Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” icon

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Скачати 60.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Дата26.06.2012
Розмір60.47 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації самостійної роботи

з дисципліни «Вступ до фаху»


(для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності

6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”)


Харків – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”). Укл.: Стольберг Ф. В. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 8 с.


Укладач: Ф. В. Стольберг


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

^ Загальні положення


Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» є нормативною в галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямом 0708 «Екологія» і забезпечує на тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії, а ще й визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку до формування знань з інших нормативних професійних дисциплін.


^ Мета та завдання вивчення дисципліни: формування знань щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень, формування первинних знань з основ екології та неоекології, наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.


^ Предмет вивчення у дисципліні: модель фахівця-еколога, його головні вміння та знання.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими та літературними джерелами, а також вмінню обробляти та аналізувати отриману інформацію.


^ Самостійна робота за змістовим модулем 1.1.

Кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців з екології та неоекології. Формування початкових знань та вмінь з екології та неоекології. Комплекс наук екологічного спрямування. Моніторинг. Основні навчальні елементи”


Для успішного зарахування змістового модулю студент повинен самостійно проробити наступні питання:


Тема

Рекомендована література

Вибірковий базовий понятійно-термінологічний аппарат екології та неоекології

1. Реймерс Н. Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гепотезы). – М.: Жур: „Россия молодая”

Комплекс наук екологічного спрямування та деякі віхи його розвитку

Спеціалізовані наукові журнали

Сучасні напрямки розвитку екологічних досліджень та їх кінцевий результат

Спеціалізовані наукові журнали

Моніторинг стану довкілля

1.Экология города:Учебник. – К,: Либра, 2000. – 464 с

2.Екологічний моніторинг. Конспект лекцій для студентів 2 курсу спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”

Проблеми регіонального моніторингу

Спеціалізовані наукові журнали

Контроль якості засвоєння провадиться за допомогою усного опитування студентів викладачем.

^ Самостійна робота за змістовим модулем 1.2.

Модель фахівця з повною вищою освітою в Україні та за кордоном. Органи загального державного управління у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища, неурядові організації, міжнародна система організації в галузі охорони навколишнього середовища та екології”


Для успішного зарахування змістового модулю студент повинен самостійно виконати письмове індивідуальне завдання.


^ Мета індивідуального завдання - подальше полегшення студентам орієнтування та навчання у Академії


Орієнтовний склад письмового індивідуального завдання:

 1. Коротка історія створення Харківської національної академії міського господарства;

 2. Перелік факультетів ХНАМГ та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на цих факультетах;

 3. Адміністративно-господарча структура Академії з коротким описом завдань та функцій її основних структурних підрозділів;

 4. Опис органів студентського самоврядування.


Загальний обсяг письмового індивідуального завдання – 12-15 друкованих аркушів формату А4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, інтервал – полуторний. Поля – по 2 см. Нумерація сторінок у верхньому правому куті сторінки.

Контроль якості засвоєння провадиться за результатами перевірки письмового індивідуального завдання викладачем.

^ Самостійна робота за змістовим модулем 1.3

«Елементи основ наукових досліджень. Аналіз навчальної та наукової літератури зі спеціальності»


Для зарахування змістового модулю 1.3 студент повинен зробити самостійне наукове дослідження, головна мета якого - навчити студентів алгоритму дослідження наукових проблем.


Тематика самостійного наукового дослідження:

 • використання та охорона природних ресурсів;

 • загальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення;

 • екологічні проблеми міст України;

 • людина і довкілля;

 • забруднення довкілля та шляхи подолання проблем.


Порядок виконання самостійного наукового дослідження

 1. Студент повинен самостійно обрати тематику;

 2. Студент повинен чітко сформулювати тему, мету і завдання;

 3. Студент повинен самостійно знайти необхідну літературу за тематикою, обробити та проаналізувати її;

 4. Підготувати роботу до захисту


^ Порядок захисту самостійного наукового дослідження:

Захист самостійного наукового дослідження відбувається у вигляді доповіді на 10-12 хвилин з обов’язковим використанням презентації Microsoft Power Point. Обсяг презентації – 10-15 слайдів.

По закінченні доповіді студент здає викладачеві текст доповіді з роздруківкою презентації.

Перелік рекомендованої літератури

до виконання самостійної роботи зі змістового модулю 1.3


 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. - К.: Лібра, 2004

 2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология.- М.: ЮНИТИ, 1999

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.- Львів: Афіша, 2000

 4. Луканин В.Н., Трофименко Ю. В. Промышленно- транспортная экология .- М., Высш. Школа, 2001

 5. Основи екології та соціоекологіЇ / Бедрій Я.-Львів :Афіша,1999

 6. Білявський Г.О. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995

 7. Воронков Н.А. Основы общей экологии: образовательный курс.- М.: Агар, 1997

 8. Экология города:Учебник. – К,: Либра, 2000. – 464 сНавчальне видання


Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”)


Укладач: Фелікс Володимирович Стольберг


План 2007, поз 27 дод


Підп. до друку 14.05.2007

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на різографі

Умовн-друк. арк.. 0,2

Обл.-вид. арк.0,4

Замовл. №___________

Тираж 110 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСхожі:

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconЗ організації самостійної роботи студентів з дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Моделювання І пргнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної І...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи