Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка4/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

Тип Апікомплексні – Арісотрlеха


Загальна характеристика типу, представленого виключно паразитичними формами. Наявність апікального комплексу у зоїтів. Особливості життєвого циклу – чергування нестатевого (агамогонія) та статевого (гамогонія) розмноження. Значення утворення спор.

Клас Споровики – Sроrоzоeа

Грегарини (Gregarinida) – паразити безхребетних тварин. Їх будова та особливості життєвого циклу.

Кокцидії (Coccidia) – внутрішньоклітинні паразити хребетних тварин. Життєвий цикл еймерії – збудника кокцидіозу кролів. Кров’яні споровики – збудники малярії. Типи пропасниці. Життєвий цикл малярійного плазмодію (Plasmodium vivax).

Інші споровики – збудники хвороб людини та свійських тварин (токсоплазма – ^ Тохoplasma gondiі, піроплазма – Babesia bigemina).

Тип Мікроспоридії – Microspora

Загальна характеристика типу. Особливості будови внутрішньоклітинних паразитів, їх життєві цикли та практичне значення. Представники - нозема бджолина (Nosema apis), нозема шовковичного шовкопряда (N. bombycis).

^ Тип Міксоспоридії – Мухоzоа

Загальна характеристика, особливості будови, життєві цикли, багатоклітинні фази розвитку. Значення мікроспоридій як паразитів риб. Представник – міксоболюс (Myxobolus cerebralis).

^ Тип Війконосні або Інфузорії – (Ciliophora)

Клас Війчасті – Ciliata

Загальна характеристика інфузорій як високоорганізованих найпростіших. Ядерний апарат. Диференціація війчастого апарату. Кон’югація. Автогамія. Подразливість. Риси організації окремих представників - інфузорія-туфелька (Paramecium caudatum), трубач (Stentor sp.), стилоніхія (Stylonichia mutilus), сувійка (Vorticella nebulifera), дідініум (Didinium). Паразитичні інфузорії – іхтіофтіріус (Ichtyophthirius muitifilis), триходина (Trichodina), балантидій (Balantidium coli).

Клас Cисні інфузорії – Suctoria

Особливості будови cисних інфузорій в зв’язку з прикріпленим способом життя. Їх живлення, розмноження і розвиток.

Значення війчастих в природі і житті людини (очищення ставків, забруднених вод, біоіндикація).

Походження, філогенія і екологічна радіація найпростіших.

^ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – МЕТАZOА

Основні риси багатоклітинних: клітинна і тканинна диференціація, поділ клітин на диплоїдні та гаплоїдні генеративні. Нестатеве розмноження (поділ, брунькування), статеве розмноження. Партеногенез. Онтогенез. Типи дробіння яйця. Проблема походження багатоклітинних.

^ РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ – РRОМЕТАZOА

Особливості будови примітивних багатоклітинних: невираженність зародкових листків, нервових та м’язових клітин. Подразливість – властивість цитоплазми клітин.

^ Тип Губки – Sроngіа (Porifera)

Загальна характеристика типу. Мезохіл та його клітинні елементи, шари тіла. Скелет губок. Типи морфологічної будови губок (аскон, сикон, лейкон). Розмноження та розвиток. Колоніальність. Екологічне різноманіття. Поділ на класи: Вапнякові губки (Саlcispongia), Скляні губки (Нуаlospongiae) - гіалонема вишукана (Hyalonema elegans), Звичайні губки (Demospongiae) - бодяга річкова (Spongilla lacustris), туалетна губка (Spongia zimocca). Практичне значення губок. Походження губок.

^ РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ – EUMETAZOA

ПІДРОЗДІЛ ПРОМЕНЕВІ – RАDІАTА

Особливості будови: променева симетрія, двошаровість, наявність гастральної порожнини, дифузна нервова система.

Тип Кишковопорожнинні – Соеlеntеrаtа (Cnidaria)

Загальна характеристика типу. Морфо-екологічні форми – поліп і медуза. Різновидності клітин та їх функції. Розмноження та розвиток. Метагенез. Регенерація. Роль в природі та житті людини. Класифікація типу.

Клас Гідроїдні – Нуdrozoa

Загальна характеристика будови поодиноких та колоніальних форм (гідра прісноводна - ^ Hydra vulgaris), (обелія - Obelia geniculata). Чергування статевого і нестатевого поколінь.

Підклас Сифонофори – Siphonophora.

Поліморфні колоніальні гідроїди. Будова і функції окремих особин колонії. Спосіб життя, поширення.

Клас Сцифоїдні – Scyphozoa

Особливості будови, розмноження та розвитку медуз, їх екологічне різноманіття. Значення в природі та житті людини.

Клас Коралові поліпи – Аnthozoa

Загальна характеристика поодиноких та колоніальних форм. Будова скелету поліпів. Порушення променевої симетрії і перехід до двобічної. Особливості будови гастральної порожнини. Розмноження та розвиток. Класифікація. Поширення та роль поліпів у водних екосистемах. Коралові споруди (берегові, бар'єрні рифи та атоли).

Філогенія кишковопорожнинних.

^ Тип Реброплави – Ctenophora

Загальна характеристика. Особливості будови, життєдіяльності та розвитку представників класу Реброплави: пояс Венери (Cestus veneris), морського огірка (Beroe sp.), плевробрахії чорноморської (Pleurobrachi сhodopis).

Білатерально-симетричні тварини

Підрозділ двобічносиметричні – bilateralia

Особливості будови тварин: тришаровість будови і наявність двобічної симетрії.

Тип Плоскі черви – Plathelminthes

Загальна характеристика типу. Особливості організації плоских червів. Поява шкіряно-м’язового мішка, травної, видільної і статевої систем, ускладнення нервової системи. Екологічне різноманіття плоских червів. Розмноження та розвиток. Значення в природі та житті людини. Поділ на класи.

Клас Війчасті черви - Turbellaria

Особливості будови турбелярій. Риси організації окремих рядів: (Безкишкових – ^ Acoela, Прямокишкових – Rhabdocoela, Тригіллястокишкових – Тrісladida, Багатогіллястокишкових – Policladida). Розмноження і розвиток. Поширення.

Клас Дигенетичні сисуни – Digenea, Trematoda

Адаптації до паразитизму сисунів. Гетерогонія (чергування гермафродитного та кількох партеногенетичних поколінь). Життєві цикли та способи життя окремих представників: сисуна печінкового – Fasciola hepatica, сисуна котячого – Оpisthorchis felineus, сисуна ланцетоподібного – Dicrocoelium lanceatum, двоустки кров'яної – Schistosoma haematobium, двоустки крилатої – Alaria alata, та їх практичне значення. Роль остаточного, проміжного та резервуарного господарів.

Клас Моногететичні сисуни – Моnogenoidea

Характерні ознаки будови представників класу: дактилогіруса – ^ Dactylogyrus vastator, гіродактилуса – Gyrodactylus elegans, двійчака парадоксального – Diplozoon paradoxum – збудників захворювань риб. Їх розмноження та розвиток. Зв’язок життєвого циклу багатоуста жаб’ячого (Polystomum integerimum) з життєвим циклом господаря.

Клас Стьожкові черви – Cestoda

Загальна характеристика класу. Адаптивні та прогресивні риси організації червів в зв’язку з паразитичним способом життя. Найважливіші личинкові стадії стьожкових червів. Життєві цикли основних паразитів людини і тварин: ціп’яка свинячого (Taenia solium), ціп’яка бичачого (Таеniarhynchus saginatus), карликового ціп’яка (Нуmenolepis nana), альвеококу (Аlveoсоссиs multilocularis), ехінококу(Еchinocоcсus granulosus), стьожака широкого (Diphillobothrium lаtum). Значення плоских червів та заходи боротьби з ними.

Філогенія плоских червів.

Тип Коловертки – Rotatoria

Загальна характеристика. Будова, розмноження та розвиток коловерток. Зміна партеногенетичних і статевих поколінь в процесі життєвого циклу. Цикломорфоз. Значення в живленні жаб.

Тип Скреблянки – Асаnthосерhаlа

Особливості будови представників типу у зв’язку з пристосуванням до паразитизму в кишечнику інших тварин (органи прикріплення, редукція травної системи). Розмноження та розвиток. Представники: скреблянка осетрова (Асаnthocephalus lucii), скреблянка велетень (Масroсаnthorhynchus hirudinaceus). Практичне значення.

^ Тип Круглі, або Первиннопорожнинні черви – Nemathelminthes

Загальна характеристика типу. Прогресивні риси організації первиннопорожнинних, порівняно з плоскими червами. Первинна порожнина тіла (схізоцель) та її функції. Наскрізний кишечник, особливості будови покривів, м’язів, видільної та нервової систем. Статевий диморфізм. Особливості розмноження та розвитку. Екологічне різноманіття. Значення в природі і житті людини.

Клас Круглі черви – Nematoda

Характерні риси організації круглих червів. Розмноження та розвиток. Поділ на групи: біогельмінти та геогельмінти. Життєві цикли найпоширеніших паразитів людини: аскариди людської – Ascaris lumbricoides, тріхінелли – Trichinella spiralis, гострика дитячого –-Enterobius vermicularis, ришти – Draсunculus medinensis та ін.). Фітонематоди – особливості будови та основні представники (галові, стеблові нематоди). Вчення К.І.Скрябіна про гельмінти. Використання нематод для біологічного способу боротьби з шкідниками. Значення нематод в природі і житті людини. Основні гельмінтози, їх епідеміологія, профілактика та заходи боротьби.

Філогенія круглих червів.

^ Підрозділ целомічні – coelomata

Особливості організації целомічних тварин. Наявність вторинної порожнини тіла (целому) – вдосконаленої транспортної системи. Метамерність будови. Розвиток кровоносної системи. Розмноження і розвиток. Наявність личинки трохофорного типу.

^ Тип Кільчасті черви – Аnnelidа

Прогресивні риси будови в порівнянні з плоскими та круглими червами. Загальна морфо-фізіологічна характеристика. Виникнення, будова та функції целому. Розмноження та розвиток. Екологічна радіація кільчастих червів. Поділ на класи.

Клас Багатощетинкові – Роlychaeta

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Гетерономність і гомономність сегментів поліхет. Поширення, спосіб життя, розмноження та розвиток основних представників: нереїди (Nereis diversicolor), піскожила (Arenicola marina) та ін. Практичне значення багатощетинкових.

Клас МалощетинковіOligochaeta

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, пов’язані з адаптацією до риючого способу життя. Гермофридитизм. Розмноження та розвиток. Регенерація. Представники: черв’як дощовий (Lumbricus terrestris), трубочник (Tubifex) та інші. Роль дощових червів в процесах ґрунтоутворення та утворення біогумусу. Біоконверсія, вермикультура.

Клас П'явки – Нirudinea

Загальна характеристика та особливості пристосування до хижацтва та ектопаразитизму. Редукція целому, кровоносної системи та розвиток лакунарної системи. Хоботні та щелепні п’явки: п’явка медична (Hirudo medicinalis), п’явка м’якунова (Glossiphonia sp.), п’явка несправжньокінська велика (Haemopis sanqisuga).Значення п’явок у природі і житті людини.

Філогенія кільчастих червів.

^ Тип М'якуни, або Молюски – Mollusca

Особливості організації молюсків як несегментованих вторинно-порожнинних тварин. Асиметричність будови тіла. Мантія, мантійна порожнина та її функції. Типи та будова черепашок. Редукція целому. Незамкнена кровоносна система. Будова дихальної системи залежно від способу життя. Розкидано-вузловий тип нервової системи, органи чуття. Поширення в біосфері. Трофічні групи (хижаки, фітофаги, детритофаги, фільтратори, паразити). Риси спорідненості з кільчастими червами. Розмноження та розвиток. Роль молюсків як проміжних господарів в розвитку гельмінтів. Значення в природі і житті людини.

Клас Панцирні – Loricata.

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, життєдіяльність. Представник – хітон перламутровий (^ Tonicella marmorea), криптохітон Стелера (Cryptochyton stelleri).

Клас двостулкові – Bivalvia (Lamellibranchia)

Адаптивні риси організації двостулкових до риючого способу життя та біофільтрації. Мантія і мантійна порожнина, черепашка її будова, форми та розміри, утворення перлин. Особливості будови органів, дихання, травлення, виділення, які пов’язані з малорухливим способом життя. Спрощення нервової системи, органи чуття. Розмноження та розвиток. Будова і спосіб життя личинкових стадій. Значення двостулкових молюсків у водних біогеоценозах. Промислові види. Шкідливі двостулкові молюски. Прісноводні і морські перлівниці, перламутр та його використання. Представники: перлівниця (Unio), беззубка, або жабурниця (Anodonta), дрейсена мінлива (Dreissena polymorpha), мідія їстівна (Mytilus sp.), гребінець (Pecten sp.), устриця (Ostrea sp.), черв корабельний (Teredo navalis), тридактна (Tridacna crocea).

Клас Моноплакофори – Monoplacophra.

Особливості будови тіла моноплакофор на прикладі неопіліни – ^ Neopilina galatheae.

Клас Черевоногі – Gastropoda

Загальна характеристика класу. Наявність суцільної черепашки. Порушення двобічної симетрії у внутрішній та зовнішній будові. Особливості будови внутрішніх органів. Екологічні групи. Розмноження і розвиток молюсків. Класифікація. Характерні ознаки підкласів.

Підклас передньозяброві (Prosobranchia). Основні представники: конус (Conus sp.), морське блюдце (Patellatarentina), рапана (Rapana sp.), живородка (Viviparus sp. ), бітінія (Bithynia sp.).

Підклас задньозяброві (Opisthobranchia). Представники: янгол морський (Clione limacina), морський заєць (Aplysia).

Підклас легеневі (Pulmonata): слимак виноградний (Неlіх pomatia), ставковик (Limnaea), котушка (Planorbis sp.), слимак голий (Limax sp.), янтарка (Succinea putris).

Значення черевоногих в природі та житті людини. Промислові черевоногі, шкідники сільського господарства.

Клас Головоногі молюски (Cephalopoda)

Особливості організації найбільш високоорганізованих молюсків. Поділ тіла на відділи, його розміри, видозміни ноги. Редукція черепашки. Спеціалізовані м’язи мантії, лійки та щупалець. Ускладнення поведінки головоногих, як результат розвитку найдосконалішої нервової системи серед усіх безхребетних. Органи чуття. Прогресивні риси організації у зв’язку з активним способом життя морських хижаків. Розмноження та розвиток. Практичне значення.

Підклас Наутилоідеї – Nautiloidea. Будова тіла, поширення на прикладі представника – наутилус (^ Nautilus pompilius).

Підклас Колеоідеї – Cоleoidea.

Особливості організації колеоідей, їх поширення. Особливості руху у водному середовищі. Характеристика основних рядів: Белемнітів (Belemnitida), Кальмарів – Teuthida (представники: кальмар звичайний – Loligo vulgaris, кальмар велетенський - Architeuthis dux); Каракатиць – Sepiida (каракатиця звичайна – Sepia officinalis); Восьминогів – Octopoda (восьминіг звичайний – Octopus vulgaris, аргонавт – Argonauta argo); Вампіроморфів – Vampyromorpha (Vampyroteuthis infenalis).

Біорізноманіття головоногих молюсків, їх роль в природі та господарстві людини. Викопні головоногі.

Філогенія молюсків.

Членистоногі

Тип Оніхофори –Опуchophora

Особливості організації оніхофор. Риси будови первиннотрахейних, що зближують їх з кільчастими червами та членистоногими (розчленування тіла, наявність кінцівок і порожнини тіла, особливості систем органів). Розмноження і розвиток оніхофор. Представник – періпатопсіс (Peripatopsis capensis).

^ Тип Членистоногі – Аrthropoda

Загальна характеристика типу. Будова та гетерономна сегментація тіла. Прогресивні та адаптивні риси в будові членистоногих. Членистість кінцівок та їх походження. Олігомеризація. Специфічність покривів. Порожнина тіла – міксоцель. Ускладнення і диференціація нервової системи та прогресивний розвиток органів чуття. Нейрогуморальна регуляція функцій організму. Будова кровоносної системи та особливості кровообігу. Органи дихання та їх різноманітність в залежності від способу життя. Розмноження та розвиток. Принципи класифікації членистоногих.

Підтип Зябродишні – Вranchiata

Загальна характеристика первинноводних членистоногих.

^ Надклас Ракоподібні – Сrustacea
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи