Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями icon

Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями
Скачати 130.23 Kb.
НазваКонцепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями
Дата26.06.2012
Розмір130.23 Kb.
ТипКонцепція

Таблиця відповідності нормативам та вимогам підготовки

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування”

напрям 0501 „Економіка і підприємництво”

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля


Назва показника (нормативу)

Норматив

Фактично

Прогнозується із врахуванням майбутнього ліцензування

Відхилення показників графи 4 від показників графи 2

1

2

3

4

5

^ 1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

+

+

-

^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченим званням, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

100

100

+5

у тому числі на постійній основі

50

100

100

+50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

95

95

95

-

у тому числі на постійній основі

50

97

97

+47

Із них:

Докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати до Ѕ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

40

50

50

+10

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

90

100

100

+10

у тому числі на постійній основі

50

100

100

+50

Із них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати до Ѕ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

40

74,4

74,4

+34,4

2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

-

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

-

2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

доктор наук або професор

+

+

+

-

кандидат наук, доцент

-

-

-

+

^ 3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

100

-

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

100

+30

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів

12

13,3

13,3

+1,3

3.4 Наявність пунктів харчування

+

+

+

-

3.5 Наявність спортивного залу

+

+

+

-

3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+

+

-

3.7 Наявність медичного пункту

+

+

+

-

^ 4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

-

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

-

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

-

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

100

-

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

100

-

4.4.3 Методичних вказівок i тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

-

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки, %

100

100

100

-

4.6 Забезпеченість програмами усіх видів практик (%)

100

100

100

-

4.7 Наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів, %

+

+

+

-

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

100

-

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань i вмінь студентів

+

+

+

-

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться у власній бібліотеці (%)

100

100

100

-

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)

5

5

5

-

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

5

10

10

+5

    1. Можливість доступу викладачів i студентів до Інтернету як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій

- наявність каналів доступу+

++

++

+-

-

^ 6. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

6.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

100

-

6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

100

-

6.3 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців):

6.3.1 Рівень гуманітарних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання, %

50

50

50

-

6.3.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання, %

50

50

50

-

6.3.3 Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

50

50

-

6.4 Кількість викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність і займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

100

-

6.5 Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їx діяльності

-

-

-

-

6.6 Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь у наукових конфереціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

+

-Зав. кафедри проф. Т.В. Калінеску

оподаткування


Ректор СНУ ім. В. Даля проф. О.Л. Голубенко

Схожі:

Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями icon2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською...
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconКонцепція діяльності за заявленим напрямом погоджена з Радою міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією
move to 0-185780
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconКонцепція діяльності за заявленим напрямом погоджена з Радою міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією
Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання соціально-гуманітарного...
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconКонцепція діяльності за заявленим напрямом погоджена з Радою міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією
Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання соціально-гуманітарного...
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconКузнецов р. І., Особливості механізму здійснення функцій районними І обласними радами
З одного боку, вони покликані забезпечувати реалізацію спільних інтересів територіальних громад, сіл, селищ, міст на своїй території,...
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями icon«Довідник студента» Права студента
Донецькою міською Радою, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, передбаченому Положенням про студентські гуртожитки Донецького...
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
України від 27 серпня 2010р. №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи