Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка15/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

^ Система організаційних форм та контролю навчання біології.
Позаурочна та позакласна робота з біологіїФорми навчання біології.

Поняття “форми навчальних занять” та “форми навчальної діяльності учнів”. Різноманітність організаційних форм навчання в сучасній школі.

Урок – основна форма навчання біології. Основні вимоги до сучасного уроку біології. Типологія уроків. Макро- і мікроструктура уроку. Система уроків з теми: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь і навичок; урок застосування умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки, оцінювання та корекції знань; комбінований урок. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці: фронтальна, групова, колективна, індивідуальна. Розвиток активності і самостійності учнів у процесі навчання біології. Види пізнавальної діяльності, диференціація навчання. Підготовка вчителя до уроку. Перспективне, тематичне і поурочне планування. Аналіз, самоаналіз і самооцінка уроку. Схема аналізу уроку. Шляхи підвищення ефективності уроку.

Навчально-практичні заняття з біології. Сутність, функції та класифікація навчально-практичних занять. Особливості методики проведення навчально-практичних занять. Лекції і семінари як форми навчання біології. Особливості організації та проведення лекцій та семінарів з біології. Дидактичні ігри (рольові, ділові) з біології, їх місце в системі форм навчальних занять. Екскурсія як форма навчання біології. Значення екскурсії у системі навчання біології. Зміст, організація і методика проведення екскурсій. Прийоми керівництва самостійною роботою учнів на екскурсії.

Особливості нових технологій навчання (проблемне, модульне, розвивальне, особистісно-орієнтоване, мультимедійне, дистанційне тощо).

Вибір вчителем біології форм навчальних занять та їх оптимальне поєднання.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Контроль (перевірка, оцінка і облік) навчальних досягнень учнів – складові діагностування процесу навчання біології. Функції контролю: контролююча, освітня, діагностична, стимулююча, прогностична, управлінська, розвивальна, виховна. Види контролю: за місцем застосування у навчальному процесі (попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий); за формами організації (фронтальний, груповий, індивідуальний); самоконтроль. Екзамен як завершальний вид контролю учнів з біології.

Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з біології. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: попереднє, поточне, тематичне, підсумкове. Рівні навчальних досягнень учнів з біології, їх характеристика. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів з біології. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.

Позаурочна та позакласна робота з біології.

Позаурочна робота. Зміст і форми позаурочної роботи з біології. Домашні роботи учнів з біології. Диференціація домашніх завдань. Організація позаурочної роботи в куточку живої природи, на навчально-дослідній земельній ділянці, в природі. Методика проведення фенологічних спостережень. Виконання літніх завдань. Читання науково-популярної літератури. Реферування та конспектування літератури, підготовка доповідей тощо.

^ Позакласна робота. Система форм і видів позакласної роботи з біології. Гуртки юних натуралістів. Дослідницька робота юннатів у куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, у природі, вдома. Мала академія наук (МАН). Організація і методи проведення тематичних біологічних вечорів, олімпіад юних біологів, виставок тощо. Масові натуралістичні заходи: “День лісу”, “День птахів”, “Свято врожаю”, “День здоров’я” тощо. Методика проведення тематичних тижнів. Проведення заходів щодо охорони рослин і тварин, озеленення школи, мікрорайону тощо. Організація і проведення шкільних експедицій. Праця учнів у виробничих об’єднаннях, в шкільних лісництвах тощо.

Факультативні заняття з біології.

Факультативні заняття – одна з форм диференційованого навчання за інтересами учнів. Завдання і зміст факультативних курсів з біології у середній загальноосвітній школі. Особливості проведення факультативних занять у школі. Аналіз програм факультативів з біології і програм з поглибленого вивчення біології. Значення поглибленого вивчення біології для всебічного розвитку особистості та профорієнтаційної спрямованості школярів.


^ Матеріальна база навчання біології. Особливості викладання біології в інших
навчальних закладах. Система самоосвіти вчителя біологіїМатеріальна база навчання біології.

Значення і загальна характеристика матеріальної бази навчання біології.

^ Кабінет біології. Вимоги до приміщення біологічного кабінету і до окремих видів навчального обладнання. Клас-лабораторія, препараторська кімната. Обладнання кабінету біології (меблі, технічні засоби навчання, наочні посібники, лабораторно-екскурсійне обладнання) та санітарно-гігієнічні вимоги до нього. Розміщення і зберігання наочних засобів навчання в кабінеті біології. Складання каталогу наочних засобів навчання. Виготовлення саморобних навчальних посібників з природного і штучного матеріалу. Навчально-методичний комплекс (НМК) з біології. Наукова організація праці вчителя біології.

^ Куточок живої природи як одна із складових матеріальної бази навчання біології. Організація і обладнання куточка живої природи. Підбір рослин і тварин, їх розміщення. Паспортизація рослин куточка живої природи. Організація догляду за рослинами і тваринами. Значення куточка живої природи для проведення занять, озеленення класів і школи.

^ Навчально-дослідна земельна ділянка. Типове положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів (від 1 листопада 1995 р.). Педагогічні вимоги до організації навчально-дослідної земельної ділянки та роботи на ній. Структура навчально-дослідної земельної ділянки. Планування території відділків навчально-дослідної земельної ділянки: польових, овочевих, плодово-ягідних культур; квітково-декоративного; колекційного; селекційно-генетичного; зоолого-тваринницького; дендрологічного; виробничого. Структура відділків. Захищений ґрунт (теплиця, парники, розсадники).

Основні напрямки діяльності учнів на навчально-дослідній земельній ділянці. Зміст та організація дослідницької роботи учнів. Особливості проведення навчально-практичних занять на навчально-дослідній земельній ділянці. Використання результатів діяльності учнів у навчально-виховному процесі з біології. Обладнання та інвентар навчально-дослідної земельної ділянки.

Особливості викладання біології в інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

Специфіка змісту, організаційних форм і методів навчання біології у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах та в інших типах загальноосвітніх навчальних закладів. Особливості методики вивчення біології у профільних класах.

Система роботи вчителя біології у вечірніх (змінних) школах, у класах (групах) з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

Особливості викладання біології у професійно-технічних закладах освіти на основі базової загальної середньої освіти (професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, училище-агрофірма, училище-завод тощо) та у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (технікум, училище, коледж).

Система самоосвіти вчителя біології

Професійно-педагогічні вміння вчителя біології: пізнавальні, конструктивні, комунікативні, інформаційні, організаторські. Способи професійного самовдосконалення. Теоретична самопідготовка вчителя біології. Робота з природничо-науковою, психолого-педагогічною та методичною літературою. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів біології. Творче застосування передового досвіду в практичній діяльності.

Науково-пошукова та експериментальна діяльність учителя біології. Самооцінка власної педагогічної діяльності.

Рекомендована література

Оcновна:

1. Биологические экскурсии / Сост. И. В. Измайлов, В. Е. Михлин, Е. В. Шашков и др. – М.: Просвещение,1983. – 224 с.

2. Биологический эксперимент в школе: Кн. для учителя / А. В. Бинас, Р. Д. Маш, А. И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

3. Верзилин Н. М., Корсунская В. М. Общая методика преподавания биологии: Учебн. для студ. пед. ин-тов по биол. спец. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 1983. – 384 с.

4. Верзілін М. М., Корсунськая В. М. Загальна методика викладання біології: Підручн. для студ. пед. ін-тів з біол. спец. Перекл. з рос. – К.: Вища шк., 1980. – 352 с.

5. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии: Пособ. для учителя / И. Д. Зверев, А. Н. Мягкова, Е. П. Бруновт. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

6. Гончар О. Д. Форми і методичні прийоми навчання біології: 7 кл.: Посіб. для вчителя. – К.: Генеза, 2001. – 112 с.

7. Державна програма “Вчитель” (від 28 березня 2002 р.) // Освіта України. – № 27. – 2 квітня 2002.

8. Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13 травня 1999 р.) // Законодавство України про загальну середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – К., 1999. – № 9. – С. 31-54.

9. Загальна методика навчання біології / За ред І. В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

10. Карташова І., Гришко Т., Бабіч І. Методика розв’язування біологічних задач. – 2-е вид. – Херсон: Персей, 2002. – 52 с.

11. Комиссаров Б. Д. Методологические проблемы школьного биологического образования. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

12. Культура современного урока / Под ред. Н. Е. Щурковой. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 112 с.

13. Методика преподавания факультативных курсов по биологии / А. Г. Хрипкова, Г. Г. Манке, Р. Д. Маш и др. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.

14. Мороз І. В., Грицай Н. Б. Позакласна робота з біології: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2008. – 272 с.

15. Мороз І. В., Гончар О. Д., Буяло Т. Є., Цуруль О. А., Фруктова Я. С. Методика навчання біології. Практикум. для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / За ред. Мороза І. В. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 90 с.

16. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта. – № 7(85). – Липень, 2001.

17. Никишов А. И., Мокеева З. А., Орловская Е. В. Внекласная работа по биологии. – М.: Просвещение, 1980. – 239 с.

18. Организация учебной деятельности школьников на уроках биологии / А. Н. Мягкова, Е. Т. Бровкина, Г. С. Калинова и др. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.

19. Хрестоматія з методики навчання біології. Для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Автор-укладач О. А. Цуруль. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 309 с.

20. Цуруль О. А. Формування в учнів біологічних понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості. Навчально-методичний посібник. – К: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 247 с.

Додаткова:

1. Баранова М. І. Ілюстрований дидактичний матеріал із загальної біології. 10–11 кл.: Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів. – Львів: Аверс, 2002. – 200 с.

2. Барна І. В., Барна М. М. Біологія. Задачі та розв’язки. Навч. посібник у 2-х частинах. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – Ч. І. – 224 с.

3. Барна І. В., Барна М. М. Біологія. Задачі та розв’язки. Навч. посібник у 2-х частинах. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – Ч. ІІ. – 160 с.

4. Барна М. М., Похила Л. С., Яцук Г. Ф. Тематична атестація з біології. 6 кл. – Тернопіль: Астон, 2000.– 62 с.

5. Барна М. М., Іванова О. П., Похила Л. С. та ін. Методи перевірки знань учнів з курсу “Біологія”. 6 клас: Метод. реком. для вчителів біології загальносв. шк. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 78 с.

6. Біологія. 10 клас. Планування навчального матеріалу: Посібник для вчителів біології / Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Похила. – 2-е вид., переробл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 64 с.

7. Богданова Д. К. Дидактичний матеріал із загальної біології: Посіб. для вчителів: Пер з рос. – К.: Рад. шк., 1988. – 143 с.

8. Богоявленская А. Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с.

9. Бруновт Є. П., Малахова Г. Я., Соколова Є. О. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини: Посіб. для вчителів: Пер. з рос. – К.: Рад.шк., 1986. – 176 с.

10. Буяло Т. Є., Васютіна Т. М. Уроки біології. 7 клас – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2008. – 344 с.

11. Буяло Т. Є., Васютіна Т. М. Уроки природознавства. 6 клас: Посібник для вчителя / За ред. І. В. Мороза. – Тернопіль:Навчальна книга –Богдан, 2006. – 192 с.

12. Васютіна Т. М. Практикум з природознавства. 5 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 96 с.

13. Васютіна Т. М. Уроки природознавства. 5 кл: Посібник для вчителя – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 192 с.

14. Васютіна Т. М., Буяло Т. Є. Практикум з біології. 7 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 104 с.

15. Васютіна Т. М., Буяло Т. Є. Практикум з біології. 8 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 112 с.

16. Васютіна Т. М., Буяло Т. Є. Практикум з природознавства. 6 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 96 с.

17. Гладюк Т. В., Гладюк М. М., Міщук Н. Й. Лабораторні роботи із загальної біології: Методичний посібник для вчителів та студентів. – Тернопіль, 1997. – 48 с.

18. Задорожный К. Н. Биология. 8 класс: Планы-конспекты уроков / Под ред. В. Таглиной. – Харьков: Ранок, 2001. – 248 с.

19. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

20. Кузнецова В. И. Уроки биологии. 7 кл.: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: Кн. для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. –191 с.

21. Котик Т. С. Уроки біології у 7 класі: Метод. посібн. Для вчителів біології. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

22. Луцкая Л. А., Никишов А. И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособ. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 117 с.

23. Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів (Спецкурс із дидактики): Навч. посібн. для пед. ін-тів. – Харків: Основа, 1990. – 89 с.

24. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400 с.

25. Митник О. Я., Шпак В. І. Народження нестандартного уроку. – К., 1995. – 54 с.

26. Міщук Н., Страшнюк Н. Календарне планування. Біологія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 64 с.

27. Молис С. С., Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.

28. Мягкова А. Н., Калинова Г. С., Рєзникова В. З. Зачеты по биологии. Общая биология: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. – 224 с.

29. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии: Пособ. для учителя. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 287 с.

30. Неведомська Є. О., Горяна Л. Г. Розвиваючі завдання з біології для учнів 6-го класу. – К.: Навчальні посібники, 1998. – 96 с.

31. Писарчук Є. А., Кухта А. М. Екологічне виховання учнів: Посіб. для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 87 с.

32. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов педвузов. В 2 кн. – М.: Владос, 1999. – Кн. 1. – 576 с. – Кн. 2. – 256 с.

33. Политехническое образование и профориентация в преподавании биологии: Метод. пособ. для учителей / В. С. Анисимова, Е. Т. Бровкина, А. Н. Мягкова. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

34. Полянский И. И. Ботанические экскурсии: Пособ. для учителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1968. – 243 с.

35. Природоохоронна освіта в школі: Посіб. для вчителів / І. І. Гордієнко, Г. Ф. Герасименко, О. М. Барам та ін. – К.: Рад. шк., 1981. – 184 с.

36. Проблемы методики обучения биологии в средней школе / Под ред. И. Д. Зверева. – М.: Педагогика, 1978. – 320 с.

37. Пугал Н. А., Розенштейн А. М. Кабинет биологии. – М., 1983. – 159 с.

38. Самостійні роботи учнів з анатомії, фізіології і гігієни людини: Посіб. для вчителя: Пер. з рос. / В. С. Анисімова, Є. П. Бруновт, Л. В. Реброва. – К.: Освіта, 1993. – 112 с.

39. Степанюк А. В. Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 164 с.

40. Степанюк А. В. Відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу біології. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 188 с.

41. Степанюк А. В., Герц І. І. Біоетика: Навчально-методичний посібник. –Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 144 с.

42. Сучасний урок. Інтерактивні технологія навчання: Наук.-метод. посіб. / За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

43. Тагліна О. В. Загальна біологія. 10 кл.: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста; Ранок, 2001. – 144 с.

44. Тагліна О. В. Загальна біологія. 11 кл.: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста; Ранок, 2001. – 256 с.

45. Такий дивовижний світ тварин! / За ред. М. М. Сидорович. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 136 с.

46. Уроки загальної біології: Посіб. для вчителя / В. М. Корсунська, Г. Н. Мироненко, З. О. Мокеєва та ін. – 2-е вид., перероб. – К.: Рад шк., 1989. – 320 с.

47. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.

48. Шулдик В. І. Інтерактивний урок біології: теорія, практика, досвід. Навчально-методичний посібник. – Умань: Алмі, 2004. – 238 с.

49. Шулдик В. І. Урок біології в сучасній школі. – К.: Знання, 1999. – 290 с.

50. Шyxoвa E. B., Лаврух Л. П., Тимоха Л. П. Фopми тa мeтoди пepeвіpки знaнь yчнів з біології. – К.: Paд. шк., 1980. – 145 c.

51. Яковлєва Є. В. Уроки біології у 8 класі: Метод. посібн. для вчителів біології.– Запоріжжя: Просвіта, 1998. – 160 с.

52. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 9 класі: Метод. посібн. для вчителів біології.– Запоріжжя: Просвіта, 1999. – 224 с.

53. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 10 класі: Метод. посібн. для вчителів біології. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 144 с.


Відповідальний редактор:

В. М. Бровдій, доктор біологічних наук, професор

КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів Інституту природничо-географічної освіти та екології на вступному фаховому випробуванні з „Біології”


Рівень

Кількісна характеристика рівня


Характеристика відповідей абітурієнта на питання теоретичного змісту

Низький

100-123 бали

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна повна відсутність уміння міркувати.

Задовільний

124-149 балів

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.


Достатній

150-174 бали

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння біологічного матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.


Високий

175-200 балів

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння біологічного матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.Голова фахової комісії

професор В.П. Покась

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи