Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань icon

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань
НазваЗавданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань
Сторінка1/3
Дата26.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


ВСТУП


Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;

- сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик;

- стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства» і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін.

Вивчення дисципліни ”Маркетинг” містить оглядові лекції по найбільш важливим розділам дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання заліку.


^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ ”МАРКЕТИНГ”
Всього

СЕМЕСТР

VI

VII

VIII

Всього годин за навчальним планом

135
135
у тому числі

Аудиторні заняття

24
24
з них:

- лекції

12
12
- лабораторні заняття

- практичні заняття

12
12
- семінари

Самостійна робота

111
111
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1
1
Підсумковий контроль (залік)

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 12 годин

№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1

^ Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції.

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних знань майбутнього фахівця. Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу. Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба, попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації).


Література [1. С. 29-64, 2. С. 7-22.]

1

2

Маркетинг як відкрита мобільна система.

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: еко­номічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.


Література [1. С. 145-175, 2. С. 10 – 22.]

2

3

Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень.

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжному та вітчизняному ринках.

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості об'єктів, що досліджуються.

Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових досліджень. Створення листів опитування.

Література [1. С. 308-345, 2. С. 23-38.]

2

4

Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів.

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Сутність та принципи сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, культурно-демографічний, психографічний. Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.


Література [1. С. 358-445, 2. С. 39 – 60.]

1

5

Товарна політика в системі маркетингу.

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення).

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів реалізації.

Упаковка товару: види, функції, проблеми, штрихове кодування товару. Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу.


Література [1. С. 539-614, 2. С. 61-82.]

1

6

Цінова політика в системі маркетингу.

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація.


Література [1. С. 656-706, 2. С. 83 -102.]

1

7

Політика розповсюдження в системі маркетингу.

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи.

Канали розповсюдження, їх рівні та характеристика. Функції каналів розповсюдження. Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).


Література [2. С. 103-124.]

1

8

^ Комунікаційна політика в системі маркетингу.

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових
комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю.

Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів. Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».


Література [1. С. 715-776. 2. С. 124 – 144.]

1

9

Стратегії маркетингу підприємства.

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWOT-аналізу» для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.


Література [1. С. 94-131.]

1

10

^ Організація та контроль маркетингової діяльності.

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.


Література [1. С. 133-137 2. С. 145-163.]

1


Практичні заняття – 12 годин

теми

Назва теми та її зміст

Кількість

годин

1

Комплексне дослідження ринку

Література [1. С. 307-342, 2. С. 39 - 60]

2

2

Сегментування ринку та позиціонування на ринках

Література [1. С. 357-443, 2. С. 39-60 ]

2

3

Маркетингова товарна політика

Література [1. С. 653-679, 2. С. 61-82]

2

4

Маркетингова цінова політика

Література [1. С. 688- 697, 2. С. 83-102]

2

5

Маркетингова збутова політика

Література [1. С. 799- 819, 2. С. 103-124]

2

6

Маркетингова політика комунікацій

Література [1. 751- 778, 2. С. 124-144]

2

^ 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції


Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;

- сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик;

- стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Термін "маркетинг" з'явився в економічній американській літературі наприкінці XIX - початку XX століть і означав "ринкова діяльність". Тоді маркетинг ототожнювали зі збутом товарів, ринок яких був недостатньо насичений, і всі маркетингові заходи обмежу­вались здебільшого діяльністю у сфері розподілу товарів. У міру насичення ринку підприємства були змушенні значно розширювати сферу ринкової діяльності, у зв'язку з чим сутність маркетингу змінилась. Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філліп Котлер дає таке визначення: маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так: маркетинг — процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє і споживач — завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо.

Існує шість основних підходів, на основі яких підприємства ведуть свою маркетингову діяльність:

- концепція вдосконалення виробництва;

- концепція вдосконалення товару;

- концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

- концепція маркетингу;

- концепція соціально-етичного маркетингу;

- концепція стратегічного маркетингу.

Розглянемо головні маркетингові категорії, покладені в основу вивчення маркетингу.

Нестатки — відсутність певних умов для життя людини, коли вона відчуває гостру потребу в будь-чому. Вони бувають фізіологічними (одяг, їжа, сон), соціальними (відсутність духовної близькості, взаєморозуміння) та особистими (нестача знань, неможливість самовираження).

Потреба —нестатки, підкріплені певним соціально-культурним рівнем людини (наприклад, голодний робітник хоче з'їсти шматок м'яса з хлібом, а голодний аристократ — устриці у винному соусі). Людські потреби безмежні. І чим більше людина має, тим більше вона хоче отримати. Це закон природи. Ресурси для задоволення потреб обмежені. Тому з різноманіття товарів людина вибирає лише ті, які найкраще задовольняють її потреби в межах фінансових можливостей. І тоді народжується нова категорія маркетингу — попит.

^ Попит — потреба, підкріплена платоспроможністю. Не завжди людина може придбати те, що хоче у певний момент.

Товар — все, що пропонується на ринку з метою задоволення попиту. Товар може мати як матеріальну (речову), так і нематеріальну (послуги) форми.

^ Цінність товару — оцінка споживачем здатності товару задовольнити його потреби загалом.

Обмін — процес одержання від будь-якого бажаного об'єкта з пропозицією чогось натомість. Обмінним продуктом можуть бути гроші, речі, продукти або послуги. Обмін варто розглядати саме як процес, а не як одночасний акт. Розрізняють два види обміну: трансакція і трансферт.

Угода - дія громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- чи багатосторонніми (договори).

Ринок — складний механізм, умовна територія, на якій здійснюється процес товарообміну. Суб'єктами ринку є споживачі, посередники, виробники, фінансові організації, постачальники, органи державного і недержавного контролю й інфраструктура ринку.

Споживачі — сукупність фізичних і юридичних осіб, які купують товари або одержують послуги для власного використання.

Посередники — сукупність фізичних або юридичних осіб, які закуповують товари з метою використання їх у виробництві інших товарів і послуг.

Виробники — сукупність фізичних і юридичних осіб, які виробляють товар і постачають його для подальшої реалізації.

Постачальники — сукупність фізичних або юридичних осіб, які виробляють товар і постачають його для подальшої переробки у процесі виробництва.

^ Сегмент ринку - це сукупність споживачів, які мають однорідну ринкову поведінку, чітко відмінну від інших на даному ринку

Комплекс маркетингу — це набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку.

^ Товар — це набір виробів та послуг, що фірма спеціально розробляє для своїх цільових споживачів.

Ціну товару належить визначати з урахуванням великої кількості факторів і адаптувати до вимог ринку.

^ Методи збуту (розповсюдження) — діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів.

Методи просування (маркетингові комунікації) — діяльність, спрямована на поширення фірмою інформації про товар та переконання цільових споживачів у доцільності його придбання.

За всіма чотирма складовими комплексу маркетингу приймають дуже багато різних рішень, що перетворює кожну з них також на спеціальний комплекс.

  1   2   3

Схожі:

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconЗавданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань
Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconОпис модуля з дисципліни "політологічна теорія держави"
Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів аналітико-критичного типу мислення
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconОпис модуля з дисципліни "політологічна теорія держави"
Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів аналітико-критичного типу мислення
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconХарківська національна академія міського господарства фісун К. А. Жовтяк Г. А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг"
Економіка підприємства", 030509 "Облік І аудит" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань icon1 розподіл навчальних годин з дисципліни ”маркетинг”
Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань icon1 розподіл навчальних годин з дисципліни ”маркетинг”
Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconПравила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни "організація виробництва" 1 Мета І завдання дисципліни
Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємства. Разом з цим вивчення питань організації машинобудівного...
Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи