Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 274.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата26.06.2012
Розмір274.18 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Кафедра ПОлітичної економіїГалузь знань
Напрям:


Дисципліна:

основи БІЗНЕСУ

^ 1. Навчальна програма


Затверджено на засіданні кафедри політичної економії

Протокол № ____ від ____.____. 200_ р.


Завідувач кафедри, проф. /В.М.Тарасевич/

Розробник, доц. /О.Л.Черченко/


^ Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія УкраїниКафедра
^

Політичної економії
Перший проректор


професор В. П. Іващенко


‘‘__’’ __________ ______ р.


Навчальна програма


з дисципліни
^

Основи бізнесу

Галузь знань

Напрям


^ Розклад навчальних годин

всього

в т.ч. по семестрах

ІІІ


^ Усього годин за навчальним планом

72

72


у тому числі:

Аудиторні заняття

32

32


з них:

- лекції

20

20


- лабораторні заняття
- практичні заняття
- семінарські заняття

12

12

^

Самостійна робота у тому числі :


40

40


- підготовка до аудиторних занять

22

22


- підготовка до контрольних заходів

18

18


- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
^ Підсумковий контроль

Д.з.

Д.з.
Заочна форма навчання
^

Розклад навчальних годин

всього

в т.ч. по семестрах

^ Усього годин за навчальним планом

72

72


у тому числі:

Аудиторні заняття

32

32


з них:

- лекції

20

20


- лабораторні заняття
- практичні заняття
- семінари

12

12

^

Самостійна робота, у тому числі:


40

40


- підготовка до аудиторних занять
- підготовка до контрольних заходів
- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань
  • опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
^ Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Д.з.

Д.з.

^

Безвідривна форма навчання


Розклад навчальних годин
всього

в т.ч. по семестрах

^ Усього годин за навчальним планом

72

72


^ У тому числі:

Аудиторні заняття

32

32


з них:

- лекції

20

20


- лабораторні заняття
- практичні заняття
- семінари

12

12

^

Самостійна робота, у тому числі:


40

40


- підготовка до аудиторних занять
- підготовка до контрольних заходів
- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань
  • опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
^ Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Д.з.

Д.з.
^ 2. Структура дисципліни


Тема лекції (заняття)

Обсяг, год

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю

Модуль 1

Вибір виду та форми підприємницької діяльності. Створення фірми.


Лекції:


10


^

Тема 1. Вступ до дисципліни «Основи бізнесу».


2
Контрольна робота

(тестування)

^

Тема 2. Бізнес і підприємництво: сутність, форми. Процес розвитку підприємництва в Україні.


2
Тема 3. Організаційно-виробнича діяльність в бізнесі. Виробничі функції підприємця.

4
Тема 4. Етика та етикет бізнесмена.

2^

Практичні заняття


6
Тема 1. Розробка пакету документів для створення фірми - приватного підприємства, ТОВ, АТ.

4^

Тема 2. Розрахунок потреби в фінансових коштах при створенні фірми.


2Самостійна робота, всього, у тому числі :


20^

- підготовка до аудиторних занять


11- підготовка до контрольних заходів


9
- виконання індивідуальних завдань

-
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

-^

Усього 1 кредит


36
Модуль 2

Функціонування фірми в умовах ринку


Лекції


10
^ Контрольна робота

(тестування)

Тема 5. Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування бізнесу.

4^

Тема 6. Комерційна діяльність підприємства. Реализація продукції.


4Тема 7. Трудовий колектив та управління персоналом.


2^

Практичні заняття


6

Тема 3. Розробка бізнес-плану.


2
Тема 4. Укладання угод і обгрунтування їх фінансового забезпечення.

2^

Тема 5. Прийняття управлінських рішень в господарському товаристві.


2Самостійна робота, всього, у тому числі :


20

- підготовка до аудиторних занять


11

^

- підготовка до контрольних заходів


9


- виконання індивідуальних завдань

-


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях^

Усього 1 кредит


36


У С Ь О Г О 2 кредита


72

^ Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна «Основи бізнесу» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу.

^ Мета дисципліни - сформувати у студентів комплекс знань з основ підприємницької діяльності; допомогти фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Завдання – дати студентам знання суті та форм підприємницької діяльності, навчити принципам вибору певного виду підприємницької діяльності і обрахування витрат при створенні фірми, підготовки документів і реєстрації фірми певної організаційно-правової форми, укладання угод, прийняття ефективних рішень та ін.

Предмет – підприємництво, як особливий вид економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: сутність і форми підприємницької діяльності, механізм і витрати при створенні фірми, функції і правила поведінки бізнесмена, принципи і сутність господарських рішень, що приймаються в підприємницькій діяльності, порядок ліцензування певних видів підприємництва, взаємин з Антимонопольним комітетом України, запобігання банкротству, проведення санації та ін.

уміти: обрати вид підприємницької діяльності і обрахувати витрати на створення фірми; підготовити документи і зареєструвати фірму певної організаційно-правової форми; підготувати випуск акцій; укласти угоду (договір); розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень.

^ Критерій успішності отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є інтегрованою з іншими дисциплінами з економіки та менеджменту. Ії передує вивчення фундаментальних економічних дисциплін. Набуті знання і вміння використовуються при виконанні курсової та дипломної роботи або проекту.

^ Лекційний курс – 18 годин


№№

Тем

Назва теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Вступ


Характеристика учбової дисципліни. Основна термінологія. «Основи бізнесу» та інші учбові дисципліни в галузі економіки і менеджменту.


2

2

Бізнес і підприємництво: сутність, форми. Процес розвитку підприємництва в Україні.

Сутність понять «бізнес» і «підприємництво», різні теорії підприємництва.

Умови, принципи та функції підприємництва.

Форми підприємництва та форми підприємств. Індивідуальне та колективне підприємництво. Господарські товариства, державні підприємства , спільні підприємства.

Тенденція розвитку підприємництва, його підтримка та регулювання в Україні.

Вибір вида і форми підприємницької діяльності, підготовка установчих документів і формування статутного фонду, реєстрація підприємства.

2

3

Організаційно-виробнича діяльність в бізнесі. Виробничі функції підприємця

Планування підприємницької діяльності, внутрішньофірмове планування. Елементи, етапи та види планування.

Бізнес-план, зміст та роль у розвитку підприємства, порядок складання та виконання.

Система управління. Організація та функції управління.

Об’екти управління. Управлінська стратегія, управління маркетингом. Іновацийна функція. Персонал.

Методи управління.

Аналіз підприємницької діяльності. Основні цілі аналізу та оцінки діяльності підприємства. Аналіз эфективності діяльності та витрат виробництва, аналіз конкурентного успіху. Моделювання діяльності.

4

4

Етика та етикет бізнесмена

Етичний кодекс бізнесмена. Імідж. Publik relations.

Етикет в бізнесі та його складові.


2

5

Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування бізнесу

Фінансове середовище підприємства. Фінансовий ринок, операції на фондовому ринку. Управління портфелем цінних паперів.

Держава та фінанси підприємства.

Підприємство та банки. Кредитування підприємницької діяльності. Лізинг. Факторинг.

Основні фінансові документи. Баланс.

Планування, управління та аналіз фінансового стану.

Фінансові показники.

4

6

Комерційна діяльність підприємства. Реализація продукції

Маркетинг у бізнесі, проведення маркетингових досліджень.

Реклама.

Ціноутворення, види цін, витрати обігу.

Способи реалізації товару: работа на замовлення, работа на вільний ринок.

Торгівля, її види та особливості. Біржи і біржова діяльність.

Посередницька діяльність. Комерційні угоди.

4

7

Трудовий колектив та управління персоналом

Поняття трудового колективу та персоналу. Законодавство про трудові відношення. Теорії управління персоналом.

Кадрова служба. Форми найму на работу.

Бізнес, підготовка і перепідготовка кадрів. Біржи праці.

Нормування праці. Організація оплати праці. Заохочення за працю та його форми.


2
В С Ь О Г О

20^ Практичні заняття (Семінари) 1 /12 годин /


№№

практичного заняття


Назва заняття

^ Тривалість (годин)

1

Розробка пакету документів для створення приватного підприємства, ТОВ, АТ. (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

4

2

Розрахунок потреби в фінансових коштах при створенні фірми.

2

3
^

Розробка бізнес-плану.


2

4


Укладання угод і обгрунтування їх фінансового забезпечення.

2

5
^

Прийняття управлінських рішень в господарському товаристві.


2

Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегіть визначаються на усі роки навчання. В

протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.


Індивідуальні завдання (контрольні роботи)

(заочна форма навчання)


№№

робот

Назва роботи

Тривалість (годин)

1
^
Згідно тематики, що додається
4
Л І Т Е Р А Т У Р А

рекомендована до всіх тем:


І - Законодавчо-нормативні акти України

1. Господарський Кодекс України. Закон України. № 436 - ІV від 16.01.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

2. Про акціонерні товариства. Закон України № 639-VI від 31.10.2008 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

3. Про господарські товариства. Закон України № 1576-12 від 19.09.1991 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

4. Про державну підтримку малого підприємництва. Закон України № 2063-III від 19.10.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців. Закон України № 755-ІV от 15.05.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

6. Про захист економічної конкуренції. Закон України № 2210-III від 11.01.2001р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України № 1775-III від 01.06.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

8. Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди). Закон України № 2299-3 від 15.03.2001 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

9. Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-III від 07.12.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

10. Цивільний Кодекс України. Закон України № 435 - IV від 16.01.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.


ІІ - Навчально-методична література

1. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посібник /

В. А. Євтушевський . - К. : Знання-Прес, 2002. - 317 с.

2. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посіб. /під. ред. Л. І. Воротіної. - К. : Вид-во Європ.ун-ту, 2007. - 307 с.

3. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності : посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устименко, С. У. Чеботар. – К. : Академія, 2001. - 280 с.

4. Основы бизнеса : учеб.-практ. пособие / под ред. Ю. Б. Рубина, И. А. Ягодкиной. - М. : МЭСИ, 2001. - 161 с.

5. Предпринимательство: учеб. для вузов / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 475 с.

6. Сизоненко В. О. Підприємництво: підручник / В. О. Сизоненко. - К. : Вікар, 1999. - 338 с.

7. Україна у цифрах у 2008 році: статистичний довідник. - К. : Консультант, 2009. – 248 с.

8. Тарасевич В. М. Сучасний бізнес та мікроекономічна діяльність: опорний конспект лекцій / В. М.Тарасевич, О. В. Давидов, О. Л. Черченко; за заг. ред. В. М. Тарасевича. - Д: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 80 с.

9. Хоскинг А. Курс предпринимательства / А. Хоскинг. – М. : Международные отношения, 1993. – 583 с.

10. Економіка виробничого підприємництва: навч.посіб. / за ред. Й. М. Петровича. - К. : Знання, КОО. - 2001. - 405 с.

11. Економічна теорія: підручник.- гл. 3 /за ред. В. М. Тарасевича. - К. : ЦНЛ, 2006.- 784 с.

12. Черченко А. Л., Рябцева Н. В. Основы бизнеса/ Черченко А. Л., Рябцева Н.В. - Днепропетровск: НМетАУ-ИПК МК, 2000.


Програму склав к.е.н., доц. / О.Л. Черченко/


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії

протокол № ____ від __ ________ 200__ р.


завідуючий кафедрою політекономії

д.е.н., проф. / В.М. Тарасевич /


Узгоджено

Начальник навчального відділу / А.І. Демченко/


Голова навчально-методичної комісії

за напрямом к.е.н., доц. / /


Завідуючі випускаючими кафедрами :
/ /

1Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи