Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів icon

Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів
Скачати 77.22 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів
Дата26.06.2012
Розмір77.22 Kb.
ТипДиплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»,

7.092202 «Електричний транспорт»,

7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальностей 7.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.092202 – «Електричний транспорт», 7.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укл.: Далека В.Х., Голтв’янський М.А., Коваленко А.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 8 с.


Укладачі : В.Х. Далека,

М.А. Голтв’янський,

А.В. Коваленко


Рецензент : доцент кафедри електричного транспорту ХНАМГ І.Л.Скуріхін


Рекомендовано кафедрою електричного транспорту,

протокол № 9 від 3 квітня 2007 р.

1.Мета переддипломної практики


Переддипломна практика студентів 5 і 6 курсів відповідно денної і заочної форми навчання згідно з затвердженим наказом Міністра освіти України № 93 від 08.04.1993 р. «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів. Вона проводиться як в проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях, на підприємствах, що розробляють, виготовляють і постачають технічні засоби електричного транспорту, та ремонтно-експлуатаційних підприємствах різних форм власності, що здійснюють експлуатацію і ремонт електричних систем електротранспорту, так і в департаментах державного управління, з якими пов’язані теми дипломних проектів студентів.

Мета практики – формування у студентів на базі знань, одержаних в академії, професійних умінь і навичок для прийняття рішень під час конкретної самостійної роботи на початковій посаді спеціаліста та збирання необхідного матеріалу для дипломного проекту.

Згідно з Класифікатором професій ДК003–95, затвердженим і введеним в дію наказом ДержОКХу України від 27.07.1995 р. №257, в таблиці представлено Перелік посад відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки студентів.


Класифікатор професій ДК003–95

Код КП

Професійна назва роботи

1222.2 (1226.2)

Майстер (підприємства з виготовлення, експлуатації та ремонту технічних засобів електричного транспорту)

2143.2

Інженер–електрик

2145.2

Інженер–механік

2141.2

Інженер (проектно-конструкторської і науково-дослідної організації підприємства з розробки, виготовлення, експлуатації та ремонту)

2149.2

Електромеханік (підприємства електричного транспорту)

2149.2

Диспетчер (служби, підприємства електричного транспорту)
(після підвищення кваліфікації)

2129.7

Завідувач лабораторії (вищий навчальний заклад)
Спеціаліст департаменту державного управління


Після закінчення практики кожен студент повинен знати:

 • конструкцію, основні технологічні процеси обслуговування і ремонту і перспективи розвитку технічних засобів підприємства;

 • новітні досягнення науки і техніки, передовий досвід в даній галузі;

 • перспективи розвитку бази практики;

 • порядок розробки, оформлення і впровадження технічних рішень, організаційно-технічних заходів по забезпеченню безпеки руху, охорони праці і промислової санітарії, форми і методи виховної роботи в колективі;

уміти:

 • аналізувати роботу підприємства;

 • виконувати економічні розрахунки;

 • використовувати електронно-обчислювальну техніку при здійснені технічних і економічних розрахунків під час дипломного проектування;

 • оформляти документи на раціоналізаторську та інноваційну пропозицію або винахід;

набути навички:

 • участі в роботі творчих бригад і секцій науково-дослідної роботи;

 • підготовки питань на засідання технічної ради;

 • використання системи автоматизованого проектування (САПР);

 • роботи з сучасною контрольно-вимірювальною апаратурою;

 • оформлення звітної документації.


^ 2.Організаційно-методичні вказівки


Основним керівним документом для проведення переддипломної практики студентів-дипломників є наскрізна програма, розроблена і затверджена на кафедрі електричного транспорту 03.04.2007 р., протокол № 9 на основі «Положення про проведення виробничої практики із студентами вищих навчальних закладів».

Згідно з наскрізною програмою, керівником переддипломної практики у студента-дипломника є керівник дипломного проекту, який визначає базу практики, оформлює і видає напередодні початку практики наступні документи:

 • завдання на дипломне проектування;

 • індивідуальну робочу програму;

 • щоденник практики.

Адміністративного керівника переддипломної практики на кафедрі призначає завідувач кафедрою, і затверджує на своєму засідання кафедра.

Основні його обов’язки полягають в тому, щоб:

 • своєчасно скласти проект наказу на практику і передати в деканат;

 • створити бригаду на конкретну базу практики, призначити старшого бригади, оформити направлення на практику;

 • перевірити наявність у студентів необхідних документів, провести інструктаж із записом в «Журнал інструктажів», що знаходиться на факультеті, видати направлення на практику старшому бригади.

 • відправити кожну бригаду на базу практики.

Після повернення студентів-дипломників із баз практики і отримання кожним із них заліку за практику, який виставляє керівник дипломного проекту в щоденнику і звіті проходження практики, адміністративного керівник оформляє залікову відомість, збирає звіти і щоденники і здає в архів встановленим порядком.

На базу практики студенти їдуть групою, як правило, самостійно. Групу очолює старший, що зазначений першим в списку наказу ректора. Перед відправленням на базу практики кожен студент повинен отримати: від керівника дипломного проектування названі документи, в бухгалтерії академії – добові і проїзні гроші, від адміністративного керівника практики – докладний інструктаж, а старший бригади – направлення на практику.

Після прибуття на базу практики старший бригади представляє начальнику відділу кадрів одночасно групу студентів і направлення.

Після реєстрації у відділі кадрів, співбесіди з представником керівництва бази практики, ввідного інструктажу кожен студент знайомиться із своїм керівником практики від підприємства. Разом із керівником практики від підприємства на основі робочої програми кожен студент повинен скласти календарний план проходження практики і зафіксувати в щоденнику практики. Календарний план повинен передбачити отримання відповідних знань, умінь і навичок.

Основною формою проходження практики є повне поєднання із перебуванням на підприємстві, виконуючи правила внутрішнього розпорядку і витримуючи строки початку і кінця робочого дня.

Студент систематично веде щоденник практики, де не менш одного разу на тиждень керівник практики від підприємства затверджує результати роботи, хід виконання календарного плану.

У кінці практики керівник практики від підприємства на основі результатів спільної роботи із студентом пише в щоденнику відгук, де відмічає рівень його фахової підготовки за чотирибальною системою.

Крім того студент, збираючи матеріал для дипломного проекту, готує звіт про виконання програми переддипломної практики, на основі якого керівник дипломного проекту оцінює результативність практики за чотирьохбальною системою і записує результати в щоденник, після чого адміністративний керівник практики результати практики записує до залікової відомості.


^ 3.Зміст переддипломної практики


Кожному студенту-дипломнику відповідно до індивідуальної робочої програми переддипломної практики, яку він отримав від свого керівника дипломного проекту, необхідно:

 • вивчити новітні досягнення науки і техніки та порядок їх впровадження до виробничого процесу;

 • ознайомитися з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентоведення й винахідницької діяльності на підприємствах електричного транспорту;

 • вивчити інженерну психологію та організацію удосконалення знань з цієї дисципліни на підприємстві;

 • зібрати матеріал для дипломного проекту;

 • узагальнити, систематизувати, закріпити та поглибити знання з таких спеціальних дисциплін, як експлуатація, ремонт, організація руху та економіка рухомого складу електричного транспорту;

 • виконати комплексний аналіз виробничої діяльності підприємства електричного транспорту, його технічного рівня, технологічної культури під час технічного обслуговування і ремонту, соціального портрету трудового колективу;

 • ознайомитися з організацією технічного контролю виробничого процесу технологічного обслуговування і ремонту та з методами боротьби із браком;

 • здобути практичні навички, знання і уміння з професійної (спеціальної), організаторської і виховної роботи з робітниками на підприємстві;

 • вивчити організацію і технологію виробничих процесів, організаційну структуру підприємства, стан техніки безпеки і охорони праці;

 • прояви ринкової економіки на підприємстві.Навчальне видання

Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальностей 7.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.092202 – «Електричний транспорт», 7.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»


Укладачі : В.Х. Далека,

М.А. Голтв’янський,

А.В. Коваленко


Відповідальний за випуск проф. В.Х. Далека


Редактор М.З. Аляб’єв


План видання 2007, поз. 562

____________________________________________________________________

Підп. до друку 15.05.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,4 Обл-вид. арк. 0,6

Тираж 200 прим. Зам. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002 м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства І. О. Шекшуєв програма та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з ознайомчої практики (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр”...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з науково-дослідницької практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна) (для студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства робоча програма переддипломної практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи