Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата26.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Щербина Л. В.


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів і виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання і курсової роботи) з дисципліни

«основи НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання і курсової роботи) з дисципліни «Основи наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»). / Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 51 с.Укладач:

доцент кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. екон. наук, Щербина Л. В.


Рецензент:

професор кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, док. екон. наук, Писаревський І. М.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .........

2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ...................................

3. Система поточного І підсумкового контролю

знань студентів ..........................................................................

4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ, ЗАЛІКУ .......................................

5. СПИСОК літературИ ...............................................................

Додаток а .......................................................................................

Додаток Б ........................................................................................

4

5


6


33

41

47

49

50


ВСТУП

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання та курсової роботи) розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 0504- «Туризм» професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (розрахунково-графічного завдання та курсової роботи), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Основи наукових досліджень» на самостійну роботу студентів відведено 124 години, з них 63 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни, в тому числі до організації індивідуального наукового-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання та курсової роботи); систему поточного й підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до екзамену й заліку. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, й вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

При вивченні дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, її структурою, формами й методами навчання, видами й методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Основи наукових досліджень» складається з двох модулів, які, в свою чергу, складаються із змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни «Основи наукових досліджень»

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модуль 1. Теоретичні основи наукових досліджень

ЗМ 1.1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень

Тема 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень

2

2

17

4

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні

2

2

4

Тема 3. Науково-дослідна робота студентів

2

2

6

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукової роботи

2

2

7

ЗМ 1.2. Методологічні основи наукового знання і творчості

Тема 5. Метод і методика економічних досліджень і аналізу

3

3

13

8

Тема 6. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику економічної діяльності

2

2

5

Всього за модулем 1

13

13

30

34

Модуль 2. Прикладні положення наукових досліджень

ЗМ 2.1. Економічний інструментарій проведення наукових досліджень

Тема 7. Механізм проведення наукових досліджень

5

4

33

7

Тема 8. Економіко-статистичні ме-тоди і прийоми в економічних дос-лідженнях, економічному аналізі

5

6

12

Тема 9. Економіко-математичні ме-тоди і моделі в економічних дослі-дженнях та економічному аналізі

5

5

8

Всього за модулем 2

15

15

33

27

Всього за дисципліною

28

28

63

61

    1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Основи наукових досліджень» є самостійна робота студентів з вітчизняною і зарубіжною літературою з питань менеджменту, економіки, теорії, методології та практики проведення наукових досліджень в галузі туризму та індустрії гостинності. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних і практичних занять (аудиторної роботи).

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

вивчення лекційного матеріалу;

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

підготовка до практичних занять;

підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

робота над рефератом (тезами, доповіддю);

робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (розрахунково-графічними завданнями, курсовою роботою);

самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

підготовка до поточного та підсумкового контролю.

укладання глосарію з основних понять, що використовуються у винесених на розгляд тем навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». Для цього необхідно:

розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

у разі наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати, з чим студент не може погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.


^ Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи особливе місце належить лекції, де викладач надає студенту основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст і обсяг самостійної роботи студента;

методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання і вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюють тільки основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.

^ Підготовка до практичних занять. Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні запитання, які подані в програмі у певній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять і ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У разі, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною і підвищити її ефективність.


^ Робота над індивідуальним завданням. Індивідуальне науково-дослідне завдання (розрахунково-графічні завдання та курсова робота) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання розрахунково-графічних завдань і написання курсової роботи також передбачають розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з економікою, організацією і керуванням підприємствами у галузі готельного, курортного та туристського бізнесу.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Основи наукових досліджень» видаєт студенту викладач на початку вивчення дисципліни. Розрахунково-графічні завдання видають на початку вивчення модуля І, а курсова робота – на початку вивчення модуля ІІ. Роботу виконують самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення предмету у відповідності до графіку навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового контролю з кожного модуля. Оцінка за виконання розрахунково-графічних завдань і курсової роботи враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Розрахунково-графічні завдання і курсову роботу виконують з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та придбання практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем туристської індустрії.

Студент має право самостійно обрати теми індивідуальних науково-дослідних завдань, але обов’язково узгодити її з викладачем. У протилежному разі теми індивідуальних науково-дослідних завдань вибирається студентом із запропонованих викладачем.

Розрахунково-графічні завдання і курсова робота вимагає наявність наступних елементів наукового дослідження:

теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок;

практичної значущості;

комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;

наявність елементів творчості.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при висвітленні теоретичної частини роботи студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні підходи й аспекти до питань, що розглядаються в роботі.

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто робота має бути актуальною для країни, регіону чи туристського підприємства і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними поглядами – з позицій теоретичної бази і практичних навиків, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. д. – в тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.

При виконанні розрахунково-графічних завдань і написанні курсової роботи разом з теоретичними знаннями і практичними навиками за фахом студент повинен продемонструвати здатність до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.

У процесі виконання розрахунково-графічних завдань, написання курсової роботи студент має опрацювати не менше 5-10 і 15-20 відповідно літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті роботи. При цьому робота має бути творчою і бути спрямована на вирішення певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора роботи на питання, що розглядаються в роботі.

Розрахунково-графічні завдання та курсова робота складається з: титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри, навчальної дисципліни; тему розрахунково-графічного завдання чи курсової роботи; прізвище та ініціали студента; номер академічної групи; дату подання розрахунково-графічного завдання чи курсової роботи викладачеві на перевірку.

Зміст повинен містити назви розділів, підрозділів і т.д. (для розрахунково-графічних завдань – не обов’язково), що розкривають тему курсової роботи, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

У вступі вказують актуальність обраної теми дослідження, її проблематику, об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження.

Основна частина включає декілька розділів (підрозділів) і обов’язково складається з взаємопов’язаних теоретичної, аналітичної та рекомендаційної (практичної) частин.

У висновках викладають перелік пропозицій та рекомендацій та результати одержані в індивідуальній науково-дослідній роботі.

Список використаної літератури необхідно скласти в певному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти, далі загальну та спеціальну літературу в алфавітному порядку, потім Інтернет джерела, і в кінці – літературу на іноземній мові.

У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При наявності кількох додатків оформляють окрему сторінку «ДОДАТКИ». Додатки позначають великими літерами українського алфавіту.

Розрахунково-графічні завдання і курсову роботу слід оформляти у відповідності до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг розрахунково-графічного завдання становить 15-25 сторінок, а курсової - становити 30-35 друкованих сторінок.


Розрахунково-графічні завдання:


^ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ 1:

Кожен студент обирає будь-яку країну світу, інформує про свій вибір викладача з метою запобігання дублювання і далі за схемою (табл. 2) проводить своє дослідження за темою «Оцінка туристського ринку країни партнера».


Таблиця 2 - План-схема проведення дослідження

^ Етапи дослідження

Мета дослідження

1. Загальна характеристика стану внутрішнього ринку обраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико-правові, економічні аспекти).

Оцінка внутрішнього середовища туристської діяльності країни-партнера

2. Ступінь інтегрованості ринку даної країни в світову економіку.

Оцінка зовнішнього середовища туристської діяльності країни-партнера

3. Туристсько-рекреаційні ресурси:

3.1) природно-рекреаційні ресурси і блага;

3.2) культурно-історичні ресурси;

3.). етно-культурні ресурси;

3.4) туристсько-рекреаційне районування.

Оцінка туристської привабливості кра-їни-партнера за наявністю абсолютних переваг на світовому, макрорегіональ-ному та субрегіональному ринках

4. Сфера гостинності:

4.1) класифікація засобів розміщення, поширених в індустрії туризму країни, їх потужність, насиченість ринку країни потужностями даної галузі;

4.2) рівень розвитку та територіальна диференціація сфери гостинності, визначення елементів територіальної структури;

4.3) цінова кон’юнктура, додаткові послуги та оцінка пропозиції послуг гостинності.

Оцінка стану й рівня розвитку індустрії туризму країни

5. Територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера:

5.1) картосхему туристсько-рекреаційного районування доповнити транспортною інфраструктурою та синтезованою інформацією про стан сфери гостинності;

5.2) скласти картосхему, яка відображає територіаль-ну структуру пропозиції – туристські центри, вузли, курортні райони та зони в межах інтегрального туристсько-рекреаційного районування.

Визначення територій пріоритетного розвитку туризму та їх спеціалізація на видових та територіальних ринках країни

6. Аналіз турпродукта, пропонованого в країні, обраній для дослідження, на міжнародному ринку:

6.1) комплексність та взаємозамінність складових;

6.2) якісні параметри та програмне забезпечення;

6.3) кон’юнктура та співвідношення ціна/якість.

Оцінка наявності відносних переваг на ринку туристських послуг. Оцінка конкурентних переваг пропозиції турпродукту

7. Оцінка туристського процесу:

7.1) динаміка туристських потоків;

7.2) структура (географічна, мотиваційна, видова, споживчо-сегментаційна) туристських потоків іноземного та зарубіжного туризму;

7.3)сальдо туристського балансу та тенденції його зміни.

Визначення місця країни на світовому та макрорегіональному ринках туристських послуг. Оцінка участі в міжнародному туристському процесі та характеру цієї участі за експортно-імпортними зв’язками. Визначення основних партнерів у сфері міжнародного туризму

8. Стан двохсторонніх відносин країни ?...та України:

8.1) політико-правові стосунки, наявність двохсторон-ніх та багатосторонніх угод в сфері туризму;

8.2) туристські формальності – митні, візові, страхування, обміну валюти тощо.

Оцінка умов та чинників, що стимулюють або лімітують розвиток туристського процесу між країнамиПродовження табл. 2

9. Характеристика туристського процесу:

9.1) динаміка та величина потоків, сальдо туристського обміну між країнами, сезонність та інші характеристики;

9.2) комфортність подорожування – види транспортних сполучень, прямі та непрямі зв’язки, параметри транспортних засобів, що використовуються, їх місткість та комфортність, частота рейсів, їх тривалість і вартість.

Визначення сучасного стану туристських обмінів та експортно-імпортних відносин у сфері туризму між Україною і ....країною-партнером

10. Освоєність туристськими фірмами України (або міста) туристського ринку .....країни:

10.1) доступність турпродукта - наявність та якість рекламного забезпечення;

10.2) локалізація туристських фірм в просторі міста, їх територіальна організація відносно потоків та концентрації споживачів;

10.3) умови бронювання послуг транспорту, розміщення та додаткових послуг;

10.4) цінова доступність та кон’юнктура ринку пропозиції турпродукта по .....країні-партнеру.

Оцінка пропозиції турпродукта країни-партнера на туристському ринку України і його конкурентоспромож-ності. Визначення перспектив розвитку двохсторонніх відносин між ....країною та Україною та напрямки їх удосконалення (нові види, форми, райони тощо)


^ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ 2:

Написання, аналіз і редагування наукової статті, тез доповіді на студентську наукову конференцію, анотації та рецензії. Це завдання передбачає написання наукової статті студентом з будь-якої тематики в галузі індустрії гостинності. На основі написаної статті формують тези доповіді для участі в студентській науково-практичній конференції. Бажано, щоб тематика РГЗ № 2 і курсової роботи пересікалися, хоча б частково.

Стаття має містити такі елементи:

актуальність теми;

виокремлення невирішеної чи слабко вирішеної частини досліджуваного питання;

мета статті;

основна частина;

висновки;

перспективи подальших досліджень з даної проблематики;

література.

Тези для участі в студентській науково-практичній конференції мають містити такі елементи:

актуальність досліджуваного питання;

основна частина;

висновки;

література.

Обсяг статті має знаходитися в межах 7-15 сторінок, обсяг тез – 3 сторінки.

Правила оформлення: відповідно до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою.


^ Рекомендована тематика курсових робіт

1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного (туристського, санаторно-курортного) підприємства.

2. Керування ризиками на готельному (туристському, санаторно-курортному) підприємстві.

3. Керування збутом готельного (туристського, санаторно-курортного) продукту на принципах маркетингу.

4. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення культури обслуговування.

5. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готелю (туристського, санаторно-курортного, ресторанного підприємства).

6. Створення бізнес-центру як засіб підвищення ефективності діяльності готельного (санаторно-курортного) підприємства.

7. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

8. Керування реалізацією продукту туристського (готельного, санаторно-курортного) продукту.

9. Механізм вибору туристського продукту: маркетинговий підхід.

10. Шляхи підвищення ефективності надання екскурсійних послуг.

11. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного) підприємства за рахунок надання додаткових послуг.

12. Удосконалення організації керування на підприємствах ресторанного (санаторно-курортного, готельного, туристського) господарства.

13. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства: диверсифікація.

14. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства.

15. Шляхи удосконалення процесу обслуговування споживачів санаторно-курортного (туристського, готельного, ресторанного) підприємства.

16. Маркетингові комунікації надання послуг гостинності.

17. Підвищення ефективності менеджменту в готельному (туристському, санаторно-курортному, ресторанному) підприємстві.

18. Шляхи підвищення ефективного керування персоналом готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

19. Рекламне забезпечення просування на ринок нового турпродукту.

20. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства на основі синергізму.

21. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці.

22. Цінова стратегія надання освітніх послуг за спеціалізацією «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу» (спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»).

23. Управління просування продукту (послуг) туристськими (готельними, санаторно-курортними, ресторанними) підприємствами.

24. Шляхи підвищення ефективності роботи туристсько-готельних комплексів.

25. Оптимізація організаційної структури готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

26. Шляхи ефективності керування туристським (готельним, санаторно-курортним, ресторанним) підприємством.

27. Шляхи підвищення ефективності керування інвестиційним проектом підприємства туріндустрії.

28. Стратегія і тактика підприємства туріндустрії з виводу на ринок нового продукту.

29. Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства туріндустрії.

30. Шляхи розвитку (удосконалення) надання туристських послуг.

31. Бізнес-планування створення нового турпродукту.

32. Дослідження соціально-культурного та екологічного впливу туризму на споживача.

33. Дослідження проблем розвитку готельного господарства України (регіону).

34. Формування системи якості турпродукту (послуг) на різних стадіях його життєвого циклу.

35. Дослідження можливостей засобів розміщення м. Харкова для прийому вболівальників чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

36. Дослідження проблем диверсифікації підприємств туріндустрії.

37. Удосконалення системи страхування в туризмі.

38. Дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів регіону.

39. Стратегічне керування підприємств готельного бізнесу.

40. Дослідження впровадження нових технологій в туризмі (закордонний досвід).

41. Моніторинг в системі стратегічного керування підприємствами туріндустрії.

42. Дослідження ринку туріндустрії внутрішнього туризму в Україні, розробка рекомендацій щодо його розвитку.

43. Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туріндустрії.

44. Дослідження проблем і перспектив розвитку туризму в Україні (регіоні).

45. Дослідження факторів, що впливають на собівартість туристських послуг.

^ Укладання глосарію. Для укладання глосарію необхідно:

розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

у разі наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.

Рекомендовані терміни для укладання глосарію:

^ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


  1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи