Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Сторінка1/4
Дата26.06.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ»

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки

0504 - «Туризм» галузі знань 0201 – «Культура»,

1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм»,

«Готельно-ресторанна справа»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008


Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: доц. Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 54 с.


Укладач: Л. В. Щербина


Рецензент: проф. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ ім. В. Н. Каразіна, доктор. екон. наук, Г. В. Ковалевський


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями .

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Рекомендована література .............................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................

2.12.2. Основна література ......................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а .....................................................................................

4

5

5

6

7

8

8

10


11

12

14

19

22

29

31

37

42

42


45

51

51

51

51

52

53

ВСТУП


Для туризму, який в даний час в Україні є молодим, але таким, що особливо динамічно розвивається, особливо важливе впровадження сучасних методів економічної (і не тільки економічної) оцінки фінансово-управлінських рішень. Адже саме від грамотного фінансового менеджменту в значній мірі залежить конкурентоспроможність підприємств на туристському ринку, а значить і стабільність їх фінансового стану.

Навчальна дисципліна «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» допомагає студентам одержати теоретичні вміння і практичні навички, які необхідні для вирішення вказаних завдань.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» розроблена для студентів напряму підготовки 0504 - «Туризм» професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство».


  1. ^ Мета, предмет і місце навчальної дисципліниМетою викладання курсу є: формування у студентів системи знань стосовно принципів роботи підприємств туризму; надання студентам комплексу спеціальних знань про особливості аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств туризму з метою ефективного їх використання з прийняття рішень щодо визначення стану і перспектив організації роботи підприємств туризму в умовах ринкових відносин; формування у студентів системного мислення і комплексу знань у галузі фінансового аналізу стану підприємства.

^ Предметом вивчення дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» є особливості функціонування підприємств і аналіз їх економічної, фінансової діяльності в сучасних ринкових умовах.

В структурно-логічній схемі підготовки фахівця місце дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведено в табл. 1.


Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

Економічна теорія

Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку

Статистика

Інвестиційний менеджмент

Економіка підприємств

Стратегічний менеджмент

Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Ситуаційне моделювання і прогнозування

Основи наукових досліджень

Управління ризиками


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Аналіз діяльності підприємств туріндустрії (3,0/108,0) (кредити/годин)


Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теоретичні засади та загальні положення курсу (0,5/18,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії.

 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності.


Змістовий модуль 1.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності (1,25/45,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії.

 2. Фінансовий аналіз.

 3. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством.Змістовий модуль 1.3. Організація й управління діяльністю підприємств туріндустрії (1,25/45,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Організація управлінського обліку і бюджетування на туристських підприємствах.

 2. Управління джерелами коштів і оборотними засобами підприємств туризму.

 3. Інвестиційна діяльність і організація процесу управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведені в табл. 2.


Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

Проведення збору, обробки й аналізу даних, інформації.

Вміння класифікувати інформацію.

Проведення кількісної оцінки інформації.

Здійснення порівняння інформації.

Вміння презентувати інформацію.

Ведення звітності

Організаційна

Здійснення обліку і зберігання звітних даних, дотримання термінів звітності.

Проведення аналізу існуючих туристських можливостей підприємств і територій України щодо надання різних видів туристських послуг.

Обґрунтування розробки проекту турпродукту

Виробничо-технологічна

Визначення ефективності реалізації турпродукту з метою обґрунтування доцільності розробки туру, використовуючи галузеві методики їх розрахунку.

Формування відповідного завантаження, обсягів прибутків, їх розподілу і використання, використовуючи методики ситуаційного аналізу макро- і мікросередовища, враховуючи обсяги надання послуг та чинники, що впливають на економічний стан турпідприємства.^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 426 с.

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. с англ.; под ред. В. В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1997. – Т.1. – 497 с.; Т.2. – 497 с.

3. Быстров С. А. Финансовый менеджмент в туризме. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. – 240 с.

4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Знання, 2005. - 662 с.


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії»


Навчальна дисципліна «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» розроблена для студентів напряму підготовки 0504 - «Туризм» спеціальності 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство».

^ Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів системи знань стосовно принципів роботи підприємств туризму; надання студентам комплексу спеціальних знань про особливості аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств туризму з метою ефективного їх використання з прийняття рішень щодо визначення стану і перспектив організації роботи підприємств туризму в умовах ринкових відносин; формування у студентів системного мислення і комплексу знань у галузі фінансового аналізу стану підприємства.

Предметом є особливості функціонування підприємств і аналіз їх економічної, фінансової діяльності в сучасних ринкових умовах.

Дисципліна складається з одного модуля, що містить три змістових модуля: 1) Теоретичні засади і загальні положення курсу; 2) Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності; 3) Організація й управління діяльністю підприємств туріндустрії. Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі і дисципліну «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії».


^ Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ деятельности предприятий туриндустрии»


Учебная дисциплина «Анализ деятельности предприятий туриндустрии» разработана для студентов направления подготовки 0504 - «Туризм» специальности 6.050400 - «Туризм», «Гостиничное хозяйство».

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов системы знаний относительно принципов работы предприятий туризма; предоставление студентам комплекса специальных знаний об особенностях анализа финансово-экономической деятельности предприятий туризма с целью эффективного их использования в принятии решений относительно определения состояния и перспектив организации работы предприятий туризма в условиях рыночных отношений; формирование у студентов системного мышления и комплекса знаний в отрасли финансового анализа состояния предприятия.

Предметом являются особенности функционирования предприятий и анализ их экономической, финансовой деятельности в современных рыночных условиях.

Дисциплина состоит из одного модуля, который содержит три содержательных модуля: 1) Теоретические основы и общие положения курса; 2) Финансово-экономический анализ деятельности предприятий сферы гостиприимства; 3) Организация и управление деятельностью предприятий туриндустрии. Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули и дисциплину «Анализ деятельности предприятий туриндустрии» в целом.

^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» наведено в табл. 3.

Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни

^ Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS – 3, у тому числі:

змістових модулів – 3,

самостійна робота;

розрахунково-графічне завдання (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр і назва напряму: 0504 - «Туризм»

Нормативна

Рік підготовки: 4

Семестр: 8

Кількість годин:

усього – 108;

у тому числі за модулями:

ЗМ 1.1. – 18

ЗМ 1.2. – 45

ЗМ 1.3. – 45

Шифр і назва спеціальності: 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство»

Лекції: кількість годин – 15

Практичні заняття: кількість годин – 30

Самостійна робота: кількість годин – 63, у т. ч.

індивідуальна робота: кількість годин – 23

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни - 15

Кількість годин на тиждень – 2/3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: екзамен


^ Робоча програма укладена на основі:

ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напрямку підготовки 050400 - «Туризм» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.0504 - «Туризм», «Готельне господарство», 2004 р.

ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма бакалавра напрямку підго-товки 050400 - «Туризм» для студентів вищих навчальних закладів, які навча-ються за спеціальністю 6.0504 - «Туризм», «Готельне господарство», 2004р.

СВО ХНАМГ Робочий навчальний план підготовки бакалавра напряму 0504 - „^ Туризм” професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство», 2007 р.

Для підготовки студентів передбачені наступні організаційно-методичні особливості вивчення курсу:

формування знань завдяки читання курсу лекцій і самостійної роботи студентів із законодавчими і нормативними актами, спеціальною періодичною і науковою літературою з питань аналізу діяльності в галузі туризму, рекреації і готельно-ресторанного бізнесу;

формування рівня вмінь студентів відбувається шляхом проведення практичних занять з вивчених тем курсу, а також у результаті виконання і написання індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання) за тематикою, що відповідає навчальній дисципліні і спеціальності студентів.


^ 2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів


Необхідною умовою адекватного сприйняття і кращого засвоєння матеріалу дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» є наявність необхідної навчальної бази, зокрема, до початку вивчення даної дисципліни студенти повинні оволодіти знаннями і навичками таких дисциплін як «Економічна теорія», «Статистика», «Основи наукових досліджень», «Економіка підприємств», «Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії».

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» студенти повинні:

знати:

предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу;

метод і методичні прийоми економічного аналізу;

види аналізу і його інформаційне забезпечення;

аналіз виробництва турпродукту;

аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації турпродукту;

аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату плату;

аналіз матеріальних ресурсів і ефективності їх використання;

аналіз прибутку і рентабельності турпідприємства;

аналіз фінансового стану турпідприємства;

аналіз довгострокових активів підприємства.

вміти:

використання, використовуючи методики ситуаційного аналізу макро- і мікросередовища, враховуючи обсяги надання послуг і чинники, що впливають на економічний стан турпідприємства;

визначати ефективність реалізації турпродукту з метою обґрунтування доцільності розробки туру, використовуючи галузеві методики її розрахунку;

виявляти внутрішні часткові диспропорції в діяльності турпідприємства, здійснювати аналіз діяльності підприємства та його структурних підрозділів за певний звітний період, користуючись даними планової і звітної документації, статистичними показниками, стандартними методиками й інструментарієм аналітичної роботи;

забезпечувати проведення причинно–наслідкового аналізу претензій та рекламацій клієнтів і партнерів, давати оцінку якості планування турпродукту, використовуючи методики аналізу і планування діяльності;

коригувати обсяги, асортимент і ціни за одиницю послуг, які надають, досліджуючи і прогнозуючи сезонні коливання, використовуючи методики визначення сезонних коливань, методи прогнозування і структуру витрат на одиницю послуг;

здійснювати економічно обґрунтоване коригування цін на підставі розуміння дії механізму формування ринкових цін на послуги.


^ 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни

На першому занятті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом і обсягом кожного з її нав-чальних модулів та змістових модулів, а також з формами і методами навчання, з усіма видами контролю знань і методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес здійснюють у таких формах: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, індивідуальна науково-дослідна робота (розрахунково-графічне завдання).

Тематичний план дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» складається з 1 модулю, кожен з яких поєднує в собі змістові модулі і відносно самостійний блок тем, які логічно об’єднують декілька навчальних елементів дисципліни за змістом і зв’язком (табл. 4).


Таблиця 4 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модуль 1. Аналіз діяльності підприємств туріндустрії

ЗМ 1.1. Теоретичні засади і загальні положення курсу

Тема 1. Загальні поняття і питання фінансово-економічного аналізу в туристській індустрії

2

2

4

3

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу на підприємствах індустрії гостинності

1

2

4

ЗМ 1.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств сфери гостинності

Тема 3. Управлінський аналіз діяльності підприємств туріндустрії

2

5

10

5

Тема 4. Фінансовий аналіз

2

4

6

Тема 5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

2

4

5

ЗМ 1.3. Організація й управління діяльністю підприємств туріндустрії

Тема 6. Організація управлінського обліку та бюджетування на туристських підприємствах

2

4

9

7

Тема 7. Управління джерелами коштів і оборотними засобами підприємств туризму

2

5

5

Тема 8. Інвестиційна діяльність і організація управління ризиками на підприємствах індустрії гостинності

2

4

5

Усього за модулем І

15

30

23

40


2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями (змістовими модулями) і темами


^ МОДУЛЬ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ


  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура»,...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи