Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» icon

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Скачати 134.92 Kb.
НазваРобоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Дата26.06.2012
Розмір134.92 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки до вивчення дисципліни

«Електроніка та мікросхемотехніка»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК 621.38 (075.8)
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.:Є. Г.Скуратов. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 10 с.


Наведені програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» та виконання курсової роботи для студентів напряму 0925 – автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач: Є.Г. Скуратов, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.П. Єгоров, канд. техн. наук, доц.


^ 1. РОБОЧА ПРОГРАМА

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна "Електроніка та мікросхемотехніка" входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованих за фахом. Вивчення цієї дисципліни дає студентові знання та навички, необхідні для проектування та налагодження електронних схем технічних засобів автоматизації.

 Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування та налагодження електронних схем технічних засобів автоматизації

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • склад та основні вимоги, що висуваються для розробки електронних засобів автоматизації;

 • номенклатуру електронних пристроїв, що випускаються провідними світовими виробниками;

 • методи розрахунку електронних засобів автоматизації.

 • приципи дії електронних схем.

вміти:

 • здійснювати вибір електронних засобів для систем контролю та автоматизації, що проектуються;

 • здійснювати проектну компоновку електронних блоків;

 • розрахувати електронні вузли;

 • розробляти принципіальні схеми живлення.

 • визначати характеристики надійності та живучості розроблених електронних схем.

 • розробляти макети окремих вузлів електронних схем та експериментально перевіряти їх функціонування;

 • здійснювати налагодження електронних засобів автоматизації систем управління.

 Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні практичних занять та їх захисті ,захисті курсової роботи та складання екзамену.

 Зв’язок з іншими дисциплінами – вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з “Вищої математики”, “Фізики”, “Комп’ютерної техніки і організації обчислювальних робіт”, ”Інженерної графіки”.

Придбані знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін “Мікропроцесона техніка”, “Технічні засоби автоматизації”, ”Метрологія, „Технологічні вимірювання та прилади”, ”Основи проектування систем автоматизації”.


^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

(денна та заочна форма навчання)Форми навчання

Денна

Заочна
Усього годин за навчальним планом

216

216

у тому числі:
^

Аудиторні заняття


8036

з них:

лекції

56


8

лабораторні роботи

24

-

практичні заняття
28

семінарські заняття

-

-
^

Самостійна робота


136180

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять

4018

підготовці до контрольних заходів

45

-

виконанні курсових проектів (робіт)

36

36

виконанні індивідуальних завдань

-


-

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

15126
^

Підсумковий контроль


Д.з.

Екз.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичний матеріал


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)
1

Механізм провідності твердого тіла та електропровідність металів і напівпровідників.

Електронно-дірочний перехід у зовнішньому електричному полі. Вольт-амперна характеристика p-n переходу. Класифікація напівпровідникових приладів. Напівпровідникові резистори. Вольт-амперна характеристика варисторів.

Самост.

робо-

та -8 год.

1- [6-11]

2-[10-18]
2

Напівпровідникові діоди.

Характеристики та параметри діодів. Характеристика діода в лінійному масштабі. Принцип дії діодів. Динамічний режим роботи діодів різних типів. Діоди Шотткі, їхній принцип дії.

Стабілітрони, їхнє призначення та основні параметри. Схеми на діодах. Варікапи. Тунельні діоди та їх вольт-амперні характеристики. Застосування діодів у електронних схемах.

Самост.

робо-

та -8 год

1- [11-18]

3- [20-42]

3
Напівпровідникові транзистори.

Розподілення струмів та потенціалів у транзисторному p-n-p переходу. Складені біполярні транзистори. Схеми складеного транзистора – принципова, еквівалентна. Польові транзистори, їхні схеми та стокові характеристики. Польові транзистори з p-n переходом. Польові транзистори МДН типу.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [18-25]

2- [25-36]

4
Напівпровідникові тиристори. Оптично-електронні прилади.

Одноопераційний тиристор. Вольт-амперна характеристика та схемне позначення. Розподіл струму в тиристорі. Двотранзисторна схема заміщення тиристора. Параметри та різновиди тиристорів. Напівпровідникові оптоелектронні прилади: фоторезистор. фотодіод. фототранзистор. світлодіод. оптрон, їхні графічні позначення та характеристики.

Самост.

робо-

та -10 год

2- [36-52]

3- [62-71]

5

Підсилювачі сигналів.Підсилювачі постійного і змінного струму. Операційні підсилювачі та режими їх роботи.

Передаточна характеристика підсилювального каскаду. Часові діаграми струмів та напруг в каскаді із спільним емітером. Зворотні зв’язки. Стабілізація режиму спокою. Схема заміщення та головні показники каскаду із спільним емітером. Операційний підсилювач. Схемне позначення і спрощена структурна схема операційного підсилювача. Режими роботи операційних підсилювачів.

Самост.

робо-

та -10 год


1- [37-72]

2- [73-99]

3-[180-204]

6

Вирівнювачі напруження. Однофазні і трифазні вирівнювачі.

Вирівнювачі напруження. Однофазні і трифазні вирівнювачі, їхній принцип дії, схеми і характеристики.


Самост.

робо-

та -10 год

1- [73-84]

2- [132-140]

7

Електронні стабілізатори.

Принцип дії електронних стабілізаторів напруження та струму. Інтегральні стабілізатори напруження та струму. Вибір стабілізаторів


Самост.

робо-

та -10 год

1- [92-103]

3- [332-378]

8

Інтегральні мікросхеми, їхня класифікація.

Технологія виготовлення інтегральних мікросхем. Параметри інтегральних мікросхем. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Класифікація інтегральних мікросхем з функціонального призначення


Самост.

робо-

та -10 год

1- [25-36]

2- [53-67]

3- [83-100]

9

Логічні елементи. Інтегральні логічні елементи.

Цифрові логічні елементи на базі інтегральних мікросхем. Класифікація та основні параметри логічних елементів. Базові логічні елементи серій К155 та К511, їх принцип дії. Основні логічні елементи. Серійні логічні інтегральні мікросхеми. Основні параметри інтегральних логічних мікросхем.

Лекції- 2г.

Підготовка до ауд.

занять- 1г.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [113-135]

3- [123-136]


10

Лічильники імпульсів. Рахункові схеми в інтегрльному виконанні. Регістри.

Лічильники імпульсів, їх схеми і діаграми роботи. Типи лічильників та аналіз їх роботи. Реверсивні лічильники. Двійково-десяткові лічильники та діаграми станів їхних виходів. Рахункові схеми в інтегральному виконанні. Типи регістрів: паралельні, послідовні, зсувні та кільцеві регістри, їхній принцип дії. Таблиці функціонування регістрів різних типів.


Лекції- 2г.

Підготовка до ауд.

занять- 1г.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [135-148]

2- [265-274]

3- [137-149]


11

Комбінаційні схеми.

Комбінаційні схеми: дешифратори, шифратори, їхній принцип дії. Мультиплексори та демультиплексори, їхнє призначення і робота. Дешифратори та шифратори – основні вузли перетворювачів сигналів. Матричні та каскадні дешифратори, їх принцип дії та схеми. Схеми шифраторів та їх синтез. Суматори та їх типи. Принципи побудови суматорів. Схеми реалізації суматорів на базових елементах І-НІ. Таблиці істинності роботи суматорів. Комбінаційні суматори, їх схеми та робота. Суматори в інтегральному виконанні.

Лекції- 2г.

Підготовка до ауд.

занять- 1г.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [148-166]

2- [193-204]

3- [151-167]


12

Електронні пристрої відображення інформації.

Класифікація пристроїв. Аналогові та цифрові відлікові пристрої. Цифрові індикатори і їх типи. Схеми управління індикаторами.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [149-151]13

Аналого - цифрові та цифро-аналогові перетворювачі.

Перетворювачі кодіваналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі сигналів як основні вузли цифрових управляючих комплексів. Аналіз та синтез АЦП та ЦАП.

Паралельні та послідовні АЦП, їхній принцип дії. Принципові схеми аналого-цифрових перетворювачів двотактного інтегрування та їх часові діаграми роботи. Розрахунок АЦП.

Принципові схеми ЦАП з двійково-зваженими опорами та матрицями R-2R. Розрахунок ЦАП.

Лекції- 2г.

Підготовка до ауд.

занять-1г.

Самост.

робо-

та -10 год

1- [167-170]

2- [299-313]

3- [274-300]


^ Практичні заняття


№№

занять


Тема заняття

Тривалість (годин)


Ауд.

Самост.

1

Розрахунок схем на операційних підсилювачах.

6

3

2

Дослідження роботи логічних елементів різних типів.


6


3

3

Дослідження роботи лічильників на логічних елементах, дослідження роботи регістрів.


8


4

4

Розрахунок схем аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів.8


4

^ Курсова робота


При виконанні курсової роботи з розрахунку, розробки, наладки і дослідження роботи електронних пристроїв, вирішуються наступні типові завдання, характерні для роботи фахівця, який займається створенням систем автоматичного управління із застосуванням електронних пристроїв автоматики:

- вибір електронних пристроїв для створення заданих електронних блоків;

- розрахунок електронних вузлів;

- проектна компоновка електронних блоків;

- розробка принципових схем джерел живлення;

- створення макетів електронних вузлів з використанням програмного пакету Electronics Workbench;

- дослідження роботи розроблених електронних схем;

- наладка розроблених електронних схем і аналіз їх роботи.

Основна мета даних методичних вказівок – допомогти з виконанням курсової роботи і заповнити нестачу довідкової літератури і нормативно– технічної документації при виконанні індивідуальних завдань по розробці електронних пристроїв автоматики.

Необхідною умовою виконання курсової роботи є знайомство с теоретичними основами дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» згідно з програмою дисципліни.

Студент представляє звіт про виконану курсову роботу (див. додаток 1) з одночасним представленням на електронному носієві інформації розроблених електронних схем в пакеті Electronics Workbench, згідно індивідуального завдання на курсову роботу.

Представлений звіт підлягає захисту з виставлінням підсумкової оцінки.

Курсова робота виконується згідно методичних вказівок [4].


Рекомендована література


1.Электроника и микросхемотехника. Конспект лекций (компакт диск) / Скуратов Е.Г.- Днепропетровск. 2004.- 190с.


2.Буняк А. Електроніка та мікросхемотехніка. Навчальний посібник для вищих учбових закладів за професійним спрямуванням 6.0925 “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології”.- Київ, 2001.- 382с.


3. Прянишников В.А. Электроника. Курс лекций. - СПб., Корона принт,1998.-400с.


4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів напряму 0925 – автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Укл.: Є.Г. Скуратов, Ю.В. Полушко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 42с.


Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconПромислова електроніка
Промислова електроніка І мікросхемотехніка: Методичні вказівки до курсової роботи (для студентів, які навчаються за напрямами "Електромеханіка"...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 090803 "Електронні системи" усіх форм навчання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікросхемотехніка" / Укладачі: О. М. Кобяков, О. А. Любивий. Суми: Вид-во...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи