Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Скачати 253.83 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Дата26.06.2012
Розмір253.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 6.051002 - метрологія,
стандартизація та сертифікаціяДніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 6.051002 - метрологія,
стандартизація та сертифікаціяЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 651.72

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація /Укл.: А.М. Должанський, О.А. Бондаренко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- 19 с.

 

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг», наведені теми для виконання практичних робіт, зразки виконання індивідуального завдання, а також питання для контролю знань.
Призначені для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація заочної форми навчання.

   


Укладачі: А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.

О.А. Бондаренко, асист.

 

Відповідальний за випуск    А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.


Рецензент О.В. Михайлюк, д-р істор. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 22.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,06. Умов. друк. арк. 1,04. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________


^ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна “Нормативно-технічний документообіг” є вибірковою і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки студентів.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань щодо забезпечення нормативно-технічного документообігу в організації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: ключові моменти організації документообігу на підприємстві; основні вимоги до оформлення основних документів, правила їх затвердження, погодження, засвідчення та зберігання;

вміти: діяти в рамках організованого документообігу на підприємстві; оформляти, затверджувати та погоджувати документи.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки в процесі контрольних заходів.

^ Засоби діагностики успішності навчання – успішне виконання індивідуального завдання та виконання завдань тестового екзамену.

Зв’язок з іншими дисциплінами - опануванню дисципліни передує вивчення дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Обчислювальна техніка та програмування», «Метрологія». Воно йде паралельно з дисциплінами «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції та послуг» та ін. Набуті знання і вміння використовуються при опануванні програми підготовки бакалавра за напрямом - метрологія, стандартизація та сертифікація.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Відповідно до навчального плану з підготовки бакалаврів за напрямом 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація загальний обсяг дисципліни “Нормативно-технічний документообіг ” для студентів заочної форми навчання — 108 академічних годин. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1- Розподіл навчальних годин за семестрами, видами занять та видами контролю

Усього годин

Види занять (ІІІ курс, І семестр)

Вид контролю

Аудиторні, години

Самостійна робота, години

Лек.

Прак.

Лаб.

108

12

4

-

92

Індивідуальне завдання, екзаменаційна контрольна робота

При вивченні дисципліни планується контролювання викладачем самостійної роботи, яка передбачає:

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- вивчення лекційного матеріалу;

- виконання індивідуального завдання;

- виконання контрольної екзаменаційної роботи.

Виконані й оформлені за встановленими правилами пояснювальна записка до індивідуального завдання та контрольна робота здаються в деканат.


^ 2. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


 1. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение

/Я. Кавторева, В. Кузнецов, М. Бойца.- Харьков: Издательский дом «ФАКТОР», 2008. - 431с.

 1. Зиновьева Н.Б. Документоведение /Н.Б.Зиновьева – М.: ИПО Профиздат, 2001.– 208 с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов /

Н.Н. Кушнаренко – К.: Знання, 2004. – 459 с.

 1. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г.М. Швецова-Водка – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.

 2. Басаков М.И. Делопроизводство: Документационное обеспечение управления/ Басаков М.И. - М.: Издательский дом "Дашков и К0", 2004. -336 с.

 3. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство/ М.В. Кирсанова - М.: ИНФРА-М, 2003 - 304 с.

 4. Кузнецова Т.В. Делопроизводство. Организация и технологии доку-ментационного обеспечения управления / Т.В. Кузнецова - М.: ЮНИТИ, 2003. - 359 с.

 5. Кудряев В.А. Организация работы с документами / В.А.Кудряев. - М.: ИНФРА, 2002. - 592 с.

 6. Пшенко А. Документационное обеспечение управления / А. Пшенко - М.: Академия, 2004. - 216 с.

 7. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия / М.В. Стенюков, - М.: Приор, 2004. - 160 с.^ 3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1- Розподіл навчальних годин за темами і видами занять

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Ауди-торні, години

Лекції, години

Прак-тичні, години

Самос-тійне вивче-ння, годиниОсновні поняття, що стосуються організації документообігу

2

2

-

12Види та класифікація документів

1

1

-

10Оформлення документів

1

1

-

12Порядок затвердження, погодження і завірення документів

2

2

-

12Накази і розпорядження, їх складання.

2

2

-

16Інформаційно-довідкові документи.

4

2

2

10Складання та узгодження нормативної документації (інструкцій).

3

1

2

10Нормативні документи зі створення архівів на підприємстві

1

1

-

10

Загалом

16

12

4

92


Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводиться зміст навчальних матеріалів за окремими темами з їх підрозділом на лекційне та самостійне вивчення.


^ Тема 1. Основні поняття, що стосуються організації документообігу

Лекційний матеріал (2 години)

Загальні поняття стосовно документообігу. Основні правила складання графіка документообігу. Порядок складання и узгодження внутрішніх документів. Рух документів на підприємстві.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Первинна обробка вхідних документів. Ознайомлення з Положенням  про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України. Штатний розклад організації. Графік документообігу. Відповідальні за дотримання графіка документообігу.


Питання для самоперевірки

   1. Що таке документ?

   2. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу.

   3. Що таке «Витяг»?

   4. Надайте характеристику вторинному та первинному документу.

   5. У якому вигляді може бути оформлений графік документообігу?

   6. Що таке дублікат документів?

   7. Що таке бланк документів?


Тема 2. Види та класифікація документів

Лекційний матеріал (1 година)

Основні ознаки класифікації документів. Види документів для обов’язкового користування на підприємстві.

^ Самостійне вивчення (10 годин)

Додаткові види документів. Структура документів у залежності від їх виду.

Питання для самоперевірки

   1. Класифікація документів за технікою створення.

   2. Класифікація документів за способом фіксації інформації.

   3. Класифікація документів за походженням.

   4. Класифікація документів за терміном виконання.

   5. Класифікація документів за терміном зберігання.


Тема 3. Оформлення документів

Лекційний матеріал (1 година)

Реквізити підприємства. Схема розміщення реквізитів та границь зон на форматі А4 поздовжнього та кутового бланка.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Особливості форматів документів та їх оформлення. Властивості універсальних форматів. Склад реквізитів документів. Адресати документів.

Питання для самоперевірки

   1. Надайте характеристику реквізиту документа «Назва підприємства».

   2. Надайте характеристику реквізиту документа «Вид документа».

   3. Надайте характеристику реквізиту документа «Дата документа».

   4. Характеристика реквізиту документа «Реєстраційний номер».

   5. Надайте характеристику реквізиту документа «Заголовок к тексту документа».

   6. Надайте характеристику реквізиту документа «Текст документа».

   7. Надайте характеристику реквізиту документа «Підпис».

Тема 4. Порядок затвердження, погодження і завірення документів

Лекційний матеріал (2 години)

Порядок затвердження, погодження і завірення документів.

Самостійне вивчення (12 годин)

Основні види затвердження документів. Візування документів. Грифи затвердження.

Питання для самоперевірки

1. Порядок затвердження документів.

2. Порядок погодження документів.

3. Порядок завірення документів.


Тема 5. Накази та розпорядження, їх складання


Лекційний матеріал (2 години)

Вимоги до тексту розпорядження. Обов'язкові реквізити розпорядження. Порядок узгодження. Поточна робота з наказами. Створення номенклатури справ. Трудові договори. Господарські договори.

^ Самостійне вивчення (16 годин)

Накази з особового складу. Формування справ. Оперативне зберігання наказів. Передача справ в архів. Накази (розпорядження), які стосуються основної діяльності підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Надайте характеристику документу «Наказ».

2. Надайте характеристику документу «Розпорядження».

3. Види наказів.

4. Наказ за особовим складом.

5. Надайте характеристику категорії «Конфіденційна інформація».

6. Правила щодо складання Наказів.

7. Вимоги до тексту Наказів.

8. Реквізити Наказів.


Тема 6. Інформаційно-довідкові документи

Лекційний матеріал (2 години)

Службові листи. Доповідні і пояснювальні записки. Документація з претензійної діяльності.

^ Самостійне вивчення (10 годин)

Листи-запрошення. Інформаційні листи. Рекламні листи. Листи-повідомлення. Листи-підтвердження. Гарантійні листи. Листи-відповіді.

Питання для самоперевірки

1. Надайте характеристику документу «Службова записка».

2. Надайте характеристику документу «Докладна записка».

3. Надайте характеристику документу «Пояснювальна записка».

4. Надайте характеристику категорії «Претензія».

5. Форма претензій.

6. Надайте характеристику документу «Позовна заява».


Тема 7. Складання та узгодження нормативної документації

(інструкцій)

Лекційний матеріал (1 година)

Основні поняття про нормативну документацію. Перелік типових нормативних документів.

^ Самостійне вивчення (10 годин)

Типовий договір про колективну відповідальність. Договір купівлі - продажу. Інструкції підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Надайте характеристику категорії «Нормативний документ».

2. Що таке «Інструкція» як документ?

3. Основні документи на підприємстві.

4. Що таке «Посадова інструкція»?


Тема 8. Нормативні документи зі створення архівів на підприємстві

Лекційний матеріал (1 година)

Загальні положення. Створення архіву. Експертиза цінності документів. Номенклатура справ.

^ Самостійне вивчення (10 годин)

Терміни зберігання документів. Організація зберігання документів на підприємстві. Принципи та критерії експертизи цінності документів. Підготовка документів до зберігання. Адміністративна відповідальність за зберігання документів

Питання для самоперевірки

1. Загальна характеристика сфери діяльності «Архівна справа».

2. Національний архівний фонд.

3. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

4. Мінімальні терміни зберігання документів.

5. Основні критерії для визначення цінності документів.


^ 4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Тема 6. Інформаційно-довідкові документи.

Практична робота № 1. «Створення службових листів, доповідної та пояснювальної записки».

Мета: набуття студентами умінь та навиків щодо створення поточної службової документації на підприємстві.

Суть розробки: Складання означених видів поточної службової документації на підприємстві.

^ Термін виконання – 2 години.

Визначення предметної сфери розробки: поточна діяльність підприємства.

Порядок виконання роботи

За вибраною предметною галуззю та темою діяльності згідно з матрицями документів, наданих у ході лекцій та самостійного вивчення підрозділів дисципліни, студент складає:

- службовий лист;

- доповідну записку;

- пояснювальну записку;

- оформлює звіт з роботи та захищає його.

^ Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило містить:

- титульний документ;

- реферат;

- зміст;

- короткий опис розробки;

- висновки;

- перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 4...5 стор.; ф. А4; шрифт 14; 1 інтервал.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.


Тема 7. Складання та узгодження нормативної документації

(інструкцій)


Практична робота № 2. «Вивчення студентами елементів, які є складовими трудового контракту та договору про повну матеріальну відповідальність.

Мета: набуття студентами умінь та навиків з аналізу положень типових договорів зі складання трудового контракту та про повну матеріальну відповідальність працівника.

^ Суть розробки: Аналіз положень типових договорів зі складання трудового контракту та про повну матеріальну відповідальність працівника.

Термін виконання – 2 години.

Визначення предметної сфери розробки: поточна діяльність підприємства.

^ Порядок виконання роботи За вибраною предметною галуззю та темою діяльності згідно з матрицями документів, наданих у ході лекцій та самостійного вивчення підрозділів дисципліни, студент аналізує положення за розділами відповідних документів:

- трудовий контракт;

- регламентовані обов’язки про повну матеріальну відповідальність;

- оформлює звіт з роботи та захищає його.

^ Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівоками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило містить:

- титульний документ;

- реферат;

- зміст;

- короткий опис розробки;

- висновки;

- перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 5...8 стор.; ф. А4; шрифт 14; 1 інтервал.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.


^ 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.


З дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» передбачено виконання одного індивідуального завдання кожним студентом. Воно включає розробку та оформлення визначеного виду документації згідно з варіантами у таблиці 5.1. Приклади складання відповідних документів наведено нижче у додатках А, Б, В .

При виконанні індивідуального завдання студент має ознайомитися зі специфічними вимогами до оформлення відповідної документації та скласти проект одного з документів (наказ, розпорядження, інструкція тощо). Завдання виконується в роздрукованому вигляді на форматі А4, шрифт 14; 1 інтервал.


^ Таблиця 5.1 - Варіанти для виконання індивідуального завдання


варіанта

Вид документа

^ Вид підприємств

1

Наказ


Приватне підприємство

2

Розпорядження

3

Посадова інструкція

4

Наказ


Державне підприємство

5

Розпорядження

6

Посадова інструкція

7

Наказ


Відкрите акціонерне товариство

8

Розпорядження

9

Посадова інструкція

10

Наказ


Закрите акціонерне товариство

11

Розпорядження

12

Посадова інструкція

13

Наказ


Товариство з обмеженою відповідальністю

14

Розпорядження

15

Посадова інструкція

16

Наказ


Товариство з додатковою відповідальністю

17

Розпорядження

18

Посадова інструкція

19

Наказ


Товариство з повною відповідальністю

20

Розпорядження

21

Посадова інструкціяДодаток А

Приклад оформлення документу «Наказ» для підприємства з обмеженою відповідальністю


^ Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан»

НАКАЗ29 березня 2012 року м. Дніпропетровськ

№ 10


Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)


З метою забезпечення прав керівних працівників по най­манню (залученню) фахівців, службовців і інших осіб


НАКАЗУЮ:


І. Довести до відома відділів і служб підприємства до _______________20__р., що керівним працівникам підприємства, згідно з укладеними з ними контрактами, надані права са­мостійно від імені підприємства укладати і припиняти такі договори (контракти):

1) трудові договори на звичайних умовах, відображених у розпорядженні про прийняття на роботу, що видається від­повідним керівним працівником;

2) контракти з керівниками підрозділів, підпорядкованих відповідному керівному працівникові, договори і контракти з працівниками цих підрозділів укладаються з подання їх керів­ників відповідними керівними працівниками;

3) контракти з окремими працівниками, підпорядкованими відповідному керівному працівникові;

4) контракти у цілому з підрозділами (колективами, група­ми) працівників, підпорядкованими відповідному керівному працівникові (тобто колективні контракти, що підписуються кож­ним членом колективу);

5) внутрішньогосподарські контракти з колективами або окремими працівниками підприємства (тобто договори, що не є трудовими);

Зазначені права делеговано таким керівним працівникам підприємства:

Головному бухгалтеру підприємства__________________________________у повному обсязі; (зазначити П.І.Б.)

Заступнику керівника підприємства _________________________________у повному обсязі; (зазначити П.І.Б.)

II. Відділу і службам підприємства забезпечити реалізацію зазначених у пункті 1 Наказу прав, маючи на увазі, що укла­дені керівними працівниками згідно з делегованими ним по­вноваженнями договори і контракти породжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки осіб, що їх уклали, з підприємством. Відповідальні - керівники відділів та служб.

Установити, що договори (контракти), розпорядження, ві­домості, акти і інші документи, підписані керівним працівни­ком щодо найманих ним фахівців, службовців, інших осіб, прирівнюються до аналогічних документів, підписаних ке­рівником підприємства, приймаються до виконання всіма від­ділами і службами підприємства.

3. Відділові кадрів на підставі трудових договорів (контрак­тів) і розпоряджень про прийняття на роботу, укладених керівними працівниками підприємства, здійснювати оформлення прийняття на роботу відповідних фахівців, служ­бовців, інших працівників, а також здійснювати стосовно них і інші обов'язки, покладені на відділ кадрів (зберігання і запов­нення трудових книжок, ведення документації по кадрах то­що) . Відповідальний - керівник відділу кадрів.

4. Бухгалтерії підприємства приймати до обробки і виконан­ня усі документи стосовно оплати праці (інших виплат) фахів­ців, службовців, інших осіб, з якими керівні працівники у відповідності до делегованих ним прав уклали трудові і під­рядні договори (контракти). Відповідальний - головний бух­галтер.


_________________________ ____________________________________

(зазначити посаду керівника) (особистий підпис і його розшифрування)

Додаток Б

Приклад документа «Розпорядження по підприємству з обмеженою відповідальністю»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан»

17.06.2012 р. м.Дніпропетровськ № 34


1. Відрядити Корнева М. П. — заступника директора з фінансових питань до м.Миколаєва, ТОВ «Тритон», терміном на три дні з 26.06.2012р. по 28.06.2012 р. для проведення комерційних переговорів i підписання договору на поставку товарів.

2. Дозволяється авіатранспорт або залізничний транспорт з використуванням купе в спальному вагоні.

2. Бухгалтерії (Шелешей I. В.) видати кошти (аванс) у розмірах, установлених нормативно-правовими актами про службові відрядження.

3. Працівнику, зазначеному в п. 1 Наказу, після повернення прозвітувати про витрачені на відрядження кошти згідно з чинним законодавством.

Підстава: розпорядження директора.


Директор М. М. Іванов

Додаток В

Приклад документа «Посадова інструкція підприємства»

(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)

(ПІБ, підпис)

"___" ______________ 20__ р.

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


I. Загальні положення

 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність інженера із стандартизації та якості.

 2. Інженер із стандартизації та якості належить до професійної групи “Професіонали”.

 3. Інженер із стандартизації та якості проводить роботи по функціонуванню і вдосконаленню системи управління якістю в рамках своєї компетенції.

 4. Призначення на посаду інженера із стандартизації та якості та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора за поданням представника керівництва з якості з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

 5. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості підпорядковується з питань функціонування системи управління якістю та безпечністю безпосередньо представнику керівництва з якості.

 6. На період тимчасової відсутності інженера із стандартизації та якості виконання його службових обов'язків покладається на посадову особу, визначену наказом генерального директора.

 7. У своїй роботі інженер із стандартизації та якості керується:
  - діючим законодавством України;
  - наказами та розпорядженнями генерального директора;
  - діючою нормативною документацією в сфері виробництва продукції підприємства;

 8. - державними стандартами і стандартами ISO серії 9000;
  - документацією системи управління якістю;
  - цією посадовою інструкцією.

 9. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.

 10. Інженер із стандартизації та якості повинен знати:
  - Державні стандарти в сфері якості та безпечності харчових продуктів та стандарти ISO серії 9000.
  - Нормативну документацію в сфері виробництва продукції організації.
  - Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій щодо невідповідної продукції.
  - Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та інші нормативні акти.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.

 11. _________________________________________________________________.

 12. _________________________________________________________________.


^ II. Завдання та обов'язки

 1. Координує роботу та бере участь у розробленні, впровадженні і вдосконаленні процесів системи управління якістю.

 2. Координує роботи по функціонуванню системи управління якістю.

 3. Бере участь у проведенні навчання і консультацій співробітників з питань розробки, функціонування та удосконалення системи управління якістю та безпечністю.

 4. Приймає участь у розгляді та аналізі рекламацій щодо якості продукції, підготовці висновків і проведенні листування за результатами розгляду.

 5. Вивчає причини, що викликають виготовлення невідповідної продукції, бере участь у розробленні та впровадженні заходів по їх усуненню.

 6. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і вдосконалення системи управління якістю та безпечністю.

 7. Приймає участь у координації діяльності групи внутрішніх аудиторів, розробленні графіків внутрішніх аудитів і проводить аудити у відповідності з цими графіками.

 8. Здійснює контакти із зовнішніми аудиторами під час організації та проведення зовнішніх аудитів.

 9. Здійснює контакти з консалтинговими організаціями в галузі системи управління якістю та безпечністю.

 10. Приймає участь в реалізації всіх процесів системи управління якістю та безпечністю.

 11. Забезпечує максимальну об'єктивність та достовірність результатів роботи.

 12. В усіх випадках дотримується етичних норм.

 13. Дотримується трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління якістю та безпечністю та бере участь у функціонуванні процесів «Управління документацією», «Управління протоколами», «Коригувальні дії», «Запобіжні дії», «Управління невідповідною продукцією», «Внутрішні аудити».

 15. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Дотримуватися вимог чинних правил безпеки для пішоходів під час руху в складських приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці, в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та заступнику генерального директора з питань охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також, якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.

 16. _________________________________________________________________.

 17. _________________________________________________________________.

III. Права


Інженер із стандартизації та якості має право:

 1. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них документацією системи управління якістю та безпечністю.

 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення системи управління якістю та безпечністю.

 3. У разі виникнення проблем при функціонуванні системи управління якістю та безпечністю, звертатися за сприянням безпосередньо до керівництва підприємства.

 4. Надсилати до будь-яких посадових осіб підприємства запити про інформацію, необхідну для результативного функціонування та вдосконалення системи управління якістю та безпечністю, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.

 5. Брати участь в обговорюванні та у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

 6. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, пов'язаних з питаннями систем управління якістю та безпечністю.

 7. _________________________________________________________________

^ IV. Відповідальність


Інженер із стандартизації та якості несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 5. За порушення правил з охорони праці.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО:

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" _____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" _____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____"______р.

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи