Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму icon

Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму
Скачати 39.88 Kb.
НазваПитання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму
Дата26.06.2012
Розмір39.88 Kb.
ТипДокументи

Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму


1 Предмет філософії та її роль в суспільстві. Структура філософського знання.

2. Поняття “світ”. Світогляд і його структура. Історичні типи світогляду.

3. Філософія як вчення і форма суспільної свідомості. Співвідношення філософії і науки.

4. Соціально-історичні та духовно-культурні передумови виникнення філософії.

5. Співвідношення матеріального і духовного, як світоглядна проблема. Основні напрями в філософії.

6. Особливості філософії Стародавнього Сходу (Китай, Індія). Даосизм. Конфуціанство. Буддизм.

7. Антична філософія, її головна проблематика та школи і течії.

8. Проблема рухомості буття в давньогрецькій філософії (елеати, Геракліт, Платон).

9. Класична філософія Античності: Сократ, Платон, Арістотель.

10. Раціоналістична етика Сократа.

11. Політичні погляди Платона. Вчення про “ідеальну” державу.

12. Теоцентризм середньовічної філософії. Проблема співвідношення душі і тіла, добра і зла, віри і розуму. Реалізм і номіналізм.

13. Антропоцентризм філософії Відродження.

14. Філософія Нового часу. Проблема наукового методу. Емпіризм і раціоналізм.

15. Проблема істинності знань в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт, Д. Юм).

16. Вчення про субстанцію в філософії Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г.Лейбніц).

17. Філософія Просвітництва. Ідеали людини і справедливого суспільства.

18. Теорія пізнання і етика І. Канта.

19. Об’єктивно-ідеалістична система та діалектика Г.Гегеля.

20. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

21. Філософія марксизму, її основні ідеї та революційна направленість.

22. Ірраціоналістична філософія ХІХ століття (С. К’єркегор, А. Шопенгауер. Ф. Ніцше).

23. Російська релігійна філософія другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Філософія “всеєдності” В. Соловйова і екзистенціалізм М. Бердяєва.

24. Особливості розвитку філософської думки в Україні, її історичні віхи.

25. Філософія в Києво-Могилянській Академії.

26. Філософські погляди Г.С.Сковороди.

27. Соціальна проблематика у філософії України ХІХ-­ початку ХХ століть (Т.Шевченко, М. Драгоманов, М.Костомаров, П. Куліш, І. Франко).

28. Філософія української діаспори (Д. Донцов, О, Кульчицький, Д.Чижевський).

29. Сучасна світова філософія. Позитивізм та історичні етапи його еволюції.

30. Екзистенціалізм.

31. Неотомізм.

32. Філософська герменевтика.

33. Філософія психоаналізу.

34. Філософія постмодернізму.

35. Філософська категорія буття. Основні форми буття.

36. Категорія матерії. Матеріальне і духовне буття. Матерія як субстанційна єдність буття.

37. Свідомість, її походження і структура.

 1. Простір і час як категорії філософії.

 2. Рух і розвиток.

 3. Сучасна діалектика та її альтернативи.

 4. Принципи і категорії діалектики.

 5. Закон як форма суттєвого зв’язку. Причинність і детермінізм.

 6. Взаємозв’язок кількості і якості як закон.

 7. Закон єдності і боротьби протилежностей.

 8. Закон заперечення заперечення.

 9. Проблема людини у філософії. Антропосоціогенез.

 10. Поняття “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”; їх взаємозв’язок.

 11. Аксіологічний зміст людського буття. Проблема сенсу життя та смерті людини.

 12. Сутність і структура пізнання. Основні принципи сучасної теорії пізнання. Суб’єкт і об’єкт.

 13. Рівні і форми пізнання.

 14. Проблема істини у філософії та науці. Форми і критерії істини.

 15. Наука та її місце в системі духовної культури.

 16. Науково-технічний прогрес. Соціальні наслідки сучасної НТР. Технократизм.

 17. Рівні, методи і форми наукового пізнання.

 18. Практична діяльність людини. Види практики.

 19. Суспільство як система. Філософські концепції суспільства.

 20. Соціальна структура суспільства. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.

 21. Духовне життя суспільства, його рівні та форми.

 22. Природа, її роль в житті суспільства. Взаємодія суспільства і природи в історичному розвитку. Географічний детермінізм.

 23. Проблема народонаселення. Демографічний детермінізм.

 24. Суспільне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини в структурі способу виробництва.

 25. Історична закономірність і проблема свободи людини. Фаталізм і волюнтаризм.

 26. Культура і цивілізація. Формаційний і цивілізаційний підходи в розумінні історичного розвитку.

 27. Культурологічні концепції розвитку історії (М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі).

 28. Цінності, їх соціальна природа. Самовизначення і розвиток особистості в світі культурних цінностей.

 29. Історичний прогрес і глобальні проблеми сучасності.

 30. Екологічна проблема розвитку сучасної цивілізації.

 31. Наукове передбачення і соціальне прогнозування.

 32. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. – Лекция V. Необходимость философии. – С. 95-108.

 33. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М., 1989. – С. 222-318.

 34. Сартр Ж.- П. Экзистенциализм – это гуманизм // Там же. – С. 319-344.

 35. Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // На переломе. Филос. дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. – М., 1990. – С. 73-84.

 36. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. – Т. 42. – С. 41-174.

 37. Энгельс Ф. Диалектика природы // Там же. – Т. 20.

 38. Сорокин П. Проблема социального равенства. В кн.: Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 245-265.

 39. Фромм Э. Душа человека. Свобода. Детерминизм // Душа человека. – М., 1992. – С. 83-108.

 40. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста // Мир философии. Т. II. – М., 1991. – С. 497-512.

 41. Печчаи А. Человеческие качества // Там же. – С. 493-496, 558-585.

 42. Аквинский Ф. Сумма теологии // Там же. – С. 375-377.

 43. Сковорода Г.С. Книжечка, що називається SILENUS ALCIVIADIS, тобто Ікона Алківіадська // Твори у 2-х т. – К., 1994. Т.2. – С. 7-33.

 44. Юркевич П.Д. Серце і його значення у житті людини // Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 45. Винниченко В. Відродження нації // Там же.

 46. Костомаров М. Книги буття українського народу // Там же.

 47. Франко І.Я. Мислі о еволюції в історії людськості // Вибр. сусп.- політ. І філос. твори. – К., 1956. – С. 187-244.

 48. Шевченко Т.Г. Щоденник // Твори у 5-и т. – К., 1971. – Т.5. – С. 9-223.

Схожі:

Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconМетодичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів усіх спеціальностей нметАУ
Методичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів...
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconОрієнтовні питання до кандидатського іспиту з філософії (для аспірантів і здобувачів всіх спеціальностей) на 2012 – 2013 н р
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Основні функції філософії. Співвідношення філософії, науки і релігії
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconПерелік питань для складання кандидатського екзамену з філософії Проблема виникнення філософії. К. Ясперс про «осьовий час»
Основні філософські традиції (європейська, індійська і китайська) та їхня специфіка
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconПитання для кандидатського іспиту з філософії
Міфологія як форма світоглядної свідомості. Міф І логос. (За працями О. Ф. Лосєва, К. Леві-Стросса)
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconПитання для кандидатського іспиту з філософії
Міфологія як форма світоглядної свідомості. Міф і логос. (За працями О. Ф. Лосєва, К. Леві-Стросса)
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconПрограма підготовчого курсу до кандидатського іспиту з філософії
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Питання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму iconТематика рефератів до кандидатського іспиту з філософії
Вплив ідей давньоіндійської філософії на духовний розвиток сучасного суспільства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи