Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Сторінка1/7
Дата26.06.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ


«Затверджено» «Рекомендовано»

на засіданні Приймальної комісії Вченою радою

НПУ імені М.П. Драгоманова Інституту природничо-

протокол № __ від «___» ______2011 р. географічної освіти та екології

Голова приймальної комісії протокол № _ від «__» _____2011 р.

_________________В.П. Андрущенко Голова Вченої ради

____________________В.П. Покась


Програма

вступного фахового випробування

з географії


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Магістр ” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”


спеціальність 8.070501 “Географія”


Київ 2011

^ Пояснювальна записка


Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна географічна наука, зокрема фізико-географічні і суспільно-географічні, що разом становлять систему географічних наук.

На вступному екзамені з географії здійснюється перевірка відповідності набутого рівня з географічних знань державним стандартам з географії. За своїм змістом та методикою проведення цей екзамен повинен відрізнятися від курсових екзаменів з окремих предметів. Він, зокрема, має вищий ступінь узагальнення поставлених питань, більшу широту охоплюваних проблем у поєднанні з конкретними знаннями факторів наукового та практичного значення в межах вузівських програм з окремих географічних дисциплін.

На вступному екзамені студент повинен виявити розуміння основних закономірностей, що розкриваються даною наукою та їх практичне значення. Одночасно він має показати рівень знань, довести своє вміння орієнтуватись у фактичному матеріалі, результатах фундаментальних наукових досліджень, знати основні джерела і володіти методикою поповнення та оновлення цих знань. Програма зорієнтована на з’ясування науково-теоретичного і методичного рівня підготовки з географічних дисциплін протягом чотирьох років навчання.

У відповідності до змісту програми екзаменаційні білети включають питання з фізико-географічного та суспільно-географічного циклів системи географічних наук. В програму включені розділи відповідних дисциплін. Перевага надається питанням теоретичного, типологічного характеру, для розкриття яких широко використовується матеріал по Україні та великих регіонах світу. Регіональні аспекти здебільшого розкриваються на прикладах України, окремих груп суміжних держав та ближніх регіонів Європи і Азії , а з більш віддалених—на прикладі регіону Північної Америки (США і Канада).

Спеціаліст має також показати готовність до самостійної практичної діяльності. Необхідно встановити, як глибоко майбутні вчителі усвідомлюють структуру, зміст та основну мету географічної освіти, рівень розуміння ними теоретичного матеріалу з методики викладання географії, вміння застосовувати його для реалізації практичних завдань школи. Розвиваючи провідні ідеї, поняття і закономірності, принципи, методи і засоби навчання географії, студенти повинні тісно пов’язувати їх з практикою роботи школи, спираючись на власні спостереження та судження, сформовані під час теоретичних занять та педагогічної практики. На екзамені необхідно продемонструвати вміння мислити творчо і самостійно.


^ Структура проведення випробування


Основи ландшафтознавства


Поняття про ландшафт. Класифікація ландшафтів.

Поняття про ландшафт. Три трактування терміну “ландшафт”: загальне, типологічне, регіональне. Визначення терміну “ландшафт” за М.А.Солнцевим. Типологічна і регіональна класифікація ландшафтів, основні типологічні і регіональні класифікаційні категорії ландшафтів. Ландшафт як вузлова одиниця в ієрархії ПТК.

^

Просторова структура ландшафтів.


Вертикальна (компонентна, радіальна) структура ландшафтів як закономірне поєднання основних природних компонентів: літогенного, орогенного, кліматогенного, гідрогенного, педогенного і біогенного. Роль природних компонентів у формуванні ландшафтів. Закон нерівнозначності взаємодіючих компонентів-факторів. “Ряд Солнцева”. Горизонтальна (комплексна, латеральна) структура ландшафтів. Морфологічна структура ландшафту. Основні морфологічні одиниці рівнинного ландшафту (фація, підурочище, урочище, місцевість) та їх співвідношення. Фація як найменший і найпростіший ПТК у складі ландшафту. Підурочище як поєднання генетично і динамічно взаємозв‘язаних фацій. Урочище як закономірно побудована система генетично, динамічно і територіально зв‘язаних фацій або їх споріднених груп (підурочищ). Різновиди урочищ. Місцевість як найбільша морфологічна одиниця ландшафту.

і другорядні, домінантні і субдомінантні, рідкісні і одиничні; яке значення має дослідження морфологічної структури ландшафту.


^ Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів.

Функціонування ландшафтів. Головні складові функціонування ландшафтів: вологообмін, мінеральний обмін, газообмін, енергообмін і біологічний метаболізм. Динаміка ландшафтів. Добові, річні (сезонні) і багаторічні цикли у динаміці ландшафтів і чинники їх утворення. Зворотні і незворотні зміни ландшафтів. Інваріант ПТК як стійка послідовна зміна станів ПТК як його структурних елементів. Епіфація як сукупність всіх станів фації. Антропогенні зміни ландшафтів. Класифікація антропогенних ландшафтів за Ф.М.Мільковим, А.Г.Ісаченком і В.Б.Сочавою. Стійкість ландшафтів і чинники, що її визначають. Розвиток (еволюція) ландшафтів. Загальні закономірності еволюційних змін ландшафтів. Вік ландшафтів. Саморозвиток ландшафтів.


^ Методи дослідження і картографування ландшафтів.

Польові дослідження і картографування ландшафтів. Етапи польових ландшафтознавчих досліджень: підготовчий, польовий і післяпольовий. Комплексний фізико-географічний або ландшафтний профіль. Стаціонарні та напівстаціонарні дослідження ландшафтів. Дистанційні дослідження ландшафтів. Комп’ютеризація ландшафтознавчих досліджень.


^ Галузеві напрями ландшафтознавства.

Ландшафтознавство гірських країн: закономірності просторової диференціації гірських ландшафтів, основні класифікаційні одиниці, ландшафти Українських Карпат і Кримських гір. Аквальне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, класифікація водних ландшафтів Ф.М.Мількова (клас річкових ландшафтів, клас озерних ландшафтів, клас земноводних або літоральних ландшафтів, клас мілководних ландшафтів, клас водноповерхневих ландшафтів, клас підводних або донних ландшафтів), аквальні урочища (літоральні, субліторальні, профундальні, пелагіальні) і фації (епілімніона, металімніона і гиполімніона). Палеоландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, мета, основні методи. Історичне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, мета, основні методи. Антропогенне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, класифікації антропогенних ландшафтів Ф.М.Мількова і В.Л.Казакова. Урбаністичне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, мета, концепції антропогенного ландшафтознавства К.І.Геренчука і О.Ю.Дмитрука. Екологічне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, концепція ландшафтної екології М.Д.Гродзинського. Космічне ландшафтознавство: об’єкт і предмет вивчення, основні методи. Геофізика ландшафтів: об’єкт і предмет вивчення, метод балансів і основні баланси ПТК (радіаційний, тепловий, водний, речовинний), добові стани ПТК та їх класифікація (за Н.Л.Беручашвілі). Геохімія ландшафтів: об’єкт і предмет вивчення, головні закономірності розповсюдження та поведінки різних хімічних елементів у ПТК, поняття про кларк і типоморфні елементи, види міграції хімічних елементів (механічна, фізико-хімічна, біогенна, техногенна), геохімічні бар’єри (механічні, фізико-хімічні, біогеохімічні), елементарний геохімічний ландшафт, спряжений геохімічний ряд ландшафтів (елювіальний, транселювіальний, елювіально-акумулятивний, акумулятивно-елювіальний, супераквальний, транссупераквальний, субаквальний, трансаквальний).


^ Прикладні дослідження ландшафтів.

Концептуальні засади прикладних ландшафтознавчих досліджень. Агроландшафтознавчі дослідження. Меліоративно-ландшафтознавчі дослідження: об’єкти і види меліорації (гідротехнічний, хімічний, фізичний, біологічний). Рекреаційно-ландшафтознавчі дослідження: види рекреаційних занять, природні і соціально-економічні чинники рекреації. Природоохоронно-ландшафтознавчі дослідження: природоохоронні проблеми, гострі екологічні ситуації, ТерКСОПи, екологічний ландшафтний моніторинг, екологічна ландшафтознавча експертиза, нормування антропогенних навантажень. Медико-ландшафтознавчі дослідження: природно-вогнищеві захворювання та їх збудники, ландшафтні чинники виникнення і поширення захворювань. Ландшафтознавчі дослідження для районних планувань: схеми і проекти районного планування, комплексна оцінка природних факторів в схемі районного планування, антропогенна порушеність і потенціальна стійкість ландшафтних комплексів до антропогенного впливу. Ландшафтознавчі дослідження для містобудування. Ландшафтознавчі дослідження по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: оцінка ландшафтних чинників формування поля радіоактивного забруднення та їх вторинного перерозподілу. Ландшафтознавче обґрунтування географічних інформаційних систем: використання засобів і методів інформатики для створення автоматизованої системи збору, збереження, обробки і аналізу географічної інформації.


^ Фізична географія материків і океанів


Вступ. Об’єкт, предмет i завдання курсу фізичної географії материків i океанів, його місце у загальній системі підготовки учителя географії.


^ Фізична географія океанів. Загальний огляд.

Зміст курсу фізичної географії океанів. Основні напрями досліджень географії океанів. Історія формування й розвитку, рельєф дна Свiтового океану. Води Світового океану. Органічний світ. Функціонування океанів як цілісної системи. Глобальні зв’язки між океаном i материками. Фiзико-географiчнi районування. Мінеральні ресурси океану. Екологічні проблеми океану. Міжнародне співробітництво у вивченні Свiтового океану.


^ Регіональний огляд

Тихий океан. Загальні відомості. Вступ. Історія дослідження та освоєння. Фізико-географічне положення Тихого океану. Основні риси геологічної будови і рельєфу дна. Мінеральні ресурси. Кліматичні умови. Динаміка поверхневих вод. Органічний світ. Природні ресурси. Фізико-географічні зони і райони.

Океанія. Острови Тихого океану, їх походження. Особливості клімату, органічного світу. Заселення Океанії людиною. Сучасне населення островів. Iсторико-етнографiчнi області: Меланезія, Мiкронезiя, Полінезія.

^ Атлантичний океан. Вступ. Історія дослідження та освоєння. Фізико-географічне положення Атлантичного океану. Особливості рельєфу дна. Клімат. Органічний світ. Природні ресурси і географічні проблеми їх освоєння. Фізико-географічне районування.

Індійський океан. Загальні відомості. Історія дослідження та освоєння. Фізико-географічне положення Індійського океану. Особливості геологічної будови i рельєфу дна. Мінеральні ресурси. Відмінні особливості клімату і циркуляція поверхневих вод. Водні маси. Органічний світ. Фiзико-географiчнi зони i райони.

^ Північний Льодовитий океан. Загальні відомості. Історія дослідження та освоєння. Відмінні риси фізико-географічного положення океану. Особливості рельєфу дна. Мінеральні ресурси. Особливості клімату. Циркуляція поверхневих вод. Органічний світ і географічні проблеми їх освоєння. Фiзико-географiчнi зони i райони.


^ Фізична географія материків.

Вступ. Материки як великий природний об’єкт. Частини світу (умовність поняття). Загальний i регіональний огляди, їх мета. Послідовність вивчення компонентів природи у загальному огляді. Завдання фізико-географічного районування, система одиниць районування.


^ Загальний огляд материків. Африка. Австралія. Південна Америка. Антарктида. Північна Америка. Євразія.

Історія дослідження та освоєння. Фізико-географічне положення, розміри і конфігурація берегів. Тектонічна структура, рельєф і корисні копалини. Клімат. Внутрішні води. Ґрунти, рослинність i тваринний світ. Географічні пояси і природні зони. Фiзико-географiчне районування.


фізична географія України

Загальна характеристика компонентів природного середовища території України. Загальний фізико-географічний огляд природних умов та природних ресурсів України. Геолого-тектонічна будова. Палеогеографічні умови формування території. Закономірності формування та поширення корисних копалин. Основні класифікації родовищ корисних копалин.

^ Загальна орографічна характеристика та особливості геоморфологічної будови. Особливості рельєфоутворення на території України. Роль ендогенних та екзогенних факторів. Орографічна характеристика території. Характеристика сучасної геоморфологічної будови території. Геоморфологічне районування території. Характеристика геоморфологічних провінцій.

^ Кліматичні умови та ресурси території. Особливості кліматоутворення на території України. Розподіл кліматичних елементів. Характеристика кліматичних сезонів. Кліматичне районування. Схеми кліматичного районування. Положення території України в схемі кліматичного районування за Б.П. Алісовим. Агрокліматичне районування. Оцінка можливих змін клімату.

^ Фізико-географічна характеристика Чорного та Азовського морів. Географічне положення та загальні морфометричні дані морських басейнів. Основні етапи формування морів. Особливості гідрологічного та гідрохімічного режиму морських басейнів. Кліматичні характеристики акваторії. Море, як особливий біоценоз.

^ Закономірності формування та поширення внутрішніх вод. Оцінка водних ресурсів. Загальні поняття про внутрішні води та водні ресурси. Фактори, що впливають на формування внутрішніх вод. Річкова система України та її основні характеристики. Фізико-географічна характеристика найбільших річкових басейнів. Закономірності формування та поширення озер. Болота та заболочені землі, поширення їх по території. Болота, як особливий ПТК. Підземні води, особливості їх поширення та зв’язок з геологічними структурами. Оцінка водних ресурсів України та їх сучасного стану.

^ Особливості формування та закономірності поширення ґрунтового покриву. Зміна ґрунтоутворюючих зональних та азональних факторів. Основні типи ґрунтів та їх поширення по території. Азональні ґрунти та умови їх формування. Зміна ґрунтового покриву під впливом природних та антропогенових факторів.

^ Загальна характеристика рослинного покриву. Видовий склад фауністичного комплексу, зоогеографічне районування. Рослинність як компонент ландшафту. Видова різноманітність рослинного покриву території. Загальні закономірності поширення рослинного покриву. Проблема раціонального використання і охорони рослин, “Червона книга України”.

Історія формування тваринного світу в антропогеновий період. Видова різноманітність та закономірності поширення тварин на території. Проблеми охорони та збереження тваринного світу. Роль заповідників та заказників.


^ Природно-територіальні комплекси та фізико-географічне районування території.

Основні закономірності диференціації природного середовища. Принципи та методи фізико-географічного районування України. Енергетична основа формування природно-територіальних комплексів. Широтна зональність та її основні географічні наслідки. Секторність або азональність та її прояв в географічній оболонці. Ландшафт – основна ланка в фізико-географічному районуванні.

Основні принципи і підходи в фізико-географічному районуванні території. Поняття про однорядну та дворядну схеми в фізико-географічному районуванні. Основний принцип фізико-географічного районування України – ландшафтно-генетичний. Схема та таксономічний ряд фізико-географічного районування України.

^ Загальна характеристика та особливості ландшафтної структури зони мішаних лісів. Географічне положення та межі зони. Фізико-географічне районування зони на області. Особливості ландшафтної структури. Несприятливі фізико-географічні процеси та явища.

^ Характеристика та особливості ландшафтної структури лісостепової зони. Географічне положення та межі зони. Принципи та особливості внутрішньозонального поділу. Основні види і типи ландшафтів в лісостеповій зоні. Заповідні території. Несприятливі фізико-географічні явища та процеси. Методи їх оцінки та прогнозування.

^ Фізико-географічні особливості та ландшафтна структура степової зони. Географічне положення, межі степової зони. Внутрішньозональний поділ на підзони, провінції. Закономірності формування ландшафтної структури. Оцінка природних умов та природних ресурсів. Заповідні території.

^ Особливості прояву вертикальної поясності в Українських Карпатах. Характеристика гірських ландшафтів. Українські Карпати як фізико-географічна провінція Карпатської гірської країни. Особливості прояву вертикальної поясності в розподілі компонентів природного середовища. Фізико-географічний поділ провінції на фізико-географічні області. Характеристика ландшафтної структури фізико-географічних областей Українських Карпат.

^ Фізико-географічна характеристика гірських ландшафтів Криму. Гірський Крим як фізико-географічна провінція Кримсько-Кавказької гірської країни. Особливості вертикальної поясності та її вплив на формування ландшафтної структури провінції. Загальна характеристика ландшафтів Гірського Криму. Природні ресурси провінції. Заповідні території.


^ Проблеми раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.

Загальна комплексна оцінка стану та перспектив використання природних ресурсів в Україні. Загальні методичні підходи до оцінки природних ресурсів. Структура природно-ресурсного потенціалу України. Оцінка природних умов та ресурсів території. Поняття про раціональне використання природних ресурсів в умовах сталого розвитку України.

^ Стійкість природно-територіальних комплексів до антропогенного впливу. Система охорони довкілля. Оцінка рівня антропогенового впливу на природне середовище України. Основні джерела забруднення атмосфери, гідросфери, ґрунтового покриву. Історія розвитку та формування системи природоохоронних заходів. Територіальне розташування природоохоронних об’єктів. Біосферні заповідники, національні парки, заказники та інші природоохоронні об’єкти.


^ Економічна і соціальна географія України


Економічна і соціальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Економічна географія України в працях С.Л.Рудницького, П.П.Чубинського, К.Г.Воблого, О.Т.Діброви, В.М.Кубійовича, М.М.Паламарчука, Л.М. Корецького. Предмет та об'єкт вивчення і наукового дослідження економічної і соціальної географії України


^ Основні геополітичні характеристики України.

Формування політичної карти України. Відображення політичних подій, регіональне положення, кількість населення, територія, протяжність, крайні точки, суміжні держави. Державний устрій згідно нової Конституції, прийнятої 28 червня 1996 p.


^ Природно-ресурсний потенціал України і охорона навколишнього середовища.

Мінерально-сировинні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, водні ресурси, повітряний басейн).


^ Соціально-географічні основи народонаселення.

Географія соціально-демографічного розвитку України. Національний склад населення України. Міграції населення України. Міграція як соціальний процес. Розселення населення України. Регіональні системи розселення і оцінка їх соціальної ефективності. Типологія соціальних і де­мографічних статусів поселень. Типи поселень. Міське розселення, його суть і особливості.

Соціально-географічні закономірності урбанізації та її територіальні прояви. Фактори урбанізації. Розвиток міст. Економічні і соціальні фактори зростання міст. Урбанізація і міська політика. Агломерації.

Трудові ресурси України. Суть і структура трудоресурсного потенціалу. Види трудових ресурсів. Демографічні аспекти формування трудоресурсного потенціалу. Виробничо-галузева зайнятість та особливості територіального розподілу. Формування структури зайнятості. Економічно активне населення. Основні напрямки вдосконалення структури зайнятості населення і формування ринку праці України. Безробіття. Рівень безробіття. Проблеми зайнятості і безробіття в Україні. Соціальний захист в умовах ринку.


^ Економічний потенціал та структура господарства України.

Складові економічного потенціалу країни. Економічні показники і національні рахунки, сутність понять "система національних рахунків", "стадія виробництва", "випуск", "проміжне споживання", "валова додана вартість", "валовий внутрішній продукт", "валовий (чистий) прибуток", "чистий експорт товарів та послуг". Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту, національні рахунки за секторами економіки. Фінансова система: бюджет, доходи і видатки бюджетів, бюджетний дефіцит і профіцит, валютний курс, грошовий обіг, цінова політика.

^ Сутність поняття “структура”. Галузево-виробничий і просторовий виміри структури. Трансформація структури господарського комплексу України в ринкових умовах: проблеми і шляхи подолання економічної кризи.

Матеріально-технічні ресурси. Виробничі і невиробничі основні фонди. Динаміка структури основних фондів за секторами економіки та формами власності, структура матеріальних витрат на виробництво продукції за видами виробничої діяльності. Економічна ситуація в країні, шляхи подолання екстенсивного типу розвитку національної економіки. Економічні проблеми розвитку України. Диспропорції в сучасному розміщенні природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалів. Шляхи удосконалення технічної бази виробництва. Інтенсифікація інвестиційної діяльності.


^ Господарство України. Економіко-географічна структура.

Загальна характеристика промисловості України.

Промислова політика держави в ринкових умовах. Промисловість - провідна сфера матеріального виробництва. Розвиток промисловості і НТР, показники технічного рівня виробництва. Структурні співвідношення у виробництві засобів виробництва та виробництва предметів споживання, паливно-енергетичного комплексу, матеріаловиробляючих галузей, галузей продукції кінцевого виробництва. Структурно-виробничі та географічні особливості розміщення промисловості України. Інвестиції (капітальні вкладення) в основний капітал - витрати на нове промислове будівництво, на реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств. Динаміка інвестицій за технологічною структурою: будівельні та монтажні роботи, устаткування, інструмент та інвентар. Структурні зміни та шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.


^ Паливно-енергетичний комплекс.

Електроенергетика. Типи електростанцій (теплові, атомні, гідроелектростанції), електричні мережі. Особливості територіального розподілу виробництва і споживання електроенергії. Основні енергетичні комплекси України та їх техніко-економічні показники виробництва. Альтернативні джерела енергії. Енергетична проблема в Україні та шляхи її подолання. Екологічні проблеми розвитку електроенергетики паливно-енергетичного комплексу.

Екологічні проблеми розвитку електроенергетики паливно-енергетичного комплексу.


^ Металургійний комплекс.

Сировинна база чорної металургії та географічні особливості її розміщення. Структурний склад чорної металургії за видами виробництва

продукції. Техніко-економічні особливості виробництва чорних металів, принципи розміщення металургійного виробництва. Географія видобутку і збагачення рудної і нерудної сировини, виробництво чорних металів, труб, електроферосплавів. Коксохімічна промисловість. Географія виробництва вогнетривів, вторинної обробки чорних металів. Основні металургійні бази та центри чорної металургії. Порівняльна характеристика металургійних комплексів Придніпров'я, Донбасу, Приазов'я. Мала металургія та її географія. Актуальність проблеми технічного переозброєння чорної металургії на основі НТП. Економіко-екологічні проблеми розвитку чорної металургії.


^ Хімічна і нафтохімічна промисловість.

Хімічна промисловість - галузь науково-технічного прогресу. Роль і значення хімічної промисловості в господарському комплексі України. Сировинна база хімічної промисловості та географічні особливості її розміщення. Галузева структура хімічної промисловості. Гірничо-хімічна промисловість та її галузева структура. Техніко-економічні особливості гірничо-хімічного виробництва і основні фактори його розміщення. Географія виробництва і використання мінеральних добрив. Содова, хлорна та йодо-бромна промисловість, географія основних центрів виробництва. Промисловість органічного синтезу, склад, значення в народному господарстві, зв'язок з НТР. Географія виробництва хімічних волокон та ниток, синтетичних смол, пластичних мас і виробів із них. Лакофарбова промисловість. Промисловість побутової хімії - основні центри виробництва.

Нафтохімічна промисловість, виробництво продуктів органічного синтезу, шинна та гумо-азбестова промисловість.


^ Машинобудування і металообробка

Машинобудування - галузь науково-технічного прогресу. Значення і місце машинобудування в господарському комплексі України. Сучасний стан технічної бази машинобудування та проблеми її удосконалення. Організаційні форми виробничої діяльності в машинобудуванні: кооперування і спеціалізація. Галузева структура машинобудування. Фактори розміщення машинобудівних виробництв. Форми територіальної організації машинобудівного виробництва. Географія виробництва основних видів продукції машинобудування України -енергетичного, металургійного, гірничошахтного та гірничорудного устаткування, сільськогосподарської техніки, металорізальних та деревообробних верстатів, приладів і оптичної апаратури, засобів обчислювальної техніки, автомобілів, тракторів, будівельної техніки, технологічного обладнання для легкої, харчової промисловості та підприємств торгівлі і громадського харчування. Проблеми і шляхи формування та розвитку на території України технополісів, технопарків -територіально-виробничих комплексів ринкової економіки.


^ Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість України.

Зв’язок галузі з будівельною індустрією. Сировина база промисловості будівельних матеріалів - структура та географія. Виробнича структура. Географія виробництва цементу, збірних залізобетонних конструкцій і виробів, стінових матеріалів, будівельної кераміки, нерудних будівельних матеріалів, видобутку і обробки облицювальних матеріалів, неметалорудної сировини, скла. Екологічні проблеми розвитку промисловості будівельних матеріалів.


^ Легка та харчова промисловість.

Сировинна база легкої промисловості та її географія. Галузева структура, принципи розміщення виробництва. Географія галузей легкої промисловості: текстильної; первинної обробки льону, бавовняної, вовняної, шовкової промисловості; нетканих матеріалів, конопляно-джутової, трикотажної, швейної, шкіряної, хутрової і взуттєвої промисловості. Проблеми подолання кризового стану та шляхи інтенсифікації розвитку вітчизняної легкої промисловості.

Місце харчової промисловості в структурі промислового комплексу України. Зв'язок із сільським господарством. Сировинна база, географічні особливості її розміщення. Галузева структура. Географія основних галузей харчової промисловості.: цукрової, борошно-круп’яної, олійно-жирової, м’ясної, молочної, рибної. Проблеми забезпечення населення продовольчими товарами.


^ Агропромисловий комплекс.

Аграрна політика України в ринкових умовах. Сільське господарство – складова матеріального виробництва. Інтенсивний та екстенсивний типи розвитку сільського господарства. Показники сучасного розвитку та економічної ефективності сільського господарства. Вплив природних, економічних і соціальних умов на географію сільського виробництва. Розвиток сільського господарства в умовах ринкових відносин НТР. Фермерські господарства та їх роль в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Значення і місце особистих господарств населення у виробництві продукції сільського господарства. Структура розподілу земельної площі і сільськогосподарських угідь. Регіональний розподіл виробництва продукції сільського господарства. Матеріально-технічна база сільського господарства (парк тракторів, зернозбиральних комбайнів, вантажних автомобілів у власності сільськогосподарських виробників).

Рослинництво і тваринництво - складові сільського господарства. Рослинництво, структура і географічна диференціація спеціалізації основних галузей рослинництва. Урожайність сільськогосподарських культур та регіональні відміни в її показниках. Рентабельність основних видів сільськогосподарської продукції, географічні відміни в рентабельності. Валовий збір сільськогосподарських культур. Географія валового збору зерна, цукрових буряків, насіння соняшника, картоплі, овочів. Географія зернових і технічних культур. Основні цукроносні, волокнисті, олійні культури та їх розміщення на території України. Овочівництво, картоплярство, садівництво. Тваринництво. Кормова база - географічні відміни та вплив на спеціалізацію галузей тваринництва. Поголів'я худоби по категоріях господарств та регіонах. Продуктивність худоби та птиці, географічні відміни в її показниках. Географія виробництва основних видів продуктів тваринництва. Галузева структура та регіональна спеціалізація галузей тваринництва. Проблеми та шляхи інтенсифікації розвитку галузей тваринництва.


^ Військово-промисловий комплекс (ВПК).

ВПК України – система галузей і виробництв, що спеціалізують на випуску військової техніки, зброї та боєприпасів.

^ Галузева структура ВПК України: авіаційна промисловість, бронетанкова промисловість, ракетно-космічне виробництво, військове суднобудування, виробництво артилерійських систем, виробництво продукції цивільного призначення. Географія основних галузей та центрів ВПК України.


^ Територіальна структура промисловості.

Поняття “територіальна концентрація” промислового виробництва. Показники визначення рівня територіальної концентрації виробництва. Елементи територіальної структури промисловості, форми територіальної концентрації і організації виробництва: "промисловий пункт", "промисловий цент", "промисловий вузол", "промислова агломерація", "промисловий район", "промислова зона", "вільна економічна зона". Проблеми деконцентрації промислового виробництва в індустріально-розвинених регіонах України. Формування територіальної структури промисловості в ринкових умовах.


^ Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки

Транспорт - галузь матеріального виробництва. Наземні, водні, повітряні види транспорту. Зв'язок транспорту з НТР. Основні показники роботи та характеристики виробничої діяльності залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного транспорту: відправлення вантажів за видами транспорту, питома вага окремих видів транспорту у відправленні (перевезенні) вантажів, вантажообіг за видами транспорту, розподіл вантажообігу за окремими видами транспорту, переробка експортних, імпортних і транзитних вантажів; відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування, пасажирооборот транспорту загального користування, відправлення (перевезення) пасажирів за видами сполучення.

^ Трубопровідний транспорт. Шляхи сполучення. Види сполучення: міжміське, внутрішньоміське, приміське. Характеристика шляхів сполучення України за довжиною і щільністю, інтенсивністю перевезення вантажів і пасажирів, середньою відстанню перевезення, впровадженням прогресивних видів шляхів сполучення.

^ Зовнішньоекономічна політика України на сучасному етапі ринкової реформації. Роль і значення зовнішніх зв'язків в економіці України. Міжнародний поділ праці та його основні форми. Україна в системі міжнародного поділу праці. Торгівля - основна форма зовнішніх економічних зв'язків. Товарна структура зовнішньої торгівлі (експорт, імпорт). Іноземні інвестиції в Україні, географія основних країн-інвесторів. Географія зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами: СНД, Балтії, Європи, Америки, Азії, Африки, Австралії і Океанії.

Проблеми та перспективи зовнішньоекономічного співробітництва України.


^ Географія соціального розвитку.

Соціальна інфраструктура. Значення соціальної інфраструктури в розвитку матеріального виробництва, суспільства і особистості. Суть поняття загальної інфраструктури; основні елементи інфраструктури - соціальна інфраструктура, виробнича інфраструктура, інституційна інфраструктура, науково-технічна інфраструктура. Рівні розвитку соціальної інфраструктури і їх економічна роль у розширеному відтворенні населення та продуктивності праці; галузева класифікація соціальної інфраструктури та основні види послуг; функції галузей соціальної сфери, її головні типи. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України..

Географія соціально-побутової сфери обслуговування населення України: культурно-освітній комплекс обслуговування, його роль, значення та географія: Географічні проблеми формування і розвитку наукового комплексу України.


Економічна та екологічна безпека розвитку господарського комплексу України.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр” на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні приймальної комісії на засіданні Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол
Нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол № від 2011 р географічної освіти та екології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи