

Функції і біологічне значення метаморфізованих пагонів і їх частин. Явище конвергенції у метаморфізованих рослин. Процес метаморфозу в онтогенезі і в філогенезі рослин.

Практичне значення метаморфізованих пагонів. Біологічне обгрунтування деяких агротехнічних заходів (підгортання картоплі, обрізування вусів у суниці тощо). Вегетативне розмноження рослин метаморфізованими пагонами.

^ Суцвіття як спеціалізована система пагонів

Найважливіші морфологічні ознаки суцвіть: наявність і характер листків, порядок галуження осей, спосіб наростання осей, поведінка апікальної меристеми. Положення суцвіття в пагоновій системі рослини. Поняття про зони відновлення, гальмування, збагачення та пагони повторення (паракладії).

Класифікація суцвіть. Принципи і підходи до морфологічної класифікації суцвіть. Класифікація суцвіть за описовими ознаками – способом наростання осей і ступенем їх розгалуження. Ботриоїдні (моноподіальні) і цимоїдні (симподіальні) суцвіття. Тирсоїдні суцвіття. Типологічний підхід до аналізу суцвіть. Суцвіття закриті (монотелічні) і відкриті (політелічні).

Прості суцвіття: китиця, щиток, зонтик, колос, початок, головка, кошик.

Складні суцвіття: подвійна китиця, складний зонтик, волоть. Цимоїди: монохазій, дихазій, плейохазій. Тирси з черговим і супротивним розташуванням елементарних суцвіть.

Екологічні типи та еволюція суцвіть.

Біологічне і господарське значення суцвіть.


^ Відтворення і розмноження рослин


Загальні відомості про відтворення і розмноження рослин. Вегетативне розмноження

Відтворення і розмноження. Варіанти утворення нащадків у рослин. Нестатеве і статеве розмноження, їх біологічне значення.

Вегетативне розмноження. Загальна характеристика. Поняття про регенерацію у рослин. Партикуляція. Поняття про клон.

Способи природного вегетативного розмноження. Його спеціалізовані органи: виводкові бруньки, столони, бульби, цибулини, тощо.

Штучне вегетативне розмноження. Його біологічні основи і значення в сільському господарстві та квітництві. Органи рослин, які використовуються людиною для штучного вегетативного розмноження. Живцювання і щеплення в садівництві і квітництві.

Клональне мікророзмноження рослин.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи