Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка1/5
Дата10.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теорія і практика управління соціально-економічними системами» для студентів

спеціальності 7(8).01010401 - професійна

освіта в металургії


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Теорія і практика управління соціально-економічними системами» для студентів

спеціальності 7(8).01010401 - професійна

освіта в металургії


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 005.53(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія і практика управління соціально-економічними системами” для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії /Укл. В.В. Малий, Л.Л. Кармазіна. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 48 с.


Викладені методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни “Теорія і практика управління соціально-економічними системами”, наведені перелік тем літературного огляду і варіанти для виконання тестових та практичних завдань, розкриття теоретичних питань.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).01010401 - професійна освіта в металургії заочної форми навчання.


Укладачі: В.В. Малий, канд. техн. наук, проф.

Л.Л. Кармазіна, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.В. Малий, канд. техн. наук, проф.


Рецензент О.П. Лучанінова, канд.пед.наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 02.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ВСТУП


Сучасний етап розвитку міжнародних економічних відносин
характеризується інтенсифікацією процесів глобалізації, що означає високу ступінь конкуренції і формування сучасної системи господарських зв'язків.
В умовах зростаючого тиску конкуренції, появи гнучких структур і скорочення життєвих циклів продуктів організації повинні ставати більш продуктивними, ефективними, а також постійно проводити раціоналізацію своєї діяльності. Цього можна домогтися за допомогою ефективного управління проектами.

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам у вивченні теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних проектів в умовах обмеженості ресурсів. Методичні вказівки складено відповідно до програми навчальної дисципліни.

Метою викладання дисципліни "Теорія і практика управління соціально-економічними системами" є формування системи знань з розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в соціально-економічних системах в умовах обмеженості ресурсів.

Предметом дисципліни є вивчення методології та інструментарію аналізу проектних рішень в соціально-економічних системах.

Вивчення дисципліни "Теорія і практика управління соціально-економічними системами" повинно забезпечити підготовку студентів для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах галузі на основі опанування наукових підходів до вирішення соціально-економічних проблем з розробки оптимального проекту та визначення умов його успішної реалізації.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до заліку. 1. ^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Теорія і практика управління соціально-економічними системами»
Напрям

6.010104

Професійна освіта (за профілем)

Спеціальність


7(8).01010401

Професійна освіта в металургії
Розподіл годин навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Усього

семестриI

Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:

Аудиторні заняття

4

4

з них:

- лекції

4

4

- лабораторні заняття

-

-

- практичні заняття

-

-

- семінари

-

-

Самостійна робота

32

32

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Залік

Залік


^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Теорія і практика управління соціально-економічними системами» входить до циклу дисциплін вільного вибору студента.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для планування проектної діяльності в соціально-економічній сфері.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • як визначити інвестора проекту;

 • організацію комунікації для запуску проекту, розробку моделі проекту;

 • проведення декомпозиції елементів проекту;

 • побудову мережевої діаграми проекту;

 • управління часом у проекті;

 • управління вартістю у проекті;

 • створення плану управління календарним графіком проекту;

 • управління якістю у проекті, розробку плану управління якістю;

 • організаційні структури в управлінні проектами, визначення ролей і відповідальності;

 • управління комунікаціями у проекті;

 • управління ризиками у проекті;

 • забезпечення якості, управління змінами та адміністрування контракту;

 • завершення проекту і перевірка змісту.

уміти:

 • визначити інвестора проекту;

 • організувати комунікацію для запуску проекту, розробити модель проекту;

 • провести декомпозицію елементів проекту (WBS–структура);

 • будувати мережеву діаграму проекту;

 • управляти часом у проекті;

 • коригувати перелік робіт проекту;

 • управляти вартістю у проекті;

 • управляти календарним графіком проекту;

 • управляти якістю у проекті, розробляти план управління якістю;

 • управляти комунікаціями, визначати бажаний внутрішній персонал;

 • управляти ризиками, створювати матрицю оцінки ризиків, визначати роботи по запобіганню ризику;

 • завершувати проект і перевіряти зміст.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання комплект тестових завдань.

Зв'язок з іншими дисциплінами - Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Організація виробництва і менеджмент».


^ Зміст дисципліни

Лекційний курс
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

^ Початок проекту. Визначення проектних альтернатів. Вибір проекту. Визначення інвестора проекту. Організація комунікації для запуску проекту. Розробка моделі проекту. Розробка опису змісту проекту. Створення плану управління змістом проекту. Проведення декомпозиції елементів проекту. Коригування WBS проекту. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів. Визначення відносин передування. Побудова графіка Ганта. Оцінка ресурсних можливостей виконання проекту.

2

2.

^ Управління часом у проекті. Оцінка тривалості робіт проекту. Коригування переліку робіт проекту. Управління вартістю у проекті. Розрахунок вартості проекту. Створення плану управління календарним графіком проекту. Коригування ресурсних вимог. Створення основи вартісної оцінки (бюджету) проекту, впорядкованого часом. Завершення проекту і перевірка змісту. Оцінка виконання контракту продавцем. Формальне приймання результатів проекту. Проведення і документування аналізу після реалізації проекту. Документування заключного приймання продукту проекту.

2


^ Опрацювання розділів, які не викладаються на лекціях
теми

Назва теми

Тривалість годин

1.

Попереднє опрацювання цілей и задач проекту.

3

2.

Аналіз результатів процесів планування.

6

3.

Управління якістю у проекті.

6

4.

Розробка попереднього плану проекту.

3Рекомендована література

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. –664с.

2. «Управление проектами»: Учебник: Пер. с англ. Третьего. Полн. перераб. изд. /Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон; [науч. ред. перевода В. М. Дудников]. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007. – 608 с.

3. Керівництво з питань проектного менеджменту / [під ред. С.Д. Бушуєва]; пер. з англ. - 2-е вид., перероб. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. – 198 с.

4. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство РМВОК). – Project Management Institute, Inc., 2004. – 402 c.

5. Управління проектами: національні особливості /[В.В. Малий,
О. І. Мазуркевич, Л. Л. Кармазіна та ін.]: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2008. – 265 с.

6. Управління проектами /За ред. С.К. Чернова та В.В. Малого: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2010. – 354 с.

7. Дитхелм Г. Управление проектами. Т. 2. Особенности. – СПб. : Бизнес-пресса, 2003. – 288 с.

8. Эрик Верзух. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА
/пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 480 с.

9. Управление проектами /Ханс-Д. Литке и Илонка Кунов; [пер. с нем.

М.Э. Реш]. – М.: Издательство Омега-Л, 2006. – 144 с.

10. Пайпе С., Проектный менеджмент: ускоренный курс : пер. с нем. / науч. ред.
перевода А.М. Либман. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – 192 с.

11. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. –
2-е изд., стер.М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 240 с.

12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. –
М.: Дело. 1998. – 704 с.


^ 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання складається з завдань, які поділені на дві категорії: завдання теоретичної частини та завдання практичної частини.

Завдання теоретичної частини представлені у вигляді тестової форми та теоретичних питань, на які необхідно дати повну закінчену відповідь.

Практична частина індивідуального завдання складається з двох завдань. Завдання 9 – це творче завдання, де студентові необхідно проявити свої теоретичні знання на практиці в конкретній ситуації. Біля кожного завдання під цим номером стоїть посилання, яке вказує на рекомендовану літературу, до якої пропонується звернутись при виконанні цього завдання.

Варіант індивідуального завдання обирається за двома останніми цифрами залікової книги студента.

Нижче надані теоретичні відомості для виконання завдання 10.


^ Теоретичні відомості щодо побудови мережевої діаграми (завдання №10)

Глосарій

Операція (або робота). Для керівників проектів операція - це неподільний елемент проекту, що вимагає витрат часу для свого виконання. Як правило, назва операціям дається в наказовій формі дієслова, наприклад, "розробити специфікацію продукту".

Операція злиття. Це операція, яка має більше однієї попередньої операції.

Паралельні операції. Це операції, які можуть, за бажанням менеджера, виконуватися одночасно.

^ Шлях. Послідовність пов'язаних, взаємозалежних операцій.

Критичний шлях. Це найдовший шлях у всій системі операцій; якщо виконання операції на цьому відрізку затримується, виконання всього проекту затримується на такий же час.

Подія. Термін використовується для позначення точки часу початку або завершення операції. Подія не вимагає часу.

^ Операція дроблення. Це операція, за якою відразу слідують декілька операцій (від неї виходить більше однієї стрілки, що означає залежність).

Два підходи до розробки мережевих графіків
Для розробки мережевих графіків можуть застосовуватися два підходи:
- підхід з позначенням операцій у вузлах (блоках) графіка - ОУ;
- підхід з позначенням операцій на стрілках графіка - ОС.

На практиці перший метод - ОУ - використовується значно частіше і далі викладається саме цей метод, який слід використовувати під час побудови мережевого графіка (діаграми).

^ Основні правила розробки мережевого графіка

При розробці мережевого графіка доцільно дотримуватися наступних 8 правил:
1. Мережевий графік розгортається зліва направо.
2. Жодна операція не може бути розпочата, поки всі попередні пов'язані з нею операції не будуть виконані.
3. Стрілки в мережевому графіку відображають відносини передування й проходження. На малюнку стрілки можуть перетинатися.
4. Кожна операція повинна мати свій власний номер.
5. Номер наступної операції повинен бути більше номера будь попередньої операції.
6. Створення петель неприпустимо.
7. Умовні переходи від однієї операції до іншої не допускаються (мається на увазі визначення послідовності ходу виконання операцій умовами типу: "Якщо буде досягнуто успіху, зробіть те-то ..., якщо ні - нічого не робіть").
8. Досвід показує, що коли існує кілька вихідних операцій проекту, то може бути визначений загальний вузол початку всього комплексу робіт. Точно так само один вузол може бути використаний для чіткого позначення закінчення проекту.

^ Графічний метод розрахунку параметрів мережевої діаграми

Прямий аналіз мережевого графіка

Прямий аналіз - визначення ранніх строків початку операцій.

Процес прямого аналізу розгортається від перших операцій проекту, проходячи по всіх ланцюжках послідовних операцій мережевого графіка до самої останньої операції проекту.

У міру просування по кожному з шляхів проводиться додавання часу виконання операцій. Найдовший шлях показує час завершення проекту в цілому і називається критичним шляхом (СР).

Прямий аналіз передбачає, що кожна операція починається в той момент, коли завершується остання попередня їй операція. При розрахунку часу раннього початку операцій в процесі прямого аналізу необхідно пам'ятати три речі:

Ви додаєте час операції на кожному кроці аналізу.

Ви переносите раннє завершення (EF) попередньої операції до наступної, у якої воно ж стає часом раннього початку (ES), якщо тільки подальша операція не є операцією злиття.

У цьому випадку ви вибираєте найбільший за значенням час раннього закінчення (EF) серед всіх безпосередньо попередніх операцій.

Прямий аналіз виконується за формулою:

ES+DUR=EF,

де

ID – код операції;

ES – ранній старт операції;

EF – ранній фініш операції;

DUR – тривалість операції;


^ Зворотний аналіз мережевого графіка

Зворотний аналіз - визначення пізніх строків завершення операцій.

Зворотний аналіз починається з останньої операції мережевого графіка.

Кожного разу, виконуючи крок назад до початку мережевого графіка, необхідно відраховувати час даної операції із загальної тривалості проекту в цілому, з тим, щоб визначити терміни її самого пізнього можливого початку (LS) і закінчення (LF) виконання. За вихідну точку, тимчасову при виконанні зворотного аналізу, вибирається час пізнього закінчення самої останньої операції проекту. У цій операції даний час збігається з часом раннього закінчення її виконання (EF) (або у випадку кількох завершальних операцій, операції з найбільшим (EF)).

Прослушать

Зворотній аналіз виконується за формулою:

LF-DUR=LS,

де

LS – пізній старт операції;

LF – пізній фініш операції;

CP – критичний шлях;

SL – резерв часу.

Ви переносите LS на попередню операцію і прирівнюєте їй LF до неї, якщо попередня операція не є операцією дроблення, інакше ви обираєте найменший LS з усіх операцій, яким дана операція дає початок, і прирівнюється до цього значення її LF.

Приклад

У поданій на рис. 2.1 мережевій діаграмі визначити число шляхів, тривалість критичного шляху і термін закінчення проекту, перелік робіт критичного шляху, ранні й пізні терміни початку й закінчення робіт, резерви часу.

Умова:Операція

Опис

Передуюча операция

A

Планування

-

B

Закупка

A

C

Конструювання

A

D

Оформлення документів

A

E

Виготовлення

B, C

F

Патент

D

G

Здача

E, F


Рис. 2.1. Мережева діаграма проекту

де

  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи