Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Сторінка1/5
Дата26.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Робоча програма,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
”Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій”


для студентів напряму
6.030502 – економічна кібернетикаДніпропетровськ НМетАУ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
"Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій"


для студентів напряму
6.030502- економічна кібернетикаЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 004.451.64

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій» для студентів напряму 6.030502 - економічна кібернетика / Укл. С.Я. Єгорова. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 42 с.


Представлені мета й завдання вивчення дисципліни
"Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладач С.Я. Єгорова, ст. викладач


Відповідальний за випуск Л. М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент Є. О. Каракаш, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . .11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. . Умов.друк.арк. . Тираж пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП
Одним з основних напрямів науково-технічного розвитку суспільства в даний час є розвиток інформаційних технологій (ІТ).

Сучасний етап розвитку ІТ пов'язаний із широким використанням комп'ютерної техніки і засобів зв'язку і створенням на їхній основі розподілених систем обробки даних.

Ефективне використання сучасних комп'ютерів неможливе без глибокого знання їхніх архітектурних особливостей.

Працювати комп'ютер змушує так звана машинна мова, про існування якої користувач може навіть і не підозрювати.

Спілкуватися з комп'ютером користувачеві допомагають операційні системи, офісні пакети, системи програмування й т. ін. Використання сучасних технологій програмування дозволяє створювати програми, не написавши ні рядка машинного коду. Але в мозок комп'ютера команди все ж таки надходять машинною мовою.

Машинна мова повністю відбиває всі архітектурні тонкощі конкретного типу комп'ютерів. Наслідком цього є те, що вона індивідуальна для кожного сімейства комп’ютерів. Для того щоб використати ефективно всі можливості комп'ютера, застосовують символічний аналог машинної мови - мову Асемблера.

Працювати на комп'ютері можна, звичайно, й без знання мови Асемблера. Але елементом підготовки програміста-професіонала обов'язково є вивчення Асемблера. Тому що, вивчаючи Асемблер, обов'язково попутно ознайомлюються з архітектурою комп'ютера. А це, у свою чергу, дозволяє надалі створювати більш ефективні програми на інших мовах і поєднувати їх, при необхідності, із програмами на Асемблері.

Асемблер дозволяє створювати ефективні програми, тобто такі, що займають менше пам’яті та працюють швидше.

Навіть найзапекліші противники цієї мови мусять признати, що програми на Асемблері – найшвидші, найкоротші і можуть реалізувати те, що не під силу програмам, створеним на будь-якій іншій мові програмування.

Модулі, написані на Асемблері, часто використовуються в програмах, що написані мовами високого рівня (Pascal, С/C++, Delphi). Найчастіше такий прийом застосовується для ефективної реалізації “вузьких місць” в алгоритмах, які засобами мови високого рівня реалізуються або дуже громіздко, або зовсім не піддаються реалізації.

Метою методичних вказівок до виконання контрольної роботи є надання допомоги у вивченні основ мови Асемблера, а також засобів підготовки та налагодження асемблерних програм.

У методичних вказівках наведені теоретичні відомості відповідно темі роботи, контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу, а також завдання для реалізації мовою Асемблера.

Слід зазначити, що успішне виконання контрольних робіт тісно пов’язане з необхідністю розуміння особливостей функціонування окремих пристроїв комп’ютера, специфічних способів адресування даних, потребою в деталізації всіх операцій по реалізації алгоритмів тощо.
 1. ^

  РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ " АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "Мета вивчення дисципліни


Метою вивчення дисципліни є придбання теоретичних знань про архітектурні особливості сучасних комп’ютерів і набуття практичних навичок використання мови Асемблера для програмування.

^ Основні завдання вивчення дисципліни:

Поглиблене вивчення структури і функціональних особливостей основних блоків і пристроїв сучасного ПК, придбання навичок самостійної роботи зі спеціальною технічною літературою; придбання навичок моделювання основних операцій ПК, закріплення знань і умінь в області програмування мовою Асемблера.

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття про архітектуру комп’ютера та архітектурні особливості комп’ютерів на базі сучасних мікропроцесорів;

 • програмну модель мікропроцесора;

 • організацію оперативної пам’яті комп’ютера;

 • формати і типи даних, що підтримуються мікропроцесором, формати машинних команд;

 • систему команд мікропроцесора;

 • синтаксис Асемблера.

уміти:

 • виконувати переклади чисел з однієї системи числення в іншу;

 • представляти прості типи даних у машинних форматах і формах;

 • проектувати та відлагоджувати програми мовою Асемблера.


^ Розподіл годин за навчальним планом

с е м е с т р и

^ Усього годин за навчальним планом

36
у тому числі аудиторні заняття:

8
з них:

- лекції;


4
- лабораторні заняття.

4
^ Самостійна робота

28
у тому числі:

- опрацювання лекційного матеріалу;

4
- самостійне вивчення розділів програми;

4
- виконання контрольної роботи.

20
^ Підсумковий контроль (іспит, залік)

залік

^ Зміст дисципліни


Лекції


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Загальні принципи побудови комп’ютерних систем (КС).

Поняття про архітектуру комп’ютера. Мікропроцесор: призначення та його програмна модель. Організація пам’яті. Формат команд. Обробка переривань.

2

2

Основи програмування мовою Асемблера.

Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Опис даних у програмах мовою Асемблера. Структура Асемблерної програми. Основні команди Асемблера та їх використання у програмах.


2


Лабораторні роботи


1

Інформаційні основи комп’ютерної техніки

2

2

Основи програмування мовою Асемблера

2
  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи