Г. В. Методичні вказівки icon

Г. В. Методичні вказівки
Скачати 188.63 Kb.
НазваГ. В. Методичні вказівки
Дата26.06.2012
Розмір188.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

дозволяю

Перший проректор Стадник Г. В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розрахунково-графічної роботи

"Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі"

з дисципліни " Інженерна аероекологія"

( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Х
арків – ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі" ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"). Укл. Бекетов В.Є., Євтухова Г.П.- Харків: ХНАМГ, 2007.- 34с. Укр. мовою.


Укладачі: В.Є.Бекетов,

Г.П.Євтухова


Рецензент: В.М.Ладиженський


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол №7 від 16.05.07 р.


ЗМІСТ

1. Загальні положення

У повітряний басейн міст з викидами промислових підприємств та автотранспорту надходять за рік кілька сотень, а іноді й тисяч тонн різних шкідливих речовин. Формування рівня забруднення атмосферного повітря залежить від кількох факторів: кількісного та якісного складу промислових викидів, їх періодичності, умов виходу газоповітряної суміші з джерела викиду, кліматичних та ін.

Щоб оцінити якість атмосферного повітря ,треба зробити розрахунок концентрацій шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Рівень забруднення атмосферного повітря регламентується гранично допустимими концентраціями шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, дотримання яких забезпечується гранично допустимими викидами та тимчасово-допустимими викидами шкідливих речовин від джерел забруднення промислових підприємств, фоновими концентраціями.

Мета цієї курсової роботи - оволодіти сучасними методиками розрахунку розсіяння шкідливих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, навчитися аналізувати екологічну ситуацію та знаходити шляхи вирішення поліпшення стану атмосферного повітря.

При виконанні розрахунково-графічної роботи слід користуватися матеріалами, наведеними у списку літератури цих методичних вказівок.

^ 2. Завдання до розрахунково-графічої роботи

Для виконання розрахунково-графічої роботи необхідні такі вихідні дані:

 • ситуаційний план-схема підприємства з нанесеними джерелами викидів;

 • параметри розрахункового прямокутника;

 • координати джерел;

 • параметри джерел викидів: діаметр, висота гирла димових труб, швидкість виходу з гирла джерела викиду, температура, об'ємна витрата, кількість викидів від кожного джерела;

 • роза вітрів на вісім румбів для літнього періоду року;

 • значення фонових концентрацій забруднюючих речовин;.

 • температура атмосферного повітря для теплого періоду року;

Перелік наведеної інформації містить індивідуальне завдання до розрахунково-графічої роботи, варіант якого одержує кожний студент. Зразок індивідуального завдання наведено в ДОДАТКУ 1.

Виконану розрахунково-графічну слід оформити у вигляді пояснювальної записки.

Пояснювальна записка розрахунково-графічної роботі складає з розрахункової та графічної частин.

Розрахункова частина включає:

 • індивідуальне завдання до розрахунково-графічної роботи;

 • схема розрахункового прямокутника із заданим кроком;

 • розрахункові формули та розрахунок розсіяння шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери з урахуванням ефекту сумації шкідливої дії цих речовин у кожному вузлі (точці) прямокутника;

 • зведену таблицю результатів розрахунку з урахуванням фонової концентрації забруднюючих речовин.

Графічна частина включає:

 • таблицю залежності концентрацій забруднюючих речовин від відстані від джерела викиду з кроком перебору напрямів 45°;

 • допоміжні графіки залежності С= f(L) для усіх напрямів ( 8 румбів) щодо визначення координат точок, за якими будуються ізолінії концентрацій у частках ГДК заданого рівня;

 • зведену таблиця щодо побудови ізолінії концентрацій заданого рівня;

 • карту-схему ізолінії концентрацій заданого рівня;

 • карту-схему щодо коригування розмірів розрахункової СЗЗ;

 • карту-схему нормативної і відкоригованої розрахункової СЗЗ;

 • підсумкову ситуаційну карту-схему промплощадки підприємства, на якій надані: джерела викиду, нормативна, розрахункова, розрахункова відкоригована і фактична СЗЗ, межі території підприємства і житла.

^ 3. Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосфери забруднюючих речовин, що містяться у викидах промислового підприємства

Рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств визначається значеннями концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери з урахуванням фонової концентрації.

Методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин базується на визначенні концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери [1].

3.1. Визначення концентрації забруднюючої речовини См

Найбільше значення концентрації забруднюючої речовини См, що викидається з одиночного джерела з круглим гирлом при НМУ на відстані Хм, встановлюється за формулоюде А - коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери;

М - вагові витрати забруднюючої речовини, г/с ;

F - безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин у повітрі;

m и n - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду;

? - безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості. Якщо місцевість має перепади висот не більше 50 метрів на 1 км , ?=1;

Н - висота джерела викиду над рівнем землі, м;

Об’ємну витрату газоповітряної суміші - V (мі/с) розраховують за формулою
де D - діаметр гирла джерела викиду, м;

?о - швидкість виходу газоповітряної суміші з гірла джерела викиду, м/с;

- різниця між температурою газоповітряної суміші - Тг, що викидається з гирла джерела, і температурою атмосферного повітря –Та, °С.

3.1.1. Значення коефіцієнта А

Значення коефіцієнта А для України приймають рівним 160-200 ( при НМУ, коли концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі має найбільше значення).

3.1.2. Значення М та V

Значення М та V при проектуванні підприємства розраховують у технологічній частині проекту або приймають на підставі діючих для технологічного процесу нормативів. У розрахунках приймають такі значення М та V, при яких буде найбільше значення См. Якщо є обладнання для уловлювання забруднюючих речовин, то значення М приймають відповідно до вмісту забруднюючих речовин у газоповітряної суміші після очищення.

3.1.3. Значення Т

Д
ля визначення Т,°С приймають температуру атмосферного повітря Та,°С , що дорівнює середній найбільшій температурі атмосферного повітря найбільш жаркого місяця року за [2], а температуру газоповітряної суміші Тг - за діючими для технологічного процесу нормативами.

3.1.4. Значення коефіцієнта F

Значення безрозмірного коефіцієнта F приймають:

а) для газоподібних забруднюючих речовин і дрібнодисперсних аерозолів (пил, зола та ін., швидкість осідання яких практично дорівнює нулю) F = 1;

б) для дрібнодисперсних аерозолів, крім вказаних вище, якщо коефіцієнт очистки викидів ? ? 90 % - F = 2; якщо 75% ? ? < 90% - F = 2,5; якщо ? < 75% та при відсутності очистки - F = 3.

3.1.5. Значення коефіцієнтів m і n

Значення коефіцієнтів m та n розраховують залежно від параметрів f, Vм, V'м, fe за формулами

Коефіцієнт m визначають залежно від f за формулами

Якщо fe < f < 100 - значення коефіцієнта m встановлюють при f = f e .

Коефіцієнт n при f < 100 визначають залежно від Vм:

n = 1 при Vм ? 2;

n
= 0,532V2м - 2,13Vм + 3,13 при 0,5? Vм 2;

n = 4,4Vм при Vм <0,5.

3.2.Визначення відстані від джерела викидів Хм

Відстань Хм (м) від джерела викидів, на якої приземна концентрація См (мг/мі) при НМУ має найбільше значення, знаходять за формулоюде безрозмірний коефіцієнт d при f <100 розраховують за формуламиПри f > 100 або Т0 значення d знаходять за формулами

d = 5,7 при V'м ? 0,5;

d = 11,4 V'м при 0,5 < V'м ? 2;

при V'м>2.

3.3.Визначення небезпечної швидкості вітру Uм

Небезпечну швидкості вітру Uм (м/с) на рівні флюгера ( це 10м від рівня землі), при якій приземна концентрація забруднюючих речовини має найбільше значення, при f < 100 знаходять за формулами

Uм = 0,5 при Vм ? 0,5;

Uм = Vm при 0,5 < Vм ? 2;

при Vм >2.

При f >100 або Т  0 значення розраховують за формулами

Uм = 0,5 при V'м < 0,5;

Uм = V'м при 0,5 < Vм' <2;

Uм = 2,2 V'м при V'м > 2.

3.4. Визначення концентрації Сх

Концентрацію забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Сх (мг/мі) уздовж осі факела викиду на різних відстанях Х (м) від джерела викиду, коли швидкість вітру небезпечна, визначають за формулою

Сх = S1· См ,

де S1 безрозмірний коефіцієнт, що визначається залежно від співвідношення Х/Хм та коефіцієнта F за формулами


3.5. Визначення концентрації Су

Приземну концентрацію забруднюючої речовини в атмосферному повітрі Су (мг/мі) на відстані у (м) за перпендикуляром до осі факелу викиду визначають за формулою

Су = S2 Cx ,

де S2 - безрозмірний коефіцієнт визначається за формулоюЗначення аргументу tу залежіть від швидкості вітру U (м/с) та від співвідношення у/х и знаходять за формулами

при U ? 5;

при U >5.

^ 4. Розрахунок забруднення атмосфери викидами групи джерел

Приземну концентрацію забруднюючої речовини у будь-якій точці С (мг/мі) при наявності n джерел визначають як суму концентрацій від окремих джерел викидів :

С = С1+ С2 +. . . +Сn ,

де С12. . . Сn- концентрації забруднюючих речовин від 1,2,..., n-го джерела відповідно, які розташовані з підвітряної сторони при даному напрямку вітру.

^ 5. Розрахунок забруднення атмосфери з урахуванням ефекту сумації шкідливої дії кількох забруднюючих речовин

Якщо кілька забруднюючих речовин знаходяться в атмосферному повітрі одночасно і володіють ефектом сумації, то сумарна безрозмірна концентрація q, або приведена до одної з речовин (наприклад до С1) сумарна концентрація С (мг/м3) розраховується за формулами, мг/м3,

де С12,Сі – концентрація викидів з джерела кожної з n речовин, мг/м3;

ГДК1, ГДК2,...ГДКn – максимальні разові граничнодопустимі концентрації відповідних речовин.

Якщо кілька забруднюючих речовин надходять з джерела одночасно і вони володіють ефектом сумації, то найбільше значення концентрації забруднюючої речовини в атмосферному повітрі См, визначене за формулою (1), буде безрозмірним або приведеним до речовини з концентрацією С1 и ГДК1 и мати розмірність мг/м3 якщо у формулу (1) підставити потужність викиду відповідно Мq або М:

де М1, М2,...Мn – концентрація потужності викидів з джерела кожної з n речовин, які входять до групи сумації, г/с;

Мq – безрозмірна потужність викиду з джерела для речовин з ефектом сумації;

М – приведена (до речовини з концентрацією С1) потужність викиду з джерела, г/с;

Розрахунок сумарної безрозмірної концентрації q в атмосферному повітрі щодо n джерел викидів та m забруднюючих речовин з ефектом сумації визначається за формулою

,

де С1112, С13 Сmn – концентрація речовини, де в індексі перша цифра – номер речовини, друга – номер джерела викиду, мг/м3;

Сф – фонова концентрація, мг/м3.

^ 6. Визначення межі санітарно-захисної зони підприємства

Розміри нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) lo(м), що встановлюються державними санітарними нормами проектування та забудови населених пунктів, необхідно перевіряти розрахунками забруднення атмосфери відповідно до вимог [4] з урахуванням перспективи розвитку підприємства та фактичного забруднення атмосферного повітря.

Одержані розрахунком розміри Lо (м) (лінія 1ГДК) розрахункової СЗЗ повинні уточнюватися окремо для різних напрямків вітру залежно від середньорічної рози вітрів щодо району розташування підприємства за формулою

l = Lо (P/Po) ,

де l - розрахунковий розмір СЗЗ, м;

L0 - розрахунковий розмір ділянки місця розташування підприємства в даному напрямку, де концентрації шкідливих речовин з урахуванням фонової концентрації перевищують гранично допустиму, м;

Р - середньорічна повторюваність напрямків вітру даного румбу, %;

Pо - повторюваність напрямків вітру одного румбу при круговій розі вітрів. При восьмирумбовій розі вітрів P=12,5%.

Значення l та L0 відраховують від джерела викиду (при наявності одного джерела викиду). У випадку двох і більше джерел для визначення l та L0 беруть середньозважені координати джерел, які викидають в атмосферне повітря однакові забруднюючі речовини. Приклад визначення середньозважених координат наведено у таблиці 6.1.


^ Таблиця 6.1 - СЕРЕДНЬОВЗВАЖЕНІ КООРДИНАТИ ДЖЕРЕЛ

№ ДЖЕРЕЛА


КООРДИНАТИ ДЖЕРЕЛА

СЕРЕДНЬОВЗВАЖЕНІ КООРДИНАТИ ДЖЕРЕЛ

Х

У1

0

0

0

50

2

0

100

^ 7. Виконання розрахунків на ЕОМ

Вирішення завдання на ЕОМ виконують тільки після закінчення ручних розрахунків і графічних побудов. Результаті розрахунків на ЕОМ слід внести у графу 8 таблиці, яка надана у ДОДАТКУ 3.

^ 8. Послідовність виконання роботи

8.1.Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосфери забруднюючих речовин, що містяться у викидах джерел

Цей розрахунок слід проводити в такий послідовності:

- створити карту-схему, на яку необхідно нанести згідно із завданням територію підприємства, джерела викидів, координатну сітку, розрахунковий прямокутник з розрахунковою сіткою. Вузли (точки) розрахункової сітки необхідно пронумерувати і номери точек нанести на карту-схему. Зразок карти-схеми наведено на у ДОДАТКУ 2;

- зробити розрахунок См (мг/м3 і частка ГДК) - найбільшого значення приземної концентрації для кожної забруднюючої речовини і для речовин с ефектом сумації від кожного джерела викиду;

- зробити розрахунок Uм (м/с) - небезпечної швидкості вітру для кожного джерела викиду;

- зробити розрахунок Хм (м)- відстані від кожного джерела викиду, на якій приземна концентрація має найбільше значення ;

- зробити розрахунок Сх (мг/м3 і частка ГДК) - значення приземної концентрації для кожної шкідливої речовини і для речовин з ефектом сумації від кожного джерела викиду уздовж осі факела викиду на різних відстанях х (м) від джерела викиду, коли швидкість вітру небезпечна;

- зробити розрахунок Су (мг/м3 і частка ГДК) - значення приземної концентрації для кожної шкідливої речовини і для речовин з ефектом сумації від кожного джерела викиду на відстані у (м) за перпендикуляром до осі факелу викиду, коли швидкість вітру небезпечна;

- зробити розрахунок С (частка ГДК) - значення приземної концентрації у вузлах розрахункового прямокутника для кожної шкідливої речовини і для речовин з ефектом сумації з урахуванням фонової концентрації від усіх джерел викиду. Результати розрахунків С (частка ГДК) приземної концентрації в точках (вузлах) розрахункової сітки внести в таблицю. Зразок таблиці результатів розрахунків наведено у ДОДАТКУ 3 .

При розрахунках Сх і Су відстань x і y брати з метою визначення концентрацій у вузлах сітки розрахункового прямокутника і заданого напряму осей факела: восьмирумбові симетричні промені, які виходять з центру розрахункового прямокутника.

8.2. Побудова ізоліній концентрацій заданого рівня

Побудову ізоліній концентрацій заданого рівня слід проводити в такий послідовності:

- за даними результатів розрахунків (ДОДАТОК 3) створити таблицю вихідних даних для побудови залежності с=f(L) – концентрації від відстані до джерела викиду с - кроком перебору напрямків 45о (ДОДАТОК 4);

- за даними таблиці вихідних даних (ДОДАТОК 4) побудувати графіки с=f(L) - залежності концентрації від відстані до джерела викиду - для восьми напрямків (ДОДАТКИ 5-9);

- за графіками с=f(L) (ДОДАТКИ 5-9) знайти відстані L (м), які відповідають заданим концентраціям згідно із завданням (згідно із завданням-зразка – 0,7; 0,8 і 1ГДК) для восьми напрямків. Приклад знаходження точок для напрямку „Північ-Схід” показано в ДОДАТКУ 10;

- знайдені відстані L (м) до точок із заданою концентрацією дати у табличному вигляді (ДОДАТОК 11);

- побудувати карту ізоліній заданого рівня - на розрахунковому прямокутнику (ДОДАТОК 1) нанести знайдені точки з таблиці (ДОДАТОК 11) и з’єднати точки однакового рівня концентрації. Зразок побудови карти ізоліній 0,7; 0,8 і 1ГДК наведено в ДОДАТОКУ 12.

8.3. Побудова нормативної, розрахункової відкоригованої санітарно-захисної зони

8.3.1.Побудова нормативної і розрахункової СЗЗ

Межа нормативної СЗЗ підприємства знаходиться на відстані lo (м) від крайніх джерел викиду забруднюючих речовин і регламентується Державними санітарними правилами проектування та забудови населених міст [4]. Межа розрахункової СЗЗ визначається розрахунком і відповідає ізолінії 1ГДК. Зразок побудови нормативної і розрахункової санітарно-захисної зони (1 ГДГ) наведено у ДОДАТКУ 13.

8.3.2.Побудова розрахункової (скоригованої) і фактичної СЗЗ

Побудову відкоригованої СЗЗ слід проводити в такий послідовності:

- на карту-схему розрахункового прямокутника нанести ізолінію 1 ГДК і точку середньозважених координат джерел, визначити довжину відрізка Lo і l (згідно з п. 6) і нанести Lo и l на карту-схему. Скоригувати і нанести на карту-схему ізолінію 1 ГДК з урахуванням зміни Lo на l. Визначення відрізків Lo і l і побудова скоригованої ізолінії 1 ГДК наведено у ДОДАТКАХ 14 і 15.

8.3.3. Побудова підсумкової ситуаційної карті схема підприємства

Підсумкова карта-схема є результатом виконання завдання. На карті- схемі необхідно вказати:

 • розрахункову сітку;

 • джерела викиду;

 • межі території підприємства;

 • межі забудованої території;

 • нормативну СЗЗ;

 • скориговану розрахункову СЗЗ;

 • дійсну (фактичну) СЗЗ підприємства.

Зразок підсумкової карти-схеми наведено в ДОДАТКУ 16.

8.4. Висновки

У висновках слід дати коротку інформацію про здійснені роботи при виконанні завдання і про здобуті результати. Дати аналіз результатів розрахунків забруднення атмосферного повітря і при необхідності -рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації.

Список літератури

 1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86. Госкомгидромет.-Л.: Гидрпометеоиздат, - 94с.

 2. СНіП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика.

 3. Экология города: Учебник.-К.:Лібра, 2000.-464с.

 4. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів./ Затверджено наказом Міністерства охорони здоров”я України від 19.06.96 №173. К., 1996.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИДОДАТОК 1 (продовження)
ДОДАТОК 2


ВИХІДНА СИТУАЦІЙНА КАРТА-СХЕМА ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТОК 3

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗРАХУНКІВ КОНЦЕНТРАЦІЙ У ВУЗЛАХ РОЗРАХУНКОВОЇ СІТКИДОДАТОК 4

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЗАЛЕЖНОСТІ С=f(L) КОНЦЕНТРАЦІЇ ВІД ВІДСТАНІ ДО ДЖЕЛЕЛА ВИКИДУ

(крок перебору напрямків 45о)ДОДАТОК 5
ДОДАТОК 6ДОДАТОК 7ДОДАТОК 8ДОДАТОК 9
ДОДАТОК 10

ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ L (м), ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАДАНИМ КОНЦЕНТРАЦІЯМ (0,7; 0,8 і 1ГДК) ДЛЯ НАПРЯМКУ „ПІВНІЧ-СХІД”ДОДАТОК 11

ТОЧКИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІЗОЛІНІЙ КОНЦЕНТРАЦІЙ

0,7; 0,8 і 1,0 ГДК
ДОДАТОК 12

ІЗОЛІНІІ ЗАДАНОГО РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇДОДАТОК 13

НОРМАТИВНА І РОЗРАХУНКОВА СЗЗДОДАТОК 14

ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ LoДОДАТОК 15

ПОБУДОВА СКОРИГОВАНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ СЗЗДОДАТОК 16

КАРТА-СХЕМА ТЕРІТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

(ПІДСУМКОВА)Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі" ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладачі: Бекетов Володимир Єгорович,

Євтухова Галина Петрівна


Відповідальний випусковий Ф.В.Стольберг


Редактор: М. З. Аляб'єв


План 2007, поз. 315
Підп. до друку. 28.09.2007. Формат 60*80 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,2 Обл.-вид. арк. 1,6

Тираж 150 прим. Замовл. №

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Г. В. Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Г. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Г. В. Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи