Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка11/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

^ Тканини

Епітеліальна тканина.

Загальні ознаки. Морфологічна класифікація епітеліїв.3в’язок епітелію і сполучної тканини в процесі диференціювання. Базальна мембрана.

Багатошаровий плоский зроговілий і незроговілий. Одношаровий багаторядний миготливий, перехідний, одношаровий плоский, кубічний, циліндричний, слизовий епітелій. Залозистий епітелій. класифікація залоз. Будова секреторної клітини. Типи виведення секрету. Морфологічна характеристика екзокринних залоз. Ендокринні залози та їх значення.

Мезенхіма та її похідні.

Поняття внутрішнього середовища. Походження і загальна характеристика тканин внутрішнього середовища. Класифікація. Кров і лімфа. Поняття "системи крові". Плазма й формені елементи.

Сполучна тканина.

Класифікація: волокнисті та спеціальні. Волокниста сполучна тканина: пухка і щільна. Пухка. Будова і функції клітин пухкої сполучної тканини: фібробластів, гістіоцитів макрофагів, тучних клітин /лаброцитів/, жирових /ліпоцитів/, пігментних /хроматофорів/. Склад міжклітинної речовини: аморфна речовина. Утворення міжклітинної речовини. Щільна сполучна тканина дооформлена та оформлена /сухожилки, зв’язки/. Сполучні тканини з спеціальними властивостями: ретикулярна, жирова, пігментна. Хрящові тканини. Загальна характеристика. Основні види клітин: хондробласти, хондроцити. Функції. Структура та хімічний склад міжклітинно-речовини хрящової тканини. Різновиди хрящової тканини: гіаліновий, еластичний, волокнистий хрящі.

М’язеві тканини.

Загальна характеристика. Класифікація: поперечносмугаста, серцева, гладка. Поперечносмугаста. Скелетні м’язи. Сполучнотканинний компонент м’язів. Структура волокна: сарколема, ядра, посмугованість, міофібрили, саркомери. Ультраструктура саркомера.

Нервова тканина.

Загальна характеристика, її організація. Структура нервової клітини /нейроцита/. Морфологічна і функціональна класифікація нейроцитів. Класифікація відростків. Структура аксонів і дендритів. Нейроендокринні клітини. їх локалізація .Класифікація нейроглії. Олігодендроглія. Типи олігодендроцитів. Їх функції .Характеристика мікроглії. Розвиток нервової тканини. Регенерація периферичних нервів.


Рекомендована література

Основна:

1. Гистология с основами эмбриологии / Н. А. Мануилова. – М.: Просвещение, 1981. – 287 с.

2. Гистология / Ю. А. Афанасьев, Н. А. Юрина, Г. Ф. Котовский и др. – 5-е изд. – М: Медицина, 2002. – 744 с.

3. Руководство по гистологии (частная гистология органам и тканей) / Под ред. И. Г. Акмаева, В. Л. Быкова, О. В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербур: СпецЛит, 2001. – 735 с.

4. Гістологія людини / Ю. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. Чайківський. – Київ: “Книга плюс”, 2003. – 593 с.

5. Гистология с основами эмбриологии / Ю. П. Антипчук. – М.: Просвещение, 1983. – 239 с.

Додаткова:

1. Атлас по гистологии и эмбриологии / И. В. Алмазов, Л. С. Сутулов. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.

2. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас. Учебное пособие / О. В. Волкова, Ю. К. Елецкий, Т. К. Дубовая и др. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.

3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии / С. Л. Кузнецов, Н. А. Мушканбаров, В. Л. Горячкина. – М.: Мед.инф. агенство, 2002. – 374 с.


БІОФІЗИКА


Термодинаміка біологічних процесів


Термодинамічні системи, термодинамічні процеси.

Калориметрія. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Термодинаміка незворотних процесів. Закони ентропії у відкритих процесах. Основні положення лінійної не зрівноваженої термодинаміки. Лінійна термодинаміка незворотних процесів. Біфуркація в дисипативні процеси.

Молекулярна біофізика.

Конформація макромолекул. Сили, що стабілізують просторову структуру молекул. Водневі зв’язки. Гідрофобні взаємодії і структура води. В’Язкість розчинів макромолекул. Дифузія макромолекул. Взаємодія між макромолекулами в розчинах. Біофізика білків. Структура білків. Вторинна і третинна структура білків.

Біофізика клітинних процесів.

Мікроскопічне дослідження клітини. Прокаріотичні клітини. Еукаріотичні клітини. Синтез білків в клітинах. Клітинні мембрани. Динаміка липідів в мембранах. Мембранні білки. Рідинно-мозаїчна структура мембран. Мембранний транспорт. Іонна проникність клітинних мембран. Мембранний потенціал. Пасивний потік іонів через клітинну мембрану. Активний транспорт. Ендоцитоз і ектоцитоз. Моделювання іонної проникності мембран. Електрична збудливість мембран. Механізми міжклітинних взаємодій. Щілинні з’єднання. Хімічні синапси. Передача сигналів від рецепторів плазматичної мембрани всередину клітини.

Біофізика скоротливих процесів.

Будова і функції скоротливих волокон. Взаємодія між збудженням і скороченням. Саркоплазматичний ретикулюм.

Механізм м’язевого скорочення. Механізм скорочення серцевого м’яза.

^ Модуль 2. Фотобіологічні процеси.

Біофізика фотобіологічних процесів.

Типи фітобіологічних процесів. Пігменти біологічних систем. Загальні закономірності біологічних процесів. Закони фотохімії.

Дія ультрафіолетових променів на біологічні системи.

Характеристика ультрафіолетових променів. Фотохімічні реакції викликані ультрафіолетовими променями. Фотоінактивація біологічних систем. Фотореактивація. Фотозахист. Фотосинтибілізація.

Біологічна дія іонізуючого опромінення.

Природа іонізуючої реакції. Рентгенівські промені, синхротронні промені, бета-частинки, нейтрони. Дози іонізуючого опромінення. Дозиметрія. Дія іонізуючого опромінення на молекули. Радіоліз води. Дія радіації на нуклеїнові кислоти, білки і ліпіди. Радіаційно хімічні процеси в складних системах. Критерії радіобіологічних ефектів. Принцип кількісної радіобіології. Лінійно-квадратична функція виживання. Кисневий ефект в радіобіологічних явищах. Сублетальні і летальні дози. Прямі і непрямі ефекти опромінення клітин. Модифікація радіобіологічних ефектів. Відновлення клітин після променевого враження. Репарація ДНК і клітин.

Біофізика складних систем.

Передача інформації в сенсорних системах. Основні поняття теорії інформації. Загальні принципи функціонування сенсорних систем. Трансформація подразнення в рецепторах. Механорецептори. Хеморецептори. Управління руховою функцією організму. Скелетний м’яз як саморегулююча система. Рецепторний апарат м’язів. Скелетний м’яз як ефектоp. Механізми саморегуляції м’язу.


Рекомендована література

Основна:

1. А. К. Посудін. Біофізика. – К., 2002. – 560 с.

2. Біофізика. / П. Г. Костюк та ін. – К.: Оберіг, 2001. – 490 с.

3. Біофізика. / П. Г. Костюк та ін. – К.: Вища школа, 1988. – 489 с.

4. Биофизика / Ю. А. Владимиров и др. – М.: Медицина, 1988. – 272 с.

Додаткова:

1. Гродзинський Д. М. Біофізика рослин. – К.: Наукова думка, 1972. – 124 с.

2. Давид Р. Введение в биофизику. – М.: Мир, 1982. – 200 с.

3. Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных. – М.: Высшая школа, 1984. – 375 с.

4. Вепенаков А. Д., Марахова Н. Н. Транспорт ионов в клетке. – Л.: Наука, 1986. – 291 с.


ВАЛЕОЛОГІЯ


Людина та її здоров’я


Вступ. Валеологія як наука про здоров’я людини. Проблема здоров’я сучасної людини та шляхи її вирішення.

Валеологія як комплексна наукова дисципліна про здоров’я людини. Місце валеології серед природничих наук та наук про здоров’я людини. Здоров’я як ключова категорія валеології. Поняття “здоров’я”, його інтегративний зміст. Здоров’я як практична і філософська проблема. Критерії здоров’я. Поняття “хвороба”, її інтегративний зміст. “Третій стан” організму людини. Здоров’я і хвороба, основні фактори, що впливають на здоров’я. Предмет, методи та завдання валеології.

Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я, його відновлення і збереження від стародавніх часів до сьогодення в контексті розвитку суспільства, науки і культури. Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток валеологічної науки. Роль валеології у формуванні генофонду покоління. Проблеми курсу шкільної валеології.

Валеологічний потенціал організму людини.

Принцип функціональної надмірності організму людини. Приклади фізичних, функціональних, інтелектуальних та психічних можливостей людини.

Тривалість життя людини. Життя як надскладне утворення специфічної природи. Людське життя, його сенс. Життя і смерть як проблема буття і філософська проблема.

Поняття про геронтологію як науку. Загальні відомості про довголіття. Критерії біологічного віку.

Фізіологічні і психологічні механізми процесу старіння. Зміни функціональної діяльності систем організму (серцево-судинної, нервової, гуморальної, кровоносної, дихальної, травної, опорно-рухової) у процесі старіння. Продовження життя в експерименті. Можливості і перспективи збільшення тривалості життя.

Сучасні оздоровчі системи. Стратегія і тактика побудови індивідуальної оздоровчої програми.

Вірусологія. Види вірусів та їх структура.

Вірусологія як наука. Етапи виникнення та становлення цієї науки. Внесок видатних вчених вірусологів, імунологів в її розвиток. Епідемії та пандемії. Зв’язок між періодизацією біологічних ритмів та виникненням інфекційних захворювань. Основна класифікація вірусів за їх структурою.

ДНК та РНК- вміщуючі віруси. Бактеріофаги. Їх загальна структура та фізіологічне значення. Основні інфекційні захворювання, їх профілактика та збудники. Вплив екологічного стану та спалахи інфекційних захворювань.

СНІД. Вірус ВІЛ та його дія на організм.

Ретровіруси. Їх дія на клітини. СНІД. Виникнення цього захворювання. Інкубаційний період. Перші симптоми та профілактика. Вірус СНІДу – ВІЛ. Його дія на Т-лімфоцити. Стадії протікання цієї хвороби.

Харчування і здоров’я. Оздоровче харчування і здоров’я. Оздоровче харчування та його значення.

Зумовленість здоров”я формуванням, функціонуванням і розвитком людського організму, процесами обміну речовин та культурою харчування.

Фізіологічна роль харчування. Проблема харчування у минулому і теперішньому. Харчування сучасної людини.

Характеристика основних продуктів харчування. Вплив на організм рафінованих продуктів: цукру, солі, тваринних та рослинних жирів, білків. Потреба організму в “живій” їжі, вітамінах, мікроелементах, клітковині. Роль води у життєзабезпеченні організму.

Основи раціонального харчування. Режим збалансованого раціонального харчування (норма, періодичність, добовий розподіл споживання речовин, їх калорійність).

Поняття про оздоровче та лікувальне харчування. Вегетаріанство як система харчування. Дієтологія як прикладна наука. Індивідуальні та вікові особливості харчування. Вегетаріанство як система харчування. Дієтологія як прикладна наука. Індивідуальні та вікові особливості харчування. Догляд за зубами. Основні захворювання органів травлення та заходи щодо їх профілактики.

Національні традиції харчування. Сучасні теорії харчування, їх оздоровча ефективність.


^ Природні умови здоров’я


Екологія і здоров’я людини.

Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини. Екологічні аспекти здоров’я і хвороб людини.

Чинники техногенного забруднення довкілля (зменшення товщини озонового шару, іонізуюча радіація, важкі метали, токсичні хімічні речовини та ксенобіотики тощо). Вплив антропічних порушень біосфери Землі на здоров’я людини. Небезпека екологічних катастроф для існування людства.

Екологічні особливості України та регіону проживання школярів. Основні джерела антропічного забруднення навколишнього середовища в Україні. Особливості поведінки і правила проживання людей на екологічно забруднених територіях.

Шляхи запобігання загрози екологічної катастрофи (розвиток замкнених екологічних циклів, регіональне природокористування, рекреація природних явищ, створення природних заповідних зон, тощо).

Адаптивна, реактивна і резистентна здатність організму людини як фізіологічний механізм і як умова виживання в процесі зростання дії факторів екологічного забруднення. Поняття про гомеостаз. Заходи самодопомоги і самозахисту при екологічних аваріях і катастрофах. Методи очищення власного організму від токсичних речовин.

Алергія. Алергени. Класифікація алергенів та дія на організм.

Алергія, її вплив на стан організму людини. Алергени. Їх загальна класифікація (побутові, хімічні та інші). Вплив різних алергенів на організм людини.


^ Соціально-психологічне здоров’я


Особливості сучасного стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення.

Особливості життя, його цінність, неповторність, спосіб людського життя. Проблеми здоров’я у сучасному суспільстві: індивідуальний , груповий і суспільний рівні. Детермінанти стану здоров’я дітей та дорослих. Зумовленість здоров’я громадян України географічним, кліматичним і біологічним середовищем. Врахування національного менталітету у формуванні культури здоров’я сучасного українця.

Поняття здорового способу життя, його складові. Формування здорового способу життя на основі традицій та культурної спадщини українського народу.

Здоров’я сучасного школяра. Мотивація здорового способу життя як соціальна і педагогічна проблема, шляхи її вирішення. Роль учителя у формуванні уявлень про культуру здоров’я кожного громадянина України як основи оздоровлення суспільства в цілому.

Соціальні умови та здоров’я.

Суспільні складові довкілля як чинник формування та збереження здоров”я людей. Людина як біосоціальна істота. Особливості здоров”я людини на різних етапах історичного розвитку суспільства. По пластичний характер адаптації людини як фактор виживання і збереження здоров”я в процесі біосоціальної еволюції.

Компоненти української державної системи охорони здоров’я.

Людина серед людей. Соціально-етичні особливості здоров’я людини. Проблема сумісності людини і соціального оточення.

Зумовленість стану здоров’я рівнем і характером розвитку виробництва, сфери соціальної життєдіяльності, соціальної структури і соціального захисту. Міжособистісні відносини на виробництві як фактор, що обумовлює відчуття соціального комфорту, самопочуття людини у робочому колективі.

Прояви девіантної поведінки (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суіцидні вияви), їх соціальні корені та вплив на здоров’я людини і суспільства. Психолого-педагогічні, біологічні і соціальні аспекти подолання залежності від алкоголю, наркотичних речовин. Оздоровлення через пошук сенсу життя

Духовний світ людини – її здоров’я.

Духовні основи здорового способу життя. Поняття добра і зла. Гармонія людського життя. Духовні закони. Світські духовні вчення.

Загальнолюдські моральні цінності і норми. Умови формування волі, розуму, почуттів як складових компонентів духовного здоров’я.

Взаємозв’язок духовної культури у суспільстві (освіта, наука, мистецтво, релігія, мораль) і здоров”я людини.

Особливості формування світогляду як валеологічна проблема. Взаємозалежність між духовним життям і фізичним здоров’ям людини. Розвиток самосвідомості людини і здоровий спосіб життя.

Саногенний аспект релігійного змістоутворення. Найголовніші заходи збереження здоров’я в релігійній практиці. Проблема здоров’я в релігійно-містичних вченнях. Негативні впливи релігії на здоров”я людини.

Морально-етичні цінності українського фольклору (народні пісні, загадки, прислів’я, казки тощо). Сила духу та фізична досконалість – здобутки українського козацтва (Д. Яворницький, Б. Цимбалістий та ін.)

Валеологічні традиції української родини: ідеали, звичаї. Духовний розвиток дитини. Сім’я як фактор дотримування духовного, психічного і фізичного здоров”я.

Дотримання моральних норм, як необхідна умова здорового способу життя. Роль вчителя у засвоєнні дитиною загальнолюдських духовних цінностей.

Основи психічного здоров’я. Стрес. Адаптаційний Г. Сельє. Психічне здоров’я як складова досконалого здоров’я людини.

Поняття психічного здоров”я і проблеми його комплексного вивчення. Фізіологічні основи психічної діяльності. Взаємовплив біологічного і соціального у психічному розвитку індивіду. Найважливіші риси і критерії оцінки психічного здоров”я особистості.

Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР: інтенсифікація виробництва, гіподинамія, величезний потік інформації, дезакралізація тощо. Поняття про стрес. Фізіологічна основа стресу як адаптивної реакції. Види стресів. Адаптаційний синдром Г. Сельє. Механізми впливу емоцій людини на її органічні процеси. Емоційні фактори хвороби. Дистреси: загальна характеристика. Організуюча роль психіки у подоланні дистресів та емоційних криз, їх запобігання та відновлення тілесних функцій. Саморегуляція, її види та аспекти. Структура саморегуляційної діяльності. Роль загальнозміцнюючих заходів у формування психічного здоров”я.

Психічна взаємодія між людьми. Діяльність, міжособистісні відносини, спілкування, соціальне схвалення або осудження і психічне здоров”я особистості. Позитивне мислення як шлях подолання негативних вербальних установок і формування позитивних.

Роль вчителя у створенні поведінкової стратегії учня на збереження його психічного здоров’я.

Хронобіологія. Біоритми. Їх класифікація та функціональне значення. Десинхроніозм. Методи вирахування тріад циклів людини.

Загальне поняття хронобіології та біоритмів. Біоритми як фізіологічні процеси які повторюються через певний проміжок часу. Види біоритмів. Циклічні та ациклічні, адаптивні та не адаптивні біоритми. Відмінні риси та характерні ознаки. Сезонні, добові, тижневі біоритми. Поняття біологічного годинника, його значення. Зв’язок між біоритмами та періодичним проявом інфекційних захворювань. Оздоровчий відпочинок, його правила.

Практичні методи формування, збереження і відновлення фізичного здоров’я, контроль основних його показників з метою здійснення моніторингу здоров’я.


Рекомендована література

Основна:

1. Апанасенко Г. Л. Валеологія як наука // Валеологія. – 1998. – № 1. – С. 4-9.

2. Бобрицька В. І. Валеологія в системі наук про здоров’я людини. // Четверті каришинські читання: Всеукр. міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава, 1999. – С. 28-30.

3. Бойченко Т. Є. Валеологічна освіта в Україні: особливості, проблеми, формування // Валеологія. – 1998. – № 1. – С. 25-27.

4. Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: навч. посібник. – К., 1999. – 224 с.

5. Горащук В. П. Валеологія: Підручник для 10-11 класів середньої загальноосвтньої школи. – К., 1999. – 144 с.

6. Державний стандарт курсу “Валеологія” //”Освіта України”. – 1998. – № 26-27 липня.

7. Царенко А. В., Яцук Т. Ф. Валеологія: Підр. для 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К., 1999 – 136 с.

8. Биологические ритмы: В 2-х т. / Под редакцией Ю. Ашоффа. – М., 1988. – С. 262-410.

9. Куприянович Л. И. Биоритмы и сон. – М., 1998. – 119 с.

10. Околітенко Н. Ритми, що пронизують буття // Людина і світ, 1997. – № 2. – С. 19-24.

11. Чумаков Б. Н. Валеология: Курс лекцій. – М.: Педагогичекое общество Россия, 2002. – 407 с.

12. Билич Г. Л., Назарова Л. В. Основы валеоглогии. – СПБ., 2000. – 558 с.

13. Грибан В. Г. Валеологія. – К., 2005. – 256 с.

Додаткова:

1. Антонов В. Б. Антропогенные экологические болезни // Клин. Медицина. – 1998. – № 3. – С. 15-19.

2. Новиков Р. А., Жирицкий А. К. и др. Глобальная экологическая проблема. – М., 1997. – 206 с.

3. Павлов А. В., Романенко Н. А., Хижняк Н. И. Биологическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. – К., 1997. – 323 с.

4. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров”я людини та екологія. – К., 1997. – 232 с.

5. Картенко О. П., Бикова Т. Л. Як зберегти себе від зайвої ваги // Проблемы питания и здоровье. – 1998. – № 1. – С. 35-37.

6. Покровский А. А. Беседы о питании. – М., 1997. – 286 с.

7. Шелтон Г. Правильное питание. “Ортрофия”. – М.,1998. – 69 с.

8. Шелтон Г. Правильное сочетание пищевых продуктов. – СПб., 1998. – 55 с.

9. Панкратов В. Н. Саморегуляция психического здоровья. – М.: Издательство института психотерапии, 2001. – 338 с.


АНТРОПОЛОГІЯ


Походження людини

Основні етапи еволюції хребетних.

Сучасне уявлення про походження ссавців. Вихід хребетних на сушу та його еволюційні та екологічні наслідки. Людина та основний біогенетичний закон.

Концепції походження людини.

Ортодоксальна концепція Ч. Дарвіна. Теорія Поршнева. Десмонд Морріс та його “безволоса мавпа”. Водні примати Елістера Харді та “водна гіпотеза” Яна Ліндблада.


^ Особливості біології людини.


Морфо-фізіологічні та генетичні особливості людини.

Риси схожості та відмінності людей та звіроподібних приматів. Їх причини та біологічне значення. Особливості та механізми передачі спадкової інформації. Конваріантна редуплікація, її позитивні та негативні наслідки.

Людина та середовище її існування.

Вимоги людини до довкілля. Еволюція взаємовідносин в системі людина-людство-довкілля. Екологічна культура та екологічна самосвідомість.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи