Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 196.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата26.06.2012
Розмір196.62 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України
Харківська

національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи

з дисципліни

Загальна екологія й основи заповідної справи”

(для студентів 1 курсу заочної форми навчання

напряму 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія й основи заповідної справи” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро-докористування») / Укл.: Спірін О.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 24 с.


Укладач: О.І. Спірін


Рецензент: В.М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол №9 від 03.05.2007 р.
ЗМІСТ

Передмова

4


1.

Зміст самостійної роботи

5
1.1

Структура роботи

5
1.2

Тема курсової роботи

5
1.3

Мета роботи

7
1.4

Вимоги до оформлення і змісту роботи

8
1.5

Ілюстрації

10
1.6

Анотація і реферат

12
1.7

Перелік використаних джерел

13
1.8

Доповідь до захисту курсової роботи

14
1.9

Презентація

14

2.

Приблизний план курсової роботи

16


3.

Заключне слово

18


4.

Рекомендована література

19
4.1

Підручники й навчальні посібники

19
4.2

Довідкова та додаткова література

20
4.3

Ресурси всесвітньої електронної інформаційної мережі (Інтернет)

23


Передмова


Мета виконання завдань для самостійної праці:

 1. стимулювати розвиток інженерно-спрямованої розумової діяльності студента на вирішенні конкретного завдання;

 2. стимулювати розвиток самомотивації до вивчення дисципліни;

 3. подолання фрагментації знання та побудови корпусу цілісного знання;

 4. стимулювати студента до самостійного віднайдення і підтвердження на практиці зв‘язків дисципліни, що читається, з низкою інженерних дисциплін, передбачених навчальним планом;

 5. познайомити студента з методами аналізу літературних джерел, основними стилями наукової та інженерної мови, оформлення результатів пошуку;

 6. познайомити студента з методами впровадження сучасних інформаційних технологій у процеси пошуку релевантної інформації, її обробки та подальшого представлення (репрезентації) замовникові;

 7. поступово готувати студента до самостійної пошуково-аналітичної роботи й самостійного прийняття рішень під час проходження переддипломної практики та підготовки дипломної роботи до захисту.


1. Зміст самостійної роботи


Індивідуальне семестрове завдання студента, окрім виконання власне курсової роботи, включає такі компоненти її оформлення:

 • підготовка короткої доповіді за темою курсової роботи (не більше ніж на 5 хв.);

 • підготовка матеріалів до презентації доповіді (електронні, паперові чи для розгляду через проектор); а також

 • самостійне розв’язування завдань з екології на практичних заняттях.^ 1.1 Структура курсової роботи


Підготовка курсової роботи є необхідною складовою процесу опрацьовування курсу „Загальна екологія та основи заповідної справи”. Ця робота дозволяє кожному(ій) студенту(ці) виявити рівень оволодіння темами курсу.

Цей різновид самостійної роботи в загальному обсязі робіт є найвагомішим. Тому цій роботі слід приділити найбільшу увагу.Текст курсової роботи складається за загальноприйнятою схемою побудови фахової письмової роботи з певних частин:

 • титульний аркуш (підлягає стандартному заповненню згідно прийнятих правил щодо оформлення письмових робіт студентів Академії);

 • зміст роботи (подає перелік розділів із відповідним визначенням номерів сторінок та додаткових матеріалів; на окремому аркуші);

 • анотація (коротке пояснення змісту роботи);

 • реферат (коротке викладення змісту та результатів роботи, зроблених висновків);

 • вступ (присвячений обґрунтуванню актуальності/важливості обраної теми);

 • основна частина (викладення змісту роботи за планом);

 • заключна частина, або висновки (коротке викладення результатів роботи);

 • перелік використаних літературних джерел (уміщує перелік усіх джерел інформації [звичайних паперових, на магнітних чи оптичних носіях, ресурси Інтернет тощо], використаних під час підготовки роботи);

 • додатки (допоміжні матеріали, якщо вони потрібні – тексти, схеми, світлини, малюнки, рисунки, діаграми і т. ін., які не увійшли в основну частину роботи; їх обсяг не обмежується, але повинен бути у розумних межах!);

 • подяки, або висловлювання вдячності (усім тим особам/фахівцям, які допомагали укладачу роботи, доклали часу і сил, тобто сприяли у той чи інший спосіб, щоби дана робота була виконана вчасно і якісно).


^ 1.2 Тема курсової роботи


Для студента(ки) заочної форми навчання під час самостійного опрацювання навчальної дисципліни головне – це отримати такі завдання, які дозволять йому /їй практично якнайповніше задіяти у процес підготовки знання, котрі він (вона) повинні отримати до сессії. Для дисципліни „Загальна екологія й основи заповідної справи” завданням, яке відповідає вказаній вимозі буде таке:

^ Опис і характеристика природної заповідної території”

Студент(ка) самостійно обирає реґіон Землі та заповідну територію, які його (її) більше цікавлять.


^ 1.3 Мета роботи

 1. засвоєння теоретичних уявлень про вплив екологічних чинників на рослини й тварин,

 2. засвоєння теоретичних уявлень про процеси в екосистемах,

 3. засвоєння теоретичних уявлень про організацію життя та рівні популяції та екосистеми, типи взаємодій органiзмiв, структуру та функції екосистем,

 4. засвоєння знань про типи територій, що охороняються;

 5. обробка кліматичної інформації та побудова клімадіаграм, аналіз клімадіаграм і визначення типу/-ів клімату;

 6. побудова графічної моделі (блок-схеми) екосистеми, що перебуває під охороною; аналіз взаємозалежностей та взаємомовпливів між компонентами екосистеми на основі аналізу графічної моделі;

 7. самостійна робота з літературою та іншими джерелами інформації.

^ 1.4 Вимоги до оформлення і змісту роботи


Курсова робота є рукописом. Текст роботи пишеться на окремих аркушах від руки або набирається на комп'ютері і роздруковується. Усі аркуші окрім першого (титульного) нумеруються. Номер аркуша розміщується по центру зверху або знизу. Рамки для лицевих сторін аркушів не обов’язкові.

Береги аркуша стандартні: зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм, справа – 15-20 мм.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 24 аркушів(!) формату А4 (297Ч210 мм) разом з усіма ілюстраціями, рефератом, анотацією, змістом тощо. Для написання чи роздруківки курсової роботи можна використовувати папір нестандартних розмірів, наприклад, 281Ч203 мм, але бажано, щоби він не відрізнявся значно від стандартного формату А4 і були додержані береги аркуша.

Якщо робота рукописна, слід писати чітким, крупним почерком пастою чи чорнилами темних кольорів.

Якщо текст роботи набирається на комп’ютері, можна використовувати будь-який шрифт за винятком так званих рукописних та стиснутих. Розмір шрифту – 12 - 14 кеглів. Міжрядковий інтервал - 1 – 1,5. Слід подбати і про відповідне форматування роботи.

Не рекомендується використовувати більше 2-ох шрифтів різного написання в одній роботі. Не слід зловживати жирним шрифтом, курсивом та зайвими підкресленнями.


Представлена робота повинна бути:

 1. логічною, тобто

а) обрана тема ретельно розробляється щоби вичленити та висвітити усі головні аспекти проблеми;

б) побудованою за ретельно продуманим й послідовно складеним планом, пункти якого пов‘язані й узгоджуються один з одним, кожний наступний пункт є продовженням попереднього;

 1. лаконічною й змістовною, усі так звані загальні місця та незмістовні міркування слід опустити; загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 12-14 арк. формату А4.

 2. чистою від будь-яких натяків на плагіат. Тобто, усі використані матеріали та цитування інших авторів повинні обов‘язково бути відповідно позначені посиланнями у тексті роботи, усі використані джерела повинні бути показані у Переліку використаних джерел в абетковій послідовності.


Розділи роботи нумеруються арабськими цифрами. Нумерацію розділів не слід надто ускладнювати. Для цієї роботи достатньо розбивати розділи до другого рівня, тобто усередині розділу можуть бути підрозділи, котрі нумеруються так: 1.1, 1.2..., 3.4 (номер розділу і через крапку порядковий номер підрозділу).

NB! – У ніякому разі не вкладати кожний аркуш виконаної роботи у окремий прозорий файл! Це дуже ускладнює для викладача перевірку роботи.

Найкращими способами остаточного оформлення роботи за ступенями складності є: (а) скріпити аркуші скобами за допомогою степлера; (б) пробити аркуші діроколом і зв’язати їх відрізком шпагату чи стрічки; (в) пробити аркуші діроколом і закріпити їх швидкозшивачем.


Терміни підготовки завдання:

Строк видачі завдання - 21-й тиждень.

Строк здачі роботи - 31-й тиждень.

Обсяг у годинах – 87.


1.5 Ілюстрації


Курсова робота ілюструється. Усі графічні ілюстрації називають рисунками. Обов‘язковими рисунками є такі:

1) мапа реґіону розташування заповідної території1;

2) мапа-схема заповідної території;

3) клімадіаграми (за Ґоссеном-Вальтером)2;

4) зображення видів організмів, що охороняються на даній території;

5) блок-схема (графічна модель) взаємодій виду, що охороняється або заповідної екосистеми;

6) схеми, що ілюструють паттерни поведінки організму;

7) ареал розповсюдження організму, що охороняється, на мапі відповідного мірила (якщо можливо).

Рисунки розміщуються на центральній вертикалі сторінки, текстом не обтікати.

Кожний рисунок позначається по центру аркуша своїм номером, котрий складається з номера розділу та через крапку порядкового номера рисунка всередині розділу, напр., Рис. 2.12, потім через пробіл подається назва рисунку. Усі пояснювальні написи (легенда) розміщуються під рисунком. Наприклад,
Рис. 2.1 Тигр (Panthera tigris)


(світлина зроблена у природних умовах вночі за допомогою спеціального автоматичного освітлювального устаткування)


^ 1.6 Анотація і реферат


Це службові інформаційні компоненти будь-якої фахової роботи. Зміст цих праць не повинен дублювати назви курсової роботи.

Анотація3 - це коротке викладення, пояснення змісту роботи. Обсяг - не більше 3-4 речень. Слід лаконічно описати якому предмету ця курсова робота присвячена.

Реферат4 - це коротке викладення сутності науково-технічної праці. Якщо не висунуто особливих вимог, обсяг не повинен перевищувати Ѕ сторінки.

^ План викладення:

1) актуальність;

2) хто/що є об’єктом вивчення/дослідження/спостереження;

3) які методи застосовувались;

4) результати роботи;

5) висновки.

Рекомендується перейти до складання анотації та реферату тоді, коли письмова частина роботи вже завершена.


^ 1.7 Перелік використаних джерел


Усі використані інформаційні матеріали й джерела необхідно подати мовою ориґіналу в розділі „Перелік використаних джерел”. Усі використані твори науково-технічного змісту, а саме монографії, довідники, енциклопедії, статті в збірках наукових праць, часописах або на сайтах Інтернету, з інших типів медіа, таких як спеціальні компакт-диски, в абетковій послідовності описуються згідно бібліографічних правил опису творів літератури. Приклади такого опису подані у Розділі 3 цього „Методичного посібника...”.
Окрім виконання вказаної курсової роботи, студент протягом семестру виконує пов‘язані з нею індивідуальні семестрові завдання, які містять:

 • підготовку доповіді за темою курсової роботи до захисту;

 • підготовку матеріалів до презентації доповіді (електронні, паперові чи для перегляду через проектор);

 • презентацію доповіді перед аудиторією (захист роботи).^ 1.8. Доповідь до захисту курсової роботи


Доповідь за темою курсової роботи на 5 хв. є другою за важливістю складовою самостійної роботи з дисципліни. Складається з ретельно відібраного матеріалу курсової роботи і, в основному, тримається її основних положень. Повинна якнайповніше відбити зміст і глибину самостійної розвідки.

План доповіді приблизно відповідає плану курсової роботи.

Матеріал для доповіді слід відбирати ретельно.

Текст доповіді повинен бути лаконічним, доводи й ствердження – вичерпними. Мова доповіді повинна бути динамічною.


1.9. Презентація


Матеріали до презентації доповіді можуть бути представлені:

 1. на папері у вигляді рисунків, малюнків та схем на аркушах довільного, але достатньо великого формату, щоби їх можна було без напруження для зору переглядати сидячи в аудиторії;

 2. на фоліях для показу через проектор;

 3. в електронній формі у вигляді презентації. Для цього рекомендується засвоїти найпростіші навички й прийоми роботи з найпоширенішою сучасною презентаційною програмою “MS-PowerPoint”. У разі неприйнятності або обмежень у часі студент може підготувати презентацію за допомогою програм “MS-Word” або “Adobe Acrobat Pro”.


Організація відібраного матеріалу залежить від типу презентації.


Побудова презентації та техніка її виконання може бути довільною. При застосуванні програмного забезпечення обов‘язковими є такі аркуші:

 1. назва доповіді з прізвищем, ім’ям та по-батькові студентки(а), шифр академічної групи;

 2. обґрунтування вибору теми/актуальність;

 3. мета роботи і завдання, які слід вирішити для її досягнення;

 4. застосовані методи для виконання роботи;

 5. географічне розташування;

 6. характеристика території, екосистем, популяцій видів, що охороняються, тощо;

 7. графічна модель однієї з заповідних екосистем з короткими поясненнями (концептуальна модель);

 8. проблеми заповідної території і можливі шляхи й методи їх вирішення;

 9. висновки;

 10. подяки.


Використання студентами кольорів, заставок, шрифтів, анімаційних засобів, аудіо- чи відео-файлів, ускладненої графіки та додаткового художнього оформлення вітається, але не є обов‘язковим.

У презентації також не рекомендується використовувати більше 2-х шрифтів різного написання та зловживати розмірами шрифтів (тобто кеглем) і різними їх написаннями, тобто курсивом, підкресленнями та жирним шрифтом.


^ 2. Приблизний план курсової роботи


Поданий план курсової роботи є тільки прикладом і призначений лише для того, щоби зорієнтувати студента(ку), допомогти розробити свій власний план, виходячи з особливостей обраної теми, об’єкту вивчення, обсягу знайденого матеріалу для написання/складання роботи, глибини та широти оволодіння матеріалом чи його/її знання, наявності часу, необхідних навичок тощо. Тобто всю працю щодо підготовки курсової роботи з самого початку слід ретельно спланувати.

Вітається, якщо студент(ка) може запропонувати свій власний план курсової роботи, але у такому разі необхідно вчасно погодити його із своїм викладачем.

Якщо запропонований план здаються студентові надто складними, можливо: 1) розглядати пункти плану як перелік необхідних питань на які слід просто знайти відповіді; 2) самостійно спростити вибраний план.


Тема курсової роботи:

^ Опис і характеристика природної заповідної території”

План:

1. Вступ (коротко подається актуальність обраної теми, доводи, чому ви обрали саме цю тему, об’єкт, вид тощо, чому вони важливі);

2. [Основна частина]:

2.1 Правова основа заснування даної заповідної території (відповідний закон, постанова, декрет тощо). Короткий нарис історії заснування та основних етапів існування заповідної території; сучасні функції заповідної території;

2.2 Географічне розташування заповідної території;

2.3 Рельєф місцевості (орографічні особливості);

2.4 Клімат (ілюструється клімадіаграмами за Ґоссеном-Вальтером);

2.5 Рослинність. Вертикальна поясність (якщо є). Основні типи ґрунтів. Ландшафти. Закономірності розповсюдження рослинних угруповань у зв’язку зі зміною кліматичних та орографічних умов (обов’язкове використання методу клімадіаграм). Рідкісні рослинні види та угруповання, види, що охороняються (види з Червоної книги України, Червоного списку Європи тощо).

2.6 Тварини. Обумовленість розповсюдження видів тварин в залежності від розповсюдження рослинних угруповань. Рідкісні види тварин та види, що охороняються (види з Червоної книги України, Червоного списку Європи тощо).

2.7 Унікальні екосистеми заповідної території (ілюструється блок-схемою, тобто графічною моделлю однієї (1) унікальної екосистеми; обов’язково вказати сезонний аспект, також подається короткий опис процесів);

2.8 Сучасні проблеми заповідної території;

2.9 Можливі шляхи вирішення проблем заповідної території;

3. Висновки.
^ 3. Заключне слово


Наприкінці семестру, в день іспиту кожний студент(ка) приносить із собою заздалегідь підготовлену папку, котра містить курсову роботу, доповідь і презентацію перевірені, оцінені й схвалені викладачем. Ця папка є допуском до іспиту.

^ 4. Рекомендована література


Указана нижче література є тільки рекомендованою. Бажано, щоби студент самостійно підібрав собі літературу попрацювавши у науково-технічних бібліотеках, ознайомившись на практиці, як зорґанізовані абетковий та систематичний каталоги, що таке універсальний рубрікатор, навчитися відшукувати собі потрібні джерела, обробляти їх, вести свій каталог на картонних картках або за допомогою спеціальних програм, наприклад, MS-Excel (електронні таблиці) чи MS-Access (електронні бази даних), які входять до пакета програм MS-Office.


^ 4.1 Підручники й навчальні посібники

1. Вальтер Г. Растительные зоны Земного шара /Пер. с нем. - М., 1968. – В 3-х т.

2. Виробнича практика з ботаніки. Флора судинних та рослинність Харківщини. Методичні вказівки для студентів ботаніків та екологів біологічного факультету /Упорядники: Л.М. Горєлова, І.В. Друльова. – Харків: Вид-во Харк. держ. ун-ту, 1993. – 73 с.

Копія цієї книжки сберігається на кафедрі ІЕМ і надається студентам для читання на кафедрі чи індивідуального копіювання.

3. Гайнрих Д., Герґт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з нім. - К.: Знання-Прес, 2001. - 287 с.

4. Дажо Р. Основы общей экологии: Учебник /Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1989. – 415 с.

Копія цієї книжки сберігається на кафедрі і надається студентам для читання на кафедр, підготовки до іспитів та часткового копіювання.

5. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” //Зб. законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х т. – Чернівці, 1997.

6. Константинов А. С. Общая гидробиология. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: "Высшая школа", 1986. - 472 с.

7. Лархер В. Экология растений./Пер. с нем. - М.: Мир, 1978.

8. Одум Ю. Основы экологии: Учебник /Пер. с англ. -М.: Мир, 1973.

9. Олещенко В.И. и др. Справочник по заповедному делу. / Под ред. А.М. Гродзинского. – К.: Урожай, 1988. – 167 с.

10. Риклефс Р. Основы общей экологии: Учебник /Пер. с англ. -М.: Мир, 1979.

11. Треус В.Д. Заповідники України. – К.: Форсінг, 2001. – 240 с.

12. Шилов И.В. Экология. – М.: Высшая школа, 2002.

13. Marsh W. EarthScape: a Physical Geography. - New York: John Wiley & Sons, 1987. - 510 p.+Apps.

14. Mix M.C., Farber P., King K.I. Biology: The Network of Life. - New York: Harper Collins Publ., 1992. - P. 138-160.

Позиції 3, 5, 12 і 14 цього реєстру сберігаються у фондах бібліотеки Академії.

^ 4.2 Довідкова та додаткова література

1. Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. - 434 с.

2. Букштынов А.Д., Грошев Б.И., Крылов Г.В. Леса (Природа мира). - М.: „Мысль”, 1981. - 316 с.

3. Вавилов Н.Н. Пять континентов /Н.Н. Вавилов. Под тропиками Азии /А.Н. Краснов. 2-е изд. - М.: „Мысль”, 1987. - 348 с.

4. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. /Редкол.: О.М. Маринич (відпов. ред.) та ін. – К.: „Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1989.

1989. – Т. 1: А – Ж. – 416 с.: іл.

1990. – Т. 2: З – О. – 480 с.: іл.

1993. – Т. 3: П – Я. – 480 с.: іл.

5. Грацианский А.Н. Природа Средиземноморья. - М.: „Мысль”, 1971. - 509 с.

6. Заповедники Дальнего Востока СССР /Отв. ред.: В.Е. Соколов, Е.Е. Сыроечковский. - М.: „Мысль”, 1985. - 319 с.

7. Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии /Отв. ред.: В.Е. Соколов, Е.Е. Сыроечковский. - М.: „Мысль”, 1987. - 271 с.

В бібліотеці Академії є і інші томи цього видання.

8. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Ландшафты (Природа мира). - М.: „Мысль”, 1989. - 504 с.

9. Карри-Линдал К. Европа /Пер. с англ. - М.: „Прогресс”, 1981. - 330 с.

Високоякісне науково-популярне видання; видруковані усі томи серії, присвячені іншим материкам. Див. також поз. 14 цього реєстру.

10. Климатический справочник Западной Европы (Climatic Reference Book of West Europe) /Под ред. А.Н. Лебедева, И.С. Борушко, А.Ю. Егоровой. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 678 с. (Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова)

Видруковані такі ж саме довідники по Африці, Північній Америці, Південній Америці, Азії й Океанії, Австралії й Новій Зеландії.

11. Леме Ж. Основы биогеографии. - М.: „Прогресс”, 1976. - 309 с.

12. Основные данные по климату СССР /Под ред. Г.В. Груза и С.А. Сапожникова. – Обнинск: 1976. – 391 с. ^ (ВНИИГМИ – МЦД)

13. Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: „Мир”, 1979. - 424 р.

14. Сандерсон И. Северная Америка / Пер. с англ. - М.: „Прогресс”, 1979. – 302 с. Див. також поз. 9 цього реєстру.

15. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології (для працівників нафтогазового комплексу) Основні терміни: близько 3500 термінів /Укладачі: М.Д. Ґінзбург, Н.І. Азімова, І.О. Требульова, О.І. Спірін та ін.; Під заг. ред. А.А. Рудніка – Харків, 2000. – 736 с. (НДПІ АСУ ТрансГаз)

^ Усі визначення подаються згідно з чинними законодавчими актами та нормативами.

16. Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа: Навч. посібник. – Харків: Видав. центр НТУ „ХПІ”, 2002. – 240 с.

17. Чёрное море: Сборник /А. Вылканов, Х. Данов, Х. Маринов и др. /Пер. с болг. – Л.: ГидроМетеоИздат, 1983. – 408 с.

18. Ярошенко П.Д. Общая биогеография /Отв. ред. А.Г. Воронов. – М.: „Мысль”, 1975. – 188 с.

19. CD-ROM. Essential Study Partner. Environmental Science. – NY: McGraw-Hill Co., 1999. – ISBN 0-07-303867-9

^ 4.3 Ресурси всесвітньої електронної інформаційної мережі

(Інтернет)

1. „Наука”, URL: http://www.inauka.ru/

2. “Студентська бібліотека АВС”, URL: http://abc.vvsu.ru/

3. «Каталог образовательных ресурсов», URL: http://catalog.alledu.ru

4. «Очень полезный портал для всех учащихся»,

URL: http://www.allbest.ru

5. „Открытый Колледж”, URL: http://www.college.ru

6. Сервер российского студенчества, URL: http://www.students.ru

7. Молодёжный портал, URL: http://www.coolsoch.ru

8. «Экзамен.Ру», URL: http://www.examen.ru

9. Російська науково-технічна бібліотека, URL: http://www.sciteclibrary.ru/

10. English for Science & Technology, URL: http://www.wfi.fr/est/estl.html

11. ЗооЛекс, URL: http://www.zoolex.org/

12. Європейська аґенція з охорони довкілля –

- Служба „-R-E-P-O-R-T-S-”, URL: http://reports.eea.europa.eu

13. Woodrow Wilson International Center for Scholars, URL: http://www.wilsoncenter.org/directions

14. Orion Magazine (USA) URL: http://www.orionmagazine.org

15. Udzungwa National Park, Tanzania,

URL: http://www.tanzaniaparks.com/uzdungwa.htm

16. - (1) Protected Area Service (Lietuva) :

URL: http://vstt.lt/wt_vstt/action/main?lang=en;

- (2) State Forest Survey Service (Lietuva) :

URL: http://www.lvmi.lt/vmt/leidiniai.php?form_currentid=161.

- (3) National Parks (Lietuva):

-- Kursiu Nerija NP URL: http://www.nerija.lt/en/;

-- Žemaitija NP : URL: http://www.zemaitijosnp.lt/index.php?id=70,0,0,1,0,0;

-- Dzukija NP : URL: http://www.dzukijosparkas.lt/;

- (4) Lithuanian Research Institute of Forestry:

URL: http://www.balticforestry.mi.lt

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія й основи заповідної справи” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро-докористування»).


Укладач: Олександр Ілліч Спірін


Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2007 (додатково)
Підп. до друку 5.11.07

Формат 60Ч80 1/16.

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Умов. друк. арк. 1,4

Обл.-вид. арк. 1,9

Тираж 50 прим.

Зам. №
61 002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61 002, Харків, вул. Революції, 12
1 фраґмент потрібної мапи можна скопіювати проаналізувавши доступний картографічний матеріал атласів.

2 на кафедрі ІЕМ можна отримати для індивідуального копіювання роздруківку навчального посібника „Метод клімадіаграм за Ґоссеном-Вальтером”.

3 від лат. annotatio – позначка, примітка.

4 від лат. referre – доповідати, повідомляти.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи