Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 276.16 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата26.06.2012
Розмір276.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для самостійного вивчення дисципліни

«Ціноутворення»

(для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти

та заочного навчання)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти та заочного навчання). Укл.: Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с.


Укладач : Є.М. Гелеверя, к.е.н., доцент,

Г.А. Жовтяк


Рецензент: Н.І. Склярук


Рекомендовано кафедрой ЕУБ та МГ при ФПО та ЗН, протокол № 5

від 21.01.2008 р.


ЗМІСТ

.стор.
Вступ………………………………………………………..

4

1.

Навчальна програма дисципліни………………………….

5

2.

Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих тем дисципліни «Ціноутворення»…………………………

9
^ ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Тема 1. Теоретичні засади ціноутворення………………...

9
Тема 2. Види та функції цін………………………………...

11
Тема 3. Склад ціни та формування її елементів…………..

13
^ ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 4. Методи ринкового ціноутворення………………...

16
Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку……………

19
Тема 6. Цінова політика підприємства……………………

21
Тема 7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси…………………………………………

24

3.

Питання до заліку з курсу «Ціноутворення»…….……….

27
Список літератури…………………………………………..

28

ВСТУП


Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.

Головним завданням дисципліни є розкриття:

   • теоретичних засад ціноутворення;

   • методики формування цін та її окремих елементів;

   • сутності методів ринкового ціноутворення;

   • особливостей установлення цін на зовнішньому ринку;

   • методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства;

   • цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси.

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки студентів і формуванню в них практичних навичок з ціноутворення в умовах ринкових відносин.

 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ


Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення

Основні теорії ціноутворення. Теорія трудової вартості, теорія витрат виробництва, теорія трьох чинників, теорія граничної корисності, неокласична теорія.

Попит і пропозиція як цінотвірні чинники. Закон попиту. Взаємодія попиту і пропозиції, ціна рівноваги. Цінова еластичність, коефіцієнти еластичності. Еластичність попиту та її чинники. Еластичність пропозиції.

Формування цін залежно від типу ринку. Політика ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. Особливості встановлення цін на ринку монополістичної конкуренції. Олігополія як чинник ціноутворення. Формування цін в умовах монополії.


Тема 2. Види та функції цін

Система цін. Ціни світового та внутрішнього ринків. Класифікація цін за рівнем свободи. Диференціація цін за галузевою формою продукції. Ціна підприємства і ціна реалізації, їх взаємозв'язок. Класифікація цін за територіальним поширенням. Урахування в цінах витрат з доставки продукції до споживача. Франкування цін на внутрішньому ринку. Довідкові та ціни фактичних угод. Стартові та лімітні ціни. Сезонні ціни. Зв'язок між цінами, що функціонують в економіці.

Обліково-інформаційна функція ціни та її роль в економіці. Розподільча функція. Стимулююча і балансуюча функції ціни та їх взаємозв'язок. Функція ціни як засіб раціонального розміщення виробництва.


Тема 3. Склад ціни та формування її елементів

Склад ціни. Обов'язкові та необов'язкові елементи ціни. Структура ціни. Роль витрат у формуванні ціни. Групування витрат за елементами та статтями калькуляції. Склад собівартості за новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Методи обліку витрат у ціноутворенні. Суть методу обліку повних витрат та його недоліки. Метод обліку прямих витрат. Маржинальний дохід.

Методи визначення в ціні прибутку. Нормативний метод. Граничні та розрахункові нормативи рентабельності. Залишковий метод визначення прибутку в ціні.

Формування в ціні товарних податків. Акцизний збір, ставки акцизного збору.

Податок на додану вартість і його визначення в ціні.

Посередницько-збутові та торговельні надбавки як самостійні елементи ціни. Їх склад та порядок визначення. Умови застосування торгово-посередницьких знижок.


^ ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


Тема 4. Методи ринкового ціноутворення

Витратні методи ціноутворення. Метод повних витрат. Метод надбавок. Метод беззбитковості та цільового прибутку. Графік беззбитковості. Визначення точки беззбитковості аналітичним шляхом.

Методи, що спираються на попит. Метод балової оцінки. Визначення ціни методом прямих витрат та умови ефективності його застосування.

Методи з орієнтацією на конкуренцію. Метод лідера та сфера його поширення. Питома ціна та параметричні індекси якості. Індиферентна ціна. Особливості визначення цін на продукцію виробничо-технічного призначення. Основні положення визначення ціни методом відносної оцінки технічного рівня продукції.

Метод тендерного ціноутворення та сфери його застосування.


Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку

Особливості формування цін на зовнішньому ринку. Світові ціни та їх характеристика. Біржові котирування. Ціни товарних аукціонів. Ціни торгів. Ціни міжнародних контрактів та способи їх фіксації. Врахування в цінах базисних умов поставок. Правила «Інкотермс-2000».

Особливості встановлення цін на експортно-імпортну продукцію. Визначення експортних цін та врахування в їх складі товарних податків. Індикативні ціни.

Формування цін на імпортну продукцію. Визначення митної вартості. Встановлення в цінах ввізного мита, митних зборів та акцизного збору. Визначення ціни придбання товару.


Тема 6. ^ Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства та її основні цілі. Необхідність проведення аналізу умов беззбитковості та його завдання. Визначення мінімальної зміни обсягу реалізації за умови зміни самої ціни. Умови досягнення беззбитковості при зміні ціни та змінних витрат. Вплив на беззбитковий приріст реалізації зміни постійних витрат. Графік досягнення беззбитковості продажу при одночасній зміні ціни та постійних витрат. Визначення беззбиткової зміни ціни продажу в умовах пасивного ціноутворення.

Цінова стратегія підприємства та її види. Стратегія низьких цін та умови її ефективності. Стратегія високих цін та умови її ефективності. Переваги та недоліки стратегії високих цін. Стратегія нейтрального ціноутворення. Особливості формування цінової стратегії на певні асортиментні групи товарів. Визначення співвідношення цін на взаємозамінні товари.

Система цінових знижок. Кількісні цінові знижки. Розробка шкали кількісних кумулятивних знижок. Знижки за швидкість платежу, сезонні, дилерські та інші види знижок.


Тема 7.^ Державна цінова політика та її вплив на економічні процес

Цінова політика держави та її основні цілі. Необхідність державного регулювання цін. Основні форми втручання держави у процес ціноутворення. Пряме регулювання цін та його методи. Непрямі методи державного регулювання цін. Цілі державного регулювання цін. Регулювання цін на продукцію монопольних утворень. Декларування цін.

Система органів ціноутворення, їхні завдання та функції. Контроль за додержанням дисципліни цін. Система органів контролю за цінами.

Вплив на економіку втручання держави у процеси ціноутворення шляхом введення фіксованих, або граничних цін. Товарний дефіцит та його вплив на ринкові ціни. Вплив на рівноважну ціну акцизного збору та податку на додану вартість. Розподіл податкового тягаря між виробниками та споживачами продукції. Економічні наслідки запровадження ввізного мита в цінах на імпортну продукцію.


^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «ЦІНОУТВОРЕННЯ»


ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ


Тема 1. Теоретичні засади ціноутворення


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

• теорії ціноутворення;

• вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін;

• конкуренція та монополія як чинники ціноутворення.

Мета теми — надати студентам можливість ознайомитися з теоретичними засадами формування цін у ринкових умовах.


Література для самостійного вивчення теми: [11, 13, 15, 16, 20, 21, 23].


^ Термінологічний словник

Гранична корисність — приріст загальної корисності певного блага внаслідок збільшення його споживання на одну одиницю.

^ Коефіцієнт цінової еластичності — коефіцієнт, що показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на один відсоток.

Попит еластичний — попит, коли незначні коливання ціни приводять до значних змін у кількості продукції, що реалізується.

^ Попит нееластичний — попит, коли значні зміни ціни викликають лише незначні зміни в кількості придбаної продукції.

Ціна — сума грошей, яку покупець згоден заплатити, а продавець — отримати за відповідний товар.

Ціна рівноваги — ціна, за якої кількість запропонованого до ринку товару дорівнює його кількості, яку споживач у змозі купити.

^ Цінова еластичність — ступінь чутливості споживачів до зміни цін на продукцію або послуги.


Тести для самоперевірки знань

1. За теорією К. Маркса ціна товару визначається:

A. Співвідношенням між попитом і пропозицією.

Б. Його корисністю.

B. Суспільною вартістю.

Г. Витратами виробництва.

2. Головним представником неокласичної теорії цін є:

A. К. Маркс. Б. А. Маршалл.

B. Ф. Кене. Г. К. Менгер.

3. Ідея еластичності попиту і пропозиції за ціною належить:

A. В. Парето. Б. Ф. Кене.

B. Л. Вальрасу. Г. А. Маршаллу.

4. На цінову еластичність не впливає:

A. Чинник часу.

Б. Соціальна значущість товару.

B. Питома вага товару в бюджеті споживача.

Г. Вартість виробничих ресурсів.

5. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності:

A. Менше 1. Б. Менше 0.

B. Більше 1. Г. Дорівнює 1.

6. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить:

A. Відсутність цінової дискримінації.

Б. Державне регулювання цін.

B. Свобода вступу і виходу з нього.

Г. Виробництво однорідної продукції.

Тема 2. Види та функції цін


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • основні види цін;

 • функції цін.

Мета теми — дати характеристику основним видам цін та розкрити сутність функцій цін.


Література для самостійного вивчення теми: [1, 13, 14, 15, 18, 21, 23].


^ Термінологічний словник

Ціна:

відпускна — ціна, за якою продукція реалізується виробничому споживачу;

вільна — ціна, яка встановлюється підприємцями самостійно з урахуванням особистих витрат та співвідношення між попитом і пропозицією;

довідкова — інформаційна ціна, що слугує відправною точкою для встановлення, як правило, договірної ціни;

закупівельна — ціна, за якою сільськогосподарська продукція реалізується державними, кооперативними та фермерськими господарствами для подальшої переробки;

заставна — ціна товару, який, як правило, піддягає поверненню;

оптова — ціна, за якою продукція великими партіями здійснює обіг між промисловими підприємствами або між ними та підприємствами й організаціями інших галузей;

підприємства — ціна, за якою виробник визначає вартісні результати своєї безпосередньої роботи і яка складається з витрат і прибутку;

регульована — ціна, межі змін якої прямо чи опосередковано встановлює держава. Встановлюється, як правило, на продукцію та послуги монопольних утворень;

фіксована — ціна, що встановлюється державою на невизначений період і може бути скасована тільки спеціальним розпорядженням;

франко — ціна, встановлена з урахуванням передбаченого порядку відшкодування транспортних витрат з доставки продукції до пункту, зазначеного після слова «франко».

Тариф — ціна на транспортні послуги, а також на послуги, що надаються населенню підприємствами побутових та комунальних служб.


^ Тести для самоперевірки знань

1. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується:

A. Населенню. Б. Виробничому споживачу.

B. Усередині підприємства. Г. Усі відповіді правильні.

2. Квартирна плата це ціна:

A. Вільна. Б. Регульована.

B. Фіксована. Г. Лімітна.

^ 3. Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар:

A. Підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

Б. Не підакцизний і реалізується через посередника.

B. Не підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

Г. Підакцизний і реалізується через посередника.

^ 4. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується:

A. Між підрозділами підприємства.

Б. Посередницькими організаціями.

B. Транспортними підприємствами.

Г. У межах певної території.

^ 5. Термін «франко» показує:

A. Частку в ціні транспортних витрат покупця.

Б. Частку в ціні транспортних витрат продавця.

B. Пункт, до якого транспортні витрати бере на себе продавець.

Г. Пункт, до якого транспортні витрати бере на себе покупець.

6. Заставна це ціна продукції:

A. Сільськогосподарського призначення.

Б. Будівельної організації.

B. Що реалізується на аукціонах.

Г. Яка підлягає поверненню.

7. Розподільча функція ціни реалізується за рахунок включення до її складу:

А. Посередницьких надбавок. Б. ПДВ.

В. Прибутку. Г. Торгових знижок.

^ 8. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному проявляється через:

A. Встановлення в ціні більш високого рівня прибутку.

Б. Збільшення самої ціни.

B. Зменшення ставки ПДВ.

Г. Збільшення ставки акцизного збору.

9. ^ Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у:

A. Зниженні рівня рентабельності.

Б. Випереджувальному збільшенні ціни над якістю продукції.

B. Зниженні споживчих властивостей товару.

Г. Зниженні ціни в розрахунку на одиницю споживчої властивості товару.


Тема 3. Склад ціни та формування її елементів


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • склад та структура ціни;

 • витрати та їх роль у формуванні ціни;

 • визначення прибутку в ціні;

 • формування в ціні товарних податків;

 • посередницькі надбавки (знижки) в ціні.

Мета теми — показати студентам методичні підходи до визначення поелементного складу ціни.


Література для самостійного вивчення теми: [2, 3, 13, 14, 15, 18, 21, 23].


^ Термінологічний словник

Витрати змінні — вартісні витрати, що прямо залежать від зміни обсягів виробництва (сировина, матеріали, технологічна енергія, зарплата працівників тощо), але на одиницю продукції залишаються сталими.

^ Витрати постійні — вартісні витрати, що не залежать від зміни обсягів виробництва (амортизація, комунальні послуги, зарплата управлінського персоналу тощо), але на одиницю продукції, зокрема зі збільшенням виробництва, вони зменшуються.

^ Маржинальний дохід — фінансовий показник, який складається з постійних витрат та прибутку.

Надбавка торговельна — елемент ціни, який додається до ціни придбання торговельною організацією і складається з її витрат обігу, прибутку і ПДВ.

^ Націнка посередницько-збутова — елемент ціни, який додається до ціни придбання посередником з метою відшкодування особистих витрат, отримання прибутку та сплати ПДВ.

^ Структура ціни — відсоткове співвідношення елементів ціни в її абсолютному значенні.


Тести для самоперевірки знань

1. Відпускну ціну на підакцизний товар визначають за формулою:

A. (С + П + А)х1,2. Б. (С + П + А + ПДВ) х 1,2.

В. (С + П) х 1,2 + А. Г.(С+П) х А+ПДВ

2. Обов 'язковим елементом ціни є:

A. Торговельна надбавка. Б. ПДВ.

B. Акцизний збір. Г. Усі відповіді неправильні.

3. З метою визначення ціни без ПДВ необхідно ціну, яка включає в себе цей податок:

A. Поділити на 6. Б. Поділити на 0,2.

B. Помножити на 1,2. Г. Поділити на 1,2.

4. Ціна не може формуватися за таким складом:

А. С + П + А. Б. С + П + ПДВ.

В. С + П + А + ПДВ Г. С + П.

5. Маржинальний дохід це:

A. Прибуток плюс повні витрати.

Б. Прибуток плюс змінні витрати.

B. Прибуток плюс постійні витрати.

Г. Ціна мінус повні витрати.

6. До постійних витрат не належать:

А. Орендна плата.

Б. Зарплата управлінського персоналу.

В. Паливо на технологічні цілі.

Г. Амортизація.

7. Посередницько-збутова націнка на підакцизний товар складається з таких елементів:

А. ВО + П. Б. ВО + П + ПДВ.

В. ВО + П + А. Г. ВО+П + А + ПДВ.

8. У ринкових умовах собівартість продукції визначає:

A. Мінімальну ціну виробу.

Б. Максимальну ціну виробу.

B. Середню ціну виробу.

Г. Усі відповіді неправильні.

9. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до:

A. Роздрібної ціни.

Б. Ціни придбання.

B. Витрат обігу торгівлі.

Г. Націнки посередника.


^ Практичні завдання

1. Повна собівартість виготовлення одного виробу складає 80 грн. Собівартість річного об'єму виробництва продукції 144,02 тис. грн. Річний випуск – 1800 шт. Визначити як зміниться собівартість річного випуску продукції при збільшенні об'єму виробництва на 10 %, якщо доля умовно-постійних витрат в собівартості складає 20%. Як при цих же початкових даних зміниться собівартість одиниці продукції?

2. Витрати на виробництво і реалізацію одного виробу, що випускається на вітчизняному підприємстві складають 50 грн. Рентабельність 40%. Витрати і прибуток підприємства оптової торгівлі складають 10 грн., а роздрібної торгівлі – 15 грн. з розрахунку на один виріб. Визначити ціну роздрібної торгівлі одного виробу.


^ ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


Тема 4. Методи ринкового ціноутворення


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • витратні методи ціноутворення;

 • методи, що спираються на попит;

 • методи з орієнтацією на конкуренцію.

Мета теми — надати студентам можливість вивчити основні методи ринкового ціноутворення.


Література для самостійного вивчення теми: [11, 14, 15, 16, 17, 23].


^ Термінологічний словник

Коефіцієнт гальмування — знижуючий показник, який стимулює придбання нового товару на основі зменшення ціни одиниці корисної властивості (якості) продукції.

^ Параметричний індекс якості — коефіцієнт, що характеризує інтегральну оцінку споживчих властивостей товару.

Питомий маржинальних дохід — частина маржинального доходу в ціні виробу.

Точка беззбитковості — обсяг реалізації, при якому витрати підприємства повністю покриваються виручкою, а прибуток дорівнює нулю.

^ Ціна питома — ціна в розрахунку на одиницю споживчої властивості (якості) продукції.

Ціни індиферентні — «ціни байдужості», які однакові за питомою ціною, але різні за своїм абсолютним значенням.


^ Тести для самоперевірки знань

1. Основним недоліком формування ціни методом повних витрат є:

A. Складність розрахунків.

Б. Неможливість визначення змінних витрат.

B. Відсутність залежності між витратами та обсягом виробництва.

Г. Усі відповіді правильні.

^ 2. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, що розташований ліворуч від точки їх перетину, показує:

A. Загальні витрати. Б. Виручку.

B. Прибуток. Г. Збитки.

3. До методів, що спираються на конкуренцію, належить метод:

A. Лідера. Б. Балової оцінки.

B. Надбавок. Г. Повних витрат.

^ 4. Індиферентними називаються ціни, що різняться між собою абсолютними значеннями, але однакові:

A. За нормативами рентабельності.

Б. У розрахунку на одиницю витрат.

B. За структурою.

Г. У розрахунку на одиницю якості продукції.

5. Питома це ціна:

A. Одиниці товару.

Б. Одиниці якості товару.

B. Товару конкурента.

Г. На одиницю витрат.

^ 6. Метод балової оцінки доцільно застосовувати, коли:

А. Існує обернена залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

Б. Неможливо кількісно визначити споживчі властивості товару.

В. Існує пряма залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

Г. Можливо кількісно визначити споживчі властивості товару.

^ 7. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, розташований праворуч від точки беззбитковості, показує:

A. Загальні витрати. Б. Виручку.

B. Прибуток. Г. Збитки.


^ Практичні завдання

1. Визначити точку беззбитковості при таких початкових даних: змінні витрати на виробництво одиниці продукції – 80 грн.; постійні витрати – 70 тис. грн.; ціна реалізації одиниці продукції – 150 грн. Який збиток буде у підприємства, якщо об'єм виробництва складе 300 од. продукції?

2. Визначити точку беззбитковості при таких початкових даних: змінні витрати на виробництво одиниці продукції – 100 грн.; постійні витрати – 100 тис. грн.; ціна реалізації одиниці продукції – 200 грн. Який прибуток отримає підприємство, якщо об'єм виробництва складе 1500 од. продукції?


Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • види зовнішньоторговельних цін;

 • установлення цін на експортно-імпортну продукцію.

Мета теми — надати студентам можливість вивчити особливості формування цін на зовнішньому ринку.


Література для самостійного вивчення теми: [4, 8, 9, 22].


^ Термінологічний словник

Біржові котирування — ціни спеціально організованого постійно діючого ринку масових і якісно однорідних товарів.

Ціна:

індикативна — ціна товару, яка відповідає цінам, що склалися на аналогічну продукцію на час здійснення експортної операції;

ковзна — ціна, яка визначається на момент виконання контракту шляхом перегляду договірної ціни внаслідок істотних змін у витратах на виробництво продукції;

міжнародних товарних аукціонів — ціна продажу попередньо оглянутої покупцями партії товару (лот), як правило, за максимальною запропонованою ціною;

світова — ціна провідних виробників та продавців, які займають значну частку в загальному обсязі аналогічної продукції, що реалізується на зовнішньому ринку.

^ Правила «Інкотермс» — міжнародні правила тлумачення торговельних угод, які визначають обов'язки продавця і покупця, розподіл витрат та відповідальність сторін за виконання контракту.


^ Тести для самоперевірки знань

1. Відсоткова ставка акцизного збору на імпортні товари установлюється до їх митної вартості, яка:

A. Не включає мито та митні збори.

Б. Включає тільки мито.

B. Включає тільки митні збори.

Г. Включає мито та митні збори.

^ 2. З метою повноти сплати податків на окремі імпортні товари встановлюється:

A. Індикативна ціна.

Б. Мінімальна митна вартість.

B. Тверда ціна.

Г. Демпінгова ціна.

3. Індикативні ціни встановлюються на товари, щодо експорту яких застосовується режим:

A. Ліцензування. Б. Квотування.

B. Спеціальний режим. Г. Усі відповіді правильні.

^ 4. Відсоткова ставка акцизного збору на імпортні товари установлюється до ціни, яка:

A. Включає акцизний збір.

Б. Включає ПДВ.

B. Не включає акцизного збору.

Г. Включає акцизний збір і ПДВ.

^ 5. У ціни окремих товарів, що експортуються за межі України, включається:

A. Вивізне мито. Б. ПДВ.

B. Акцизний збір. Г. Акцизний збір і ПДВ.

6. Митні збори справляються:

A. З метою захисту вітчизняного виробника.

Б. Як податок за ввезення товарів.

B. За митне оформлення товарів.

Г. Як антидемпінговий захід.


Тема 6. Цінова політика підприємства


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • цінова політика та аналіз беззбитковості;

 • цінова стратегія підприємства;

 • система цінових знижок

Мета теми — надати студентам можливість вивчити основні напрямки цінової політики та цінової стратегії підприємства.


Література для самостійного вивчення теми: [11, 15, 16, 17, 18, 21, 23].


^ Термінологічний словник

Знижка:

дилерська — міра зниження ціни, яку виробник надає своїм постійним представникам або посередникам за операції з реалізації товару;

за швидкість платежів — міра зниження ціни, що надається покупцям, які сплачують рахунки раніше встановленого угодою кінцевого терміну;

кумулятивна — кількісна знижка, яка надається постійним покупцям у разі придбання ними за певний період партії товару, що перевищує встановлену угодою межу.

Ефект ціни — зміна маржинального доходу від реалізації товару за рахунок зміни його ціни.

^ Ефект масштабу — зміна маржинального доходу за рахунок зміни обсягу продажу, що зумовлено зміною ціни на товар.

Цінова політика підприємства — діяльність підприємства, спрямована на досягнення його головної мети за допомогою цін.

^ Цінова стратегія підприємства — основні напрямки, заходи та методи, за допомогою яких може бути досягнута визначена мета цінової політики.

Товарообмінний залік — особливий вид цінової знижки на новий товар, яка надається покупцям за умови здавання ними раніше придбаної і вже застарілої моделі даної фірми.


^ Тести для самоперевірки знань

1. Ефективність стратегії низьких цін тим вища, чим менша в складі ціни частка:

A. Постійних витрат. Б. Змінних витрат.

B. Маржинального доходу.. Г. Прибутку.

2. Стратегія високих цін найефективніша у випадках, коли основну частку ціни становлять:

A. Змінні витрати.

Б. Постійні витрати.

B. Прибуток.

Г. Маржинальний дохід.

3. Ефективність стратегії як низьких, так і високих цін залежить від:

A. Еластичності попиту.

Б. Структури витрат.

B. Рівня конкуренції.

Г. Усі відповіді правильні.

4. Кумулятивні знижки надаються покупцю за умов:

A. Швидкої оплати.

Б. Оплати готівкою.

B. Придбання значної кількості продукції.

Г. Комплексної закупки товарів.

^ 5. Стратегія ціноутворення на взаємодоповнюючі товари, які не можуть використовуватись окремо, полягає у встановленні на основні товари, як правило:

A. Високих цін. Б. Граничних цін.

B. Низьких цін. Г. Середніх цін.

^ 6. Величину знижок за швидкість платежу, як правило, визначають рівнем:

A. Банківської процентної ставки за кредит.

Б. Витрат продавця на зберігання товару.

B. Витрат покупця на зберігання товару.

Г. Усі відповіді неправильні.


^ Практичні завдання

1. Внаслідок зниження ціни виробу з 30 до 28 грн. обсяг реалізації збільшився з 300 до 350 тис. шт. Визначити додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 13 грн.

2. Річне виробництво продукції на підприємстві дорівнює 400 тис. виробів, ціна одиниці продукції — 17 грн., а змінні витрати в її складі дорівнюють 7 грн. Враховуючи зростання попиту та подорожчання сировини, що зумовить збільшення змінних витрат на 0,5 грн., підприємство планує підвищити ціну своєї продукції до 20 грн. Визначити беззбиткову зміну продажу.


Тема 7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси


З даної теми передбачається вивчення таких питань:

 • цілі та методи державного регулювання цін;

 • вплив державного регулювання цін на економічні процеси.

Мета теми — показати студентам механізм та можливі наслідки державного регулювання цін.


Література для самостійного вивчення теми: [1, 5, 6, 7, 10, 12, 21, 23].


^ Термінологічний словник

Державна дисципліна цін — процес дотримання визначених нормативними актами вимог щодо формування, встановлення та використання цін за умов регульованої економіки.

^ Державна цінова політика — діяльність органів виконавчої влади, яка в умовах України спрямована на досягнення трьох основних цілей: послідовного проведення лібералізації цін, державного регулювання цін і тарифів на окремі товари та послуги й здійснення контролю за їх дотриманням.

^ Декларування цін — комплекс заходів щодо отримання дозволу на зміну ціни, яка підлягає державному регулюванню.


Тести для самоперевірки знань

1. До опосередкованих методів державного регулювання цін належить встановлення:

A. Граничних рівнів цін.

Б. Декларування зміни цін.

B. Граничних рівнів торговельних надбавок.

Г. Граничних нормативів рентабельності.

^ 2. Встановлення тарифів на водопостачання для населення входить до повноважень:

A. Кабінету Міністрів України.

Б. Міністерства економіки.

B. Обласних (міських) держадміністрацій.

Г. Безпосередньо постачальників води.

^ 3. Регулювання цін на основі граничного нормативу рентабельності:

A. Обмежує зростання собівартості продукції.

Б. Створює інтерес до збільшення витрат на виробництво продукції.

B. Стримує зростання абсолютної величини прибутку.

Г. Заінтересовує виробника у зменшенні ціни.

^ 4. До прямих методів державного регулювання цін належить:

A. Застосування граничних нормативів рентабельності.

Б. Диференціація ставок ввізного мита.

B. Зміна рівнів ставок товарних податків.

Г. Декларування зміни цін.

^ 5. Шляхом встановлення граничних рівнів посередницько-збутових надбавок регулюються ціни на:

A. Електроенергію для населення.

Б. Дитяче харчування.

B. Скраплений газ.

Г. Алкогольні вироби.

^ 6. При включенні до ціни акцизного збору за умов нееластичного попиту:

A. Основна частина податку припадає на споживача.

Б. Основна частка податку припадає на виробника.

B. Податок між споживачем та виробником розподіляється нарівно.

Г. Усі відповіді неправильні.

7. До прямих регуляторів ціни не належать:

А. Рівень рентабельності. Б. Ввізне мито.

В. Торговельна надбавка. Г. Податок на прибуток.

^ 3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «ЦІНОУТВОРЕННЯ»


 1. Визначення ціни. Види цін.

 2. Визначення ціни. Функції цін.

 3. Політика ціноутворення на ринку досконалої конкуренції.

 4. Особливості встановлення цін на ринку монополістичної конкуренції.

 5. Олігополія як чинник ціноутворення.

 6. Формування цін в умовах монополії.

 7. Попит і пропозиція як цінотворні чинники.

 8. Склад та структура ціни.

 9. Витрати та їх роль у формуванні ціни;

 10. Формування в ціні товарних податків.

 11. Цінова політика підприємства та її основні цілі.

 12. Цінова стратегія підприємства та її види.

 13. Система цінових знижок.

 14. Витратні методи ціноутворення.

 15. Методи установлення цін з орієнтацією на конкуренцію.

 16. Методи ціноутворення, що спираються на попит.

 17. Необхідність державного регулювання цін. Основні форми втручання держави у процес ціноутворення.

 18. Система органів ціноутворення, їхні завдання та функції. Контроль за додержанням дисципліни цін.

 19. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси.

 20. Види зовнішньоторговельних цін.

 21. Встановлення цін на експортно-імпортну продукцію.

 22. Правила «Інкотермс-2000».


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 03.12.1990 р. № 507-ХІІ.

 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 3. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію)» від 11.07.1996 р. № 313/96-ВР.

 4. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р. № 2097-ХХІ.

 5. «Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень». Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 135.

 6. «Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1819.

 7. «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548.

 8. «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності». Указ Президента України від 10.02.1996 р.

 9. «Про ставки митних зборів». Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. № 65.

 10. «Про удосконалення порядку формування цін». Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 1998.

 11. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмьі. — М.: ЭКСМО, 2007.

 12. Гладких Д. Держава як суб'єкт цінового регулювання / Банківська справа. — 1998. — № 4.

 13. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. –К.:КНЕУ, 2005.

 14. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие – 2-е изд., стереотип – К.:МАУП, 2005.

 15. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – изд. 2-е перераб. и доп.- Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004.

 16. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М.; СПб; К.: Вильямс, 2004.

 17. Липсиц И. К. Коммерческое ценообразование. — М.: БЕК, 2004.

 18. Литвиненко Я.В.Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.

 19. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2004.

 20. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. — М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2006.

 21. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006.

 22. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / Під ред. А. І. Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 2002.

 23. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти та заочного навчання).


Укладачі : Євгеній Михайлович Гелеверя, к.е.н., доцент,

Ганна Анатоліївна Жовтяк


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, поз. 126М

Підп. до друку 18.03.2008

Друк на ризографі

Тираж 150 прим.

Формат 60х84 1/16

Умовн. – друк. арк. 1,2

Замовл. №

Папір офісний

Обл. – вид. арк. 1,4


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи