Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни icon

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Скачати 420.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Сторінка1/4
Дата26.06.2012
Розмір420.92 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»

для студентів спеціальності 7.090202Дніпропетровськ НМетАУ 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»

для студентів спеціальності 7.090202ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 27.01.04


Дніпропетровськ НМетАУ 2004
УДК 621.7 + 621.9 (075.8)


Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів спеці-альності 7.090202 / Укл.: В.Д. Антонець, В.Є. Кузнєцов. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004 - 60 с.


У роботі викладені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю.

Містяться варіанти індивідуальних завдань з дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал.

Призначена для студентів спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.Укладачі: В.Д. Антонець , ст. викл.

В.Є. Кузнєцов, ас.

Відповідальний

за випуск О.Є. Проволоцький, д-р. техн. наук, проф.

Рецензент К.Г. Низяєв, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано по друку 29.10.04.Формат 6084 1/16.Папір друк. Друк плоский.

Облік.– вид. арк. 3,52. Умов. друк. арк.3,48.Тираж 150 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………........................

 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ …………………....................

 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ...................................................

 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ........................................................

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика основних етапів

металургійного та машинобудівного виробництва .............

Тема 2. Основні властивості конструкційних матеріалів .................

Тема 3. Основи металургійного виробництва ....................................

Тема 4. Технологія ливарного виробництва ......................................

Тема 5. Технологія обробки металів тиском (ОМТ) ........................

Тема 6. Технологія зварювального виробництва ...............................

Тема 7. Технологія обробки конструкційних матеріалів різанням...

Тема 8. Технологія електрофізичних, електрохімічних та інших

спеціальних методів обробки..................................................

Тема 9. Методи технологій зміцнення ...............................................

Тема 10.Технологія виготовлення виробів методом порошкової

металургії .................................................................................

 1. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ………………………………....................

 2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ……………………………….....................

ДОДАТОК 1 ………………………………………………..................

ДОДАТОК 2 ………………………………………………..................

ДОДАТОК 3 ………………………………………………..................4

5

6


7


8

9

10

11

12

13

14


16

17


18

18

19

21

23

31ВСТУП


Дана робоча програма і методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.090202 - технологія машинобудування.

Робоча програма складена на основі багаторічного досвіду викладачів кафедри технології машинобудування НМетАУ по читанню цього курсу.

Вона відбиває тенденції, що визначилися останнім часом: підвищення самостійності при вивченні дисципліни, виявлення взаємозв'язків при виборі метода обробки конструкційних матеріалів, розвиток практичних навичок рішення.

Методичні вказівки складаються з п'яти розділів. У першому розділі наведені загальні методичні вказівки, у другому – рекомендована література, у третьому розділі викладаються робоча програма та основні зведення по технологічним методам одержання конструкційних матеріалів, основному устаткуванню по їхньому виробництву, зведення по утворенню заготовок та методам їхньої обробки. У четвертому розділі даються зведення про лабораторну роботу. В п'ятому розділі наведені методичні вказівки по виконанню індивідуальних завдань. Варіанти завдань і креслення заданих деталей наведені у додатках.

Методичні вказівки дозволяють:

- поглибити і закріпити теоретичні знання за дисципліною «Технологія конструкційних матеріалів»;

 • придбати навички виконання схем обробки на верстатах і вибору прогресивних методів формоутворення заготовок;

- придбати досвід роботи з навчальною літературою.

Основу дисципліни складає вивчення основних закономірностей виробництва металів і сплавів, обробці конструкційних матеріалів різноманітними методами й одержання визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих закономірностей.

Студенти заочної форми навчання матеріал програми вивчають самостійно, а лекції, що читаються їм, носять допоміжний характер і ні в

якому разі не можуть замінити підручники.

Більш глибоке пророблення матеріалу програми вимагає читання рекомендованої літератури, що є одним з видів самостійної роботи.

По даній дисципліні студентами виконуються лабораторні і індивідуальні завдання, які відповідно до навчального графіка повинні бути захищені при особистій співбесіді з викладачем.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Технологія конструкційних матеріалів» вивчають студенти спеціальності 7.090202 - технологія машинобудування. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання –122 академічні години. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1


Семестр

Усього годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Лабораторні роботи, годин

Самостійна робота, годин

Індивідуаль-ні завдання


Екзамен

VI

122

22

14

8

100


Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою лабораторні заняття, їхні теми і відведений аудиторний час на їх виконання наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

 • підготовку до лабораторних занять;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.

Методичні вказівки і варіанти завдань для виконання індивідуальних завдань наведені в розділі 5 і додатках. Індивідуальні завдання складаються з розрахунково-пояснювальної записки, яка включає відповідь на 4 теоретичні запитання з різних розділів дисципліни, які ілюструються схемами і малюнками, і практичне завдання по розробці ескізів схем обробки заготовок на верстатах. Виконані й оформлені за встановленими правилами індивідуальні завдання здаються в деканат. Після одержання перевірених індивідуальних завдань необхідно врахувати всі зазначені рецензентом зауваження і внести необхідні виправлення.


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи