Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 125.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата11.06.2012
Розмір125.96 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

з організації самостійної роботи з курсу

„Організація управління в екологічній діяльності”

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Телюра Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 14 с.


Укладач: Н. О. Телюра


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.


ЗМІСТ

1

ВСТУП ..........................................................................................

4

2

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................

5

3

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ.........................................................


7

3.1.


4

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ......................................................................

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ .....................................................


8


9

5

ВЕДЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА.....................

10

6

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ...............................

11

7

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” ...................


11
Додаток А .....................................................................................

131. ВСТУП

Мета викладання навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності” – дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії управління, цілісну уяву про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу як єдиною системою, з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології, як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях.

^ Предмет вивчення - інструменти та механізми управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципи формування системи управління екологічною безпекою.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- основні поняття і терміни екологічного управління;

- зміст і особливості організації управління в екологічній діяльності;

- необхідні передумови розвитку процесу екологічного управління;

- принципи побудови процедури управління;

- функції державного управління;

- служби охорони навколишнього природного середовища в Україні;

- особливості розробки екологічної політики організації згідно з ISO 14 000;

- особливості екологічного управління країн Центральної і Східної Європи.

вміти:

- розробляти план діяльності з використанням методів управління;

- складати основні документи;

- нормувати управлінську працю у відповідності до складу апарату управління;

- називати складові апарату;

- перелічити функції державного управління;

- розробляти екологічну політику організації;

- впроваджувати систему ISO 14 000.

Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню інструментів та механізмів екологічного управління на рівні держави для її стійкого розвитку.

Дисципліна “Організація управління в екологічній діяльності” завдяки особливостям об`єкта і предмета дослідження має потужні зв`язки з багатьма дисциплінами, зокрема, „Вступ до фаху”, „Загальна екологія”, „Екологічна експертиза”, „Моделювання і прогнозування стану довкілля”, „Екологічне право”, „Заповідна справа”, „Екологія міських систем” та ін.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності”, для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Головною метою роботи студентів є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо теорії управління, інструментів та механізмів управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципів формування системи управління екологічною безпекою.

Вивчення дисципліни “Організація управління в екологічній діяльності” складається з підготовки до лекцій, практичних занять згідно з програмою курсу. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної підготовки до семестрового заліку, написання рефератів з дисципліни.

Робота з вивчення дисципліни складається із слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних заняттях і самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання заліку з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та семінарських занять;

 • ведення термінологічного словника з ОУЕД;

 • підготовка до складання заліку.

Для раціональної організації самостійної роботи студент пови­нен вміло розподілити свій час між аудиторною та позааудиторною роботою.

^ Форми контролю. Важливим для навчання та роботи студентів є контроль знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико­ристані такі його види:

• фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;

• тестовий контроль.

Підсумковим контролем є залік.

^ Оцінка знань студентів.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо­вується: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культура мови, емоційність та твердість пере­конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків з теми.

Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо­вільно", "незадовільно".

"Відмінно" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. "Добре" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до прог­рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай­ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис­лення. "Незадовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до програми не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе­ратури.


^ 3. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ1


 • Дослідження процедур процесу управління;

 • Розробка управлінського рішення і вимог до кадрів управління;

 • Дослідження принципів підбору кадрів управління, системи спостережень за станом НПС України;

 • Аналіз стандартів серії ISO 14 000;

 • Дослідження міжнародного досвіду в управлінні навколишнім середовищем, в екологічному управлінні.
^

3.1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТУ відповідності до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до спеціальних видань, віднесеним до переліку ВАК України”, роботи повинні містити наступні необхідні елементи:

1) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв`язок з важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми та на які спирається автор;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якої присвячується дана робота;

4) формулювання цілей роботи (постановка завдання);

5) викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки по даному дослідженню та перспективи подальшого розвитку даного напрямку.

У відповідності до вказаних вимог робота повинна мати наступну структуру:

1. Вступ.

У вступі приводяться:

- постанова проблеми або питання, яке розглядається в роботі;

- короткі відомості з історії дослідження даного питання з обов`язковим висвітленням останніх отриманих результатів;

- формулювання цілей виконаного дослідження та конкретних завдань, які вирішувались автором.

^ 2. Основний зміст роботи.

В даному розділі викладаються та докладно роз`яснюються отримані автором теоретичні положення та практичні результати.

3. Заключення

У заключенні викладаються висновки за отриманими автором результатами, описуються приклади їх практичного застосування, пропонуються рекомендації відносно їх використання, а також вказуються перспективи подальших досліджень з даної проблематики.

Після заключення приводиться список використаної автором в роботі літературних джерел.

Список джерел повинен бути складено у відповідності згадування в тексті. Посилання на літературу в тексті роботи береться в квадратні дужки.


^ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує самостійну роботу.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається у таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують самостійну роботу студента;

- самостійна робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи студента починається зі слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції - найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект - це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання та вивчення конспекту - перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, у виконанні практичних завдань, заліку (іспиту), вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми.


^ 5. ВЕДЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА


Ведення термінологічного словника є частиною обов’язкової самостійної роботи з вивчення дисципліни. У словник записують тлумачення тих понять та термінів, додаткових понять і положень визначених викладачем або опрацьованих самостійно. Бажано до кожного з термінів після його опрацювання сформулювати власне визначення. Обов’язково вести перелік використаних при підготовці словника інформаційних джерел. Після кожного визначення обов’язково проставляють номер інформаційного джерела. Словник використовують для підготовки та проведення практичних занять, підготовки до складання заліку та самостійного опрацювання лекційного матеріалу. 1. ^ ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУЗаключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку з курсу. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням лекційного матеріалу, питань, розглянутих на семінарських та практичних за­няттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, вмін­ням логічно викладати їх сутність. Залікове завдання складено таким чином, що дозволяє комплексно оцінити сукупність засвоєних знань та прак­тичних навичок.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в будь-якому питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультації викладачів кафедри). Добре організовані кон­сультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібне русло, зробити її раціональною та ефективною.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

В ЕКОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”


Основна:

1. Богаров М. К. Наука управления: новый подход. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

2. Водачек Л., Вадачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.

3. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

5. Модернізація виробництва: системно – екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. 245 с.

6. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 28 с.

7. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. - 464 с.

Додаткова:


1. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

2. Законодавство України про участь громадян і їх об’єднань в охороні навколишнього середовища. Збірник/ Видання друге, доповнене – Київ, 2002. – 168 с.

3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Від. ред. В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком інтер, 1997.


Додаток А

^ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми

 • Предмет, цілі і методи управління. Класифікація цілей. Класифікація методів.

 • Принципи та функції управління.

 • Типи класифікацій функцій управління.
 • Процес управління. Техніка і технологія управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

 • Структура управління. Елементи структури управління. Вертикальні і горизонтальні зв’язки.
 • Кадри управління. Класифікація та вимоги до кадрів управління

 • Апарат та компетенція управління.

 • Поняття та перелік функцій державного управління у сфері екології

 • Контроль управління якістю природного середовища
 • Система спостережень та структура системи спостережень за станом навколишнього середовища України.

 • Завдання та організація контрольних служб охорони навколишнього середовища на обласному рівні в Україні.
 • Стандарти серії ISO 14 000
 • Управління екологічною діяльністю в країнах світу
 • Управління природоохоронною діяльністю в країнах Центральної і Східної Європи
^ Навчальне видання


Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


Укладач: Н. О. Телюра


План 2007, поз. 40

Підп. до друку 14.05.07 Формат 60х84 1\16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл..- вид. арк.. 0,6 Ум.- др. арк.. 0,4

Тираж 110 прим. Зам.№

61002 Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


1 Повний перелік тем для підготовки і виконання творчих наукових робіт та наукових доповідей для виконання самостійної роботи знаходиться в Додатку А.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи