Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата10.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 7.05040101 - металургія чорних металів, спеціалізації -металургія чавуну


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­­15 від 27.12.2010


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 669.162(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 7.05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації – металургія чавуну заочної форми навчання /Укл.: В.Г. Чистяков, А.К. Тараканов. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 21 с.
Наведені методичні вказівки до виконання практичних занять на ЕОМ з використанням програм персонального комп’ютера доменника, а також теми курсових робіт.

Призначена для студентів спеціальності 7.05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації – металургія чавуну заочної форми навчання.


Укладачі: В.Г. Чистяков, канд. техн. наук, доц.

А.К. Тараканов, д-р техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск А.К. Тараканов , д-р техн. наук, проф.


Рецензент О.П. Чуванов, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 25.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,23. Умов. друк. арк. 1,21. Тираж 100 пр. Замовлення № 101.
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ–5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП

Головними завданнями дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» є придбання студентами практичних навичок проведення розрахунків на персональних ЕОМ для моделювання і аналізу доменного процесу, а також освоєння основних прийомів розрахункового аналізу впливу різних чинників на показники роботи доменної печі.

Методичні вказівки призначені також для організації проведення розрахунково-практичних робіт з математичного моделювання окремих сторін доменного процесу і виконанню балансових розрахунків доменної плавки з використанням програм діалогової системи «Персональний комп'ютер доменника» (ПКД).

Використання діалогової системи ПКД для автоматизованого пошуку оптимальних режимів роботи доменної печі є в сучасних умовах найреальнішим варіантом швидкого розширення використовування ЕОМ у доменному виробництві. Такі системи можуть бути реалізовані на базі персональних ЕОМ без обов'язкової наявності пристроїв зв'язку з об'єктом, не вимагають спеціальних приміщень і додаткового штату, а тому можуть широко використовуватися навіть на малих доменних печах. У зв'язку з цим, придбання навиків роботи з подібними системами є дуже важливим елементом підготовки фахівця-доменника.

Діалогова система ПКД є комп’ютеризованим робочим місцем технолога-доменника і забезпечує проведення великого числа модельних, балансових і оптимізаційних розрахунків, пов'язаних з аналізом доменного процесу і пошуком раціональних значень параметрів плавки. Зокрема, вона дозволяє вирішувати наступні задачі:

а) розрахунок комплексних технологічних параметрів режиму дуття плавки (теоретичної температури горіння палива, потужності або швидкості струменя дуття, об'єму фурменого газу) і автоматизований вибір параметрів дуття, що забезпечують підтримку на оптимальному рівні значень комплексних параметрів режиму дуття плавки;

б) оцінка за допомогою математичних моделей властивостей доменного шлаку і автоматизований вибір такого складу шихти, який забезпечує отримання шлаку з комплексом заданих властивостей;

в) розрахунок приведених до однакових умов значень техніко-економічних показників плавки.

Діалогова система ПКД розрахована на роботу з нею технологів-доменників, які не мають навиків роботи з ЕОМ. Вибір необхідної задачі і варіантів її рішення здійснюється за допомогою меню. Порядок виконання операцій, необхідних для вирішення конкретної задачі, показує технологові сама ЕОМ.


 1. ^ РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМЕННОГО ПРОЦЕСУ»Загальний обсяг – 108 годин.

Спеціальність 7.05040101 – металургія чорних металів.

Спеціалізація – металургія чавуну.


^ Розклад навчальних годин

XI семестр

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі: аудиторні заняття

20

з них: лекції

-

практичні заняття

20

Самостійна робота

88

у тому числі: при підготовці до занять

52

при виконанні курсової роботи

36

Підсумковий контроль

екзамен


Практичні заняття
заняття

Назва заняття

Тривалість

(годин)

1

Оптимізація складу доменної шихти

4

2

Розрахунковий аналіз завантаження шихтових матеріалів при використанні різних модифікацій завантажувальних пристроїв

4

3

Розрахунковий аналіз складу і властивостей

доменних шлаків

4

4

Розрахунковий аналіз впливу параметрів дуття
на узагальнені показники режиму дуття
доменної плавки

4

5

Розрахунок приведених до однакових умов продуктивності доменної печі і питомої витрати коксу

4


^ Курсова робота

Назва

Тривалість

(годин)

1

Експериментальні дослідження одного з елементів доменного процесу

36^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия чугуна. –К: Вища школа, 1988. – 512 с.

 2. Рамм А.М. Современный доменный процесс. – М.: Металлургия, 1980. – 304 с.

 3. Волков Ю.П., Шпарбер Л.Я., Гусаров А.К. Технолог–доменщик: Справочник. – М.: Металлургия, 1986. – 263 с.

 4. Линчевский Б.В. Техника металлургического эксперимента. – М.: Металлургия, 1979. – 256 с.

 5. Ковшов В.Н. Методические указания к постановке эксперимента. – Днепропетровск: НМетАУ, 1999. – 50 с.

 6. В.И. Баптизманский и др. Организация эксперимента. – К: УМКВО, 1992.–244с.^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


2.1. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ДОМЕННОЇ ШИХТИ

У сучасних умовах на кожному металургійному підприємстві все частіше доводиться вирішувати питання вибору постачальників залізорудної сировини і палива з метою мінімізації собівартості чавуну, що виплавляється. Для забезпечення можливості оперативного рішення цієї задачі розроблений алгоритм розрахункового пошуку оптимального складу доменної шихти за критерієм її мінімальної вартості. Мінімізація вартості шихти практично рівнозначна мінімізації собівартості чавуну.

Пошукове завдання вирішується з використанням симплекс-методу. В розрахунку шихти беруть участь рудні матеріали, добавки (сталеплавильні шлаки, вапняк і ін.), а також кокс. Обмеженнями в програмі розрахункового пошуку складу шихти є:

а) максимально допустимі за умовами постачання або з інших міркувань питомі витрати кожного виду шихти;

б) фіксовані витрати якихось рудних матеріалів або добавок, наприклад, агломерату власної аглофабрики;

в) задана основність шлаку;

г) максимально допустимий прихід з шихтою на 1т чавуну кожної з шкідливих домішок, а також дрібної фракції;

д) мінімально допустима або задана кількість в шихті на 1т чавуну якихось корисних домішок.

Набір домішок, що використовуються в обмеженнях, визначає сам користувач.

Оскільки шихта розраховується по балансу заліза, до обмежень можна віднести вміст заліза в чавуні, що також задається користувачем. Інформація щодо потенційно можливих шихтових матеріалів вводиться користувачем при заповненні або коригуванні основної початкової таблиці (табл. 2.1). В цій таблиці назви матеріалів, що використовуються, окрім вапняку і коксу, записує сам користувач, і під такими назвами ці матеріали фігурують потім в підсумковій таблиці з результатами розрахунку (таблиця 2.2).

Найменування обмежень, їх тип (більше, менше або дорівнює), а також їх чисельні значення задаються в додатковій початковій таблиці "Обмеження".

Рішення пошукової задачі здійснюється після її попередньої лінеаризації за рахунок умовного виключення зі складу шихти коксу, витрата якого залежить від складу рудної частини шихти, і при одночасному використанні в розрахунку не істинної, а умовної ціни кожного компонента шихти.

Умовна ціна враховує вплив витрати цього шихтового матеріалу на витрату коксу і розраховується автоматично за даними про склад матеріалу. У явному виді умовні ціни ніде не фігурують. Розрахунок вартості шихти ведеться у прирощеннях до заданого базового складу шихти, для якого достовірно відомі рівень витрати коксу і продуктивність доменної печі.

Коефіцієнти впливу на питому витрату коксу вмісту заліза в повністю офлюсованій шихті, кількості сірки і дрібної фракції в шихтових матеріалах, а також витрати сирого вапняку задає сам користувач.

Програма для ЕОМ передбачає можливість використання набору з 18–ти видів шихтових матеріалів, включаючи кокс.

Фіксацію кількості в шихті будь-якого з матеріалів на рівні вказаної в таблиці максимальної витрати можна здійснити за допомогою клавіші < F7>, перемістивши заздалегідь курсор у відповідний рядок.

Позначення характеристик складу шихти здійснює користувач на екрані "Обмеження".

Там же задаються чисельні значення обмежень. Обмеження за вмістом конкретної речовини в шихті знімаються і знову встановлюються за допомогою клавіші < Delіtе > при установці курсору у відповідну колонку таблиці.

Доцільність використання окремих обмежень часто залежить від повноти інформації про склад шихтових матеріалів.


Таблиця 2.1.

^ Приклад початкової таблиці "Дані про шихтові матеріали"Матеріал

Макс. витрата, кг/т чавуну

Вміст, %

Ціна

у.о./т

Fe

СаО

Si02

S

Р

Zn

As

Pb

Na2 O

К2O

Mn

Фрак–ция

––5мм

Аглом.–1

1800

53,00

12,10

9,40

0,072

0,020

0,32

0,07

0,08

0,54

0,48

14,2

22,30

Аглом.–2

1000

52,62

13,32

10,03

0,124

0,0347,8

21,44

Аглом.–З

900

55,12

7,68

6,62

0,020

0,040

0,19

0,020

0,03

0,36

0,32

12,6

26,32

Аглом.–4

600

54,40

11,37

9,50

0,085

0,052

0,26

0,032

0,04

0,42

0,21

11,9

24,40

Окат.–1

1000

60,10

3,80

8,50

0,068

1,2

32,70

Окат.–2

1000

63,20

4,50

3,80

0,112

1,8

42,40

Зал. руда

50

51,68

0,03

13,30

0,008

0,8720,74

0,05

15,6

12,15

Конв. шлак

80

17,52

50,90

13,80

0,168

0,408

0,64

0,21

0,17

0,43

5,8010,80

Марг. руда

40

1,57

10,11

13,50

0,062

0,1950,76

31,30

28,2

42,64

Вапняк

100

0,49

53,50

1,60

0,123

0,010

0,0116,20

Кокс

6000,02

5,62

1,782112,0

Таблиця 2.2
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи