Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка6/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^
Підтип Трилобітоподібні – Trilobitomorpha

Загальна характеристика примітивних вимерлих морських членистоногих. Гомономна сегментація, мультифункціональність кінцівок, та їх значення як керівних викопних.

Клас Трилобіти – Trilobita

Загальна характеристика класу в розумінні походження типу членистоногих. Будова і функції кінцівок.

Підтип Хеліцерові – Chelicerata

Загальна характеристика. Поділ тіла на відділи у представників різних рядів. Будова та функції кінцівок. Особливості будови внутрішніх органів. Розмноження і розвиток. Поширення, роль в природі і господарстві людини.

Клас Меростомові - Merostomata

Підклас Мечохвости - Xiphosura

Загальна характеристика давніх водних хеліцерових на прикладі мечохвостів – ^ Limulus polyphemus, їх розмноження та розвиток. Поширення.

Підклас Евріптериди – Eurypterida (Giganostraca)

Особливості будови та поширення у водних екосистемах минулого.

Клас Павукоподібні – Arachnida

Загальна характеристика. Риси пристосувань до наземного способу життя. Різноманітність форм, розмірів тіла, будови кінцівок у представників різних рядів. Олігомеризація сегментації тіла та нервової системи. Особливості будови травної, видільної, дихальної та кровоносної систем.

Характеристика основних рядів: Скорпіонів – Scorpiones (представник скорпіон строкатий – Buthus eupeus, скорпіон кримський – ^ Euscorpius tauricus); Сольпуг – Solifugae (пр. фаланга – Galeodes araneoides); Несправжніх скорпіонів – Pseudoscorpiones (пр. несправжній скорпіон книжковий – Chelifer cancroides); Павуків – Аrапеі (пр. павук-хрестовик – Аrаneus diadematus, павук-сріблянка – Argyroneta aquatica, тарантул – Lycosa singoriensis, каракурт – Latrodectus tredecimguttatus); Акариформних кліщів – Acariformes (пр. свербун коростяний – Sarcoptes scabiei, кліщ борошняний – Acarus siro ); Паразитоформних кліщів – Parasitiformes (пр. собачий кліщ – Ixodes ricinus, тайговий кліщ – Ixodes persulcatus. Особливості будови. Екологічне різноманіття. Характерні ознаки вільноживучих та паразитичних форм. Кліщі – збудники інфекційних та інвазійних захворювань. Значення в природі та житті людини.

Походження членистоногих.

Вториннороті

Надтип вториннороті – Deuterostomia

Вториннороті – особлива філогенетична гілка целомічних тварин, для яких характерні спільні риси будови і ембріонального розвитку.

^ Тип Голкошкірі – Echinodermata

Загальна морфофізіологічна характеристика типу. Похідні целому – власне целом, амбулакральна та псевдогемальна системи, порожнина гонад. Радіальна симетрія тіла і причини її вторинного виникнення. Внутрішній скелет, порожнина тіла. Будова травної, кровоносної, дихальної та нервової систем, органи чуття. Відсутність видільної системи. Екологічне та трофічне різноманіття. Розмноження і розвиток. Типи личинок. Роль у природі та житті людини.

Клас Морські зірки – Asteroidea

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Представники - морська зірка червона (^ Asterias rubens), вінець терновий (Acanthaster planci).

Клас Морські їжаки – Echinoidea

Особливості зовнішньої будови та травної, амбулакральної, псевдогемальної, кровоносної, дихальної і нервової систем. Розмноження та розвиток. Поширення. Представники – морський їжак їстівний (Echinus sp.), морський їжак плоский (Rotulus orbiculus).

Клас Голотурії – Holothuroidea

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Розмноження та розвиток. Поширення та практичне значення. Представник – трепанг японський (Stichopus japonicus).

Клас Офіури – Ophiuroidea

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови тіла на прикладі типового представника – ^ Ophiura sarsi. Розмноження і розвиток. Поширення.

Клас Морські лілії – Crinoidea

Особливості організації та процесів життєдіяльності морських лілій. Їх розмноження та розвиток. Поширення. Представник – геліометра (Heliometra sp.).

Викопні голкошкірі, їх геологічна історія, походження і філогенія.

^ Тип Погонофори – Pogonophora

Загальна характеристика погонофор як вторинноротих, вториннопорожнинних, білатеріальносиметричних морських тварин. Поширення. Розмноження та розвиток.

Тип Моховатки – Bryozoa

Особливості організації представників типу. Спосіб їх життя, поширення, розмноження та розвиток.

Тип Плечоногі – Brachiopoda

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови плечоногих. Їх поширення, розмноження та розвиток.

Філогенія безхребетних тварин.


Рекомендована література

Основна:

 1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высш. шк., 1981. – 606 с.

 2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Вища школа, 1988. – 286 с.

 3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999. – 592 с.

 4. Щербак Г.Й. та ін. Зоологія безхребетних : Підручник: у 3 кн. / Г.Й. Щербак, Д.Б. Царичкова, Ю.Г. Вервес. – К.: Либідь, 1996.


Додаткова:

 1. Акимушкин И.И. Мир животных // Гл. ред. В.Е. Соколов. В 7-ми томах.- 1 т. – М.: Мысль, 1991. – 320с.

 2. Большая энциклопедия животных // Под.общ. ред. Т.А. Руденко. – М.: ОЛМА- ПРЕСС, 1999. – 379 с.

 3. Бызова Ю. О., Гильяров М. С., Дунгер В. и др. Количественные методы почвенной зоологии. – М.: Наука, 1987.-287с.

 4. Гусєв В.І., Єрмоленко В. М., Свищук В. В., Шмиговський К. А. Атлас комах України. – К.: Радянська школа, 1962. - 225 с.

 5. Добровольский Б. В. Вредные жуки. – Ростиздат, 1951. – 434 с.

 6. Друшиц В.В. Палеонтология беспозвоночных. – М.: Наука, 1974. – 325 с.

 7. Душенков В.М., К. В. Макаров. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М.: ACADEMIA, 2001. – 256 c.

 8. Єрмоленко В. М. Атлас комах- шкідників польових культур. – К.: Урожай, 1984. – 124 с.

 9. Жизнь животных: В 6 т. М.: Просвещение, 1968 – 1971.

 10. Зерова М. Д., Толканец В., Котенко А.Г., Нарольский Н.Б., и др. Энтомофаги вредители яблони юго-запада СССР. – К.: Наук. думка, 1991. – 276 с.

 11. Историческое развитие насекомых / Тр. Палеонтол. ин-та; Под ред. Б.Б. Рододендрофа. – Т. 175. – М.: Наука, 1980. – 269 с.

 12. Книга для чтения по зоологии // Составитель С.А. Молис. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

 13. Корнелио М.П. Школьный атлас определитель бабочек. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с.

 14. Лукин Е.И. Зоология. – М.: Агропромиздат, 1989. – 384 с.

 15. Мазурмович Б. М. Безхребетні тварини. – К.: Рад. шк., 1974. – 150 с.

 16. Мамаев Б. М., Медведев Л. Н., Правдин Ф. Н. Определитель насекомых европейской части СССР. – М.: Просвещение, 1976. – 304с.

 17. Определитель насекомых Европейской части СССР. Жесткокрылые. Том II / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – М.- Л.: Наука, 1965. – 668 с.

 18. Определитель насекомых Европейской части СССР: В 5 т./ АН СССР. Зоологический институт. – М.:– Л.: Наука. 1964-1969.

 19. Охріменко А.М., Шухова Е.В. Хрестоматія із зоології. – К.: Рад. шк., 1978. – 160 с.

 20. Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология: Пер. с анг. – М.: Мир, 1985. – 572 с.

 21. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. - М.: Высш. Школа, 1971. – 424 с.

 22. Фролова Е.Н., Щербина Т. В., Михина Т. Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1985. – 231 с.

 23. Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии. – М.:- Л.: Советская наука, 1949. – 900 с.

 24. Эттеборо Д. Жизнь на земле: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 176 с.

 25. Яхонтов А.А. Зоология для учителя: Введение в изучение науки о животных. Беспозвоночные / Под ред. И.Х. Шаровой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. – 352 с.^ ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ


Нижчі хордові – Pharingotremata

Вступ

Предмет і завдання зоології. Зоологія як наука про тваринний світ, його походження, розвиток, сучасний стан, роль тварин в біосфері і житті людини. Місце зоології хордових в системі біологічних наук. Зоологія як синтез систематики тварин, порівняльної анатомії, морфології, гістології, ембріології, біохімії і біофізики, генетики, екології, зоогеографії, етології. Значення зоології хордових для народного господарства.

Історія зоологічної думки у світі і в Україні.

Основні етапи розвитку зоології. Система тваринного царства Арістотеля. Зоологія в Середні віки і в епоху Відродження. К. Лінней і його система тварин. Ж. Б. Ламарк як зоолог і еволюціоніст. Значення робіт Ч. Дарвіна для розвитку зоології.

Основні етапи і напрямки розвитку зоології в Україні, головні центри зоологічних досліджень. Внесок в світову науку досліджень І. Мечникова, О. Ковалевського, О. Северцова, І. Шмальгаузена, М. Воскобойникова, М. Бобрецького, В. Совінського, І. Підоплічка, В. Касьяненка, О. Маркевича та інших.

Поширені таксономічні системи: природні та штучні класифікації. Концепція виду в зоології. Вид як базова одиниця класифікації та таксономічного багатства фауни. Принципи побудови системи Ліннея та основи поділу хребетних на класи та ряди, збірні групи. Традиційні системи 20-го століття.

Тип Напівхордові - Hemichordata.

Загальна характеристика типу. Зовнішній вигляд, внутрішня будова і спосіб життя баланоглоса як типового представника класу Кишководишних – Enteropneusta. Клас Крилозяброві – Pterobranchia. Викопні крилозяброві. Про статус перехідної форми. Філогенетичне значення напівхордових.

Тип Хордові – Chordata.

Діагностичні ознаки типу Хордові. Місце хордових в системі тваринного світу, зв’язок з іншими типами тварин: білатеральна симетрія, вторинна порожнина тіла, вторинноротість, ентероцелія. Система типу. Походження хордових тварин. Теоретичне і практичне значення хордових.

Підтип Покривники (Личинкохордові) – Tunicata, seu Urochordata.

Основні риси організації, система підтипу та класів.

Клас Асцидії – Ascidiae. Біологічні особливості, поодинокі і колоніальні, сидячі і ті, що плавають, форми. Будова асцидії. Розмноження і розвиток: нестатеве і статеве розмноження, будова личинки. Регресивний метаморфоз та його біологічне значеня.

Клас Сальпи – Salpae. Біологія, одиночні і колоніальні форми. Будова, розмноження і розвиток сальп та барильників. Метагенез та його біологічне значення.

Клас Апендикулярії – Appendiculariae. Біологія і будова апендикулярій, розмноження і розвиток.

Клас Сорберації – Sorberacea. Будова, поширення, поведінка, живлення, репродукція.

Походження і еволюція покривників. Гіпотеза неотенії (Гарстранг). Погляди О. Северцова і М. Ліванова. Роль досліджень О. Ковалевського в розумінні місця покривників в системі і еволюції хордових. Покривники фауни України.

Підтип Безчерепні – Acrania.

Загальна характеристика підтипу.

Клас Головохордові – Cephalochordata. Ланцетник як жива схема хордових. Прогресивні, адаптивні та примітивні риси організації ланцетника. Філогенетичне значення безчерепних.

^ Модуль 2. Рибоподібні – Pisces.

Підтип Хребетні, або Черепні – Vertebrata, seu Craniоta.

Загальна характеристика і ознаки групи. Анатомічна характеристика: покриви, диференціація осьового скелету, скелету кінцівок (гіпотеза походження парних кінцівок хребетних тварин), травної та кровоносної системи; органи дихання, мозок та сенсорні системи, видільна і статева системи. Ускладнення організації і інтенсифікація функцій – основна умова прогресивної еволюції хребетних. Основні ароморфози хребетних та їх біологічне значення. Система підтипу хребетні. Поділ на класи, об’єднання класів в таксономічні (надкласи, розділи) і нетаксономічні (анамнії і амніоти, пойкілотермні і гомойотермні) групи. Походження хребетних.

Розділ Безщелепні – Agnatha.

Загальна характеристика, особливості біології та система безщелепних. Давні викопні безщелепні: кл. Птераспідоморфи (Pteraspidomorphi) – підклас Телодонти (Thelodontia) та Різнощиткові (Heterostraci); кл. Цефаласпідоморфи (Cephalaspidomorphi) – підклас Кістковощиткові (Osteostraci) та Безщиткові (Anaspida), їх будова (спеціалізація до паразитизму тощо) та філогенетичні зв”язки.

Клас Круглороті – Cyclostomata. Загальна характеристика класу: покриви, будова скелету, органів дихання, травлення, кровоносної та видільної систем, нервової та сенсорної, органів розмноження. Підкласи Міноги (Petromyzones) і Міксини (Myxini), їх морфо-екологічні особливості. Географічне поширення, промислове значення круглоротих. Види круглоротих фауни України.

Розділ Щелепнороті – Gnathostomata.

Зміст поняття “еволюційна гілка” в зоології. Ароморфози щелепноротих, їх біологічне значення.

Надклас Риби – Pisces.

Загальна характеристика надкласу риб, як первинно- та постійноводних щелепноротих хребетних. Принципи організації покривів, опорно-рухової системи, органів дихання, кровоносної і видільної систем риб як водних тварин. Оцінка особливостей морфології і поведінки в зв’язку з умовами існування. Система надкласу.

Еволюція риб. Давні групи риб, які вимерли: кл. Плакодерми (Placodermi), особливості будови, біології та характеристика основних груп плакодерм. Клас Акантоди (Acanthodii ), будова, їх філогенетичні зв’язки та спорідненість з сучасними рибами. Екологія риб: біологічні групи і відповідні морфо-фізіологічні адаптації, розмноження, міграції. Значення риб у водних біоценозах. Промисел і риборозведення, охорона риб.

Клас Хрящові риби - Chondrichthyes.

Морфологічні і біологічні особливості класу, специфічні риси будови і фізіології. Огляд організації по системах органів. Особливості розмноження і розвитку. Походження і еволюція хрящових риб, аналіз викопних груп (Cladoselachida, Sуmmoriida, Xenacantida,Ctenacantida). Система класу.

Підклас Пластинчастозяброві – Elasmobranchii: Надряди Акули – Selachomorpha і Скати – Batomorpha. Різноманітність представників у зв’язку з особливостями їх екології. Види фауни України.

Підклас Суцільноголові – Holocephali. Ряд Химероподібні – Chimaeriformes. Основні риси організації в зв”язку зі способом життя, поширення та екологія.

Клас Кісткові риби – Osteichthyes.

Біологічні і морфологічні особливості класу. Особливості організації на прикладі костистих риб: покриви скелет (кісткова тканина і її роль в еволюції кісткових риб), органи травлення, плавальний міхур, органи дихання, кровообігу, нервова система і органи чуттів, органи виділення і розмноження. Система класу.

Підклас Променепері – Actinopterygii. Давні групи променеперих. Основні напрямки еволюції костистих риб, як найчисленнішої і процвітаючої гілки променеперих. Головні ряди, їх ознаки, біологічні особливості, господарське значення і охорона.

Підклас Лопатепері – Sarcopterygii. Надряд Дводишні – Dipneustomorpha, древня високоспеціалізована група кісткових риб. Примітивні і прогресивні риси організації. Основні ряди. Екологія. Особливості поширення. Надряд Кистепері – Crossopterygimorpha. Ряд Ріпідістіподібні – Rhipidistiformes, древні кистепері риби, риси організації. Ряд Целакантоподібні – Coelacanthiformes, сучасні кистепері, особливості будови, поширення. Значення кистеперих риб для розуміння походження наземних хребетних.

^ Модуль 3. Чотириногі – Tetrapoda.

Надклас Чотириногі, або Наземні хребетні –Tetrapoda.

Походження наземних хребетних, їх філогенетичні зв”язки з легеневодишними рибами. Екологічні та морфо-фізіологічні передумови виходу хребетних на сушу. Палеозойські земноводні – іхтіостегіди (Ichthyostegalia) як перші представники класу земноводних. Риси подібності з древніми кистеперими рибами.

Клас Земноводні, або Амфібії – Amphibia.

Загальна характеристика класу. Головні морфологічні перебудови в зв’язку з виходом хребетних на сушу: формування кінцівок наземного типу, легеневого дихання, реконструкція системи кровообігу, ускладнення будови органів чуття тощо.

Система класу – Підкласи: Дугохребцеві (Apsidospondyli), Тонкохребцеві (Lepospondyli). Викопні земноводні, їх зв’язок з сучасними амфібіями. Етапи формування різноманіття тетрапод – зауропсидна і теропсидна гілки еволюції давніх амфібій.

Сучасні земноводні: Ряд Безхвості – ^ Anura, seu Ecaudata, риси організації представники, поширення; ряд Хвостаті – Caudata, seu Urodella, найменш спеціалізована група амфібій. Риси організації, головні родини, представники, екологія, поширення. Ряд Безногі – Apoda, найбільш спеціалізована і примітивна група. Особливості будови в зв’язку з риючим способом життя. Представники, поширення.

Екологія амфібій: середовище існування амфібій, реакції на фактори середовища, життєві форми, живлення, репродуктивний цикл та онтогенез. Неотенія, її різновиди та біологічна суть.

Земноводні фауни України. Поширення, роль амфібій у водних та наземних екосистемах. Проблеми охорони і збереження амфібій. Види земноводних, занесені до Червоної книги України.

Клас Плазуни, або Рептилії – Reptilia.

Амніоти. Визначення та характеристика групи. Будова і розвиток яйця, утворення яйцевих і зародкових оболонок, їх адаптивне значення в еволюції амніот.

Особливості організації плазунів як першого класу первинноназемних хребетних: зародкові оболонки, покриви, метанефрос, дихання, прогресивні перетворення скелету, особливості еволюції черепа та виличних дуг на шляху до освоєння суходолу та втрати зв’язку з водним середовищем.

Система класу. Підкласи Анапсиди (Anapsida), Лепідозаври (Lepidosauria), Архозаври (Archosauria), їх коротка характеристика. Головні сучасні ряди: Ряд Дзьобоголові (Rhynchocephalia) – примітивність організації, поширення. Ряд Лускаті (Sguamata) – таксономічно багата група плазунів. Риси організації, поширення. Ряд Крокодили (Crocodilia) –найбільш спеціалізовані рептилії. Пристосувні риси будови в зв’язку з напівводним способом життя. Біологія, географічне поширення. Ряд Черепахи (Chelonia) – давня і спеціалізована група плазунів. Особливості будови, біології, поширення.

Походження та основні напрями еволюції плазунів. Мезозойські плазуни, їх екологічна і морфологічна різноманітність. Ймовірні причини вимирання мезозойських рептилій.

Екологія плазунів. Значення факторів середовища для існування і поширення плазунів. Живлення, розмноження і річний цикл. Роль плазунів у біоценозах і в житті людини. Утримання та штучне розведення плазунів у серпентаріях. Отрута як сировина. Видовий склад, поширення та біологічні особливості плазунів України. Темпи зміни фауни, біобізнес, плазуни Червоної книги України.

Клас Птахи – Aves.

Порівняльна характеристика пойкілотермних і гомойотермних хребетних, механізм та екологічні наслідки здатності підтримувати сталу температуру тіла. Особливості будови птахів як амніот, які пристосувалися до польоту. Адаптивні риси в будові опорно-рухової і дихальної систем, покривів, видільної і статевої систем. Нервова і кровоносна системи, травна система, органи чуття.

Походження птахів. Сучасні уявлення про можливих предків птахів. Проблема оцінки деяких викопних форм: археоптерикс (Archaeopteryx), амбіортус (Ambiortus), протоавіс (Protoavis). Птахи крейдяного періоду: гесперорніс (Hesperornis), іхтіорніс (Ichthyornis). Система класу: підклас Ящерохвості – Archaeornithes. Підклас Віялохвості птахи Neornithes: сучасні надряди – Плаваючі (Impennes), Типові, або новопіднебінні (Neognathae). Коротка характеристика найголовніших рядів.

Екологія птахів: географічне поширення, екологічні групи, політ і його варіації у зв’язку з біологією. Сезонна циклічність – розмноження і розвиток, турбота про нащадків, міграції тощо. Живлення, народногосподарське значення птахів; птахи як винищувачі шкідливих комах і гризунів, негативна роль окремих видів у сільському господарстві, медицині, авіації. Промислові і одомашнені види, їх розведення. Охорона і приваблювання корисних птахів.

Клас Ссавці – Mammalia.

Ароморфози і загальна характеристика класу. Уявлення про походження ссавців. Гомойотермія і її морфо-функціональні основи. Таксономічне багатство ссавців у зв’язку з освоєнням різних екологічних умов.

Система класу. Підклас Первозвірі – Prototheria. Представники, поширення, риси організації, пристосувні особливості, розмноження, розвиток. Підклас Звірі – Theria. Інфраклас Нижчі звірі, або Сумчасті – Metatheria. Особливості будови, розмноження, розвитку; географічне поширення, екологічний паралелізм з вищими ссавцями. Інфраклас Плацентарні – Eutheria. Морфо-біологічна характеристика, плацента, її будова і функції. Огляд найголовніших рядів.

Основні напрямки прогресивної еволюції ссавців; приклади еволюційних рядів (коні, слони). Місце людини в системі класу. Біологічні і соціальні фактори в становленні людини.

Екологія ссавців. Географічне поширення, екологічні групи, повторне освоєння водного середовища. Живлення, місце в екосистемах. Пристосування до переживання несприятливих умов (запасання корму, міграції, сплячка тощо). Природоохоронне та господарське значення ссавців, утримання та штучне розведення. Ссавці в експериментальних дослідженнях. Мисливські звірі. Свійські тварини. Ссавці як індикатори зміни стану середовища. Темпи зміни фауни, біобізнес, ссавці Червоної книги України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи