Управління персоналом” icon

Управління персоналом”
НазваУправління персоналом”
Сторінка1/5
Дата26.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

з організації практичних занять та самостійної роботи студентів

з дидактичним забезпеченням з дисципліни

Управління персоналом”

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки

6.030601 - «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Управління персоналом” (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»). Укл.: Нохріна Л.А., Александрова С.А. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 73 с.


Укладачі: Л.А. Нохріна,

С.А. Александрова

Рецензенти: доцент кафедри Менеджмента ХДУХТ

к.екон. наук С.С.Ткачова


доцент кафедри Управління проектами ХНАМГ

к.екон. наук Г.В. Висоцька


Рекомендовано кафедрою туризму та готельного господарства,

протокол № 1 від 31.08.2007 р.
Зміст

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………..…..

ЗМ1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА……..…

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ………………………...……….

УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ Й БЕЗРОБІТТЯМ……………………..……..

ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ……...

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ……..………..

^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ…

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ…………………………………………..……….

ЗМ2. КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ……………………..……...…....

КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ, ЇХНЬОГО РІЗНОВИДУ Й ФУНКЦІЇ. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ПЕРСОНАЛІ………………………..…………..

УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ КАДРІВ, ТРУДОВА КАР'ЄРА. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ. ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ Й СЛУЖБОВО-ПРОФЕСІЙНИМ ПРОСУВАННЯМ ПЕРСОНАЛУ………..…

ПРОФЕСІЯ, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ПОСАДА. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ. НАЙМ, ВІДБІР І ПРИЙОМ ПЕРСОНАЛУ. ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ……...

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА……………..

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ. ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ. СКЛАДАННЯ Й АНАЛІЗ БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ. ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ…………………………………………………...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………...…………………………...

4

5

5

12


17

22

28

35

40


40


46


51

69


70

72ВСТУП

Основною метою викладання дисципліни „Управління персоналом” є формування комплексу теоретичних знань і умінь з розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

^ Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Управління персоналом” є теоретична підготовка студентів із таких питань:

 • обґрунтування методологічних принципів управління персоналом.

 • формування та аналіз кадрової політики.

 • управління соціальним розвитком трудового колективу.

 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі.

 • організація набору й відбору персоналу в конкретних умовах.

 • атестування персоналу та використання його результатів.

 • оцінювання ефективності й результативності управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:

- розраховувати оптимальну кількість працівників організації;

- використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

 • володіти інструментарієм стимулювання правцівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

 • інформаційно й документально забезпечувати управління персоналом;

 • застосовувати методи оцінки персоналу;

 • розраховувати показники ефективності роботи персоналу;

 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.

Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками в час, вільний від обов’язкових навчальних занять є самостійна робота студента. Остання формує практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму й гостинності, чим підвищує якість професійної підготовки управлінських кадрів.


«Ніяка теорія, програма або урядова

політика не можуть зробити підприємство успішним;

це можуть зробити тільки люди... Людина, яка

займає керівний пост і яка була наділена довірою,

покриває себе ганьбою, якщо обманює цю

довіру »

Акіо Моріта


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА


ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ УКРУПНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ:


ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧА СИЛА, ПЕРСОНАЛ, КАДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ.

РІЗНОВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП, ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ У ГРУПАХ. ФОРМАЛЬНІ Й НЕФОРМАЛЬНІ ГРУПИ. РІЗНОВИДИ КОЛЕКТИВІВ, ЇХНЯ СТРУКТУРА Й ДИНАМІКА. ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ. КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І ЙОГО ФОРМИ. МЕТОДИ ЗБОРУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОЛЕКТИВІ. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ.


^ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ


Вихідну базу для визначення кількісних характеристик трудових ресурсів країни, регіону або населеного пункту складають показники чисельності, складу й руху населення відповідної території:

1. Середня чисельність населення за рік:

,

де - чисельність населення на початок року;

- чисельність населення на кінець року.

2. Загальний коефіцієнт народжуваності за рік (у промілле):

.

Промілле – тисячна частка якого-небудь числа або % , позначається .

3. Загальний коефіцієнт смертності за рік (у промілле):

.

4. Природний приріст (зменшення) населення за рік:

,

де - кількість немовлят, народжених за рік;

- число померлих за рік.

5. Коефіцієнт природного приросту населення (у промілле):

.

6. Механічний (міграційний) приріст (зменшення) населення за рік:

,

де - кількість осіб, які прибули у країну, регіон за рік;

- кількість осіб, які вибули з території за рік.

7. Коефіцієнт механічного приросту населення:

.

8. Загальний приріст населення за рік:

.

9. Коефіцієнт загального приросту населення (у промілле):

.

10. Перспективна (прогнозована) чисельність населення на кінець року, що аналізується або на початок наступного року

.

11. Чисельність трудових ресурсів:

,

де - чисельність населення у працездатному віці;

- чисельність непрацюючого населення працездатного віку, що вважається непрацездатним згідно з встановленими державою правовими нормами (інваліди 1 і 2 груп, особи пільгового пенсійного віку);

- особи пенсійного віку, які працюють;

- підлітки до 16 років, які працюють.

12. Середньорічна чисельність трудових ресурсів за рік:

.

13. Природний приріст трудових ресурсів:

,

де - чисельність осіб, які відносяться до працездатного віку, а також чисельність осіб пенсійного віку й підлітків до 16 років, які зайняті в суспільному виробництві;

- чисельність осіб, що виходять за межі працездатного віку, а також чисельність осіб померлих або тих, які отримали інвалідність у працездатному віці.


^ ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗВ`ЯЗАННЯМ


Завдання 1.

Вихідні дані:

Чисельність населення працездатного віку на початок року складала 70 млн. осіб; чисельність померлих у працездатному віці протягом року - 0,2 млн. осіб; чисельність молоді, яка досягла в даному році працездатного віку - 2,0 млн. осіб; чисельність осіб, які досягли пенсійного віку цього року, - 1,6 млн. осіб

^ Постановка завдання:

Визначити чисельність населення працездатного віку на початок наступного року.

Розв`язання:

Чисельність населення у працездатному віці на кінець року ( ) розраховується наступним чином:

,

де - чисельність населення працездатного віку на початок року.

Відповідь: Чисельність населення працездатного віку на початок наступного року становить 70,2 млн. осіб


Завдання 2.

Вихідні дані:

Населення працездатного віку становить 80 млн. осіб, у тому числі інваліди 1 і 2 груп, які не працюють – 1,2 млн. осіб; підлітки, які працюють - 0,1 млн. осіб; працюючі пенсіонери 4,5 млн. осіб


^ Постановка завдання:

Визначити чисельність трудових ресурсів

Розв`язання:

Чисельність трудових ресурсів розраховується наступним чином:Відповідь: Чисельність трудових ресурсів становить 83,4 млн. осіб.


Завдання 3.

Вихідні дані:

Чисельність населення становить 120 тис. осіб; коефіцієнт приросту населення в базисному періоді - 100 промілле, частка трудових ресурсів - 50%.

^ Постановка завдання:

Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на початок планового періоду за умови незмінної частки трудових ресурсів у населенні міста.

Розв`язання:

Коефіцієнт приросту населення визначається таким чином:

,

де - приріст населення.Приріст населення в базисному періоді становить 12 тис. осіб.

Оскільки відомо, що чисельність трудових ресурсів становить 50% від чисельності населення, тоді:

.

Відповідь: Перспективна чисельність населення становить 132 тис. осіб, з неї перспективна чисельність трудових ресурсів - 66 тис. осіб.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ`ЯЗАННЯ


 1. Користуючись матеріалами відкритого друку заповнити таблиці 1.1 і 1.2.


Таблиця 1.1 - Населення і трудові ресурси України (млн. осіб)

Показник

1970 р.

1980 р.

1990 р.

1995 р.

2000 р.

2006 р.

Чисельність постійного населення – усьогоу тому числі:

молодше працездатного вікупрацездатне населеннястарше працездатного вікуТрудові ресурси – усьогоу тому числі:

зайняте населенняучніособи в працездатному віці, не зайняті в економіціТаблиця 1.2 - Розподіл чисельності зайнятого населення по галузях економіки


Показник

1970

1980

1990

1995

2000

2006

Тис. осіб

Усього зайнято в економіціПромисловістьСільське й лісове господарствоБудівництвоТранспорт і зв'язокТоргівля й ресторанне господарство; матеріально-технічне постачанняЖитлово-комунальне господарство;

невиробничі види побутового обслуговування населенняОхорона здоров'я, фізична культура й соціальне забезпеченняОсвіта, культура й мистецтвоНаука й наукове обслуговуванняКредитування, фінанси й страхуванняАпарат органів управлінняІнші галузіЗавдання 4.

Вихідні дані:

Чисельність населення в працездатному віці - 750 тис.осіб, серед них інваліди 1 і 2 груп працездатного віку 10 тис.осіб; чисельність працюючих підлітків (до 16 років) - 15 тис. осіб; працюючих осіб старше працездатного віку - 55 тис. осіб

^ Постановка завдання:

Визначити чисельність трудових ресурсів міста

Відповідь: Чисельність трудових ресурсів міста становить 810 тисяч осіб.


Завдання 5.

Вихідні дані:

Чисельність населення на початок планового року - 1 млн. осіб; чисельність населення, яке вступає в працездатний вік - 30 тис. осіб; чисельність населення, яке виходить за межі працездатного віку - 22 тис. осіб; число померлих у працездатному віці - 5 тис. осіб; механічний приріст населення в працездатному віці - 3 тис. осіб

^ Постановка завдання:

Визначити чисельність населення у працездатному віці до кінця планового року.

Відповідь: Чисельність населення у працездатному віці до кінця планового року становить 1006 тисяч осіб.


Завдання 6.

Вихідні дані:

Чисельність працездатного населення області на початок року склала 1 млн. осіб, осіб пенсійного віку й підлітків до 16 років, які працюють - 40 тис. осіб.

Протягом року в структурі працездатного населення відбулися наступні зміни: вступило в робочий вік 250 тис. осіб; прибуло з інших областей - 90 тис. осіб; залучено для роботи в народному господарстві 20 тис. осіб пенсійного віку; перейшло в пенсійний вік, на інвалідність і померло - 200 тис. осіб працездатного віку; 15 тис. пенсіонерів перестали працювати; вибуло в інші регіони - 75 тис. осіб працездатного віку.

^ Постановка завдання:

Визначити чисельність трудових ресурсів на початок і кінець року; загальний, природний і механічний приріст трудових ресурсів, а також відповідні коефіцієнти руху трудових ресурсів.

Відповідь. Чисельність трудових ресурсів на початок року - 1040 тис. осіб;

Природний приріст - 55 тис. осіб;

Механічний приріст - 15 тис. осіб;

Загальний приріст - 70 тис. осіб;

Чисельність трудових ресурсів на кінець року - 1110 тис. осіб;

Коефіцієнт природного приросту - 51 проміллє;

Коефіцієнт механічного приросту - 14 проміллє;

Коефіцієнт загального приросту - 65 проміллє.


Завдання 7.

Вихідні дані:

Коефіцієнт загального приросту населення - 10 промілле; частка трудових ресурсів у загальній чисельності населення буде нижче на 0,01 пункта в порівнянні з базисним періодом; чисельність населення на початок планового періоду становить 10 млн. осіб; трудових ресурсів - 6 млн. осіб.

^ Постановка завдання:

Розрахувати перспективну чисельність трудових ресурсів у регіоні.

Відповідь. Перспективна чисельність трудових ресурсів- 5959 тис. осіб.


Завдання 8.

Вихідні дані:

Чисельність населення працездатного віку на початок року - 1 млн. осіб; вступило в працездатний вік - 30 тис. осіб; померло з осіб працездатного віку - 5 тис. осіб; вибуло із працездатного віку - 35 тис. осіб; прибуло з інших районів 350 тис. осіб.; вибуло в інші райони - 100 тис. осіб.

^ Постановка завдання:

Визначити чисельність населення у працездатному віці в районі на кінець року.

Відповідь. Чисельність населення у працездатному віці на кінець року - 1240 тис. осіб.


Завдання 9.

Вихідні дані:

Коефіцієнт природного приросту - 20 проміллє; коефіцієнт механічного приросту - 30 промілле; частка трудових ресурсів у чисельності всього населення буде вище на 0,01 пункту в порівнянні з базисним періодом; чисельність населення на початок планового періоду - 1 млн. осіб; трудових ресурсів - 500 тис. осіб.

^ Постановка завдання:

Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів міста.

Відповідь. Перспективна чисельність населення міста - 1051 тис. осіб, перспективна чисельність трудових ресурсів - 536 тис. осіб.

^ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ І БЕЗРОБІТТЯМ


Ситуація на ринку праці оцінюється не тільки через абсолютну чисельність зайнятих і безробітних, але й через рівень безробіття й рівень зайнятості, які визначаються як питома вага відповідної категорії робочої сили в чисельності економічно активного населення на початок (кінець) періоду. При цьому прийнято відрізняти фактичне безробіття, розраховане за методом МОП (Міжнародна організація праці) на основі вибіркових замірів, від офіційно зареєстрованої в органах служби зайнятості.

Фактичний рівень безробіття ( %) розраховується наступним чином:

,

де - чисельність безробітних, визначена за методом МОП на підставі вибіркових замірів,

- чисельність економічно активного населення.

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття (в %) визначається за формулою

,

де - чисельність безробітних, яка офіційно зареєстровані в органах служби зайнятості як ті, що шукають роботу, а також визнані безробітними.

При відсутності даних про чисельність економічно активного населення вона може розраховуватися наступним чином:

,

де - облікова чисельність зайнятих у народному господарстві або регіоні,

- чисельність безробітних, розрахована за методологією МОП, або чисельність незайнятих, зареєстрованих в органах служби зайнятості в якості тих, хто шукає роботу .

Рівень зайнятості економічно активного населення (в %) складе:

.

Рівень зайнятості трудових ресурсів (в %) дорівнює:

.


^ ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗВ`ЯЗАННЯМ


Завдання 1.

Вихідні дані:

У 1997 р. трудові ресурси країни становили 86 млн. осіб, у тому числі в працездатному віці - 81,3 млн. осіб, особи старшого віку і підлітків, що працюють - 4,7 млн. осіб. З трудових ресурсів, зайняті в народному господарстві склали 69,5 млн. осіб, учні - 5,6 млн. осіб, військовослужбовці - 2,4 млн. осіб, незайняті працездатні громадяни в працездатному віці - 8,5 млн. осіб, у тому числі вимушено незайняті - 3,3 млн. осіб.

^ Постановка завдання:

Визначити рівень зайнятості трудових ресурсів у народному господарстві, а також зайнятість населення різними видами суспільно корисної діяльності й проаналізуйте ефективність розподілу трудових ресурсів по видах зайнятості.

Розв`язання:

Рівень зайнятості в народному господарстві становить:

.

Частка в трудових ресурсах

учнів:

.

військовослужбовців:

.

незайнятих працездатних громадян у працездатному віці:

.

у тому числі тих, які шукають роботу:

.

Показники рівня зайнятості свідчать про те, що в народному господарстві спостерігається неефективний розподіл трудових ресурсів за характером зайнятості. Спостерігається поверхзайнятість суспільною працею (80,8%) на шкоду іншим соціально значущим видам зайнятості, зокрема частці населення, зайнятого в навчанні (6,5%), хоч саме цей показник відображає важливий аспект ефективного використання людських ресурсів.

Відповідь. Рівень зайнятості трудових ресурсів у народному господарстві становить 80,8%, учнів - 6,5%, незайнятих працездатних громадян у працездатному віці - 9,9%, у тому числі тих, що шукають роботу, - 3,8%.


Завдання 2.

Вихідні дані:

Чисельність зайнятих у складі економічно активного населення - 85 млн. осіб; чисельність безробітних - 15 млн. осіб. Через місяць із 85 млн. осіб, що мали роботу минулого місяця було звільнено 0,5 млн. осіб; 1 млн. осіб із числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.

^ Постановка завдання:

а) визначити початковий рівень безробіття;

б) визначити чисельність зайнятих, кількість безробітних і рівень безробіття через місяць.

Розв`язання:

а) початковий рівень безробіття визначається за формулою

.

Чисельність економічно активного населення становить:

.

Тоді

.

б) через місяць чисельність зайнятих становитеме:

.

кількість безробітних

.

рівень безробіття

.

Відповідь: а) рівень безробіття склав 15%; б) чисельність зайнятих склала 84,5млн. осіб, чисельність безробітних – 14,5млн. осіб,рівень безробіття–14,6%.


Завдання 3.

Вихідні дані:

Фактичний ВНП (валовий національний продукт) становить 750 млрд. дол., природний рівень безробіття - 5%, фактичний рівень безробіття - 9%.

^ Постановка завдання:

Який обсяг продукції у вартісному вираженні недовироблений у країні (коефіцієнт Оукена 2,5%).

Розв`язання:

Відповідно до закону Оукена перевищення фактичного рівня безробіття над природним на 1% спричиняє відставання фактичного обсягу ВНП від потенційного на 2,5%.

У нашому прикладі фактичний рівень безробіття перевищує природний на 4% (9%-5%), отже фактичний обсяг ВНП відстає від потенційного на 10% (2,5 х 4), що становить 75 млрд. дол. (750 млрд. х10%).

Відповідь: У країні недовироблено продукції на 75 млрд. дол.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ`ЯЗАННЯ


Завдання 4.

Вихідні дані:

У таблиці подані дані про трудові ресурси й зайнятість у першому й п'ятому році періоду (у тис. осіб)

Перший рік

П'ятий рік

Економічно активне

населення

84889

95453

З них зайняті

80796

87524


Природний рівень безробіття склав у п'ятому році цього періоду 7% економічно активного населення.

^ Постановка завдання:

а) розрахуйте чисельність безробітних і фактичний рівень безробіття в першому й п'ятому роках;

б) як пояснити одночасний ріст зайнятості й безробіття?

в) чи можна стверджувати, що в п'ятому році існувала повна зайнятість?

Відповідь: а) чисельність безробітних у першому й п'ятому роках періоду, що розглядається склала 4093 і 7929 тис. осіб, рівень безробіття – 4,8 і 8,3% відповідно;

б) чисельність економічно активного населення росла швидше, ніж зайнятість населення;

в) у п'ятому році періоду не існувало повної зайнятості, оскільки рівень безробіття (8,3%) перевищував її природний рівень(7%).


Завдання 5.

Вихідні дані:

У таблиці наведені дані про трудові ресурси й зайнятість у першому й п'ятому рокахпевного періоду

Перший рік

П'ятий рік

Зайняті особи в складі економічно активного населення

80500

95000

Безробітні

4800

7000

^ Постановка завдання:

Розрахуйте рівень безробіття в першому й п'ятому роках періоду й поясніть одночасний ріст зайнятості й безробіття.

Відповідь: Рівень безробіття в першому й п'ятому роках періоду, що досліджувався склав 5,6 і 6,9% відповідно; одночасний зріст зайнятості й безробіття пояснюється тим, що чисельність економічно активного населення( що розраховується як сума чисельності зайнятих і кількості безробітних) росла швидше, ніж чисельність зайнятих.

Завдання 6.

Вихідні дані:

З 10 млн. осіб, які мали роботу на початок року, за рік були звільнені й встали на облік на біржі праці 0,1 млн.осіб, із кількості офіційно зареєстрованих на початок року безробітних (0,8 млн. осіб) 0,05 млн. осіб припинили пошуки роботи, а 0,1млн. були працевлаштовані.

^ Постановка завдання:

Розрахувати офіційний рівень безробіття на кінець року

Відповідь: Рівень безробіття на кінець року склав 7,5%.


Завдання 7.

Вихідні дані:

Потенційний ВНП - 1400 млрд.грн. Фактичний ВНП на початок року склав 1330 млрд.грн., на кінець року - 1295 млрд.грн. Природний рівень безробіття становить 5%.

^ Постановка завдання:

Використовуючи закон Оукена, розрахувати, на скільки відсотків зміниться рівень безробіття протягом року.

Відповідь: Рівень безробіття зросте за рік на 1% (з 7% на початку року до 8% наприкінці).


Завдання 8.

Вихідні дані:

Чисельність зайнятих - 90 млн. осіб, чисельність безробітних - 10 млн. осіб. Наступного місяця з 90 млн. осіб, які мали роботу, у минулому місяці звільнені й шукають роботу 0,5 млн. осіб; 1 млн. осіб із числа безробітних припинили пошуки роботи.

^ Постановка завдання:

Визначити: 1) чисельність зайнятих; 2) кількість безробітних і 3) фактичний рівень безробіття.

Відповідь. 1) чисельність зайнятих становить 89, 5 млн. осіб;

2) чисельність безробітних - 9,5 млн. осіб;

3)фактичний рівень безробіття - 9,6%.


Завдання 9.

Вихідні дані:

У таблиці наведені дані, що характеризують обсяги фактичного й потенційного ВНП (млрд.грн.). У 2005 році економіка розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%.

Рік

Потенційний ВНП

Фактичний ВНП

2005

3000

3000

2006

3800

3705

2007

4125

3712,5

^ Постановка завдання:

Використовуючи закон Оукена, розрахуйте рівень безробіття в 2006 і 2007 роках.

Відповідь. Рівень безробіття в 2006 і 2007 роках склав 7 і 10% відповідно.


Завдання 10.

Постановка завдання:

Чисельність економічно активного населення району становить 1 млн. осіб, офіційний рівень безробіття - 3,5%.

^ Вихідні дані:

Визначити чисельність безробітних, зареєстрованих цього року в районній службі зайнятості

Відповідь. Чисельність офіційно зареєстрованих службою зайнятості безробітних склала 35 тис. осіб.


^ ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Ситуація 1.

Вихідні дані:

У трудовий колектив, де існує конфлікт між двома групами з приводу впровадження нового стилю керівництва, прийшов новий керівник, запрошений зі сторони.


^ Постановка завдання:

Яким чином, на вашу думку, йому краще діяти, щоб нормалізувати психологічний клімат у колективі?

а) встановити тісний контакт із прихильниками нововведень і, не приймаючи всерйоз доводи прихильників старого стилю роботи, вести роботу із впровадження нововведень;

б) спробувати переконати й залучити на свою сторону прихильників колишнього стилю роботи, супротивників новацій;

в) вибрати найбільш авторитетних членів трудового колективу, доручити їм розібратися в ситуації, що склалася й запропонувати заходи для її нормалізації;

г) вивчити перспективи розвитку колективу, поставити перед колективом нові завдання спільної трудової діяльності, спираючись на кращі досягнення й трудові традиції колективу, не протиставляти нове старому.


Ситуація 2.

Вихідні дані:

Ви керівник виробничого колективу. У період нічного чергування один з ваших робітників у стані алкогольного сп'яніння зіпсував дороге устаткування. Інший, намагаючись його відремонтувати, одержав травму. Винуватець телефонує до Вас додому й запитує, як їм діяти?

^ Постановка завдання:

Як ви відповісте на дзвінок?

а) Дійте відповідно до інструкції. Прочитайте її, вона лежить у мене на столі;

б) Доповісте про те, що трапилося, вахтерові. Складіть акт про поломку устаткування, потерпілий нехай іде до чергової медсестри;

в) Без мене не починайте ніяких дій, зараз я приїду й розберуся;

г) У якому стані потерпілий? Якщо необхідно, терміново викличте лікаря!


Ситуація 3.

Вихідні дані:

Одного разу ви виявилися учасником дискусії декількох керівників про те, як краще працювати з підлеглими.

^ Постановка завдання:

Яка з точок зору Вам сподобалася найбільше й чому?

а) щоб підлеглий добре працював потрібно підходити до кожного індивідуально, враховуючі якості особистості;

б) все це дріб'язки. Головне в оцінці людей - це їхні ділові якості, ретельність. Кожний повинен виконувати свої обов’язки;

в) успіху в керівництві можна домогтися лише в тому випадку, якщо підлеглі довіряють своєму керівникові та поважають його;

г) це правильно, але кращими стимулами в роботі є чіткий наказ, пристойна зарплата, премія.


Ситуація 4.

Вихідні дані:

Ви начальник цеху. Після реорганізації Вам терміново необхідно перекомплектувати бригади згідно із штатним розписом.

^ Постановка завдання:

Який шлях ви оберете й чому?

а) візьметеся за справу самі, розглянете всі списки й особисті справи працівників, запропонуєте свій проект на зборах колективу;

б) запропонуєте вирішувати це запитання відділу кадрів - адже це їхня робота;

в) щоб уникнути конфлікту, запропонуєте висловити свої побажання всім зацікавленим особам;

г) спочатку визначите, хто буде очолювати нові бригади, потім доручите цим людям подати свої пропозиції щодо складу бригад.


Ситуація 5.

Вихідні дані:

Між двома підлеглими(колегами) виник конфлікт, який заважає їм успішно працювати. Кожний з них окремо звертався до Вас із проханням розібратися й підтримати їхню позицію.

^ Постановка завдання:

Виберіть і обґрунтуйте свій варіант поведінки в ситуації:

а) припинити конфлікт на роботі, а конфліктні відносини порекомендувати розв`язувати в неслужбовий час;

б) попросити розібратися в конфліктах фахівців лабораторії соціологічних досліджень або іншого підрозділу служби управління персоналом, у чиї функції це входить;

в) особисто спробувати розібратися в мотивах конфлікту й знайти прийнятний для обох сторін варіант примирення;

г) з'ясувати, хто із членів колективу є авторитетом для конфліктуючих співробітників, і спробувати через нього вплинути на них.


Ситуація 6.

Вихідні дані:

Підлеглий ігнорує ваші вказівки, робить все по-своєму, не звертаючи уваги на зауваження, не виправляючи того, на що ви йому вказуєте.

^ Постановка завдання:

Як ви поступите із цим підлеглим надалі?

а) розібравшись у мотивах завзятості й бачачи їхню неспроможність, застосуєте звичайні адміністративні міри покарання;

б) в інтересах справи спробуєте викликати його на відверту розмову, знайти з ним спільну мову;

в) звернетеся до колективу, розраховуючи на те, що його неправильна поведінка буде засуджена й до нього вживуть заходів суспільного впливу;

г) спробуєте спочатку розібратися в тім, чи не робите ви самі помилок у взаєминах з підлеглими, а потім уже вирішите, як діяти далі.


Ситуація 7.

Вихідні дані:

Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у якому ви кілька років були рядовим співробітником. На 8 годин 15 мінут ви викликали до себе в кабінет підлеглого для з'ясування причин його частих запізнень на роботу, але самі зненацька спізнилися на 15 мінут. Підлеглий же прийшов вчасно й чекає Вас 15 хвилин.

^ Постановка завдання:

Як ви почнете бесіду при зустрічі?

а) незалежно від свого запізнення відразу ж зажадаю пояснень про його запізнення на роботу;

б) вибачитеся перед ним і почнете бесіду;

в) привітаєтеся, поясніть причину свого запізнення й запитаєте його: «Як ви думаєте, що можна чекати від керівника, який так само часто спізнюється, як і ви?»

г) скасуєте бесіду й перенесете її на інший час.


Ситуація 8.

Вихідні дані:

Ви недавно працюєте начальником цеху у великій промисловій організації. Ще не всі знають Вас в обличчя. До обідньої перерви 2 години. Ідучи по коридорі, ви бачите трьох робітників вашого цеху, які про щось жваво розмовляють і не звертають на Вас уваги. Повертаючись через 20 хвилин, ви бачите ту ж картину.

^ Постановка завдання:

Як ви себе поведете?

а) зупинитеся, дасте зрозуміти робітникам, що ви новий начальник цеху. Вкажете їм на те, що бесіда їх затяглася й настав час братися до роботи;

б) запитаєте, хто їхній безпосередній начальник, викличте його до себе в кабінет;

в) спочатку поцікавитеся, про що йде розмова, потім представитеся й запитаєте, чи немає в них яких-небудь претензій до адміністрації. Після цього запропонуєте пройти в цех на робоче місце;

г) насамперед представитеся, поцікавитеся, як справи в їхній бригаді, як вони завантажені роботою, що заважає їм працювати. Візьмете цих робітників на замітку.


^ Практичне заняття «Психологія контакту»

Перед Вами вісім ситуацій, взятих з реального життя. Прочитайте опис кожної ситуації й вирішіть, який варіант зі стовпчика праворуч краще підходить для підтримки розмови. Правильно обраний варіант дасть можливість продовжити ефективну розмову зі співрозмовником.

Варіанти деяких життєвих ситуацій

^ Ситуація (висловлення)

Фраза для підтримки розмови

1. Молодий робітник уже місяць працює в бригаді. У бесіді з начальником цеху сказав: «Я не можу сказати чому, але я не почуваю себе рівноправним членом бригади. Всі у бригаді приємні люди, однак, вони якось замкнулися в тісне коло, я почуваю себе чужим серед них. Може бути, це надумано мною? Не знаю»

Чому б Вам не зробити хлопцям що-небудь приємне? Вам здається, що група Вас не приймає? Здається, що ви чимсь не подобаєтеся членам бригади? Ви думаєте, що вони повинні вважати Вас своїм?

2. Молодий робітник сказав: «Мені незручно говорити, але мені не подобається, що моя мати вирішує за мене буквально все. Вона зовсім не дає виявити мені самостійність. Та й до батька вона ставиться також!»

Ви думаєте, що батько повинен бути більш рі-шучим? Вам не подобається, що ваша мати за-надто строга, а батько занадто м'який? Ви пере-живаєте, що не захоплюєтеся своїми батьками? Коли Ви поза домом, то почуваєте полегшення?

3. Передовий робітник, якого майстер посилає в поліклініку, говорить: «У мене нічого не болить, але якщо ви так бажаєте, я, звичайно, піду»

Може, Ви праві, але подивимося, що скажуть лікарі. Я піклуюся, насамперед, про Ваше здоров'я. Ви не бажаєте йти до лікаря? Ви згодні йти до лікаря?

4. Робітник говорить бригадиру: «Я не хочу працювати разом з Пєтуховим. Він ледар, занадто багато думає про себе, скаржиться, що йому не допомагають. Мені набридло робити за нього його роботу»

Ви вважаєте, що Пєтухова треба підтягти?

Пєтухов не бажає працювати з Вами, чи не так? Ви вважаєте, що Пєтухов вносить розлад? Ви думаєте, що Пєтухова краще перевести на індивідуальний графік?

5. Бухгалтер сказав своєму начальникові: «Я вже давно працюю на цій посаді й не пам'ятаю випадку, щоб мене змушували переробляти мій звіт. Ви перший, хто це зробив. Можливо, у звіті є якісь неточності, ніхто від них не застрахований. Але переробляти все!»

Ви вважаєте, що не справедливо змушувати Вас усувати Ваші ж помилки? Сподіваюся, Ви перевірили звіт перед тим, як показати його мені? Вам здається, що Вас обвинувачують за дрібні неточності? Ви вважаєте, що я занадто чіпляюся?

6. Молодого робітника, що допустив брак, виклика-ли для пояснення. Увійшовши до керівництва, він сказав: «Не зрозумію, навіщо ви викликали мене? Я не на що не скаржуся, крім того, що мене відірвали від роботи. Прошу Вас, на затримуйте мене, робота простоює»

Ви вважаєте, що Вам не потрібна допомога?

Ви не вірите, що Вам можуть допомогти?

Ви думаєте, що Вам будуть читати нотацію?

Не робіть поспішних висновків.

7. На заводі йде зміна поколінь. Молоді робітники заміняють пенсіонерів. Досвідчений працівник,який йде на пенсію, зайшов у кабінет до керівника: «Ви-бачите, мені якось не по собі. Усюди встановлю-ють нове обладнання, техніка що треба.Однак хто буде робити мою складну роботу наладчика? Я отут прикинув, очевидно, мій досвід ще знадобиться?»

Ви вважаєте, що нове обладнання придбано передчасно?

Ви не поспішаєте йти на пенсію?

Ви готові працювати наставником молодих робітників?

8.Начальник зробив зауваження своєму секретареві, літній жінці, за несвоєчасне виконання доручення. Та сказала: «Отже, я зрозуміла, що відробила своє й мені треба звільнити дорогу більше молодій особі»

Ви вважаєте, що до Вас чіпляються? Ви вважаєте, що я бажаю, щоб Ви пішли? Ви вважаєте, що в приймальні потрібний більше молодий, але менше досвідчений секретар?

^ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Завдання 1. Визначення середнього доходу на душу населення й рівень добробуту родини.

Вихідні дані:

Варіант-А. Родина українських громадян складається з п'яти осіб: чоловік - крановик на спорудженні житлових будинків, дружина - бібліотекар міської бібліотеки, двоє дітей молодшого шкільного віку, мати - пенсіонерка по старості. Сукупний дохід родини складається із заробітку чоловіка (після відрахування податків і внесків) у сумі 1800 гривень на місяць і дружини - 600 гривень, матеріальної допомоги й допомоги для дітей - по 120 гривень на кожного на місяць, пенсії матері - 300 гривень, а також 7,2% річних від 15 тис. гривень, які вкладені в Ощадний банк, і вартості продуктів (ягід, фруктів, овочів і картоплі), що одержує родина з садово-городньої ділянки на суму 1140 гривень у рік.

Варіант-Б. Родина складається з п'яти осіб: чоловік - юрисконсульт комерційного банку, дружина - домогосподарка, дочка - студентка, батько - військовий пенсіонер, мати - інвалід 2-ої групи. Сукупний дохід родини складається із заробітку чоловіка (після відрахування податків і внесків) у сумі 3600 гривень на місяць, стипендії дочки - 200 гривень на місяць, пенсії батька - 950 гривень, матері - 300 гривень на місяць, щорічних відсотків від облігацій і інших цінних паперів у загальній сумі 15,6 тис. гривень, а також доходу від здачі в короткострокову оренду квартири батьків (за винятком податку й житлово-комунальних платежів) у сумі 2600 гривень на місяць.

Варіант В. Родина процвітаючого підприємця, що складається з чотирьох осіб (чоловік, дружина, двоє дитей-старшокласників), має у своєму розпорядженні середній сукупний дохід 18 тис. гривень на місяць. Ця сума складається (після сплати податків і внесків) з підприємницьких доходів глави родини (14 тис. гривень) і заробітку дружини (4 тис. гривень) - завідувача секції салону модного одягу.

^ Постановка завдання:

За кожним з варіантів визначити розмір середньодушового місячного доходу й рівень добробуту родини.

Сукупний грошовий дохід родини складають: заробітна плата, матеріальна допомога, одноразова допомога та інші виплати, що підлягають оподатковуванню, всі види пенсій і компенсацій до них, стипендії студентів і учнів освітніх установ, щомісячні допомоги для дітей, а також допомоги з догляду за дитиною, вартість натуральних продуктів підсобного господарства, які використовуються для особистого споживання, доходи від власності й продажу продуктів особистого господарства, відсотки від внесків в банки, акцій і інших цінних паперів. Розрахунок місячного фактичного доходу може вестися як на родину в цілому, так і в середньому на одного члена родини. Якщо зазначено річну суму доходу, то вона має поділятися на 12 рівних частин.

Важливо виходити з того, що середньодушовий дохід відображає матеріальні можливості родини, ступінь її добробуту.

Відповідь:

Завдання 1. Варіант А - 625 гривень, відносно низький достаток; варіант Б - 1790 гривень, середній статок; варіант В - 4500 гривень, відносно високий статок.


^ Завдання 2. Визначення частки різних витрат у видатках родини за рік.

Вихідні дані:

Родина із середнім достатком, що складається з 5 осіб (чоловік - юрисконсульт комерційного банку, дружина - домогосподарка, дочка - студентка, батько - військовий пенсіонер, мати - інвалід 2-ий групи), має сукупний річний грошовий дохід у сумі 120,6 тис. гривень. Дохідна частина сімейного бюджету складається із заробітку чоловіка (53 тис. гривень), стипендії дочки (2,4 тис. гривень), пенсій батьків (15 тис. гривень), відсотків від внесків, облігацій і інших цінних паперів (15,6 тис. гривень) і здачі в оренду квартири батьків (34,6 тис. гривень).

Видатки родини складаються наступним чином: щорічний прибутковий податок і внески чоловіка - 10 тис. гривень, податок на нерухомість і дохід від здачі в оренду квартири батьків - 4,8 тис. гривень, середньомісячні витрати на харчування - 4220 тис. гривень, на придбання непродовольчих товарів (одягу, взуття, предметів культурно-побутового призначення й господарського побуту) - 2250 тис. гривень, на оплату житлово-комунальних, побутових, транспортних, поштових і інших послуг - 1665 тис. гривень. Сума перевищення річних грошових доходів над видатками (8,1 тис. гривень) йде на поповнення заощаджень у внесках і цінних паперах.

^ Постановка завдання:

Визначити, яка частка видатків (у відсотках) на сплату податків і добровільні внески, на продукти харчування, на покупку непродовольчих товарів, на оплату різних послуг і на нагромадження заощаджень в річних витратах родини.

При розв`язанні завдання потрібно встановити й охарактеризувати питому вагу окремих статей у загальній структурі сімейних видатків. Зокрема, великою є частка грошових витрат на харчування. Ними багато в чому визначається рівень добробуту родини: чим більше частка витрат на харчування в споживчих видатках, тим нижче достаток родини. Очевидно й те, що зниження видатків на харчування розширює можливості покупки непродовольчих товарів і одержання послуг.

Відповідь:

Завдання 2. Податки й внески - 12,3%; видатки на продукти харчування - 42%; придбання непродовольчих товарів - 22,4%; оплата різних послуг - 16,6%; поповнення заощаджень - 6,7%.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Управління персоналом” iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Управління персоналом” iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Управління персоналом” iconДо курсу "Менеджмент персоналу"
В свою чергу ефективне управління залежить від компетенції керівників всіх рівнів та спеціалістів по управлінню персоналом: розуміння...
Управління персоналом” iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій Кицак Т. Г., к е н., доцент, Ільніцький Я. В., к е н., доцент
Управління персоналом” iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці : визначення рівня підготовленості...
Управління персоналом” iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Управління персоналом” iconПрограма фахового вступного випробування «Управління персоналом та економіка праці»
«Управління персоналом та економіка праці» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Управління персоналом” iconФакультет економіки І управління
Управління персоналом І економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем І здійснюється з 1993 року на денній та заочній...
Управління персоналом” icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Управління персоналом” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи