Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови icon

Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Скачати 173.57 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Дата11.06.2012
Розмір173.57 Kb.
ТипДокументи

Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови


Інтеграція України у Європейський простір вищої освіти висуває необхідність встановлення національних параметрів викладання/вивчення іноземної мови, зазначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо практичних потреб майбутніх фахівців. Вступний іспит передбачає засвоєння навчальних програм “Іноземна мова професійного спрямування” для різних технічних напрямів та ряду гуманітарних спеціальностей, розроблених згідно національних стандартів викладання/вивчення іноземних мов у вищій школі, що узгоджені з міжнародними стандартами у світлі рекомендацій Болонського процесу.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування базується на відповідних навчальних програмах бакалаврату, призначених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних спеціальностей. Укладачами програм враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю результатів навчання. Програми є загальними за характером і можуть використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки студентів. Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика підготовки фахівців відповідають сучасним досягненням лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики та методики викладання іноземних мов.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.

Загальною метою програми викладання іноземних мов для професійного спілкування є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Розроблені програми відповідають Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти та змінам, що здійснюються в національній системі вищої освіти в Україні, які було започатковано процесом інтеграції країни в європейський простір вищої освіти та базуються на програмі ESP (English for Specific Purposes), що:

 • забезпечує стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів у відповідності до професійних потреб студентів;

 • сприяє мобільності студентів та їхній конкурентноздатності на ринку праці;

 • підвищує ефективність самостійної роботи у вивченні іноземних мов;

 • посилює привабливість та конкурентноздатність вищої освіти в Україні шляхом надання прозорої та гнучкої системи викладання/вивчення мов.

Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної мовної компетенції студентів відповідно до вимог програми (В2 для бакалаврів). Тематика розділів програми розроблена з урахуванням специфіки політехнічного університету і є уніфікованою програмою, що дає можливість охопити основну проблематику навчального курсу “Іноземна мова фахового спрямування” і здійснити моніторинг студентів різних фахових напрямків.

Розділи програми (РП).

 1. Лабораторія / Інтернет.

 2. Науково-дослідна робота.

 3. Конференція.

 4. Професія інженера.

 5. Українські вчені.

 6. Професійна етика.

 7. Захист довкілля.

 8. Працевлаштування / Кар’єра.

 9. Університет / Інститут.

 10. Моя спеціальність.

Перелічені розділи РП складаються з трьох параграфів, кожен з яких має три рівні складності:

§1 “Лексика” містить активний лексико-термінологічний мінімум вищезазначених розділів.

§2 “Граматика” складається з тестових завдань, що охоплюють основні граматичні явища та конструкції іноземної мови.

§3 “Фахові тексти” підібрані для перевірки розуміння студентами контекстуально-змістової інформації, ключових слів та базових термінів.


Розділ:

§1 “Лексика”

Варіант завдання І

Варіант завдання ІІ

Варіант завдання ІІІ


§2 “Граматика”

Варіант завдання І

Варіант завдання ІІ

Варіант завдання ІІІ


§3 “Фахові тексти”

Варіант завдання І

Варіант завдання ІІ

Варіант завдання ІІІ^ ЗРАЗКИ


Англійська мова


§1. Лексика


Варіант завдання І:


1) Виберіть правильний варіант перекладу:

 1. software

А. пам’ять Б. програмне забезпечення В. комп’ютерна графіка Г. база даних Д. вірус


 1. network

А. мережа Б. диск В. інформація Г. швидкість Д. устаткування


3. -//-


2) Виберіть правильний варіант перекладу:

 1. зображення

А. database Б. image В. computer Г. design Д. help


 1. бездротовий

А. unlimited Б. wireless В. digital Г. strong Д. fast


3. -//-


Варіант завдання ІІ:


1) Знайдіть слово близьке за значенням:

 1. password

А. parole Б. hard disk В. mouse Г. printer Д. website


 1. floppy disk

А. modem Б. diskette В. storage device Г. CD player Д. phone


3. -//-


2) Знайдіть слово протилежне за значенням:

 1. to link

А. to need Б. to disconnect В. to design Г. to chat Д. to phone


 1. recipient

А. sender Б. memory В. speed Г. device Д. process


3. -//-


Варіант завдання III:


1) Знайдіть правильне визначення слова:

 1. virus

А. a portable computer Б. all kinds of business done on the Internet В. a website where people with shared interests can get news and information Г. hidden instructions in a program designed to destroy information Д. a machine which records and plays back sound


 1. attachment

А. a website where people with shared interests can get news and information Б. a device that stores information В. file sent at the same time as e-mail message Г. a wide variety of subjects Д. a set of questions on a form to collect information


3. -//-


2) Заповніть пропуск, вибравши потрібне слово:

 1. If you want to find more sites, use a … engine.

А. find Б. help В. look Г. search Д. graphical


 1. In mid eighties, a great number of colleges and universities were … to the Internet.

А. translated Б. analysed В. reported Г. downloaded Д. connected


3. -//-


§2. Граматика


Варіант завдання І:


1) Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1. David Jones … for the same company.

А. have worked Б. do not work В. works Г. working Д. were working


2. Every year our students … a project on environmental problems.

А. has chosen Б. was choosing В. is choosing Г. choosing Д. choose


3. -//-


2) Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1. We shall meet again … Sunday.

А. in Б. on В. for Г. till Д. to


2. Look … that picture! What beautiful flowers are painted on it!

А. out Б. on В. onto Г. at Д. for


3. -//-


Варіант завдання ІІ:


1) Заповніть пропуск правильною формою:

 1. Her grandmother … knit very well.

А. ought to Б. needs to В. should Г. can Д. may


 1. They … translate this article. It is easy enough.

А. was able Б. needs to В. shall Г. can Д. may


3. -//-


2) Заповніть пропуск правильною формою:

 1. Scientific discoveries … on thorough investigation.

А. bases Б. was usually based В. be based Г. are usually based Д. is usually based 1. Students … in research work.

А. was involved Б. is involved В. involve Г. involves Д. are involved


3. -//-


Варіант завдання ІІІ.


1) Знайдіть продовження речення:

 1. I consider him …

A … have already arrived.

B … be the worst speaker.

C … to be the best candidate.

D … be presenting his idea.

E … was the only candidate.


 1. He doesn’t allow anybody …

A … to smoke in the room.

B … smoked in the office.

C … had met you yesterday.

D … meet you yesterday.

E … be smoked in the restaurant.


3. -//-


2) Знайдіть початок речення:

1. ... if John plays better.

А. The team would win

Б. The team did not win

В. The team will win

Г. The team shall win

Д. The team won


2. … , we’ll go for a walk.

А. If you did not finish work early

Б. If you had finished work early

В. If you finished work early

Г. If you finish work early

Д. If you hadn’t finished work early


3. -//-


§3. Фахові тексти


Варіант завдання І:


In economics, inflation is a rise in the general level of prices of goods and services in the national economy over a certain period of time. When the price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services; consequently, inflation is also an erosion in the purchasing power of money. The most common measure of inflation is the Consumer Price Index. It is a mechanism for measuring changes in the average price of consumer goods and services. Inflation Rate is the annual rate of increase in the average price level. Economists generally agree that high rates of inflation are caused by an excessive growth of the money supply.


1) Визначіть ключові слова до поданого тексту:

 1. А. erosion Б. cause В. excess Г. inflation Д. purchase
 1. А. power Б. price В. consequence Г. genetics Д. charge
 1. -//-


Варіант завдання ІІ:


1) Знайдіть правильну відповідь на запитання до тексту:


 1. What is inflation?

А. it is a decline in average prices

Б. it is the annual rate of increase in the average price level

В. it is the most common measure of inflation

Г. it is a decrease in the average level of prices

Д. it is an increase in the average level of prices


 1. How is the annual rate of increase in the average price level called?

А. Exchange Rate

Б. Inflation Rate

В. Tax Rate

Г. Interest Rate

Д. Lending Rate


 1. -//-

 2. -//-

 3. -//-


Варіант завдання ІІІ:


1) Підберіть відповідний український еквівалент запропонованих термінів:


 1. purchasing power

А. ощадна книжка Б. покупка В. купівельна спроможність Г. чисті інвестиції Д. випуск продукції


 1. currency

А. грошова ілюзія Б. власність В. валюта Г. патент Д. ризик


3. -//-


2) Підберіть відповідний англійський еквівалент запропонованих термінів:


 1. страхування

А. consumption Б. insurance В. demand Г. supply Д. surplus


 1. товар

А. service Б. company В. commodity Г. trade Д. costs


 1. -//-


Німецька мова


Параграф 1. Лексика

1 Варіант завдання І :

1) Виберіть правильний варіант перекладу:

1. die Einladung

А. виконання Б. прохання В. запрошення Г. зізнання Д. завантаження

2. teilnehmen an

А. вибирати Б. заповнювати В. нести Г. брати участь Д. брати

3. -//-

2) Виберіть правильний варіант перекладу:

1. учасник

А. das Mitglied Б. der Berater В. der Teilnehmer

Г. der Forscher Д. der Dolmetscher

2. підтверджувати

А. bestдtigen Б.erledigen В. besprechen Г.unterstьtzen Д.versprechen

3. -//-

1) Варіант завдання ІІ:

1) Знайдіть слово близьке за значенням:

1. erledigen

A. abmachen Б.ausfьllen В. auswдhlen Г. ausziehen Д. erfьllen

2. die Auskunft

A. die Information Б.die Ankunft В. die Zukunft Г. der Beitrag Д. der Bericht

3. -//-


2) Знайдіть слово протилежне за значенням:

1. aktuell

A. modern Б.neuzeitlich В. unzeitgemдЯ Г. gegenwдrtig Д.zeitgemдЯ

2. der Erfolg

A. das Ergebnis Б.der Resultat В. der Misserfolg Г. die Leistung Д.der Gedanke

3. -//-

Варіант завдання ІІІ:

1) Знайдіть правильне визначення слова:

1. der Konferenzraum

A. der Raum, wo man sich erholt Б.der Raum fьr die Durchfьhrung der Konferenz В.der Arbeitsraum, wo die Versuche durchgefьhrt werden Г. das Wartezimmer fьr die Patienten Д.der Raum fьr die Absolventen

2. der Dolmetscher

A. die Person, die in andere Sprachen mьndlich ьbersetzt Б.der Mensch, der Interview gibt В.die Person, die nur schriftlich ьbersetzt Г. der Mitarbeiter, der die Text korrigiert Д. der Geschдftsmann, der die Verhandlungen fьhrt.

3. -//-

2) Заповніть пропуск, вибравши потрібне слово:

1. Der Konferenzsaal besitzt eine groЯzьgige … .

A. die Ausstattung Б.die Beschwerde В. die Erfahrung Г. die Diskussion

Д.die Forschung

2. Wдhrend der Konferenz erhalten alle Teilnehmer … fьr die Simultanьbersetzung.

A. das Namensschild Б.die Kopfhцrer В. das Niveau Г. die Einladung

Д.die Registrierung

3. -//-


Параграф 2. Граматика

Варіант завдання І:

1).Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1.Die jungen Forscher … ьber ihre Erfolge auf der wissenschaftlichen Konferenz.

A. berichtet Б.berichtete В. berichten Г. berichte Д.berichtest

2.Die feierliche Erцffnung … gewцhnlich im groЯen Plenarsaal … .

A. fanden statt Б.werden stattfinden В.sollen stattfinden Г. findet statt

Д. werdet stattfinden

3. -//-

2).Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1.Die BegrьЯungsansprache wird … Rektor der Universitдt gehalten.

A. mit Б.vom В. aus Г. vor Д.zu

2. … der wissenschaftlichen Konferenz gibt es ein Auskunftsbьro.

A. um Б.aus В.auf Г.zu Д.von

3. -//-

Варіант завдання ІІ:

1) Заповніть пропуск правильною формою:

1. Ich … mich an der Diskussion beteiligen.

A. durftest Б.solltest В.kцnnen Г.solle Д.mцchte

2. Wir … den Fragebogen rechtzeitig abgeben.

A. mьsst Б.sollt В.sollen Г.soll Д.mцchte

3. -//-


2) Заповніть пропуск правильною формою:

1.Auf der Konferenz … aktuelle wissenschaftliche Probleme … .

A. hat besprochen Б.wurden besprochen В.bespricht man Г.war besprochen Д.hatte besprochen

2. Das Internet … zur Zeit ьberall und viel … .

A. wird genutzt Б.haben genutzt В.waren genutzt Г.wollte genutzt

Д.man nutzte

3. -//-

Варіант завдання ІІІ.

1). Знайдіть продовження речення:

1. Der Student lernt neue deutsche Wцrter, … .

A. um besser zu verstehen

Б.statt zu schweigen

В.ohne zu besuchen

Г. um zu gehen

Д. statt zu schlafen

2. Die Dienstreisenden fьllen ein Formular aus, … .

A. um die Fahrkosten erstattet zu bekommen

Б.um nach Hause zu gehen

В.um zu singen

Г. ohne mich zu erwarten

Д. statt die Laborarbeit zu erfьllen

3. -//-

2).Знайдіть початок речення:

1. … , fuhren alle Teilnehmer nach Hause.

A. Als die Konferenz begann

Б. Als die Konferenz zu Ende war

В. Als die Konferenz anfang

Г. Als die Konferenz zu frьh war

Д. Als die Konferenz zu spдt war

2. … , benutze ich das Wцrterbuch.

A. Wenn ich frьhstьcke

Б. Wenn ich einen Text ьbersetze

В. Wenn ich nach Hause komme

Г. Wenn ich spazieren gehe

Д. Wenn ich fernsehe

3. -//-


Параграф 3. Фахові тексти.

Варіант завдання І.

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit tauschten unsere Vorfahren Gьter aus, die sie gesammelt oder gefunden hatten. Spдter begann die systematische Herstellung von Produkten mit dem Zweck, diese gegen andere Gьter einzutauschen. Es entwickelte sich im Laufe der Jahrtausende ein umfangreiches Produktions- und Handelswesen, das wir als “Wirtschaft" bezeichnen. Ein besonderes Kennzeichen der Wirtschaft sind knappe Gьter, die in einem begrenzten Umfang zur Verfьgung stehen und denen ein bestimmter Wert zugemessen wird.

Die Erklдrung und Beschreibung der wirtschaftlichen Vorgдnge ist die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften, die sich in die beiden Disziplinen „Volkswirtschaftslehre" und „Betriebswirtschaftslehre" gliedern. Wдhrend sich die Volkswirtschaftslehre mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhдngen befasst, stehen im Rahmen der

Betriebswirtschaftslehre wirtschaftliche Fragestellungen von kleineren Einheiten (Betrieben, Unternehmen) im Vordergrund.


1). Визначте ключові слова до тексту:

1. A. das Gut Б.die Kosten В. der Preis Г. die Produktion Д. der Absatz

2) 2. A.die Lehre Б.die Wirtschaft В. die Planung Г. die Bank Д. die Wissenschaft

3. -//-

Варіант завдання ІІ.

Знайдіть правильну відповідь на запитання до тексту:

1. Was bezeichnet man als Wirtschaft?

A. die Herstellung von Sachgьtern

Б. ein umfangreiches Produktions- und Handelswesen

В. die kurzfestige Fertigungsplanung

Г. einen marktorientierten Management

Д. die unternehmerische Zielsetzung

2. Womit befasst sich die Volkswirtschaftslehre?

A. mit den allgemeinen Fragen

Б. mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhдngen

В. mit den primitiven Fragen

Г. mit der Buchfьhrung

Д.mit dem Management

3. -//-

4. -//-

5. -//-

Варіант завдання ІІІ

1) Підберіть відповідний український еквівалент запропонованих термінів:

1. der Umfang

A. торгівля Б. обсяг В. залежність Г. величина Д. виробництво

2. die Wirtschaftswissenschaft

3.-//-

A. наука Б. торгівля В. економіка Г. підприємство Д.товар

1) Підберіть відповідний німецький еквівалент запропонованих термінів:

1. підприємство

A. das Industrie Б der Betrieb В. die Produktion Г. der Wert

Д die Handelskammer

3.-//-

2. виробництво

A. die Branche Б der Vertrag В. das Kennzeichen Г. die Produktion

Д. die Ausrьstung

3.-//-

^

Французька мова§1. Лексика

Варіант завдання І:


1). Виберіть правильний варіант перекладу:

1. un ordinateur

А) мережа Б) комп’ютер В) властивість Г) правило Д) обмін

2. un rйseau

A) швидкість Б) зв’язок В) прилад Г) мережа Д) знаряддя

3. -//-


2). Виберіть правильний варіант перекладу:

1. лінія передачі

А) une ligne tйlйphonique Б) une ligne numйrique В) une ligne de tйlйcommunication

Г) une ligne de transmission Д) une ligne droite

2. вимірювальний прилад

А) un appareil respiratoire Б) un appareil de mesure В) un appareil photographique

Г) un appareil de projection Д) un appareil radiologique

^ 3. -//-


Варіант завдання ІІ:

1). Знайдіть слово близьке за значенням:

1. une relation

А) recherche (f) Б) liason (f) В) maоtrise (f) Г) formation (f) Д) entretien (m)

2. employer

А) utiliser Б) chercher В) ordonner Г) assister Д) retomber

^ 3. -//-


2). Знайдіть слово протилежне за значенням:

1. augmenter

А) perfectionner Б) rйussir В) offrir Г) diminuer Д) obtenir

2. une activitй

А) prйparation (f) Б) inaction (f) В) spйcialitй (f) Г) enseignement (m) Д) йtude (f)


3. -//-


Варіант завдання III:


1). Знайдіть правильне визначення слова:

1. un horaire

А) action d’instruire Б) activitй intellectuelle В) emploi du temps heure par heure

Г) systиme de signes verbaux Д) grade universitaire

2. une information

А) action de comparer

Б) nouvelle donnйe par une agence de presse, un journal, la radio, la tйlйvision etc.

В) action qu`une personne exerce sur une autre, autoritй

Г) formation professionnelle

Д) representation de la pensйe par des signes graphiques conventionnels

^ 3. -//-


2). Заповніть пропуск, вибравши потрібне слово:

1. Il faut terminer ces travaux dans ….. de trois mois.

А) une base Б) un dйlai В) un droit Г) un titre Д) un grade

2. Avant de prendre une decision il faut bien …..

А) dйrйgler Б) inviter В) йchouer Г) penser Д) quitter

3. -//-

§2. Граматика


Варіант завдання І:


1). Заповність пропуски, вибравши потрібний варіант:

1. Aprиs les cours les йtudiants ..... rentrйs au foyer.

А) ont Б) sont В) font Г) vont Д) viennent de

2. Il m`a dit qu`il ...... appris le mйtier d`йlectricien.

А) йtait Б) est В) vient d` Г) avait Д) va

^ 3. -//-


2). Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1. Dans notre Universitй la formation des ingйnieurs s`effectue ….. cinq ans.

А) а Б) sans В) chez Г) en Д) sur

2. Travaillez-vous dans le bureau d`йtudes? – Oui, nous ..... travaillons.

А) y Б) en В) la Г) le Д) de

3. -//-


Варіант завдання ІІ:


1). Заповніть пропуск правильною формою:

1. L`ordinateur ...... pour ses possibilitiйs d`organisation de l`information.

А) sont utilisйs Б) est utilisй В) es utilisй Г) sommes utilisйs Д) кtes utilisйs

2. Les programmes ...... sous le nom de “logiciels”.

А) est groupй Б) sommes groupйs В) es groupй Г) кtes groupйs Д) sont groupйs

^ 3. -//-


2). Заповніть пропуск правильною формою:

1. Cette exposition ..... par plus de cent mille personnes.

А) a йtй visitйe Б) a visitй В) ont йtй visitйes Г) avait visitй Д) visitait


2. Des lettres de lecteurs ….. par ce journal.

А) est publiйe Б) sera publiй В) ont publiй Г) йtait publiйe Д) sont publiйes

^ 3. -//-


Варіант завдання ІІІ.


1). Знайдіть продовження речення:

1. Je pensait а ses amis

А) j`ai йcrit cette poйsie

Б) en йcrivant cette lettre

В) il avait йcrit au tableau

Г) nous allons йcrire une dictйe

Д) il faut йcrire quelques phrases

2. Vous rйussirez mieux

А) a travaillй soigneusement

Б) ont travaillй avec persйvйrance

В) travaille mieux

Г) va travailler beaucoup

Д) en travaillant davantage

^ 3. -//-


2). Знайдіть початок речення:

1. ….., si tu йtais plus attentif.

А) J`ai fait beaucoup de fautes

Б) Tu ferais moins de fautes

В) Ils n`avaient pas fait de fautes

Г) Elle faisait beaucoup de fautes chaque jours

Д) Il vient de faire une faute

2. ….., s`ils pouvaient rйaliser leur rкve.

А) Je suis content

Б) Il a йtй satisfait

В) Nous йtions joyeux

Г) Ils seraient heureux

Д) Il est fier de vous

^ 3. -//-


§3. Фахові тексти


Le circuit йconomique montre l`interdйpendance des diffйrents groupes d`agents йconomiques au stade de la production et de la consommation.

Les agents principaux de l`йconomie sont les mйnagers, les entreprises, l`Etat et les banques. Ces agents accomplissent des opйrations diverses: la production, la distribution, la consommation, la rйpartition. Les flux йconomiques sont des йchanges monйtaires ou des йchanges de biens et de services entre les agents.

L`employй fournit le travail qui permet а l`entreprise de crйer de la valeur ajoutй. L`entreprise verse un salaire а son employй en йchange de son travail. Avec l`argent qu`il a gagnй, l`employй peut acheter les biens et les services dont il a besoin. L`employй doit payer des impфts а l`Etat.


Варіант завдання І.


1). Визначте ключові слова до поданого тексту: 1. А) les agens йconomiques

Б) accomplir des opйrations

В) des diffйrents groupes

Г) effectuer le travail

Д) doit payer 1. А) peut acheter

Б) avoir besoin

В) le circuit йconomique

Г) au stade de

Д) montrer la dйpendаnce

^ 3. -//-


Варіант завдання ІІ.


1) Знайдіть правильну відповідь на запитання до тексту:


1. Que montre le circuit йconomique?

А) l`inactivitй des agents йconomiques

Б) l`enterdйpendance des agents йconomiques

В) l`indйpendance des agents йconomiques

Г) l`indiffйrence des agents йconomiques

Д) l`inaptitude des agents йconomiques

2. Qui est-ce qui sont des agents principaux de l`йconomie?

А) les mйnagers, les familles, les caisses et le marchй

Б) l`Etat, le pays, le gouvernement et le chфmeur

В) les mйnagers, les entreprises, l`Etat et les banques

Г) les banques, les dйbiteurs, les fournisseurs et les crйanciers

Д) les entreprises, les fabriques, les usines et les firmes


3. -//-

4. -//-

5. -//-


Варіант завдання ІІI.


1) Підберіть відповідний український еквівалент до запропонованих термінів: 1. les biens et les services

А) залишки і витрати

Б) заощадження і борги

В) товари і послуги

Г) податки і платежі

Д) закупівля і відрахування 1. la production et la consommation

А) виробництво і споживання

Б) виробництво і продаж

В) виробництво і купівля

Г) виробництво і реалізація

Д) виробництво і реклама


 1. -//-^

Рекомендована література


Англійська мова:

 1. Підручник “Getting on in English”. Спілкуємося англійською мовою. За редакцією П. Корнес та Н. Гайдук. Вид-во СП “БаК”, Львів, 1998. 276 с.

 2. Підручник “Getting on in English (Intermediate)” видання третє (впорядковане і доповнене). За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Львів. Вид-во “Бескид Біт”, 2008. 251 с.

 3. Підручник “Getting on in English (Upper-Intermediate)”. (Technical Translation, Mathematics, Electronics, Radioengineering, Telecommunications, Computing, Automation, Metrology, Chemistry, Civil Engineering, Water Supply) Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень). За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Вид-во “Растр-7”, Львів, 2009. 169 с.

 4. Підручник “Getting on in English (Upper-Intermediate)”. (Sociology, Social Work, Culture, Energetics, Control Systems, Mechanical Technology, Transport, Architecture, Geodesy) Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень). За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Вид-во “Растр-7”, Львів, 2009. 213 с.

 5. Підручник “Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів)”. За редакцією Мукан Н.В. Вид-во “Знання”, Київ, 2009. 595 с.

 6. Навчальний посібник з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей "Readings in Computing." Байбакова І.М., Гавран М.І., Кравець С.Ф. та ін. Інститут підприємництва та перспективних технологій при НУ "Львівська політехніка", Львів – 2007, 57 с.

 7. Eric H. Glendinning, John Mc Ewan. Basic English for Computing. Oxford University Press. 1999.

 8. Keith Boeckner, P. Charles Brown. Oxford English for Computing. Oxford University Press, 1994.

 9. Eric H. Glendinning, John Mc Ewan. Oxford English for Electronics. Oxford University Press. 1993.

 10. CM and D Johnson. General Engineering. Prentice Hall. New York, London, 1992.

 11. Eric H. Glendinning, Norman Glendinning. Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 1995.

 12. Eric H. Glendinning, John Mc Ewan. Information Technology. Oxford University Press, 2003.

 13. Shpak V.K. English for Economists and Businessmen. Kyiv, Vyscha Shkola, 2003.

 14. Pilbeam Adrian. Market Leader. International Management, Longman, 2003.

 15. Business Class. David Cotton, Sue Robbins. Longman.

 16. Making a New Start. Verkhovtsova O.M. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів економіки та менеджменту. Вінниця 2001.

 17. Longman Business English. Strutt R. Longman 1995.

 18. English Grammar in Use. Murphy R. Cambridge University Press 1994.

 19. Language Reference for Business English. Nick Brieger, J. Comfort 1992.

 20. Technical Writing and Professional Communication For Nonnative Speakers of English. N. Huckin, Leslie A. Olsen. Copyright 1991 by Mc Graw- Hill, Inc.

 21. Writing for the Technical Professions. Kristin R. Woolever, Longman, 1999.


Німецька мова:

 1. Підручник Deutsch (an Technischen Universitдten) – автор Весна М.П., за ред. В. Задорожного. 241с. Львів, 2007.

 2. Підручник Kommunikaives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.

 3. Підручник Kommunikaives Deutsch. Teil 2. Redaktionelle Leitung: M. Vesna, Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert. Lviv, 2003. 160 с.

 4. Підручник “Топ-менеджер”, Весна М.П., “РАСТР-7”, 2009. 305 с.

 5. Підручник “Бизнес-курс немецкого язика”, Бориско Н.В. К., “ЛОГОС”, 1998.

 6. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber – Verlag, 1997.

 7. Becker N. Fachdeutsch Technik Metall und Elejtroberufe. Max Hueber- Verlag. 1996.

 8. Buhlmann R. Hinfьhrung zur mathematisch – naturwissenschaftlichen Fachsprache. Teil 1. Max Hueber – Verlag. 1978.

 9. Buhlmann R. Hinfьhrung zur mathematisch – naturwissenschaftlichen Fachsprache. Teil 3. Max Hueber – Verlag. 1978.

 10. Hering A., Matussek M. Geschдftskommunikation. Max Hueber- Verlag, 1996.

 11. Hoffgen A. Deutsch lernen fur den Beruf. Verlag fur Deutsch, 1996.

 12. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997.

 13. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995.

 14. Лещук Т., Задорожний В., Весна М., Романишин О. Українсько-німецький розмовник Львів, 1994.

 15. Бролль Удо і ін. Mikroцkonomie (Мікроекономіка), Економічна думка, Тернопіль. 2006.- 92 с.

 16. Бролль Удо і ін. Fachsprache Deutsch - Німецька професійна мова: мікро- та макроекономіка. Тернопільський національний університет, Тернопіль. 2007.- 199 с.

 17. Буданов С.І., Тріщ О.М. Geschдftsdeutsch - Ділова німецька мова. Харків 2006.- 104c.

 18. Вовк Л., Колісник І., Німецька мова для економіки. Економічна думка, Тернопіль. 2007. -260 с.

 19. Весна М. Українсько-німецький розмовник. В-во “Растр -7”. 2008. 144 с.

 20. Весна М., Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.


Французька мова:

 1. “Parlez-vous Francais?”, навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.

 2. “Sans frontiers I”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 3. “Sans frontiers II”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 4. “Sans frontiers III”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 5. “Le nouveau sans frontiers I”, CLE international, P. 1997.

 6. “Le nouveau sans frontiers II”, CLE international, P. 1997.

 7. “Le nouveau sans frontiers III”, CLE international, P. 1997.

 8. “Grammaire progressive du francais. Niveau A” CLE international, P. 1996.

 9. “Grammaire progressive du francais. Niveau B” CLE international, P. 1996.

 10. “Grammaire. 450 nouveaux exercices”, niveau intermediaire. CLE international, P. 1997.

 11. “Grammaire. 450 nouveaux exercices”, niveau avance. CLE international, P. 1997.

 12. “Grammaire progressive du Francais avec 400 exercices”, CLE international, P. 1997.

 13. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison.

 14. “Dictionnaire etymologique”, Larousse, 1990.

 15. “Dictionnaire des noms et prenoms de France”, Larousse, 1990.

 16. “Українсько-французький словник-мінімум довідникового типу”, Л., 1996.

Схожі:

Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма підготовки до вступного іспиту до магістратури з іноземної мови (природничі спеціальності)
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти І науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури нпу імені М. П. Драгоманова
Вимоги до проведення вступного випробування до магістратури з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») перевіряється та оцінюється науково-теоретична та практична...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») перевіряється та оцінюється практична та науково-теоретична...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи